Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2019

20. prosince 2019

Tržní operace

Způsobilost zajištěných obchodovatelných aktiv jiných než cenných papírů krytých aktivy a krytých dluhopisů jako zajištění

Rada guvernérů rozhodla 13. prosince 2019, že už nebude jako zajištění Eurosystému přijímat zajištěná obchodovatelná aktiva jiná než cenné papíry kryté aktivy (asset-backed securities – ABS) a kryté dluhopisy. Cílem je stanovit konzistentní a transparentní přístup k vymezení kategorií zajištěných obchodovatelných aktiv způsobilých jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému. Samotné datum, kdy rozhodnutí vstoupí v platnost, bude určeno datem, kdy vstoupí v platnost nadcházející změny obecné dokumentace, které se předpokládají ve druhém čtvrtletí 2020. K tomu datu budou všechna obchodovatelná aktiva jiná než ABS a kryté dluhopisy, které jsou způsobilé, když rozhodnutí vstoupí v platnost, uznány na dalších pět let za předpokladu, že budou nadále splňovat všechna další kritéria způsobilosti. V důsledku tohoto procesu postupného ukončování způsobilosti se nově vydaná zajištěná obchodovatelná aktiva jiná než ABS and kryté dluhopisy stanou nezpůsobilými ke koupi v rámci programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP), zatímco aktiva, která byla v okamžik vstupu obecné dokumentace v platnost již zakoupená v rámci APP, budou nadále držena v portfoliích APP.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k daňovému znevýhodnění používání hotovosti v Řecku

Rada guvernérů přijala 20. listopadu 2019 stanovisko CON/2019/39 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke zvýšení zvláštního odvodu vybraných finančních institucí na Slovensku

Rada guvernérů přijala 26. listopadu 2019 stanovisko CON/2019/40 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k povinnosti některých úvěrových institucí a poboček poskytovat hotovostní služby ve Švédsku

Rada guvernérů přijala 26. listopadu 2019 stanovisko CON/2019/41 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB k záručnímu systému pro sekuritizace úvěrů, jejichž původci jsou úvěrové instituce v Řecku

Rada guvernérů přijala 6. prosince 2019 stanovisko CON/2019/42 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k daním z aktiv některých účastníků finančního trhu a k dodatečným daním z příjmů právnických osob dopadajícím na některé úvěrové instituce v Litvě

Rada guvernérů přijala 16. prosince 2019 stanovisko CON/2019/44 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB k platebním službám a platebním systémům v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 17. prosince 2019 stanovisko CON/2019/45 na žádost bulharského ministra financí.

Správa a řízení

Technické úpravy právních nástrojů týkajících se účetního rámce Eurosystému

Rada guvernérů schválila 20. listopadu 2019 obecné zásady ECB/2019/34, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/2249 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank, Rozhodnutí ECB/2019/35, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky, a Rozhodnutí ECB/2019/36, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky. Změny zohledňují technická vyjasnění a úpravy právního rámce pro účetnictví v Eurosystému. Všechny právní akty budou včas zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky

Dne 11. prosince 2019 přijala Rada guvernérů na žádost předsedy Evropské rady stanovisko CON/2019/43. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Členství ve výboru ECB pro audit

Dne 11. prosince 2019 jmenovala Rada guvernérů Josefa Bonniciho členem Výboru ECB pro audit na druhé tříleté období, které skončí 30. listopadu 2022.

Jmenování člena správní revizní komise

Dne 18. prosince 2019 přijala Rada guvernérů s ohledem na stanovisko Rady dohledu rozhodnutí, že pan Gerd Häusler, bývalý předseda rady dohledu Bayerische Landesbank a bývalý člen výkonné rady Deutsche Bundesbank, bude jmenován členem správní revizní komise na období pěti let.

Přezkum výborů Eurosystému/ESCB, který je prováděn každé tři roky

Dne 18. prosince 2019 v rámci přezkumu mandátů výborů, který je prováděn každé tři roky, prodloužila Rada guvernérů mandáty výborů Eurosystému/ESCB vytvořených v souladu s článkem 9.1 jednacího řádu ECB na další období končící 31. prosince 2022 a opětovně jmenovala jejich předsedy do 31. prosince 2022 s třemi výjimkami. Rada guvernérů jmenovala Imène Rahmouni-Rousseauovou, nastupující generální ředitelku pro tržní operace, příští předsedkyní Výboru pro tržní operace s účinností od 1. února 2020 a schválila dočasné prodloužení mandátu úřadujícího, resp. prozatímního předsedy Výboru pro řízení rizik a Výboru pro informační technologie, o jejichž stálých předsedech bude rozhodnuto v průběhu roku 2020. Úplný seznam výborů je uveden ve výroční zprávě ECB.

Bankovky

Změna rozhodnutí o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

Rada guvernérů přijala 5. prosince 2019 rozhodnutí ECB/2019/39, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu. Pozměňující rozhodnutí zavádí změny, které mají za cíl zlepšit účinnost navracení hotovosti do oběhu, zahrnuje automaty na výdej mincí jako novou kategorii strojů na zpracování bankovek a vyjasňuje vykazovací povinnost subjektů zpracovávajících hotovost. Toto pozměňující rozhodnutí bude včas zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí SREP stanovující obezřetnostní požadavky

Mezi 14. listopadem a 13. prosincem 2019 Rada guvernérů nevznesla námitky vůči několika souborům návrhů Rady dohledu stanovujícím obezřetnostní požadavky celkem pro 94 dohlížených subjektů. Všem adresátům byla dána možnost vyjádřit se k příslušnému návrhu rozhodnutí, založeném na procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP), který vykonávají ECB a další příslušné orgány. Jakmile byla konečná rozhodnutí schválena, byl o nich každý jednotlivý dohlížený subjekt informován.

Rozhodnutí ECB o významnosti dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 18. listopadu 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu změnit status významnosti jedné dohlížené úvěrové instituce. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Po provedení ročního přezkumu významnosti úvěrových institucí ECB oznámila, že bude v roce 2020 vykonávat přímý dohled nad 117 bankami (viz související tisková zpráva zveřejněná 4. prosince 2019 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu).

Sankce udělená dohlíženému subjektu za porušení požadavků na vykazování

Dne 3. prosince 2019 ECB oznámila, že udělila Natixis Wealth Management Luxembourg pokutu ve výši 1 850 000 EUR za porušení omezení pro velké expozice a požadavků na vykazování velkých expozic v letech 2016 a 2017. Další informace jsou k dispozici v související tiskové zprávě na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Revidovaný právní rámec ECB pro poplatky za dohled

Rada guvernérů přijala 5. prosince 2019 nařízení ECB/2019/37, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled, a rozhodnutí ECB/2019/38 o metodice a postupech pro určování a shromažďování údajů týkajících se faktorů pro výpočet poplatku, které se používají pro výpočet ročního poplatku za dohled (přepracované znění). Oba tyto právní akty zohlednily připomínky získané během dvou veřejných konzultací v letech 2017 a 2019. Příslušné odpovědi na připomínky v rámci těchto veřejných konzultací schválila Rada guvernérů ke zveřejnění. Výsledek poslední veřejné konzultace potvrzuje, že stávající metodika ECB pro výpočet poplatků za dohled je považována za spravedlivou a že ke zdokonalení rámce byly nezbytné pouze omezené úpravy. Hlavními změnami jsou: i) uložení poplatků až následně namísto na základě odhadovaných nákladů, ii) zavedení slevy z minimální složky poplatku pro malé méně významné instituce, iii) zjednodušení opatření, jako je opětovné použití údajů z oblasti dohledu, které má ECB k dispozici, a poskytování prohlášení vedení namísto ověření údajů o celkových aktivech poboček auditorem a iv) poskytování výzev k zaplacení poplatku za dohled v jakémkoli úředním jazyce EU. Oba právní akty společně s odpovědí na veřejnou konzultaci v roce 2019 a související tiskovou zprávou jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Program dohledových šetření kontrol na místě a posouzení interních modelů pro rok 2020

Rada guvernérů nevznesla 5. prosince 2019 námitky k návrhu Rady dohledu schválit program dohledových šetření (Supervisory Examination Programme – SEP) kontrol na místě pro rok 2020 a posouzení interních modelů pro významné instituce v rámci evropského bankovního dohledu. SEP kontrol na místě vychází z priorit dohledu 2020, zveřejněných na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu v říjnu 2019.

Rozhodnutí týkající se procesu shromažďování údajů v souvislosti se SREP

Rada guvernérů nevznesla 11. prosince 2019 námitky k návrhu Rady dohledu schválit rozhodnutí požadující doplňující informace od 113 bank, které jsou nezbytné pro provedení procesu dohledu a hodnocení (SREP) v roce 2020. Jakmile byla rozhodnutí schválena, byl o nich každý jednotlivý dohlížený subjekt informován.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média