Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δεκέμβριος 2019

20 Δεκεμβρίου 2019

Δραστηριότητες αγορών

Επιλεξιμότητα εξασφαλισμένων εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων εκτός των τιτλοποιημένων απαιτήσεων και των καλυμμένων ομολογιών προς χρήση ως εξασφαλίσεων

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα δέχεται πλέον εξασφαλισμένα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία εκτός των τιτλοποιημένων απαιτήσεων (asset-backed securities – ABS) και των καλυμμένων ομολογιών προς χρήση ως εξασφαλίσεις στο Ευρωσύστημα. Σκοπός είναι να θεσπιστεί μια συνεπής και διαφανής προσέγγιση για τον καθορισμό των κατηγοριών εξασφαλισμένων εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται επιλέξιμα προς χρήση ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Η ουσιαστική θέση σε ισχύ αυτής της απόφασης θα καθοριστεί από την ημερομηνία που θα τεθούν σε εφαρμογή οι επικείμενες τροποποιήσεις στη Γενική Τεκμηρίωση, οι οποίες προβλέπονται για το β΄ τρίμηνο του 2020. Από την ημερομηνία αυτή, όλα τα εξασφαλισμένα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία εκτός των τιτλοποιημένων απαιτήσεων και των καλυμμένων ομολογιών που είναι επιλέξιμα κατά τη θέση σε ισχύ της απόφασης θα επωφεληθούν εξαίρεσης διάρκειας πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να πληρούν όλα τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας. Μετά από αυτή τη διαδικασία σταδιακής κατάργησης, τα νεοεκδοθέντα εξασφαλισμένα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία εκτός των τιτλοποιημένων απαιτήσεων και των καλυμμένων ομολογιών δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα προς αγορά στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP), ενώ αυτά που έχουν ήδη αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος APP όταν οι τροποποιήσεις της Γενικής Τεκμηρίωσης τεθούν σε ισχύ θα εξακολουθούν να διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος APP.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με φορολογικά αντικίνητρα όσον αφορά τη χρήση μετρητών στην Ελλάδα

Στις 20 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/39, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αύξηση του ειδικού τέλους για επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Σλοβακία

Στις 26 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/40, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την υποχρέωση ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων να παρέχουν υπηρεσίες μετρητών στη Σουηδία

Στις 26 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/41, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/42, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων ορισμένων συμμετεχόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς και με την πρόσθετη φορολόγηση του εισοδήματος εταιρειών όσον αφορά ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα στη Λιθουανία

Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/44, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συστήματα πληρωμών στη Βουλγαρία

Στις 17 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/45, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα σε νομικές πράξεις που αφορούν το λογιστικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

Στις 20 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2019/34 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, την απόφαση ΕΚΤ/2019/35 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και την απόφαση ΕΚΤ/2019/36 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/298 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι τροποποιήσεις αφορούν διευκρινίσεις και προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα στο νομικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τη λογιστική παρακολούθηση. Όλες οι νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/43, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διορισμός μέλους στην Επιτροπή Επιθεώρησης της ΕΚΤ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Josef Bonnici μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης της ΕΚΤ για δεύτερη θητεία διάρκειας τριών ετών, η οποία θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Gerd Häusler, πρώην Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Bayerische Landesbank και πρώην μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deutsche Bundesbank, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης για πενταετή θητεία.

Τριετής επανεξέταση των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της τριετούς επανεξέτασης των καθηκόντων των επιτροπών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέτεινε τα καθήκοντα των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ, για μία ακόμα θητεία η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2022, και διόρισε εκ νέου τους προέδρους αυτών των επιτροπών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτός από τρεις περιπτώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Imène Rahmouni-Rousseau, τη νέα Γενική Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Αγορών, ως την επόμενη πρόεδρο της Επιτροπής Δραστηριοτήτων Αγορών με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και ενέκρινε την προσωρινή παράταση της θητείας των ασκόντων καθήκοντα ή προσωρινών προέδρων της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Πληροφορικής. Ο διορισμός των μόνιμων προέδρων αυτών των επιτροπών θα αποφασιστεί στη διάρκεια του 2020. Ο πλήρης κατάλογος των επιτροπών περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια

Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2019/39 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Η τροποποιητική απόφαση θεσπίζει αλλαγές με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επανακυκλοφορίας μετρητών, να περιληφθούν τα μηχανήματα διάθεσης κερμάτων ως νέα κατηγορία μηχανημάτων διαχείρισης τραπεζογραμματίων και να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των φορέων που διαχειρίζονται μετρητά. Αυτή η τροποποιητική απόφαση θα δημοσιευθεί σε εύθετο χρόνο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Αποφάσεις SREP που θεσπίζουν απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

Την περίοδο μεταξύ 14 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε διάφορες δέσμες προτάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου με τις οποίες θεσπίζονται απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για συνολικά 94 εποπτευόμενες οντότητες. Σε κάθε οντότητα δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις επί του οικείου σχεδίου απόφασης, το οποίο βασίστηκε στη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) που διενεργείται από την ΕΚΤ και άλλες αρμόδιες αρχές. Μετά την έγκρισή τους, οι τελικές αποφάσεις θα κοινοποιηθούν στις επιμέρους εποπτευόμενες οντότητες.

Αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 18 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για μεταβολή της σημασίας ενός εποπτευόμενου πιστωτικού ιδρύματος. Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται τακτικά και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Έπειτα από την ετήσια επανεξέταση της σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα ασκεί άμεση εποπτεία σε 117 τράπεζες το 2020 (βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία).

Επιβολή κυρώσεων σε εποπτευόμενη οντότητα για παραβιάσεις των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.850.000 ευρώ στη Natixis Wealth Management Luxembourg για παραβίαση του ορίου μεγάλων ανοιγμάτων και των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων για μεγάλα ανοίγματα το 2016 και το 2017. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2019/37 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη, και την απόφαση ΕΚΤ/2019/38 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη (αναδιατύπωση). Και οι δύο νομικές πράξεις έλαβαν υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δύο διαδικασιών δημόσιων διαβουλεύσεων το 2017 και το 2019. Τα αντίστοιχα έγγραφα παρατηρήσεων αυτών των δημόσιων διαβουλεύσεων εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης επιβεβαιώνουν ότι η μεθοδολογία που εφαρμόζει επί του παρόντος η ΕΚΤ για τον υπολογισμό των εποπτικών τελών θεωρείται δίκαιη και χρειάστηκαν περιορισμένες μόνο τροποποιήσεις για τη βελτίωση του πλαισίου. Οι βασικές αλλαγές αφορούν (i) την επιβολή τελών εκ των υστέρων και όχι επί της βάσης του εκτιμηθέντος κόστους, (ii) τη θέσπιση έκπτωσης στην ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους για μικρά λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, (iii) την απλοποίηση μέτρων, όπως η εκ νέου χρησιμοποίηση εποπτικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην ΕΚΤ και η παροχή εγκριτικής επιστολής της διοίκησης αντί της επαλήθευσης από ελεγκτή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού σε ό,τι αφορά υποκαταστήματα και (iv) την παροχή ειδοποιήσεων καταβολής τέλους σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Και οι δύο νομικές πράξεις, μαζί με το έγγραφο των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του 2019 και σχετικό δελτίο Τύπου, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Πρόγραμμα Εποπτικής Εξέτασης σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων για το 2020

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει το Πρόγραμμα Εποπτικής Εξέτασης για το 2020 σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων για σημαντικά ιδρύματα εντός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Το επιτόπιο πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης βασίζεται στις Εποπτικές Προτεραιότητες για το 2020 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία τον Οκτώβριο του 2019.

Αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων σχετικά με τη SREP

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τις αποφάσεις με τις οποίες ζητούνται από 113 τράπεζες συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διενέργεια της SREP το 2020. Μετά την έγκρισή τους, οι αποφάσεις θα κοινοποιηθούν σε κάθε επιμέρους εποπτευόμενη οντότητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου