Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2019

20.12.2019

Markkinaoperaatiot

Muiden vakuudellisten jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien kuin omaisuusvakuudellisten arvopaperien ja katettujen joukkolainojen vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 13.12.2019, että eurojärjestelmän luotto-operaatioissa ei jatkossa enää hyväksytä vakuudeksi muita vakuudellisia jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä kuin omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja. Tarkoituksena on, että vakuudeksi hyväksyttävät vakuudellisten jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien luokat on määritelty mahdollisimman johdonmukaisesti ja selkeästi. Päätös tulee voimaan osana muutettuja yleisasiakirjasuuntaviivoja, jotka on tarkoitus vahvistaa vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Omaisuuserät, jotka ovat vakuuskelpoisia päätöksen tullessa voimaan, säilyttävät vakuuskelpoisuutensa viiden vuoden ajan, kunhan ne täyttävät kaikki muut vakuuskelpoisuusvaatimukset. Päätös vaikuttaa myös omaisuuserien osto-ohjelmaan, jossa ei päätöksen voimaantulon jälkeen enää osteta uusia vakuudellisia jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä (lukuun ottamatta omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja), mutta yleisasiakirjasuuntaviivojen muutosten voimaantuloon mennessä ostetut omaisuuserät pysyvät sijoitussalkuissa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto käteisen käytön jarruttamisesta verotuskeinoin Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 20.11.2019 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/39.

EKP:n lausunto valikoiduilta rahoituslaitoksilta perittävän erityisen maksun korottamisesta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2019 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/40.

EKP:n lausunto vaatimuksesta, jonka mukaan tiettyjen luottolaitosten ja sivuliikkeiden on tarjottava käteispalveluja Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2019 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2019/41.

EKP:n lausunto luottolaitosten myöntämien lainojen arvopaperistamista koskevasta takausjärjestelmästä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 6.12.2019 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/42.

Lausunto tiettyjen finanssimarkkinatoimijoiden varallisuudesta kannettavasta verosta sekä tiettyjen luottolaitosten yhteisötuloista kannettavasta lisäverosta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 16.12.2019 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2019/44.

EKP:n lausunto maksupalveluista ja maksujärjestelmistä Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 17.12.2019 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/45.

Hallinto ja valvonta

Teknisiä muutoksia eurojärjestelmän tilinpäätösperiaatteita koskeviin säädöksiin

EKP:n neuvosto antoi 20.11.2019 suuntaviivat EKP/2019/34, joilla muutetaan kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettuja suuntaviivoja EKP/2016/2249; päätöksen EKP/2019/35, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä annettua päätöstä (EU) 2016/2247; sekä päätöksen EKP/2019/36, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin tulon väliaikaisesta jakamisesta annettua päätöstä (EU) 2015/298. Muutoksissa on kyse teknisistä täsmennyksistä ja tarkistuksista eurojärjestelmän tilinpäätösperiaatteisiin. Säädökset julkaistaan myöhemmin EKP:n verkkosivuilla.

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 11.12.2019 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2019/43. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

EKP:n tarkastuskomitean jäsenyys

EKP:n neuvosto nimitti 11.12.2019 Josef Bonnicin EKP:n tarkastuskomitean jäseneksi toiseksi kolmivuotiskaudeksi, joka päättyy 30.11.2022.

Oikaisulautakunnan jäsenyys

EKP:n neuvosto päätti 18.12.2019 valvontaelimen lausunnon pohjalta nimittää oikaisulautakunnan jäseneksi Gerd Häuslerin, joka on toiminut Bayerische Landesbankissa hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Saksan keskuspankissa johtokunnan jäsenenä. Häuslerin toimikausi on viisivuotinen.

Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden kolmivuotistarkistus

Osana komiteoiden mandaattien kolmivuotistarkistusta EKP:n neuvosto vahvisti 18.12.2019 EKP:n työjärjestyksen artiklan 9.1 nojalla perustettujen eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden mandaatit ja nimitti uudelleen niiden puheenjohtajat 31.12.2022 asti. EKP:n neuvosto nimitti markkinaoperaatioiden komitean uudeksi puheenjohtajaksi 1.2.2020 alkaen Imène Rahmouni-Rousseaun, joka aloittaa tuolloin EKP:n markkinaoperaatioiden pääosaston johtajana, sekä hyväksyi riskienhallintakomitean ja tietotekniikkakomitean virkaatekevien puheenjohtajien mandaattien jatkamisen toistaiseksi, kunnes uudet puheenjohtajat nimitetään vuonna 2020. Luettelo komiteoista on EKP:n vuosikertomuksessa.

Setelit

Muutoksia päätökseen eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2019 päätöksen EKP/2019/39, jolla muutetaan eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta annettua päätöstä EKP/2010/14. Muutoksilla pyritään tehostamaan setelien kiertoon palauttamista, otetaan käyttöön uusi setelinkäsittelylaitteiden luokka ”kolikkoautomaatit” sekä täsmennetään rahankäsittelijöiden ilmoitusvelvoitteita. Muutospäätös julkaistaan myöhemmin EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Vakavaraisuusvaatimuksia koskevat valvonta-arviopäätökset

EKP:n neuvosto jätti 14.11.–13.12.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnoksia, jotka perustuivat EKP:n ja toimivaltaisten viranomaisten toteuttamaan valvonta-arvioon ja koskivat 94 merkittävän laitoksen vakavaraisuusvaatimuksia. Jokaisella laitoksella oli mahdollisuus kommentoida itseään koskevaa päätösluonnosta, ja lopulliset päätökset on toimitettu valvottaville laitoksille.

EKP:n päätökset valvottavien luottolaitosten merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 18.11.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnosta erään valvottavan luottolaitoksen merkittävyysluokan muuttamisesta. Luottolaitosten merkittävyyden vuotuisen arvioinnin jälkeen EKP ilmoitti, että vuonna 2020 sen suorassa valvonnassa on 117 luottolaitosta (ks. EKP:n pankkivalvontasivuilla 4.12.2019 julkaistu lehdistötiedote). EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistavaa valvottavien luottolaitosten luetteloa päivitetään säännöllisesti.

Valvottavalle laitokselle määrätty seuraamus raportointivelvollisuuden rikkomisesta

EKP ilmoitti 3.12.2019 määränneensä 1 850 000 euron sakon Natixis Wealth Management Luxembourgille, joka oli rikkonut suuriin asiakasriskeihin sovellettavia rajoituksia ja raportointivaatimuksia vuosina 2016 ja 2017. Lisätietoa on EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Muutoksia EKP:n valvontamaksuja koskeviin säädöksiin

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2019 asetuksen EKP/2019/37, jolla muutetaan valvontamaksuista annettua asetusta (EU) N:o 1163/2014, sekä päätöksen EKP/2019/38 valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (uudelleenlaadittu). Säädöksissä otettiin huomioon kommentit, joita saatiin asiasta järjestettyjen kahden julkisen kuulemisen yhteydessä vuosina 2017 ja 2019. EKP:n neuvosto myös hyväksyi julkaistaviksi molempien kuulemisten palauteyhteenvedot. Tuoreimman kuulemisen tulokset vahvistivat, että EKP:n valvontamaksujen laskennassa käytettävää metodologiaa pidetään reiluna, eikä järjestelyihin tarvittu suuria muutoksia. Tärkeimmät muutokset koskevat 1) maksujen perimistä jälkikäteen eikä enää arvioitujen kulujen perusteella, 2) pienten vähemmän merkittävien laitosten vähimmäismaksukomponentin kevennystä, 3) järjestelyjen yksinkertaistamista, kuten muun raportoinnin yhteydessä kerättyjen valvontatietojen käyttöä ja tytäryhtiöiden kokonaisvarojen vahvistamista johdon kirjeellä tilintarkastajan lausunnon sijasta, sekä 4) valvontamaksuilmoitusten toimittamista millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Säädökset, aihetta koskeva lehdistötiedote ja vuoden 2019 julkisesta kuulemisesta laadittu palauteyhteenveto ovat saatavilla EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Vuoden 2020 tarkastusohjelma

EKP:n neuvosto jätti 5.12.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvissa merkittävissä laitoksissa suoritettavia paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskeva vuoden 2020 valvontaohjelma. Tarkastusohjelma perustuu vuoden 2020 valvontaprioriteetteihin, jotka on julkaistu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla lokakuussa 2019.

Valvojan arviointiprosessin tiedonkeruu

EKP:n neuvosto jätti 11.12.2019 vastustamatta valvontaelimen esittämiä luonnoksia päätöksiksi, joissa pyydetään 113 pankilta täydentäviä tietoja vuoden 2020 valvojan arviointiprosessia varten. Hyväksytyt päätökset on annettu tiedoksi kyseisille valvottaville laitoksille.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle