Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada decembris

2019. gada 20. decembrī

Tirgus operācijas

Nodrošināto tirgojamo aktīvu, kas nav ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri un nodrošinātās obligācijas, atbilstība izmantošanai par nodrošinājumu

Padome 2019. gada 13. decembrī nolēma, ka tā vairs nepieņems kā Eurosistēmas nodrošinājumu nodrošinātos tirgojamos aktīvus, kas nav ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri (ABS) un nodrošinātās obligācijas. Tas darīts, lai noteiktu konsekventu un caurredzamu pieeju, definējot nodrošināto tirgojamo aktīvu kategorijas, kas ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās. Šā lēmuma faktisko spēkā stāšanās brīdi noteiks datums, kad spēkā stāsies gaidāmie Vispārējās dokumentācijas grozījumi (plānoti 2020. gada 2. ceturksnī). Pēc šā datuma visi nodrošinātie tirgojamie aktīvi, kas nav ABS un nodrošinātās obligācijas un kas ir atbilstoši lēmuma spēkā stāšanās brīdī, tiks uzskatīti par atbilstošiem vēl nākamos piecus gadus ar nosacījumu, ka tie joprojām atbilst visiem pārējiem atbilstības kritērijiem. Šāda pakāpeniskas atcelšanas procesa rezultātā no jauna emitētie nodrošinātie tirgojamie aktīvi, kas nav ABS un nodrošinātās obligācijas, kļūs neatbilstoši iegādēm aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros, bet aktīvi, kas jau iegādāti AIP ietvaros brīdī, kad stāsies spēkā Vispārējās dokumentācijas grozījumi, joprojām tiks turēti AIP portfeļos.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par negatīviem nodokļu stimuliem skaidrās naudas izmantošanai Grieķijā

Padome 2019. gada 20. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/39 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par īpašās nodevas palielināšanu atsevišķām finanšu iestādēm Slovākijā

Padome 2019. gada 26. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/40 pēc Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par prasību noteiktām kredītiestādēm un filiālēm nodrošināt skaidrās naudas pakalpojumus Zviedrijā

Padome 2019. gada 26. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/41 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par kredītiestāžu iniciēto kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu Grieķijā

Padome 2019. gada 6. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/42 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par nodokļiem attiecībā uz dažu tirgus dalībnieku aktīviem un papildu uzņēmumu ienākuma nodokļiem attiecībā uz dažām kredītiestādēm Lietuvā

Padome 2019. gada 16. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/44 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par maksājumu pakalpojumiem un maksājumu sistēmām Bulgārijā

Padome 2019. gada 17. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/45 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

Tehniskie grozījumi tiesību aktos attiecībā uz Eurosistēmas grāmatvedības regulējumu

Padome 2019. gada 20. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2019/34, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/2249 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā, Lēmumu ECB/2019/35, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem, un Lēmumu ECB/2019/36, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus. Grozījumi ietver tehniskus skaidrojumus un Eurosistēmas grāmatvedības regulējuma korekcijas. Visi tiesību akti drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

Padome 2019. gada 11. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/43 pēc Eiropadomes priekšsēdētāja lūguma. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ECB Audita komitejas locekļi

Padome 2019. gada 11. decembrī iecēla Džozefu Bonniči (Josef Bonnici) par ECB Audita komitejas locekli uz otro trīs gadu termiņu, kas beigsies 2022. gada 30. novembrī.

Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļa iecelšana amatā

Padome, ņemot vērā Uzraudzības valdes atzinumu, 2019. gada 18. decembrī pieņēma lēmumu, ka bijušais Bayerische Landesbank Uzraudzības valdes priekšsēdētājs un bijušais Deutsche Bundesbank Valdes loceklis Gerds Hoizlers (Gerd Häusler) tiks iecelts par Administratīvās pārskatīšanas padomes locekli uz pieciem gadiem.

Pārskats par Eurosistēmas/ECBS komitejām, ko veic reizi trijos gados

Padome 2019. gada 18. decembrī reizi trijos gados veiktās komiteju pilnvaru pārskatīšanas ietvaros uz vēl vienu termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināja saskaņā ar ECB Reglamenta 9.1. pantu izveidoto Eurosistēmas/ECBS komiteju darbību, kā arī atkārtoti apstiprināja amatā to priekšsēdētājus līdz 2022. gada 31. decembrim (ar trim izņēmumiem). Padome iecēla topošo Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Imeni Ramuni-Ruso (Imène Rahmouni-Rousseau) par nākamo Tirgus operāciju komitejas priekšsēdētāju no 2020. gada 1. februāra, kā arī apstiprināja Riska vadības komitejas un Informācijas tehnoloģiju komitejas priekšsēdētāja v.i. vai pagaidu priekšsēdētāja mandāta īslaicīgu pagarināšanu. Šo komiteju pastāvīgie priekšsēdētāji tiks izraudzīti 2020. gadā. Pilns komiteju saraksts pieejams ECB gada pārskatā.

Banknotes

Grozījumi lēmumā par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi un atkārtotu laišanu apgrozībā

Padome 2019. gada 5. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2019/39, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā. Grozītajā lēmumā veiktas pārmaiņas, kuru mērķis ir uzlabot skaidrās naudas atkārtotu laišanu apgrozībā, ietverot monētu izsniegšanas iekārtas kā jaunu banknošu apstrādes iekārtu kategoriju un skaidrojot skaidrās naudas apstrādātāju pārskatu sniegšanas pienākumus. Šis lēmums, ar kuru veikti grozījumi, drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

SREP lēmumi, kas nosaka prudenciālās prasības

Padome laikā no 2019. gada 14. novembra līdz 13. decembrim neiebilda pret vairākiem Uzraudzības valdes ierosinājumu kopumiem, kas nosaka prudenciālās prasības kopumā 94 uzraudzītajām iestādēm. Katram lēmuma adresātam tika dota iespēja iesniegt komentārus par attiecīgo lēmuma projektu, kura pamatā bija ECB un citu kompetento iestāžu veiktais Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (SREP). Lēmumu galīgās versijas pēc apstiprināšanas tika nosūtītas katrai atsevišķajai uzraudzītajai iestādei.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2019. gada 18. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz vienas uzraudzītās kredītiestādes nozīmīguma statusa maiņu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Pēc ikgadējās kredītiestāžu nozīmīguma pārskatīšanas ECB paziņoja, ka 2020. gadā tās tiešā uzraudzībā būs 117 bankas (sk. attiecīgo 2019. gada 4. decembra paziņojumu presei, kas publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

Uzraudzītajai iestādei piemērotas sankcijas par ziņošanas prasību pārkāpumiem

ECB 2019. gada 3. decembrī paziņoja, ka Natixis Wealth Management Luxembourg piemērota soda nauda 1 850 000 euro apmērā par lielo riska darījumu limitu pārkāpumu un lielo riska darījumu ziņošanas prasību pārkāpumu 2016. un 2017. gadā. Sīkāka informācija atrodama attiecīgā paziņojumā presei, kas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Pārskatīts ECB uzraudzības maksu tiesiskais regulējums

Padome 2019. gada 5. decembrī apstiprināja Regulu ECB/2019/37, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām, kā arī Lēmumu ECB/2019/38 par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (pārstrādāta versija). Abos tiesību aktos ņemti vērā komentāri, kas tika saņemti divu sabiedrisko apspriešanu laikā 2017. un 2019. gadā. Padome apstiprināja publicēšanai pārskatu par šo sabiedrisko apspriešanu laikā saņemtajiem komentāriem. Pēdējās sabiedriskās apspriešanas rezultāts apstiprina, ka ECB pašlaik izmantotā metodoloģija uzraudzības maksas aprēķināšanai tiek uzskatīta par taisnīgu, un bija nepieciešamas tikai ierobežotas korekcijas, lai uzlabotu regulējumu. Galvenās pārmaiņas ietver 1) uzraudzības maksu iekasēšanu ex post, nevis pamatojoties uz izmaksu aplēsēm, 2) maksas minimālās komponentes diskonta ieviešanu nelielām mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, 3) pasākumu vienkāršošanu, piemēram, izmantojot ECB jau pieejamos uzraudzības datus un attiecībā uz filiāļu kopējiem aktīviem revidenta apliecinājuma vietā izmantojot vadības vēstules, un 4) uzraudzības maksas paziņojuma nodrošināšanu jebkurā oficiālajā ES valodā. Abi tiesību akti kopā ar pārskatu par 2019. gada sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un attiecīgo paziņojumu presei pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2020. gada uzraudzības pārbaudes programmā ietvertās klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes

Padome 2019. gada 5. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt 2020. gada uzraudzības pārbaudes programmā ietvertās nozīmīgo iestāžu klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes Eiropas banku uzraudzības ietvaros. Klātienes pārbaužu programmas pamatā ir 2020. gada uzraudzības prioritātes, kas 2019. gada oktobrī publicētas ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Lēmumi par datu vākšanas procesu attiecībā uz SREP

Padome 2019. gada 11. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt lēmumus, ar ko pieprasa papildu informāciju no 113 bankām, kas nepieciešama SREP īstenošanai 2020. gadā. Lēmumi pēc apstiprināšanas tika nosūtīti attiecīgajām iestādēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem