Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2019 г.

20 декември 2019 г.

Пазарни операции

Допустимост като обезпечение на обезпечени търгуеми активи, различни от обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации

На 13 декември 2019 г. Управителният съвет реши, че вече няма да приема като обезпечение в Евросистемата обезпечени търгуеми активи, различни от обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации. Целта е да се създаде последователен и прозрачен подход при определянето на категориите обезпечени търгуеми активи, които са допустими да служат като обезпечение за кредитните операции на Евросистемата. Кога решението ефективно ще влезе в сила, зависи от датата на влизане в сила на предстоящите изменения в Общата документация, предвидени за второто тримесечие на 2020 г. Считано от тази дата по отношение на всички обезпечени търгуеми активи, различни от обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации, които са допустими към момента на влизане в сила на решението, ще се прилага досегашният режим за допълнителен период от пет години, при условие че тези активи продължават да отговарят на всички останали критерии за допустимост. В резултат от този процес на постепенно извеждане от режима на допустимост новоемитираните обезпечени търгуеми активи, различни от обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации, няма да бъдат допустими за закупуване по програмата за закупуване на активи (APP), а онези, които са вече придобити по програмата към момента на влизане в сила на измененията в Общата документация, ще бъдат запазени като активи, държани в портфейлите по APP.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно данъчни мерки за възпиране на използването на пари в брой в Гърция

На 20 ноември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/39 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно увеличаването на специалния данък върху определени финансови институции в Словакия

На 26 ноември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/40 по искане на Министерството на финансите на Словашката република.

Становище на ЕЦБ относно изискването някои кредитни институции и клонове да предоставят касови услуги в Швеция

На 26 ноември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/41 по собствена инициатива.

Становище на ЕЦБ относно гаранционна схема за секюритизации на кредити, чиито инициатори са кредитни институции в Гърция

На 6 декември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/42 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно данъците върху активите на някои участници на финансовите пазари и допълнителното корпоративно подоходно облагане на някои кредитни институции в Литва

На 16 декември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/44 по собствена инициатива.

Становище на ЕЦБ относно платежните услуги и платежните системи в България

На 17 декември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/45 по искане на министъра на финансите на България.

Административно управление

Технически изменения на правни инструменти, свързани със счетоводната рамка на Евросистемата

На 20 ноември 2019 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2019/34 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/2249 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки, Решение ЕЦБ/2019/35 за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на Европейската централна банка и Решение ЕЦБ/2019/36 за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка. С измененията се внасят технически разяснения и корекции в счетоводната рамка на Евросистемата. Тези правни актове ще бъдат своевременно публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 11 декември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/43 по искане на председателя на Европейския съвет. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Член на Комитета за одит на ЕЦБ

На 11 декември 2019 г. Управителният съвет назначи г-н Йосеф Боничи като член на Комитета за одит на ЕЦБ за втори тригодишен мандат, който ще приключи на 30 ноември 2022 г.

Назначаване на член на Административния съвет за преглед

Като взе предвид становището на Надзорния съвет, на 18 декември 2019 г. Управителният съвет взе решение да назначи г-н Герд Хойзлер, бивш председател на Надзорния съвет на Bayerische Landesbank и бивш член на Изпълнителния съвет на Deutsche Bundesbank, като член на Административния съвет за преглед за срок от пет години.

Тригодишен преглед на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ

На 18 декември 2019 г., като част от тригодишния преглед на мандатите на комитетите, Управителният съвет поднови до 31 декември 2022 г. мандатите на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ, създадени в съответствие с член 9.1 от Процедурния правилник на ЕЦБ, и преназначи техните председатели до 31 декември 2022 г. с три изключения. Управителният съвет назначи г-жа Имен Рамуни-Русо – новия генерален директор на ГД „Пазарни операции“ – като следващия председател на Комитета по пазарни операции, считано от 1 февруари 2020 г. Управителният съвет одобри също временно удължаване на мандата на изпълняващите длъжността или временните председатели на Комитета за управление на риска и на Комитета за информационни технологии, постоянните председатели на които ще бъдат определени през 2020 г. Пълният списък на комитетите е публикуван в Годишния доклад на ЕЦБ.

Банкноти

Решение за изменение относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти

На 5 декември 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/39 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти. С изменящото решение се въвеждат промени, насочени към подобряване на ефективността на връщането в обращение на парични средства, включване на терминали за монети като нова категория банкнотообработващи машини и изясняване на задълженията за отчетност на лицата, работещи с пари в брой. Това изменящо решение ще бъде своевременно публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решения по ПНПО за въвеждане на пруденциални изисквания

В периода от 14 ноември до 13 декември 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу няколко комплексни предложения на Надзорния съвет, с които се въвеждат пруденциални изисквания за общо 94 поднадзорни лица. На всеки от адресатите е дадена възможност да представи своите коментари по съответния проект на решение, изготвен въз основа на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО), изпълняван от ЕЦБ и други компетентни органи. След одобрението на решенията за тях са уведомени съответните поднадзорни лица.

Решения на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорните кредитни институции

На 18 ноември 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за промяна на значимостта на една поднадзорна кредитна институция. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е достъпен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. След проведения годишен преглед на значимостта на кредитните институции ЕЦБ обяви, че през 2020 г. ще упражнява пряк надзор над 117 банки (вж. прессъобщението по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 4 декември 2019 г.)

Санкция, наложена на поднадзорно лице за нарушения на изискванията за отчетност

На 3 декември 2019 г. ЕЦБ съобщи, че е наложила санкция в размер на 1 850 000 евро на Natixis Wealth Management Luxembourg за нарушаване на максималния размер на големите експозиции и на изискванията за отчетност по отношение на големите експозиции през 2016 г. и 2017 г. Допълнителна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Преработена правна рамка за надзорните такси на ЕЦБ

На 5 декември 2019 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2019/37 за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси и Решение ЕЦБ/2019/38 относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (преработен текст). И в двата правни акта са взети предвид коментарите, получени в две публични консултации, проведени през 2017 г. и 2019 г. Съответните обобщения на коментарите от двете публични консултации са одобрени за публикуване от Управителния съвет. В резултат от последната публична консултация се потвърждава, че настоящата методология на ЕЦБ за изчисляване на надзорните такси се приема за справедлива и че за подобряване на рамката са необходими съвсем ограничени корекции. Основните промени включват: i) налагане на таксите ex post, а не въз основа на прогнозни разходи; ii) въвеждане на отстъпка от минималния компонент на таксата за малки по-малко значими институции; iii) опростяване на мерките, например повторно използване на надзорни данни, налични в ЕЦБ, и изпращане на писмо от ръководството вместо одиторска заверка за общите активи на клоновете; и iv) предоставяне на известията за таксата на който и да е от официалните езици на ЕС. Двата правни акта, обобщението на коментарите от публичната консултация, проведена през 2019 г., и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

План за извършване на надзорни проверки за проверките на място и проучванията на вътрешни модели през 2020 г.

На 5 декември 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри Плана за извършване на надзорни проверки за 2020 г., който засяга проверките на място и проучванията на вътрешни модели в значимите институции в рамките на европейския банков надзор. Планът за извършване на надзорни проверки на място се основава на надзорните приоритети за 2020 г., публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор през октомври 2019 г.

Решения относно процеса за събиране на данни, свързан с ПНПО

На 11 декември 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да се одобрят решения, с които се изисква предоставянето на допълнителна информация от 113 банки. Тази информация е необходима за изпълнението на ПНПО през 2020 г. След одобрението на решенията за тях са уведомени съответните поднадзорни лица.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите