Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2020

24. januar 2020

Denarna politika

Začetek pregleda strategije denarne politike ECB

Svet ECB je 23. januarja 2020 sklenil, da začne pregled strategije denarne politike ECB, ki je bila sprejeta leta 1998 in dodatno pojasnjena leta 2003. Več informacij o razlogih, obsegu in časovnem poteku pregleda je na voljo v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Letni pregled sprejemljivih nereguliranih trgov, agencij ter priznanih multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB je 7. januarja 2020 sklenil, da po opravljenem letnem pregledu seznamov ne bo spremenil seznama sprejemljivih nereguliranih trgov finančnega premoženja, primernega kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike, ter da na harmonizirani seznam agencij doda Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI in Investitionsbank des Landes Brandenburg, s čimer ti subjekti postanejo primerni za nakupe v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja. Obenem je sklenil, da pri dveh primernih agencijah (Caisse des dépôts et consignations in Instituto de Crédito Oficial) uporablja bolj konservativne odbitke pri vrednotenju, ker v obravnavanem obdobju nista izpolnjevali kvantitativnih kriterijev, ki bi jima omogočali nižje odbitke. Svet ECB je tudi sklenil, da seznam multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij uskladi s seznamom subjektov, navedenih v členih 117(2) in 118 Uredbe (EU) št. 575/2013 (uredbe o kapitalskih zahtevah). Uskladitev pomeni, da sta bila na seznam primernih multilateralnih razvojnih bank dodana Azijska banka za investicije v infrastrukturo in Mednarodno združenje za razvoj ter da je bila s seznama primernih mednarodnih organizacij umaknjena Evropska družba za financiranje nakupa železniških vozil. Vsi seznami, ki so bili skladno s tem ažurirani 10. januarja 2020, so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvah gotovinskih plačil na Nizozemskem

Svet ECB je 30. decembra 2019 Mnenje CON/2019/46 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o zakonu o nacionalni obrambi v Estoniji

Svet ECB je 7. januarja 2020 Mnenje CON/2020/2 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za pravosodje.

Mnenje ECB o ukrepih za omejitev makrobonitetnih tveganj pri stanovanjskih posojilih v Nemčiji

Svet ECB je 8. januarja 2020 Mnenje CON/2020/1 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank v Nemčiji

Svet ECB je 14. januarja 2020 Mnenje CON/2020/3 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Bančni nadzor

Skupni izid procesa SREP in metodologija SREP

Svet ECB 3. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi skupni izid procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v letu 2019. Knjižica s povzetkom izida procesa SREP v letu 2019, v kateri so predstavljeni skupni rezultati SREP v primerjavi s ciklom v letu 2018, skupna ocena potreb po kapitalu CET1 in dodatne informacije o ukrepih SREP, bo skupaj s sporočilom za javnost 28. januarja 2020 objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Svet ECB 16. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se 28. januarja na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavi tudi besedilo o metodologiji SREP.

Začetek poenostavljenega javnega posvetovanja o osnutku smernice ECB v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi

Svet ECB 3. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne poenostavljeno javno posvetovanje o osnutku smernice ECB o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami, kar zadeva prag za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi. Namen smernice je zagotoviti skladno izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v zvezi s pomembnimi in manj pomembnimi institucijami, kjer je to primerno. Javno posvetovanje se je začelo 20. januarja 2020. S tem povezano sporočilo za javnost je skupaj z vso dokumentacijo objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Priporočilo ECB o politiki razdelitve dividend v letu 2020 in spremni dopisi bankam v zvezi s politiko prejemkov

Svet ECB 17. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Priporočilo ECB/2020/1 o politiki razdelitve dividend v letu 2020 ter da odobri spremne dopise bankam v zvezi z njihovo politiko prejemkov. Priporočilo in spremni dopis so objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Stiki za medije