Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. gruodžio mėn.

2019 m. gruodžio 20 d.

Rinkos operacijos

Antrinę rinką turinčio užtikrinto turto, išskyrus turtu užtikrintus vertybinius popierius ir padengtąsias obligacijas, tinkamumas naudoti kaip įkaitą

2019 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba nusprendė nebeleisti antrinę rinką turinčio užtikrinto turto (išskyrus turtu užtikrintus vertybinius popierius ir padengtąsias obligacijas) naudoti Eurosistemoje kaip įkaitą. Taip siekiama sukurti nuoseklią, skaidrią antrinę rinką turinčio užtikrinto turto, kurį Eurosistemos kredito operacijose galima naudoti kaip įkaitą, klasifikavimo metodiką. Faktinė šio sprendimo įsigaliojimo data priklausys nuo to, kada įsigalios rengiami Bendrųjų dokumentų pakeitimai (juos svarstyti numatoma 2020 m. antrąjį ketvirtį). Nuo tos dienos visą antrinę rinką turintį užtikrintą turtą (išskyrus turtu užtikrintus vertybinius popierius ir padengtąsias obligacijas), kurį iki sprendimo įsigaliojimo buvo galima naudoti kaip įkaitą, bus galima naudoti kaip įkaitą dar penkerius metus, jeigu jis ir toliau atitiks visus kitus tinkamumo kriterijus. Kadangi šis procesas bus vykdomas laipsniškai, naujai išleisto antrinę rinką turinčio užtikrinto turto (išskyrus turtu užtikrintus vertybinius popierius ir padengtąsias obligacijas) nebebus galima pirkti pagal Turto pirkimo programą (TPP), tačiau iki Bendrųjų dokumentų pakeitimų įsigaliojimo pagal TPP jau įgytas turtas bus toliau laikomas TPP portfeliuose.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokestinių paskatų nenaudoti grynųjų pinigų Graikijoje

2019 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/39 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikroms finansų įstaigoms taikomo specialaus mokesčio padidinimo Slovakijoje

2019 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/40 Slovakijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų kredito įstaigų ir filialų pareigos teikti grynųjų pinigų paslaugas Švedijoje

2019 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2019/41.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų suteiktų paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijos schemos Graikijoje

2019 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/42 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų finansų rinkos dalyvių turto mokesčių ir tam tikrų kredito įstaigų papildomų pelno mokesčių Lietuvoje

2019 m. gruodžio 16 d. Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2019/44.

ECB nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir mokėjimo sistemų Bulgarijoje

2019 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/45 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB valdymas

Su Eurosistemos apskaitos sistema susijusių teisės aktų techniniai pakeitimai

2019 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2019/34, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo, Sprendimą ECB/2019/35, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės, ir Sprendimą ECB/2019/36, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio Europos Centrinio Banko pajamų paskirstymo. Pakeistuose teisės aktuose išdėstyti tam tikri techniniai paaiškinimai ir Eurosistemos apskaitos teisinės sistemos patikslinimai. Visi teisės aktai bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2019 m. gruodžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/43 Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Narystė ECB Audito komitete

2019 m. gruodžio 11 d. Valdančioji taryba paskyrė Josefą Bonnici ECB Audito komiteto nariu antrai trejų metų kadencijai, truksiančiai iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Administracinės peržiūros valdybos nario paskyrimas

Atsižvelgdama į Priežiūros valdybos nuomonę, Valdančioji taryba 2019 m. gruodžio 18 d. nusprendė paskirti buvusį Bayerische Landesbank Priežiūros valdybos pirmininką ir buvusį Deutsche Bundesbank Vykdomosios valdybos narį Gerdą Häuslerį Administracinės peržiūros valdybos nariu penkerių metų kadencijai.

Kas trejus metus atliekama Eurosistemos (ECBS) komitetų peržiūra

Vykdydama kas trejus metus atliekamą komitetų įgaliojimų peržiūrą, Valdančioji taryba 2019 m. gruodžio 18 d. pratęsė Eurosistemos (ECBS) komitetų, įsteigtų vadovaujantis ECB darbo reglamento 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įgaliojimus iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir jų pirmininkus (išskyrus tris) paskyrė eiti pareigas dar vieną kadenciją, truksiančią iki 2022 m. gruodžio 31 d. Valdančioji taryba paskyrė pareigas pradedančią eiti Rinkos operacijų generalinio direktorato generalinę direktorę Imène Rahmouni-Rousseau nuo 2020 m. vasario 1 d. užimti Rinkos operacijų komiteto pirmininko pareigas ir laikinai pratęsė pakaitinių arba laikinai einančių pareigas Rizikos valdymo komiteto ir Informacinių technologijų komiteto pirmininkų įgaliojimus. Sprendimas dėl šių komitetų nuolatinių pirmininkų bus priimtas 2020 m. Išsamus komitetų sąrašas paskelbtas ECB metų ataskaitoje.

Banknotai

Ankstesnį sprendimą keičiantis sprendimas dėl banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą

2019 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/39, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą. Šiais pakeitimais siekiama, kad grynųjų eurų pakartotinis išleidimas į apyvartą vyktų efektyviau, taip pat įvesta nauja banknotų tvarkymo aparatų kategorija (monetų išdavimo aparatai) ir aiškiau apibrėžtos grynuosius pinigus tvarkančių subjektų atskaitomybės prievolės. Naujasis sprendimas bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso sprendimai dėl prudencinių reikalavimų nustatymo

Nuo 2019 m. lapkričio 14 d. iki gruodžio 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti keletui Priežiūros valdybos pasiūlymų dėl prudencinių reikalavimų nustatymo iš viso 94 prižiūrimiems subjektams. Visi subjektai turėjo galimybę teikti pastabas dėl atitinkamo konkrečiai jiems skirto sprendimo projekto. Šie sprendimai parengti remiantis ECB ir kitų kompetentingų institucijų vykdyto priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) rezultatais. Apie priimtus galutinius sprendimus buvo pranešta kiekvienam prižiūrimam subjektui.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2019 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pakeisti vienos prižiūrimos kredito įstaigos svarbos statusą. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų subjektų sąrašas skelbiamas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. Atlikęs metinę kredito įstaigų svarbos statuso peržiūrą, ECB paskelbė, kad 2020 m. tiesiogiai prižiūrės 117 bankų (žr. 2019 m. gruodžio 4 d. bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje paskelbtą pranešimą spaudai šiuo klausimu).

Prižiūrimam subjektui skirta sankcija už duomenų teikimo reikalavimų pažeidimus

2019 m. gruodžio 3 d. ECB paskelbė, kad įmonei „Natixis Wealth Management Luxembourg“ skyrė 1 850 000 EUR baudą už didelių pozicijų ribos ir informacijos teikimo apie dideles pozicijas reikalavimų pažeidimus, padarytus 2016 ir 2017 m. Daugiau informacijos apie tai pateikta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai šiuo klausimu.

Peržiūrėta ECB priežiūros mokesčio teisinė bazė

2019 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2019/37, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių, ir Sprendimą ECB/2019/38 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (nauja redakcija). Abiejuose teisės aktuose atsižvelgta į pastabas, gautas per 2017 ir 2019 m. surengtas viešas konsultacijas. Valdančioji taryba leido paskelbti atitinkamus konsultacijų rezultatus apibendrinančius pranešimus. Paskutiniųjų viešų konsultacijų rezultatai patvirtina, kad dabartinė ECB taikoma priežiūros mokesčių apskaičiavimo metodika yra laikoma sąžininga ir kad siekiant sistemą patobulinti reikia pakoreguoti tik kai kurias sritis. Pagrindiniai pakeitimai – i) mokesčiai bus apskaičiuojami ex post principu, o ne pagal numatomas išlaidas, ii) mažoms mažiau svarbioms įstaigoms bus taikoma mažesnė minimalioji mokesčio dalis, iii) kai kurie dalykai supaprastinami, pavyzdžiui, ECB surinkti priežiūriniai duomenys bus panaudojami ir mokesčiams apskaičiuoti, o vietoj auditoriaus patvirtinimo dėl viso filialų turto bus teikiamas vadovybės raštas, iv) pranešimai apie mokėtiną mokestį bus siunčiami atitinkama oficialia ES kalba. Abu teisės aktai, 2019 m. viešų konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas ir atitinkamas pranešimas spaudai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2020 m. priežiūros analizės programa patikrinimams vietoje ir vidaus modelių patikrinimams vykdyti

2019 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui patvirtinti 2020 m. priežiūros analizės programą, pagal kurią bus vykdomi į Europos bankų priežiūros sistemą įtrauktų svarbių įstaigų patikrinimai vietoje ir vidaus modelių patikrinimai. Patikrinimų vietoje priežiūros analizės programa parengta vadovaujantis 2020 m. priežiūros prioritetais. Šie prioritetai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2019 m. spalio mėn.

Sprendimai dėl duomenų, reikalingų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui, rinkimo

2019 m. gruodžio 11 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui patvirtinti sprendimus, pagal kuriuos iš 113 bankų prašoma papildomos informacijos, kuri reikalinga 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui atlikti. Apie priimtus sprendimus pranešta kiekvienam prižiūrimam subjektui.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai