Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2019

20. december 2019

Tržne operacije

Primernost zavarovanega tržnega finančnega premoženja razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic za zavarovanje terjatev

Svet ECB je 13. decembra 2019 sklenil, da za zavarovanje terjatev v Eurosistemu ne bo več sprejemal zavarovanega tržnega finančnega premoženja razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic. Cilj je vzpostaviti enoten in transparenten pristop k opredelitvi kategorij zavarovanega tržnega finančnega premoženja, ki je primerno kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema. Dejanski začetek veljavnosti tega sklepa bo določen z datumom, ko začnejo veljati prihodnje spremembe splošne dokumentacije, ki je predviden za drugo četrtletje 2020. Od tistega datuma se bo vse zavarovano tržno finančno premoženje razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic, ki bo primerno v času, ko bo sklep začel veljati, lahko uporabljalo kot zavarovanje še dodatnih pet let, pod pogojem, da bo še naprej izpolnjevalo vse druge kriterije primernosti. Zaradi postopnega opuščanja bo novo izdano zavarovano tržno finančno premoženje razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic postalo neprimerno za nakupe v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev, medtem ko bo zavarovano tržno finančno premoženje, ki bo v okviru programa že kupljeno, ko bodo začele veljati spremembe splošne dokumentacije, ostalo v portfeljih programa nakupa vrednostnih papirjev.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o odvračilnih davčnih učinkih pri uporabi gotovine v Grčiji

Svet ECB je 20. novembra 2019 Mnenje CON/2019/39 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o povečanju posebne dajatve za izbrane finančne institucije na Slovaškem

Svet ECB je 26. novembra 2019 Mnenje CON/2019/40 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevi za nekatere kreditne institucije in podružnice, da opravljajo gotovinske storitve na Švedskem

Svet ECB je 26. novembra 2019 Mnenje CON/2019/41 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o sistemu jamstva za listinjenja posojil, ki jih odobrijo kreditne institucije v Grčiji

Svet ECB je 6. decembra 2019 Mnenje CON/2019/42 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o davku na sredstva nekaterih udeležencev na finančnem trgu in dodatnem davku od dohodkov pravnih oseb za nekatere kreditne institucije v Litvi

Svet ECB je 16. decembra 2019 Mnenje CON/2019/44 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o plačilnih storitvah in plačilnih sistemih v Bolgariji

Svet ECB je 17. decembra 2019 Mnenje CON/2019/45 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Tehnične spremembe pravnih instrumentov, povezanih z računovodskim okvirom Eurosistema

Svet ECB je 20. novembra 2019 sprejel Smernico ECB/2019/34 o spremembi Smernice (EU) 2016/2249 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank, Sklep ECB/2019/35 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke in Sklep ECB/2019/36 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke. S spremembami se upoštevajo tehnična pojasnila in prilagoditve pravnega okvira Eurosistema za računovodstvo. Vsi pravni akti bodo kmalu objavljeni na spletnem mestu ECB.

Mnenje Sveta Evropske centralne banke o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Svet ECB je 11. decembra 2019 Mnenje CON/2019/43 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Članstvo v Revizijskem odboru ECB

Svet ECB je 11. decembra 2019 imenoval Josefa Bonnicija za člana Revizijskega odbora ECB za drugi triletni mandat, ki se bo končal 30. novembra 2022.

Imenovanje člana v Upravnem odboru za pregled

Svet ECB je 18. decembra 2019 ob upoštevanju mnenja Nadzornega odbora sklenil, da bo Gerd Häusler, nekdanji predsednik nadzornega odbora Bayerische Landesbank in nekdanji član izvršilnega odbora centralne banke Deutsche Bundesbank, imenovan za člana v Upravnem odboru za pregled s petletnim mandatom.

Triletni pregled odborov Eurosistema/ESCB

Svet ECB je 18. decembra 2019 v okviru triletnega pregleda podaljšal mandat odborov Eurosistema/ESCB, ustanovljenih v skladu s členom 9.1 Poslovnika ECB, in sicer za še en mandat, ki se izteče 31. decembra 2022. Hkrati je za obdobje do 31. decembra 2022 s tremi izjemami ponovno imenoval predsednike teh odborov. Svet ECB je imenoval Imène Rahmouni-Rousseau, bodočo vodjo generalnega direktorata ECB Tržne operacije, za naslednjo predsednico Odbora za operacije na trgu, njeno imenovanje pa začne veljati 1. februarja 2020. Poleg tega je Svet ECB odobril začasno podaljšanje mandata vršilcu dolžnosti oziroma začasnemu predsedniku Odbora za upravljanje tveganj in Odbora za informacijsko tehnologijo, odločitev o stalnih predsednikih pa bo sprejeta tekom leta 2020. Seznam vseh odborov je v Letnem poročilu ECB.

Bankovci

Sprememba sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok

Svet ECB je 5. decembra 2019 sprejel Sklep ECB/2019/39 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok. Novi sklep uvaja spremembe, katerih namen je povečati učinkovitost ponovnega dajanja gotovine v obtok, vključiti avtomate za dvig kovancev med kategorije naprav za obdelavo bankovcev in pojasniti obveznosti poročanja profesionalnih uporabnikov gotovine. Novi sklep bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Odločitve SREP, s katerimi se določajo bonitetne zahteve

Svet ECB med 14. novembrom in 13. decembrom 2019 ni ugovarjal več sklopom predlogov Nadzornega odbora, s katerimi so se določile bonitetne zahteve za skupno 94 nadzorovanih subjektov. Vsak naslovnik je imel možnost, da poda pripombe na osnutek odločitve, pripravljene na podlagi procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), ki ga izvajajo ECB in drugi pristojni organi. Ko so bile dokončne odločitve odobrene, so bili o njih obveščeni posamezni nadzorovani subjekti.

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 18. novembra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti ene nadzorovane kreditne institucije. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. ECB je po letnem pregledu pomembnosti kreditnih institucij sporočila, da bo leta 2020 pod njenim neposrednim nadzorom 117 bank (glej sporočilo za javnost, ki je bilo 4. decembra 2019 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru).

Sankcija, naložena nadzorovanemu subjektu zaradi kršitev zahtev v zvezi s poročanjem

ECB je 3. decembra 2019 sporočila, da je subjektu Natixis Wealth Management Luxembourg naložila kazen v višini 1.850.000 EUR, ker je v letih 2016 in 2017 kršil omejitve velikih izpostavljenosti in zahteve glede poročanja o velikih izpostavljenostih. Več informacij je v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Revidiran pravni okvir ECB za nadomestila za nadzor

Svet ECB je 5. decembra 2019 sprejel Uredbo ECB/2019/37 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor in Sklep ECB/2019/38 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (prenovitev). V obeh pravnih aktih so upoštevane pripombe, prejete med dvema javnima posvetovanjema, in sicer v letih 2017 in 2019. Svet ECB je odobril objavo obeh poročil o odzivih na javni posvetovanji. Rezultat zadnjega javnega posvetovanja potrjuje, da je trenutna metodologija ECB za izračun nadomestila za nadzor pravična in da so bile za izboljšanje okvira potrebne samo manjše prilagoditve. Med glavnimi spremembami so: (i) naknadno zaračunavanje nadomestil namesto zaračunavanja na podlagi ocenjenih stroškov, (ii) uvedba popusta na minimalni del nadomestila za manjše manj pomembne institucije, (iii) poenostavitveni ukrepi, na primer ponovna uporaba nadzorniških podatkov, ki jih ECB že ima, in pismo poslovodstva namesto revizorjeve preveritve pri ugotavljanju bilančne vsote podružnic, (iv) izdajanje obvestila o nadomestilu v vseh uradnih jezikih EU. Oba pravna akta sta skupaj s poročilom o odzivih na javno posvetovanje v letu 2019 in s sporočilom za javnost objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Načrt nadzorniških pregledov za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov za leto 2020

Svet ECB 5. decembra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da za leto 2020 odobri načrt nadzorniških pregledov za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov v pomembnih institucijah znotraj evropskega bančnega nadzora. Načrt nadzorniških pregledov na kraju samem temelji na prednostnih nalogah enotnega mehanizma nadzora v letu 2020, ki so bile oktobra 2019 objavljene na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Odločitve z zvezi s postopkom zbiranja podatkov v procesu SREP

Svet ECB 11. decembra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri odločitve, s katerimi se od 113 bank zahtevajo dodatne informacije, potrebne za izvedbo procesa SREP v letu 2020. Ko so bile odločitve odobrene, so bili o njih obveščeni posamezni nadzorovani subjekti.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije