Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2019

20. decembra 2019

Operácie na trhu

Akceptovateľnosť zabezpečených obchodovateľných aktív iných ako cenných papierov krytých aktívami a krytých dlhopisov ako kolaterálu

Dňa 13. decembra 2019 Rada guvernérov rozhodla, že zabezpečené obchodovateľné aktíva iné ako cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy už nebude akceptovať ako kolaterál v operáciách Eurosystému. Cieľom je stanoviť konzistentný a transparentný postup určovania kategórií zabezpečených obchodovateľných aktív akceptovateľných ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému. Dátum nadobudnutia účinnosti daného rozhodnutia bude určený dátumom nadobudnutia účinnosti nadchádzajúcich zmien všeobecnej dokumentácie, ktoré sa predpokladajú v druhom štvrťroku 2020. Od tohto dátumu sa budú všetky zabezpečené obchodovateľné aktíva iné ako cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy, ktoré sú akceptovateľné v dobe nadobudnutia účinnosti rozhodnutia, naďalej akceptovať počas ďalších piatich rokov, za predpokladu, že aj naďalej spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti. V dôsledku tohto postupného vyraďovacieho procesu sa novo emitované zabezpečené obchodovateľné aktíva iné ako cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy stanú v rámci programu nákupu aktív neakceptovateľnými, zatiaľ čo tie, ktoré už boli v čase nadobudnutia účinnosti zmien všeobecnej dokumentácie v rámci programu nákupu aktív zakúpené, zostanú aj naďalej súčasťou portfólií programu nákupu aktív.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k daňovým znevýhodneniam používania hotovosti v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/39 dňa 20. novembra 2019 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zvýšeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/40 dňa 26. novembra 2019 na žiadosť ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k požiadavke poskytovať hotovostné služby niektorými úverovými inštitúciami a pobočkami vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/41 dňa 26. novembra 2019 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k systému záruk pre sekuritizácie úverov, ktorých pôvodcami sú úverové inštitúcie v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/42 dňa 6. decembra 2019 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k daniam z aktív niektorých účastníkov finančného trhu a k dodatočným daniam z príjmov právnických osôb pre niektoré úverové inštitúcie v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/44 dňa 16. decembra 2019 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k platobným službám a platobným systémom v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/45 dňa 17. decembra 2019 na žiadosť bulharského ministra financií.

Správa a riadenie

Technické zmeny právnych nástrojov týkajúcich sa účtovného rámca Eurosystému

Dňa 20. novembra 2019 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2019/34, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/2249 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk, rozhodnutie ECB/2019/35, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky a rozhodnutie ECB/2019/36, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky. Zmeny predstavujú technické objasnenia a úpravy účtovného právneho rámca Eurosystému. Všetky právne predpisy budú v príslušnom čase zverejnené na internetovej stránke ECB.

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/43 dňa 11. decembra 2019 na žiadosť predsedu Európskej rady. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Členovia Výboru ECB pre audit

Dňa 11. decembra 2019 Rada guvernérov vymenovala Josefa Bonniciho za člena Výboru ECB pre audit na druhé trojročné funkčné obdobie, ktoré sa skončí 30. novembra 2022.

Vymenovanie člena administratívneho revízneho výboru

Dňa 18. decembra 2019 Rada guvernérov so zreteľom na stanovisko Rady pre dohľad rozhodla o vymenovaní Gerda Häuslera, bývalého predsedu dozornej rady Bayerische Landesbank a bývalého člena výkonnej rady Deutsche Bundesbank, za člena administratívneho revízneho výboru na päťročné funkčné obdobie.

Trojročné hodnotenie výborov Eurosystému/ESCB

Dňa 18. decembra 2019 Rada guvernérov v rámci trojročného hodnotenia mandátov jednotlivých výborov predĺžila platnosť mandátov výborov Eurosystému/ESCB, zriadených v súlade s článkom 9.1 rokovacieho poriadku ECB, o ďalšie funkčné obdobie, t. j. do 31. decembra 2022, a zároveň opätovne vymenovala predsedov jednotlivých výborov na funkčné obdobie do 31. decembra 2022, s troma výnimkami. Rada guvernérov vymenovala Imène Rahmouni-Rousseauvú, nastupujúcu generálnu riaditeľku odboru pre operácie na trhu, za nasledujúcu predsedníčku Výboru pre operácie na trhu s účinnosťou od 1. februára 2020 a schválila dočasné predĺženie mandátov úradujúcich, resp. dočasných predsedov Výboru pre riadenie rizík a Výboru pre informačné technológie, v prípade ktorých bude o stálych predsedoch rozhodnuté v priebehu roka 2020. Úplný zoznam výborov je uvedený vo výročnej správe ECB.

Bankovky

Nové rozhodnutie o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu

Dňa 5. decembra 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/39, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu. Nové rozhodnutie zavádza zmeny zamerané na zvýšenie efektívnosti vracania hotovosti do obehu, začleňuje zariadenia na výdaj mincí ako novú kategóriu zariadení na spracovanie bankoviek a objasňuje vykazovacie povinnosti spracovateľov peňazí. Nové rozhodnutie bude v príslušnom čase zverejnené na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutia SREP stanovujúce prudenciálne požiadavky

Od 14. novembra do 13. decembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky voči viacerým súborom návrhov Rady pre dohľad, ktorými sa stanovujú prudenciálne požiadavky spolu 94 dohliadaným subjektom. K príslušným návrhom rozhodnutí, ktoré vychádzali z postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) vykonaného ECB a ďalšími príslušnými orgánmi, mali jednotliví adresáti možnosť sa vyjadriť. Po schválení boli konečné verzie rozhodnutí oznámené jednotlivým dohliadaným subjektom.

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 18. novembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zmeniť status významnosti jednej z dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. V nadväznosti na každoročné hodnotenie významnosti úverových inštitúcií tiež ECB oznámila, že v roku 2020 bude vykonávať priamy dohľad nad 117 bankami (viac informácií v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej 4. decembra 2019 na internetovej stránke bankového dohľadu ECB).

Uloženie sankcie dohliadanému subjektu za neplnenie vykazovacích požiadaviek

Dňa 3. decembra 2019 ECB oznámila, že subjektu Natixis Wealth Management Luxembourg uložila pokutu vo výške 1 850 000 € za porušenie limitu veľkých expozícií a neplnenie vykazovacích požiadaviek v súvislosti s veľkými expozíciami v rokoch 2016 a 2017. Podrobnejšie informácie sú v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Revízia právneho rámca poplatkov za dohľad ECB

Dňa 5. decembra 2019 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2019/37, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad, a rozhodnutie ECB/2019/38 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (prepracované znenie). V oboch právnych predpisoch boli zohľadnené pripomienky prijaté počas dvoch verejných konzultácií uskutočnených v rokoch 2017 a 2019. Zverejnenie príslušných súhrnov odpovedí na pripomienky z týchto verejných konzultácií schválila Rada guvernérov. Výsledok poslednej verejnej konzultácie potvrdzuje, že súčasná metodika ECB na výpočet poplatkov za dohľad sa považuje sa spravodlivú a že zlepšenie rámca si vyžadovalo len obmedzené úpravy. Hlavnými zmenami sú: i) spätné účtovanie poplatkov namiesto účtovania na základe odhadovaných nákladov, ii) zavedenie zľavy z minimálnej zložky poplatku pre malé menej významné inštitúcie, iii) zjednodušujúce opatrenia, napr. opätovné využívanie údajov dohľadu, ktoré už má ECB k dispozícii, a predkladanie písomného vyhlásenia riadiaceho orgánu namiesto audítorského overenia celkových aktív v prípade pobočiek, a iv) vydávanie platobných výmerov v ľubovoľnom úradnom jazyku EÚ. Obidva právne predpisy sú spolu s odpoveďami na pripomienky vznesené počas verejnej konzultácie z roka 2019 a súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Program dohľadového procesu, ktorý stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov na rok 2020

Dňa 5. decembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť program dohľadového procesu (Supervisory Examination Programme – SEP), ktorý stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov významných inštitúcií v rámci európskeho bankového dohľadu na rok 2020. Program dohľadového procesu na mieste vychádza z priorít dohľadu na rok 2020 zverejnených v októbri 2019 na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutia o procese zberu údajov v súvislosti s postupom SREP

Dňa 11. decembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť rozhodnutia, ktorými sa od 113 bánk vyžadujú dodatočné informácie potrebné na vykonanie postupu SREP v roku 2020. Po schválení boli rozhodnutia oznámené jednotlivým dohliadaným subjektom.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá