Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Tammikuu 2020

24.1.2020

Rahapolitiikka

EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi

EKP:n neuvosto päätti 23.1.2020 käynnistää EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnin. Strategia on otettu käyttöön vuonna 1998, ja sitä on täsmennetty vuonna 2003. Lisätietoa uudelleenarvioinnin perusteluista, laajuudesta ja aikataulusta on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Markkinaoperaatiot

Hyväksyttävät sääntelemättömät markkinat, laitokset ja tunnustetut kansainväliset kehityspankit sekä kansainväliset organisaatiot eurojärjestelmän vakuuskehikossa

EKP:n neuvosto päätti 7.1.2020 vuotuisen arviointinsa perusteella pitää ennallaan luettelon eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävistä vakuuskelpoisten omaisuuserien sääntelemättömistä markkinoista. Lisäksi laitosten yhdenmukaistettuun luetteloon päätettiin lisätä Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI ja Investitionsbank des Landes Brandenburg. Ne hyväksytään nyt julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa tehtävien ostojen piiriin. EKP:n neuvosto päätti myös soveltaa entistä varovaisempia aliarvostuksia kahteen luettelossa jo olevaan laitokseen (Caisse des dépôts et consignations ja Instituto de Crédito Oficial), jotka eivät arviointijakson aikana täyttäneet vaadittuja määrällisiä kriteereitä voidakseen hyötyä pienemmistä aliarvostuksista. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti saattaa kansainvälisten kehityspankkien ja kansainvälisten organisaatioiden luettelon asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetuksen) 117 artiklan 2 kohdassa ja 118 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen luetteloiden mukaisiksi. Näin ollen Aasian infrastruktuuri-investointipankki ja Kansainvälinen kehitysjärjestö lisätään hyväksyttävien kansainvälisten kehityspankkien luetteloon ja Rautateiden liikkuvan kaluston eurooppalainen rahoitusyhtiö poistetaan hyväksyttävien kansainvälisten organisaatioiden luettelosta. Luettelot päivitettiin 10.1.2020, ja ne on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 30.12.2019 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/46.

EKP:n lausunto maanpuolustuksesta Virossa

EKP:n neuvosto antoi 7.1.2020 Viron oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/2.

EKP:n lausunto asunto-omaisuuslainojen makrovakausriskejä rajoittavista toimista Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 8.1.2020 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/1.

EKP:n lausunto keskusvastapuolten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 14.1.2020 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/3.

Pankkivalvonta

Valvojan arviointiprosessin kokonaistulokset ja menetelmät

EKP:n neuvosto jätti 3.1.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista vuoden 2019 valvojan arviointiprosessin kokonaistulokset. Julkaisu sisältää yhteenvedon vuoden 2019 arviointiprosessissa saaduista kokonaispisteistä verrattuna edellisvuoteen, yhteenlasketuista ydinpääomavaatimuksista ja muista valvonta-arvion pohjalta tarvittavista toimenpiteistä. Julkaisu ja siihen liittyvä lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla 28.1.2020.

Lisäksi EKP:n neuvosto jätti 16.1.2020 vastustamatta valvontaelimen esitystä julkaista 28.1.2020 myös valvojan arviointiprosessin menetelmäkuvaus EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Yksinkertaistetun kuulemismenettelyn käynnistäminen luonnoksesta EKP:n suuntaviivoiksi erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavasta kynnysarvosta

EKP:n neuvosto jätti 3.1.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää yksinkertaistettu kuulemismenettely EKP:n suuntaviivaluonnoksesta. Suuntaviivoissa täsmennetään, miten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tulisi käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaista harkintavaltaansa, kun ne määrittelevät vähemmän merkittäville luottolaitoksille kynnysarvoa erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arviointia varten. Suuntaviivojen tarkoituksena on varmistaa, että vaihtoehtoja ja harkintavaltaa käytetään johdonmukaisesti sekä merkittäviin että vähemmän merkittäviin luottolaitoksiin. Julkinen kuuleminen käynnistettiin 20.1.2020. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote ja kuulemisasiakirjat on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n vuoden 2020 suositus osingonjakopolitiikasta ja siihen liittyvät pankeille osoitetut kirjeet palkitsemispolitiikasta

EKP:n neuvosto jätti 17.1.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa vuoden 2020 suositus EKP/2020/1 osingonjakopolitiikasta ja hyväksyä sen saatteeksi palkitsemispolitiikkaa käsittelevä kirje pankeille. Suositus ja saatekirje ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle