Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2019

20 decembrie 2019

Operațiuni de piață

Eligibilitatea drept garanții a activelor tranzacționabile garantate, altele decât titlurile garantate cu active și obligațiunile garantate

La data de 13 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis că nu va mai accepta utilizarea drept garanții în cadrul Eurosistemului a activelor tranzacționabile garantate, altele decât titlurile garantate cu active (asset-backed securities – ABS) și obligațiunile garantate. Obiectivul este acela de a stabili o abordare consecventă și transparentă în ceea ce privește definirea categoriilor de active tranzacționabile garantate eligibile drept garanții pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului. Intrarea în vigoare efectivă a deciziei respective va fi condiționată de data intrării în vigoare a modificărilor viitoare aduse Documentației generale, preconizate pentru trimestrul II 2020. Începând cu data respectivă, toate activele tranzacționabile garantate, altele decât titlurile garantate cu active și obligațiunile garantate, care vor deveni eligibile în momentul intrării în vigoare a deciziei, vor beneficia de păstrarea drepturilor obținute pe o perioadă suplimentară de cinci ani, cu condiția ca acestea să îndeplinească în continuare toate celelalte criterii de eligibilitate. Ca urmare a acestui proces de eliminare treptată, noile emisiuni de active tranzacționabile garantate, altele decât titlurile garantate cu active și obligațiunile garantate, vor deveni neeligibile pentru achiziționare în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), în timp ce activele deja achiziționate în cadrul acestui program vor fi menținute în portofoliile APP în momentul intrării în vigoare a modificărilor aduse Documentației generale.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la măsuri fiscale de descurajare a utilizării numerarului în Grecia

La data de 20 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/39, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la majorarea taxei speciale pentru anumite instituții financiare din Slovacia

La data de 26 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/40, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă.

Avizul BCE cu privire la cerința aplicabilă anumitor instituții de credit și sucursale de a furniza servicii cu numerar în Suedia

La data de 26 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/41 din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la o schemă de garantare pentru securitizările împrumuturilor inițiate de instituțiile de credit din Grecia

La data de 6 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/42, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la impozitele pe activele anumitor participanți la piața financiară și impozite suplimentare pe venitul anumitor instituții de credit din Lituania

La data de 16 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/44 din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la servicii și sisteme de plăți în Bulgaria

La data de 17 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/45, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Bulgaria.

Guvernanța corporativă

Modificări tehnice aduse instrumentelor juridice privind cadrul procedurilor contabile al Eurosistemului

La data de 20 noiembrie 2019, Consiliul Guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2019/34 de modificare a Orientării (UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale, Decizia BCE/2019/35 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene și Decizia BCE/2019/36 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene. Modificările au în vedere clarificările și adaptările tehnice aduse cadrului juridic al procedurilor contabile al Eurosistemului. Toate actele juridice vor fi publicate în timp util pe website-ul BCE.

Avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene cu privire la o recomandare a Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

La data de 11 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/43, la solicitarea președintelui Consiliului European. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Membrii Comitetului de audit al BCE

La data de 11 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Josef Bonnici în funcția de membru al Comitetului de audit al BCE pentru un al doilea mandat de trei ani, care sa va încheia la 30 noiembrie 2022.

Numirea unui membru al Comitetului administrativ de control

La data de 18 decembrie 2019, având în vedere avizul Consiliului de supraveghere, Consiliul guvernatorilor a decis numirea dlui Gerd Häusler, fost președinte al Consiliului de supraveghere al Bayerische Landesbank și fost membru al Comitetului executiv al Deutsche Bundesbank, în funcția de membru al Comitetului administrativ de control pentru un mandat de cinci ani.

Revizuirea trienală a comitetelor Eurosistemului/SEBC

La data de 18 decembrie 2019, în cadrul revizuirii trienale a mandatelor comitetelor, Consiliul guvernatorilor a prelungit, până la 31 decembrie 2022, mandatele comitetelor Eurosistemului/SEBC înființate în conformitate cu articolul 9.1 din Regulamentul de procedură al BCE și a renumit în funcție președinții acestor comitete, până la aceeași dată, cu trei excepții. Consiliul guvernatorilor a numit-o pe noua directoare generală a Direcției generale operațiuni de piață, dna Imène Rahmouni-Rousseau, în funcția de președintă a Comitetului pentru operațiuni de piață, cu efect de la 1 februarie 2020, și a aprobat prelungirea temporară a mandatelor președinților interimari ai Comitetului pentru gestionarea riscurilor și Comitetului pentru tehnologia informației, ai căror președinți permanenți vor fi numiți în cursul anului 2020. Lista completă a comitetelor este disponibilă în Raportul anual al BCE.

Bancnote

Decizia de modificare privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro

La data de 5 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/39 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro. Decizia de modificare introduce modificări care vizează îmbunătățirea eficienței procesului de repunere în circulație a numerarului, includerea distribuitoarelor automate de monede ca nouă categorie de aparate de procesare a bancnotelor și clarificarea obligațiilor de raportare ale agenților profesioniști care operează cu numerar. Decizia de modificare va fi publicată în timp util pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Deciziile SREP privind stabilirea cerințelor prudențiale

În perioada 14 noiembrie-13 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la mai multe seturi de propuneri ale Consiliului de supraveghere privind stabilirea cerințelor prudențiale pentru un total de 94 de entități supravegheate. Fiecărui destinatar i s-a oferit posibilitatea de a formula observații cu privire la proiectul de decizie relevant, care s-a bazat pe procesul de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) derulat de BCE și alte autorități competente. După aprobare, fiecare entitate supravegheată a fost notificată cu privire la deciziile finale.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La data de 18 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al unei instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE. În urma reexaminării anuale a caracterului semnificativ al instituțiilor de credit, BCE a anunțat că va supraveghea direct 117 bănci în anul 2020 (a se vedea comunicatul de presă pe această temă publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 4 decembrie 2019).

Sancțiune impusă unei entități supravegheate pentru încălcarea cerințelor de raportare

La data de 3 decembrie 2019, BCE a anunțat că a impus Natixis Wealth Management Luxembourg o sancțiune în valoare de 1 850 000 EUR pentru încălcarea limitei expunerilor semnificative și a cerințelor de raportare privind expunerile semnificative în perioada 2016-2017. Informații suplimentare pot fi consultate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Cadrul juridic revizuit al BCE privind taxele de supraveghere

La data de 5 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2019/37 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere și Decizia BCE/2019/38 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (reformare). Ambele acte juridice au luat în considerare observațiile primite pe durata a două consultări publice organizate în anii 2017 și 2019. Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea sintezelor reacțiilor aferente acestor consultări publice. Rezultatele ultimei consultări publice confirmă caracterul echitabil al metodologiei actuale a BCE pentru calcularea taxelor de supraveghere și faptul că îmbunătățirea cadrului a necesitat numai un număr limitat de ajustări. Principalele modificări constau în: (i) perceperea taxelor ex-post, și nu pe baza costurilor estimate; (ii) introducerea unei deduceri la componenta minimă a taxei pentru instituțiile mai puțin semnificative mici; (iii) simplificarea măsurilor, precum reutilizarea datelor de supraveghere disponibile la BCE și furnizarea unei scrisori de gestiune care se va utiliza în locul verificării de către auditor pentru activele totale ale sucursalelor; și (iv) furnizarea de comunicări ale taxei în toate limbile oficiale ale UE. Ambele acte juridice, alături de sinteza reacțiilor la consultarea publică din 2019 și de un comunicat de presă pe această temă, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Programul de supraveghere prudențială destinat inspecțiilor la fața locului și investigațiilor privind modelele interne pentru anul 2020

La data de 5 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba Programul de supraveghere prudențială (Supervisory Examination Programme – SEP) pentru anul 2020, destinat inspecțiilor la fața locului și investigațiilor privind modelele interne pentru instituțiile semnificative din cadrul supravegherii bancare europene. Programul de supraveghere prudențială la fața locului se bazează pe Prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2020, publicate pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE în luna octombrie 2019.

Decizii privind procesul de colectare a datelor referitor la SREP

La data de 11 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba deciziile prin care se solicită informații suplimentare de la 113 bănci și care sunt necesare desfășurării SREP în 2020. După aprobare, fiecare entitate supravegheată a fost notificată cu privire la decizii.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media