Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2019

20 grudnia 2019

Operacje rynkowe

Dopuszczalność zabezpieczonych aktywów rynkowych innych niż papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i zabezpieczone obligacje do stosowania jako zabezpieczenie wobec Eurosystemu

13 grudnia 2019 Rada Prezesów zdecydowała, że nie będzie już akceptować jako zabezpieczenia wobec Eurosystemu zabezpieczonych aktywów rynkowych innych niż papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (asset-backed securities – ABS) i zabezpieczone obligacje. Celem tej decyzji jest ustanowienie spójnego i przejrzystego podejścia do określania, które kategorie zabezpieczonych aktywów rynkowych kwalifikują się jako zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu. Data wejścia w życie tej decyzji zależy od terminu wejścia w życie najbliższej aktualizacji „Dokumentacji ogólnej”, zaplanowanej na drugi kwartał roku 2020. Od tej daty wszystkie zabezpieczone rynkowe papiery wartościowe oprócz ABS i zabezpieczonych obligacji mające w momencie wejścia w życie tej decyzji status kwalifikowanych będą objęte zasadą praw nabytych na następnych pięć lat, pod warunkiem że będą spełniać pozostałe kryteria kwalifikacji. W wyniku wprowadzenia tej stopniowej eliminacji nowo wyemitowane zabezpieczone rynkowe papiery wartościowe inne niż ABS i zabezpieczone obligacje przestaną być dopuszczone do zakupu w ramach programu skupu aktywów (asset purchase programme – APP), natomiast papiery, które zostały nabyte w tym programie do momentu wejścia w życie zmian do „Dokumentacji ogólnej”, będą nadal utrzymywane w portfelach APP.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie podatkowych czynników zniechęcających do transakcji gotówkowych w Grecji

20 listopada 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/39 na wniosek Ministerstwa Finansów Grecji.

Opinia EBC w sprawie zwiększenia opłaty nakładanej na wybrane instytucje finansowe na Słowacji

26 listopada 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/40 na wniosek Ministerstwa Finansów Słowacji.

Opinia EBC w sprawie obowiązku świadczenia usług gotówkowych przez określone instytucje kredytowe i oddziały instytucji kredytowych w Szwecji

26 listopada 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/41 z własnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie systemu gwarantowania sekurytyzacji kredytów inicjowanych przez instytucje kredytowe w Grecji

6 grudnia 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/42 na wniosek Ministerstwa Finansów Grecji.

Opinia EBC w sprawie opodatkowania aktywów niektórych uczestników rynku finansowego oraz nałożenia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych na niektóre instytucje kredytowe na Litwie

16 grudnia 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/44 z własnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie usług płatniczych i systemów płatności w Bułgarii

17 grudnia 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/45 na wniosek Ministra Finansów Bułgarii.

Zarządzanie wewnętrzne

Wprowadzenie technicznych zmian do aktów prawnych dotyczących zasad rachunkowości Eurosystemu

20 listopada 2019 Rada Prezesów przyjęła: wytyczne EBC/2019/34 zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych; decyzję EBC/2019/35 zmieniającą decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego; oraz decyzję EBC/2019/36 zmieniającą decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego. Zmiany polegają na wprowadzeniu do ram prawnych rachunkowości Eurosystemu doprecyzowań i modyfikacji o charakterze technicznym. Przyjęte akty prawne zostaną w odpowiednim czasie ogłoszone na stronie internetowej EBC.

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

11 grudnia 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/43 na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Członkostwo Komitetu EBC ds. Audytu

11 grudnia 2019 decyzją Rady Prezesów Josef Bonnici został mianowany członkiem Komitetu ds. Audytu na drugą 3‑letnią kadencję, która upłynie 30 listopada 2022.

Mianowanie członka Administracyjnej Rady Odwoławczej

18 grudnia 2019 Rada Prezesów zdecydowała, biorąc pod uwagę opinię Rady ds. Nadzoru, że Gerd Häusler, były przewodniczący rady nadzorczej Bayerische Landesbank i były członek zarządu Deutsche Bundesbank, zostanie mianowany członkiem Administracyjnej Rady Odwoławczej na 5‑letnią kadencję.

Cotrzyletni przegląd komitetów Eurosystemu i ESBC

18 grudnia 2019 w ramach przeprowadzanego co trzy lata przeglądu mandatów komitetów Eurosystemu i ESBC ustanowionych zgodnie z art. 9 ust. 1 regulaminu EBC Rada Prezesów przedłużyła mandaty tych komitetów na kolejną kadencję, do 31 grudnia 2022, oraz zatwierdziła ich obecnych przewodniczących do 31 grudnia 2022, z trzema wyjątkami. Decyzją Rady Prezesów Imène Rahmouni-Rousseau, która wkrótce obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Operacji Rynkowych, została mianowana przewodniczącą Komitetu ds. Operacji Rynkowych od 1 lutego 2020, a mandaty p.o. przewodniczącego Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem i tymczasowego przewodniczącego Komitetu ds. Informatyki zostały przedłużone do czasu powołania stałych przewodniczących tych komitetów w roku 2020. Listę wszystkich komitetów można znaleźć w raporcie rocznym EBC.

Banknoty

Zmiana decyzji w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro

5 grudnia 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/39 zmieniającą decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro. Zmiany mają na celu poprawę efektywności recyrkulacji gotówki, dodanie dyspenserów monet jako nowej kategorii urządzeń do obsługi banknotów oraz doprecyzowanie obowiązków sprawozdawczych podmiotów zawodowo zajmujących się obsługą gotówki. Przyjęta decyzja zostanie w odpowiednim czasie ogłoszona na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Decyzje SREP dotyczące wymogów ostrożnościowych

Między 14 listopada a 13 grudnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec kilku zbiorczych wniosków Rady ds. Nadzoru w sprawie określenia wymogów ostrożnościowych wobec łącznie 94 nadzorowanych podmiotów. Wszyscy adresaci mieli możliwość przedstawienia swoich uwag do odpowiednych projektów decyzji, które sporządzono na podstawie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) przeprowadzonego przez EBC i inne właściwe organy. Po zatwierdzeniu ostateczne decyzje przekazano poszczególnym nadzorowanym podmiotom.

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

18 listopada 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotnościowego jednej z nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i ogłaszana na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu. Po przeprowadzeniu corocznego przeglądu istotności instytucji kredytowych EBC ogłosił, że w roku 2020 będzie bezpośrednio nadzorować 117 banków (zob. komunikat prasowy opublikowany na stronie EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 4 grudnia 2019).

Nałożenie sankcji na nadzorowany podmiot za naruszenia wymogów sprawozdawczych

3 grudnia 2019 EBC ogłosił, że nałożył karę w wysokości 1 850 000 euro na Natixis Wealth Management Luxembourg za złamanie w latach 2016 i 2017 limitu dotyczącego dużych ekspozycji i wymogów sprawozdawczych dotyczących dużych ekspozycji. Szczegółowe informacje podano w komunikacie prasowym, który jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zmiana ram prawnych EBC dotyczących opłat nadzorczych

5 grudnia 2019 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2019/37 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych oraz decyzję EBC/2019/38 w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (wersja przekształcona). W obu aktach prawnych uwzględniono uwagi otrzymane podczas dwóch rund konsultacji publicznych w latach 2017 i 2019. Rada Prezesów zatwierdziła publikację podsumowania wyników tych konsultacji. Rezultaty ostatniej rundy potwierdzają, że obecne metody naliczania opłat nadzorczych przez EBC są uważane za sprawiedliwe i że poprawa zasad dotyczących opłat wiązała się z wprowadzeniem jedynie niewielkich modyfikacji. Główne zmiany to: (a) nakładanie opłat ex post, a nie na podstawie kosztów szacunkowych, (b) wprowadzenie opustu w podstawowym składniku opłaty dla małych instytucji mniej istotnych, (c) rozwiązania upraszczające, np. wykorzystywanie danych nadzorczych, którymi już dysponuje EBC, a w przypadku oddziałów – zastąpienie potwierdzenia wartości aktywów ogółem wydawanego przez audytora oświadczeniem kierownictwa, (d) możliwość otrzymywania zawiadomienia o opłacie w dowolnym języku urzędowym UE. Oba akty prawne wraz z podsumowaniem wyników konsultacji publicznych z roku 2019 i komunikatem prasowym są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Program oceny nadzorczej dotyczący kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych na rok 2020

5 grudnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie programu oceny nadzorczej na rok 2020 dotyczącego kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych dla instytucji istotnych objętych europejskim nadzorem bankowym. Program opiera się na „Priorytetach nadzorczych na rok 2020”, opublikowanych na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu w październiku 2019.

Decyzje w sprawie procedury zbierania danych na potrzeby procesu SREP

11 grudnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zgodę na skierowanie do 113 banków decyzji w sprawie przekazania uzupełniających informacji potrzebnych do przeprowadzenia procesu SREP w roku 2020. Po zatwierdzeniu decyzje przekazano poszczególnym nadzorowanym podmiotom.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami