Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2019

20 december 2019

Marknadsoperationer

Godtagande av säkrade omsättbara tillgångar som säkerheter utöver värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer

Den 13 december 2019 beslutade ECB-rådet att säkrade omsättbara tillgångar, utöver värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer, inte längre accepteras som säkerheter för Eurosystemet. Syftet med detta är att etablera ett enhetligt och tydligt tillvägagångssätt för att definiera de kategorier av säkrade omsättbara tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner. Det faktiska ikraftträdandet av beslutet kommer att bestämmas av dagen för ikraftträdande av framtida ändringar i den allmänna dokumentationen, som planeras för det andra kvartalet 2020. Från och med detta datum kommer alla säkrade omsättbara tillgångar, förutom värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer, som är godtagbara när beslutet träder i kraft, att övertas för ytterligare fem år – under förutsättning att de fortsätter att uppfylla alla andra krav för godtagbarhet. Genom denna utfasningsprocess kommer nyligen utgivna säkrade omsättbara tillgångar, andra än värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer, att bli icke-godtagbara för programmet för köp av tillgångar (APP). De tillgångar som redan köpts under detta program när ändringarna i den allmänna dokumentationen träder i kraft kommer fortsätta att hållas i APP-portföljerna.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om negativa skatteincitament för kontantanvändning i Grekland

Den 20 november 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/39 på begäran av Greklands finansministerium.

ECB-yttrande om höjning av den särskilda avgiften för vissa finansinstitut i Slovakien

Den 26 november 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/40 på begäran av finansministeriet i republiken Slovakien.

ECB:s yttrande om en skyldighet för vissa kreditinstitut och filialer att tillhandahålla kontanttjänster i Sverige

Den 26 november 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/41 på eget initiativ.

ECB:s yttrande om ett garantisystem för värdepapperisering av lån som har sitt ursprung hos kreditinstitut i Grekland

Den 6 december 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/42 på begäran av Greklands finansministerium.

ECB:s yttrande om skatter på tillgångar som tillhör vissa deltagare på finansmarknaderna och ytterligare bolagsskatt för vissa kreditinstitut i Litauen

Den 16 december 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/44 på eget initiativ.

ECB:s yttrande om betaltjänster och betalningssystem i Bulgarien

Den 17 december 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/45 på begäran av Bulgariens finansminister.

Organisationsstyrning

Tekniska ändringar i rättsliga instrument som gäller Eurosystemets ramverk för redovisning

Den 20 november 2019 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2019/34 om ändring av riktlinje (EU) 2016/2249 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet, beslut ECB/2019/35 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om Europeiska centralbankens årsbokslut, och beslut ECB/2019/36 om ändring av beslut EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster. Ändringarna sörjer för tekniska klargöranden och ändringar i Eurosystemets rättsliga ramverk för redovisning. Alla rättsakter publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion

Den 11 december 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/43 på begäran av Europeiska rådets ordförande. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Ledamot i ECB:s revisionskommitté

Den 11 december 2019 utnämnde ECB-rådet Josef Bonnici för andra gången till ledamot i ECB:s revisionskommitté för en 3-årig mandatperiod, som löper ut den 30 november 2022.

Nominering av en ledamot till den administrativa omprövningsnämnden

Den 18 december 2019 beslöt ECB-rådet, med hänsyn till tillsynsnämndens yttrande, att f.d. ordförande i Bayerische Landesbanks tillsynsnämnd och Deutsche Bundesbanks direktionsledamot, Gerd Häusler, skulle utnämnas till ledamot i den administrativa omprövningsnämnden för en mandatperiod på fem år.

Granskning av Eurosystemets/ECBS kommittéer

Den 18 december 2019 förlängde ECB-rådet, som en del av den granskning som görs vart tredje år, mandatet för de kommittéer i Eurosystemet/ECBS som upprättats i enlighet med artikel 9.1 i ECB:s arbetsordning fram till den 31 december 2022. Ordförandena för dessa kommittéer, med tre undantag, fick också sina mandat förlängda till den 31 december 2022. ECB-rådet utnämnde tillträdande generaldirektör för marknadsoperationer, Imène Rahmouni-Rousseau, till ordförande för kommittén för marknadsoperationer gällande från den 1 februari 2020, och godkände en tillfällig förlängning av mandatet för sittande eller interimistiska ordföranden för riskhanteringskommittén och IT-kommittén, vars permanenta ordförande kommer att väljas under 2020. Den fullständiga listan över kommittéer finns i ECB s årsrapport.

Sedlar

Ändring av beslut om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar

Den 5 december 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/39 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar. Det ändrade beslutet inför ändringar vars syfte är att förbättra effektiviteten av sedlars återcirkulering, att införliva myntrulleväxlare som en ny kategori av sedelhanteringsmaskiner, och att förtydliga kontanthanterarnas rapporteringsskyldigheter. Detta ändringsbeslut kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ÖUP-beslut som fastställer tillsynskrav

Mellan den 14 november och den 13 december 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett flertal förslag från tillsynsnämnden vilka fastställer tillsynskrav för allt som allt 94 enheter under tillsyn. Varje adressat gavs tillfälle att lämna kommentarer till det relevanta utkastet till beslut, som baserades på översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP), genomfört av ECB och andra behöriga myndigheter. Efter godkännande kommer varje enskild enhet under tillsyn att underrättas om det slutliga beslutet.

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för kreditinstitut

Den 18 november 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att ändra statusen för ett kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn. Efter den årliga översynen av kreditinstitutens status, meddelade ECB att 117 banker skulle stå under dess direkta tillsyn 2020 (se pressmeddelande som offentliggjordes på ECB:s webbplats för banktillsyn den 4 december 2019).

Sanktion utfärdad mot en enhet under tillsyn på grund av avtalsbrott gällande rapporteringskrav

Den 3 december 2019 tillkännagav ECB att en straffavgift på 1 850 000 euro påförts Natixis i Luxembourg för avtalsbrott gällande överskridande av gränsvärdena för stora exponeringar och rapporteringskrav för stora exponeringar 2016 och 2017. Närmare information finns i pressmeddelandet på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s reviderade rättsliga ramverk för tillsynsavgifter

Den 5 december 2019 antog ECB-rådet förordning ECB/2019/37 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter, och beslut ECB/2019/38 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (omarbetning). Båda rättsakter beaktade kommentarer som erhållits under två offentliga samråd 2017 och 2019. ECB-rådet godkände att feedbackdokumenten för dessa offentliga samråd offentliggörs. Resultatet av det senaste offentliga samrådet bekräftar att ECB:s aktuella metod för beräkning av tillsynsavgifter anses vara rättvis och att endast små ändringar behövdes för att förbättra ramverket. De huvudsakliga förändringarna består av i) uttag av avgifter i efterhand istället för baserat på uppskattade kostnader, ii) införande av en rabatt på minimiavgiftskomponenten för mindre betydande institut, iii) förenkling av åtgärder såsom återanvändning av tillsynsuppgifter som finns tillgängliga på ECB och tillhandahållande av brev från ledningen istället för verifiering av revisor för filialers totala tillgångar, samt iv) tillhandahållande av avgiftsavier på alla EU-språk. Båda rättsakterna och det offentliga feedbackdokumentet om det offentliga samrådet 2019 samt ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för 2020

Den 5 december 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna ändringar i 2020 års program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för betydande institut inom europeiska banktillsynen. Programmet för tillsynsgranskning på plats grundar sig på tillsynsprioriteringar 2020 som publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn i oktober 2019.

Beslut som rör insamlande av uppgifter i samband med ÖUP

Den 11 december 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna besluten om begäran om kompletterande information från 113 banker som behövs för att utföra ÖUP 2020. Efter godkännande meddelades besluten till varje enskild enhet under tillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media