Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2019

20. detsember 2019

Turuoperatsioonid

Tagatud turukõlblike varade (v.a varaga tagatud väärtpaberid ja pandikirjad) kõlblikkus tagatisena

13. detsembril 2019 otsustas EKP nõukogu, et eurosüsteemi laenuoperatsioonide kõlbliku tagatisena ei aktsepteerita enam muid tagatud turukõlblikke varasid peale varaga tagatud väärtpaberite ja pandikirjade. Otsuse eesmärk on luua järjepidev ja läbipaistev lähenemisviis, mille alusel määratakse kindlaks eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblikeks tagatisvaradeks kvalifitseeruvate tagatud turukõlblike varade liigid. Otsus jõustub samal kuupäeval, mil jõustuvad eelseisvad muudatused ülddokumentatsioonis (kavakohaselt 2020. aasta teises kvartalis). Alates sellest kuupäevast on kõik tagatud turukõlblikud varad (v.a varaga tagatud väärtpaberid ja pandikirjad), mis on kõlblikud asjaomase otsuse jõustumise ajal, tagatisvarana kõlblikud veel viis aastat tingimusel, et need vastavad kõigile muudele kõlblikkuskriteeriumitele. Üleminekuprotsessi järel jäävad uutest emiteeritavatest tagatud turukõlblikest varadest varaostukava raames tehtavateks ostudeks kõlblikuks vaid varaga tagatud väärtpaberid ja pandikirjad. Varaostukava raames juba ostetud varasid hoitakse pärast ülddokumentatsiooni muudatuste jõustumist jätkuvalt varaostukava portfellides.

Õigusaktid

EKP arvamus negatiivse maksustiimuli kohaldamise kohta sularaha kasutamisel Kreekas

20. novembril 2019 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/39.

EKP arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu suurendamise kohta Slovakkias

26. novembril 2019 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/40.

EKP arvamus seoses nõudega, mille kohaselt peavad teatavad krediidiasutused ja filiaalid osutama sularahateenuseid Rootsis

26. novembril 2019 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2019/41.

EKP arvamus krediidiasutuste poolt algatatud laenude väärtpaberistamise garantiiskeemide kohta Kreekas

6. detsembril 2019 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/42.

EKP arvamus teatavate finantsturul osalejate varade maksustamise kohta ja täiendava ettevõtte tulumaksu kohaldamise kohta teatavate krediidiasutuste suhtes Leedus

16. detsembril 2019 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2019/44.

EKP arvamus makseteenuste ja maksesüsteemide kohta Bulgaarias

17. detsembril 2019 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/45.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi raamatupidamisraamistikku käsitlevate õigusaktide tehnilised muudatused

20. novembril 2019 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2019/34, millega muudetakse suunist (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, otsuse EKP/2019/35, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta, ning otsuse EKP/2019/36, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta. Muudatused kujutavad endast tehnilisi selgitusi ja kohandusi eurosüsteemi raamatupidamise õigusraamistikus. Kõnealused õigusaktid avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

11. detsembril 2019 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2019/43. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP auditikomitee koosseis

11. detsembril 2019 nimetas EKP nõukogu Josef Bonnici veel kolmeks aastaks EKP auditikomitee liikmeks. Tema ametiaeg lõpeb 30. novembril 2022.

Vaidlustusnõukogu liikme ametisse nimetamine

Võttes arvesse järelevalvenõukogu arvamust, otsustas EKP nõukogu 18. detsembril 2019 nimetada Bayerische Landesbanki järelevalvenõukogu endise esimehe ja Saksamaa keskpanga juhatuse endise liikme Gerd Häusleri vaidlustusnõukogu liikmeks viieaastaseks ametiajaks.

Eurosüsteemi/EKPSi komiteede volituste läbivaatamine iga kolme aasta järel

18. detsembril 2019 otsustas EKP nõukogu iga kolme aasta järel toimuva komiteede volituste läbivaatamise käigus, et kooskõlas EKP kodukorra artikliga 9.1 loodud eurosüsteemi/EKPSi komiteede volitusi pikendatakse kuni 31. detsembrini 2022, ning nimetas (kolme erandiga) sama kuupäevani uuesti ametisse nende komiteede esimehed. Nõukogu nimetas alates 1. veebruarist 2020 turuoperatsioonide komitee esimehena ametisse turutehingute peadirektoraadi uue peadirektori Imène Rahmouni-Rousseau ning kiitis heaks riskijuhtimise komitee ja infotehnoloogia komitee esimehe või esimehe kohusetäitja volituste ajutise pikendamise. Nende komiteede alalised esimehed määratakse 2020. aasta jooksul. Komiteede täielik loetelu on avaldatud EKP aastaaruandes.

Pangatähed

Europangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning pangatähtede taasringlust käsitleva otsuse muutmine

5. detsembril 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/39, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta. Muudatuste eesmärk on parandada pangatähtede taasringlusse laskmise tõhusust, lisada sularahatöötluses kasutatavate seadmete liikide hulka mündiautomaadid ning selgitada sularahakäitlejate aruandluskohustusi. Muudetud otsus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

SREPi otsused usaldatavusnõuete kohaldamise kohta

EKP nõukogu otsustas ajavahemikus 14. novembrist kuni 13. detsembrini 2019 mitte esitada vastuväiteid mitmele järelevalvenõukogu otsusele, mis käsitlevad 94 järelevalve alla kuuluva üksuse suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid. Igale üksusele anti võimalus esitada oma märkused EKP ja muude pädevate asutuste tehtud järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessile (SREP) tuginenud otsuse eelnõu kohta. Pärast heakskiitmist teavitati järelevalve alla kuuluvaid üksusi lõplikest otsustest.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

18. novembril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule muuta ühe järelevalvealuse krediidiasutuse staatust. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Krediidiasutuste olulisuse iga-aastase läbivaatamise järel teatas EKP, et 2020. aastal kuulub tema otsese järelevalve alla 117 panka (vt 2019. aasta 4. detsembri pressiteade EKP pangandusjärelevalve veebilehel).

Järelevalve alla kuuluvale üksusele aruandlusnõuete rikkumise eest kehtestatud sanktsioon

3. detsembril 2019 teatas EKP, et on määranud Natixis Wealth Management Luxembourgile 1 850 000 euro suuruse karistuse riskide kontsentreerumise piirmäära ja seonduvate aruandlusnõuete rikkumise eest 2016. ja 2017. aastal. Täpsemat teavet saab EKP pangandusjärelevalve veebilehel avaldatud pressiteatest.

EKP järelevalvetasude läbivaadatud õigusraamistik

5. detsembril 2019 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2019/37, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta, ning otsuse EKP/2019/38 iga-aastase järelevalvetasu arvestamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (uuesti sõnastatud). Mõlemas õigusaktis võeti arvesse märkusi, mis saadi kahe avaliku konsultatsiooni käigus 2017. ja 2019. aastal. EKP nõukogu kiitis heaks nende avalike konsultatsioonide tagasiside aruannete avaldamise. Viimase avaliku konsultatsiooni tulemused kinnitavad, et EKP järelevalvetasude arvutamise praegust metoodikat peetakse õiglaseks ja raamistiku tõhustamiseks tuli teha vaid mõned kohandused. Peamised muutused on järgmised: i) järelevalvetasusid hakatakse koguma tagantjärele, mitte prognoositavate kulude alusel; ii) vähendatakse väiksemate vähem oluliste krediidiasutuste minimaalset tasukomponenti; iii) protsessi lihtsustamise eesmärgil lubatakse taaskasutada EKP-le kättesaadavaid järelevalveandmeid ning krediidiasutuste filiaalid võivad esitada varade koguväärtuse kohta audiitori kinnituse asemel juhtkonna kirja; ning iv) tasu maksmise teateid hakatakse väljastama kõigis ELi ametlikes keeltes. Asjaomased õigusaktid koos 2019. aasta avaliku konsultatsiooni tagasiside aruande ja pressiteatega on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Järelevalvealane kontrolliprogramm kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta 2020. aastal

5. detsembril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks 2020. aasta järelevalvealane kontrolliprogramm, mis käsitleb kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi ühtsesse järelevalvemehhanismi kuuluvates olulistes krediidiasutustes. Kohapealne järelevalvealane kontrolliprogramm põhineb 2020. aasta järelevalveprioriteetidel, mis avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel 2019. aasta oktoobris.

Otsused SREPiga seotud andmekogumisprotsessi kohta

11. detsembril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks otsused, mille alusel küsitakse 2020. aasta SREPi läbiviimiseks vajalikke täiendavaid andmeid 113 pangalt. Pärast heakskiitmist teavitati otsustest järelevalve alla kuuluvaid üksusi.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid