Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de besluiten ter bepaling van de rentetarieven)

december 2019

20 december 2019

Markttransacties

Effecten op onderpand van activa en gedekte obligaties komen als enige gedekte verhandelbare activa nog als onderpand in aanmerking

Op 13 december 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten om uitsluitend nog effecten op onderpand van activa en gedekte obligaties te accepteren als onderpand voor Eurosysteemtransacties. Andere gedekte verhandelbare activa worden in het vervolg uitgesloten. De maatregel is bedoeld om te komen tot een consistente en duidelijke definitie van de categorieën gedekte verhandelbare activa die kunnen dienen als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem. Wanneer de maatregel precies in werking treedt, hangt af van de inwerkingtreding van de binnenkort door te voeren wijzigingen in de Algemene Documentatie, die voor het tweede kwartaal van 2020 zijn voorzien. Vanaf de datum van de inwerkingtreding vallen alle andere gedekte verhandelbare activa dan effecten op onderpand van activa of gedekte obligaties onder de uitfaseringsregeling, wat wil zeggen dat ze nog vijf jaar lang geldig onderpand blijven volgens de vigerende regels, mits ze aan alle andere criteria voldoen. Deze uitfasering betekent dat nieuw uit te geven gedekte verhandelbare activa die geen effecten op onderpand van activa of gedekte obligaties zijn, niet in aanmerking komen voor aankoop uit hoofde van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP), terwijl dergelijke activa die op grond van het APP zijn aangekocht voordat de wijzigingen van de Algemene Documentatie in werking treden, deel blijven uitmaken van de APP-portefeuilles.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake negatieve fiscale prikkels voor het gebruik van contanten in Griekenland

Op 20 november 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/39 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Griekse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de verhoging van de bijzondere heffing op geselecteerde financiële instellingen in Slowakije

Op 26 november 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/40 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de minister van Financiën van de Republiek Slowakije.

Advies van de ECB inzake de verplichting voor bepaalde kredietinstellingen en bijkantoren om contantgelddiensten te verrichten in Zweden

Op 26 november 2019 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief Advies CON/2019/41 aangenomen.

Advies van de ECB inzake een garantiestelsel voor de securitisatie van door kredietinstellingen geïnitieerde leningen in Griekenland

Op 6 december 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/42 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Griekse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake belastingen op activa van bepaalde financiëlemarktdeelnemers en bijkomende vennootschapsbelastingen op bepaalde kredietinstellingen in Litouwen

Op 16 december 2019 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief Advies CON/2019/44 aangenomen.

Advies van de ECB inzake betaaldiensten en betaalsystemen in Bulgarije

Op 17 december 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/45 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Bulgaarse ministerie van Financiën.

Corporate governance

Technische aanpassingen aan juridische instrumenten ten behoeve van het kader voor financiële verslaggeving

Op 20 november 2019 heeft de Raad van Bestuur de volgende rechtshandelingen vastgesteld: Richtsnoer ECB/2019/34 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/2249 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken; Besluit ECB/2019/35 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB; en Besluit ECB/2019/36 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB. De aanpassingen strekken tot technische verduidelijkingen en wijzigingen van het boekhoudkundig kader van het Eurosysteem. Alle rechtshandelingen worden te zijner tijd op de website van de ECB gepubliceerd.

Advies van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een aanbeveling van de Europese Raad betreffende de benoeming van een lid van de Directie van de Europese Centrale Bank

Op 11 december 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/43 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de Europese Raad. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Leden van het Auditcomité van de ECB

Op 11 december 2019 heeft de Raad van Bestuur de heer Josef Bonnici benoemd tot lid van het Auditcomité van de ECB, voor een tweede termijn van drie jaar die op 30 november 2022 afloopt.

Benoeming in de Administratieve Raad voor Toetsing

Op 18 december 2019 heeft de Raad van Bestuur, met inachtneming van het advies van de Raad van Toezicht, besloten de heer Gerd Häusler, voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Bayerische Landesbank en oud-lid van de directie van de Deutsche Bundesbank, voor een termijn van vijf jaar te benoemen tot lid van de Administratieve Raad voor Toetsing.

Driejaarlijkse evaluatie comités Eurosysteem/ESCB

Op 18 december 2019 heeft de Raad van Bestuur, in het kader van de driejaarlijkse evaluatie van de mandaten van de comités, de mandaten van de comités van het Eurosysteem/ESCB die op grond van artikel 9, lid 1, van het Reglement van orde van de ECB zijn ingesteld, opnieuw met een termijn verlengd. Deze loopt af op 31 december 2022. Ook heeft de Raad de voorzitters herbenoemd, met drie uitzonderingen. De Raad van Bestuur heeft mevrouw Imène Rahmouni-Rousseau, de nieuwe directeur-generaal Markttransacties, met ingang van 1 februari 2020 benoemd tot voorzitter van het comité Markttransacties. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de tijdelijke verlenging goedgekeurd van het mandaat van de plaatsvervangende of tijdelijke voorzitters van het comité voor Risicobeheer en het comité voor Informatietechnologie. Over de vaste voorzitters van beide comités wordt in de loop van 2020 een besluit genomen. Een volledige lijst van alle comités is opgenomen in het jaarverslag van de ECB.

Bankbiljetten

Wijziging van het Besluit inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten

Op 5 december 2019 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2019/39 vastgesteld tot wijziging van Besluit ECB/2014/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten. Met het wijzigingsbesluit worden veranderingen ingevoerd die het opnieuw in omloop brengen van contant geld efficiënter moeten laten verlopen: muntautomaten zijn als nieuwe categorie bankbiljettensorteermachines opgenomen en de meldingsplicht van contantgeldverwerkers is verduidelijkt. Dit wijzigingsbesluit wordt te zijner tijd op de website van de ECB gepubliceerd.

Bankentoezicht

SREP-besluiten inzake prudentiële vereisten

Tussen 14 november en 13 december 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen enkele pakketten met voorstellen van de Raad van Toezicht inzake de vaststelling van prudentiële vereisten voor in totaal 94 onder toezicht staande instellingen. Alle instellingen kregen de gelegenheid commentaar te leveren op het hen betreffende ontwerpbesluit, dat gebaseerd was op de door de ECB en andere bevoegde autoriteiten uitgevoerde procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Na goedkeuring werden de afzonderlijke onder toezicht staande instellingen van het definitieve besluit op de hoogte gesteld.

Besluiten van de ECB betreffende de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 18 november 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van één onder toezicht staande kredietinstelling te veranderen. De ECB werkt de lijst van onder toezicht staande entiteiten regelmatig bij; deze is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Naar aanleiding van de jaarlijkse toetsing van de significantie van kredietinstellingen heeft de ECB bekendgemaakt dat ze in 2020 direct toezicht zal houden op 117 banken (zie het persbericht van 4 december 2019 op de website van het bankentoezicht van de ECB).

Sanctie voor een onder toezicht staande instelling wegens het niet nakomen van rapportageverplichtingen

Op 3 december 2019 heeft de ECB bekendgemaakt dat ze een boete van € 1.850.000 heeft opgelegd aan Natixis Wealth Management Luxembourg wegens overschrijding van de limiet voor grote risicoposities en het niet voldoen aan de rapportageverplichtingen aangaande grote risicoposities in 2016 en 2017. Zie voor nadere informatie het betreffende (Engelstalige) persbericht op de website van de ECB.

Herziening juridisch kader ECB voor toezichtsvergoedingen

Op 5 december 2019 heeft de Raad van Bestuur Verordening ECB/2019/37 vastgesteld tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht, alsmede Besluit ECB/2019/38 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (herschikking). Bij beide rechtshandelingen is rekening gehouden met de opmerkingen die bij de twee openbare raadplegingen in 2017 en 2019 zijn ontvangen. De feedbackdocumenten van deze openbare raadplegingen zijn door de Raad van Bestuur voor publicatie vrijgegeven. Uit de laatste openbare raadpleging bleek dat de methodologie die de ECB momenteel hanteert om de toezichtsvergoedingen te berekenen eerlijk wordt gevonden en dat het kader slechts op kleine punten verbetering behoefde. De belangrijkste wijzigingen zijn: i) het achteraf in rekening brengen van de vergoedingen in plaats van vooraf op basis van kostenramingen; ii) de invoering van een korting op de minimumvergoedingscomponent voor kleine minder belangrijke instellingen; iii) vereenvoudigingen, zoals hergebruik van toezichtsgegevens die bij de ECB voorhanden zijn en het verstrekken van een managementverklaring in plaats van een verificatie door de accountant van de totale activa van bijkantoren; en iv) de mogelijkheid vergoedingskennisgevingen in elke officiële EU-taal te ontvangen. De twee rechtshandelingen, het feedbackdocument voor de openbare raadpleging van 2019 en een persbericht over dit onderwerp staan op de website van ECB-Bankentoezicht.

SEP voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen voor 2020

Op 5 december 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van het Programma voor onderzoek door de toezichthouder (Supervisory Examination Programme – SEP) voor 2020 betreffende inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen bij belangrijke instellingen binnen het Europees bankentoezicht. Het SEP voor het toezicht ter plaatse is gebaseerd op de toezichtsprioriteiten voor 2020, die in oktober 2019 op de website van ECB-Bankentoezicht zijn gepubliceerd.

Besluiten over het verzamelen van gegevens in verband met de SREP

Op 11 december 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van besluiten om van 113 banken aanvullende informatie te vragen die nodig is voor de SREP in 2020. Na goedkeuring werden de afzonderlijke onder toezicht staande instellingen van het besluit op de hoogte gesteld.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media