Menu

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιανουάριος 2020

24 Ιανουαρίου 2020

Νομισματική πολιτική

Έναρξη της επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική

Στις 23 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική που υιοθετήθηκε το 1998 και διευκρινίστηκε περαιτέρω το 2003. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επανεξέταση, καθώς και με το πεδίο και το χρονοδιάγραμμά της, παρέχονται σε δελτίο Τύπου διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Ετήσια επανεξέταση των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών, οργανισμών και αναγνωρισμένων πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών και διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις

Στις 7 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατόπιν της ετήσιας επανεξέτασης των αντίστοιχων καταλόγων, να διατηρήσει αμετάβλητο τον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών για περιουσιακά στοιχεία που γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και να προσθέσει τους οργανισμούς Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI και Investitionsbank des Landes Brandenburg στον αντίστοιχο εναρμονισμένο κατάλογο, καθιστώντας τους αποδεκτούς για τη διενέργεια αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα. Αποφάσισε επίσης να εφαρμόσει πιο συντηρητικές περικοπές αποτίμησης για δύο ήδη αποδεκτούς οργανισμούς (Caisse des dépôts et consignations και Instituto de Crédito Oficial) που δεν συμμορφώθηκαν με τα ποσοτικά κριτήρια κατά την υπό εξέταση περίοδο ούτως ώστε να ωφεληθούν από χαμηλότερες περικοπές αποτίμησης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ευθυγραμμίσει τον κατάλογο των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών και διεθνών οργανισμών με τον κατάλογο των οντοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 117 παράγραφος 2 και 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις). Αυτή η ευθυγράμμιση συνεπάγεται την προσθήκη των αναπτυξιακών τραπεζών Asian Infrastructure Investment Bank και International Development Association ως αποδεκτών πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών και τη διαγραφή του διεθνούς οργανισμού European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock από τον κατάλογο των αποδεκτών διεθνών οργανισμών. Όλοι οι κατάλογοι, που επικαιροποιήθηκαν αναλόγως στις 10 Ιανουαρίου 2020, είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στις Κάτω Χώρες

Στις 30 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/46, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εθνική άμυνα στην Εσθονία

Στις 7 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/2, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Εσθονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα για τον περιορισμό των μακροπροληπτικών κινδύνων όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται για την αγορά κατοικίας στη Γερμανία

Στις 8 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/1, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων στη Γερμανία

Στις 14 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/3, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Τραπεζική εποπτεία

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα και μεθοδολογία της SREP

Στις 3 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το 2019. Ένα εγχειρίδιο που περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της SREP με τη μορφή συγκεντρωτικών βαθμολογιών SREP σε σύγκριση με τον κύκλο του 2018, συνολική επισκόπηση των αναγκών σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με μέτρα στο πλαίσιο της SREP προγραμματίζεται να δημοσιοποιηθεί, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, στις 28 Ιανουαρίου 2020 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Στις 16 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση κειμένου σχετικά με τη μεθοδολογία της SREP στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία, επίσης στις 28 Ιανουαρίου.

Έναρξη απλοποιημένης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων

Στις 3 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για την έναρξη απλοποιημένης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ όσον αφορά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας δυνάμει του άρθρου 178 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε σχέση με το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων. Σκοπός της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής είναι να διασφαλιστεί η συνεπής άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών σε σχέση τόσο με τα σημαντικά όσο και με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, όπου κρίνεται αναγκαίο. Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2020. Σχετικό δελτίο Τύπου, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Σύσταση της ΕΚΤ (2020) σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων και συνοδευτικές επιστολές προς τις τράπεζες σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών

Στις 17 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά την έκδοση της σύστασης ΕΚΤ/2020/1 σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων και την έγκριση των συνοδευτικών επιστολών προς τις τράπεζες σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών. Η σύσταση και οι συνοδευτικές επιστολές είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Εκπρόσωποι Τύπου