Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

prosinac 2019.

20. prosinca 2019.

Tržišne operacije

Prihvatljivost osigurane utržive imovine osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica kao kolaterala

Upravno vijeće odlučilo je 13. prosinca 2019. da Eurosustav više neće prihvaćati kao kolateral osiguranu utrživu imovinu osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica. Time nastoji uspostaviti dosljedan, transparentan pristup određivanju kategorija osigurane utržive imovine koje su prihvatljive kao kolateral u kreditnim poslovima Eurosustava. Stupanje na snagu te odluke ovisi o datumu stupanja na snagu izmjena Opće dokumentacije, koje je predviđeno za drugo tromjesečje 2020. Od tog datuma sva osigurana utrživa imovina osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica koja bude prihvatljiva u trenutku stupanja na snagu odluke nastavit će se prihvaćati još pet godina pod uvjetom da i dalje ispunjava sve druge kriterije prihvatljivosti. U tom prijelaznom razdoblju novoizdana osigurana utrživa imovina osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica neće biti prihvatljiva za kupnju u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, dok će se takva imovina koja je kupljena u sklopu tog programa prije stupanja na snagu izmjena Opće dokumentacije i dalje držati u portfeljima programa kupnje vrijednosnih papira.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o nepoticajnim poreznim mjerama za upotrebu gotovine u Grčkoj

Upravno vijeće donijelo je 20. studenoga 2019. Mišljenje CON/2019/39 na zahtjev grčkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o povećanju posebnog nameta za odabrane financijske institucije u Slovačkoj

Upravno vijeće donijelo je 26. studenoga 2019. Mišljenje CON/2019/40 na zahtjev slovačkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o zahtjevu za pružanje novčanih usluga od strane određenih kreditnih institucija i podružnica u Švedskoj

Upravno vijeće samoinicijativno je 26. studenoga 2019. donijelo Mišljenje CON/2019/41.

Mišljenje ESB-a o sustavu osiguranja za sekuritizacije kredita koje su inicirale kreditne institucije u Grčkoj

Upravno vijeće donijelo je 6. prosinca 2019. Mišljenje CON/2019/42 na zahtjev grčkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o porezu na imovinu određenih sudionika na financijskim tržištima i dodatnom porezu na dobit poduzeća za određene kreditne institucije u Litvi

Upravno vijeće samoinicijativno je 16. prosinca 2019. donijelo Mišljenje CON/2019/44.

Mišljenje ESB-a o platnim uslugama i platnim sustavima u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 17. prosinca 2019. Mišljenje CON/2019/45 na zahtjev bugarskog ministra financija.

Upravljanje

Tehničke izmjene pravnih instrumenata povezanih s računovodstvenim okvirom Eurosustava

Upravno vijeće donijelo je 20. studenoga 2019. Smjernicu ESB/2019/34 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/2249 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka, Odluku ESB/2019/35 o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke i Odluku ESB/2019/36 o izmjeni Odluke (EU) 2015/298 o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke. Izmjene obuhvaćaju tehnička pojašnjenja i prilagodbe pravnog okvira za računovodstvo Eurosustava. Svi pravni akti bit će pravodobno objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a.

Mišljenje Upravnog vijeća Europske središnje banke o preporuci Vijeća o imenovanju članice Izvršnog odbora Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 11. prosinca 2019. Mišljenje CON/2019/43 na zahtjev predsjednika Europskog vijeća. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Članstvo u Odboru ESB-a za reviziju

Upravno vijeće imenovalo je 11. prosinca 2019. Josefa Bonnicija za člana Odbora ESB-a za reviziju na drugi trogodišnji mandat, koji završava 30. studenoga 2022.

Imenovanje člana Administrativnog odbora za preispitivanja

Uzimajući u obzir mišljenje Nadzornog odbora, Upravno vijeće odlučilo je 18. prosinca 2019. imenovati Gerda Häuslera, bivšeg predsjednika Nadzornog odbora Bayerische Landesbank i bivšeg člana Izvršnog odbora središnje banke Deutsche Bundesbank, za člana Administrativnog odbora za preispitivanja na mandat od pet godina.

Trogodišnje preispitivanje mandatā odborā Eurosustava/ESSB-a

U sklopu trogodišnjeg preispitivanja mandata odbora Upravno vijeće produljilo je 18. prosinca 2019. mandate odborima Eurosustava/ESSB-a, osnovanima u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika ESB-a za još jedan mandat, koji istječe 31. prosinca 2022. Na isto razdoblje, do 31. prosinca 2022., ponovno je imenovalo predsjednike tih odbora uz tri iznimke. Upravno vijeće imenovalo je Imène Rahmouni-Rousseau, novu direktoricu glavne uprave Operacije na tržištu, sljedećom predsjednicom Odbora za operacije na tržištu s učinkom od 1. veljače 2020. te je odobrilo privremeno produljenje mandata vršitelju dužnosti predsjednika Odbora za upravljanje rizicima i privremenom predsjedniku Odbora za informacijsku tehnologiju. Odluke o imenovanju stalnih predsjednika tih odbora donijet će se tijekom 2020. Cjeloviti popis odbora može se pronaći u Godišnjem izvješću ESB-a.

Novčanice

Izmjena odluke o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj

Upravno vijeće donijelo je 5. prosinca 2019. Odluku ESB/2019/39 o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj. Svrha je izmjena poboljšati učinkovitost vraćanja gotovine u optjecaj, uvrstiti uređaje za isplatu kovanica kao novu kategoriju uređaja za obradu novčanica i pojasniti izvještajne obveze osoba koje profesionalno rukuju gotovinom. Odluka ESB/2019/39 bit će pravodobno objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluke na temelju SREP-a kojima se utvrđuju bonitetni zahtjevi

Upravno vijeće nije u razdoblju od 14. studenoga do 13. prosinca 2019. imalo prigovor na nekoliko skupina prijedloga Nadzornog odbora o utvrđivanju bonitetnih zahtjeva za ukupno 94 nadzirana subjekta. Svim naslovljenima pružena je prilika da se očituju o nacrtu odluke koja se na njih odnosi i donesena je na temelju postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) koji provode ESB i druga nadležna tijela. Svi nadzirani subjekti obaviješteni su o konačnim odlukama po njihovu odobrenju.

Odluke ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće nije 18. studenoga 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da promijeni status značajnosti jedne nadzirane kreditne institucije. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Nakon godišnjeg preispitivanja značajnosti kreditnih institucija ESB je objavio da će u 2020. izravno nadzirati 117 banaka (vidi povezano priopćenje za javnost objavljeno 4. prosinca 2019. na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Sankcija izrečena nadziranom subjektu zbog povrede obveza izvješćivanja

ESB je 3. prosinca 2019. objavio da je izrekao kaznu u iznosu od 1 850 000 EUR društvu Natixis Wealth Management Luxembourg zbog povrede ograničenja velikih izloženosti i obveza izvješćivanja o velikim izloženostima u 2016. i 2017. Podrobnije informacije mogu se pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Revidirani pravni okvir ESB-a povezan s naknadama za nadzor

Upravno vijeće donijelo je 5. prosinca 2019. Uredbu ESB/2019/37 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor i Odluku ESB/2019/38 o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (preinaka). U tim pravnim aktima uzete su u obzir primjedbe primljene tijekom dvaju javnih savjetovanja, u 2017. i 2019. Upravno vijeće odobrilo je objavu izjava o povratnim informacijama koje se odnose na ta javna savjetovanja. Rezultat posljednjeg javnog savjetovanja potvrđuje da se trenutačna metodologija kojom se ESB služi za izračun naknada za nadzor smatra pravednom i da su bile potrebne samo manje prilagodbe u svrhu poboljšanja okvira. Najvažnije izmjene obuhvaćaju: 1) ubiranje naknada ex post umjesto na temelju procijenjenih troškova, 2) uvođenje popusta na minimalni sastavni dio naknade koji se primjenjuje na manje značajne institucije manje veličine, 3) mjere za pojednostavljivanje postupka, na primjer ponovna upotreba nadzornih podataka kojima ESB već raspolaže i dostava dopisa uprave umjesto revizorske provjere za ukupnu imovinu podružnica te 4) mogućnost izdavanja obavijesti o naknadi za nadzor na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Oba pravna akta zajedno s izjavom o povratnim informacijama koja se odnosi na javno savjetovanje u 2019. i povezanim priopćenjem za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Program nadzornog ispitivanja za 2020. koji obuhvaća nadzore na licu mjesta i istrage internih modela

Upravno vijeće nije 5. prosinca 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri Program nadzornog ispitivanja za 2020. koji obuhvaća nadzore na licu mjesta i istrage internih modela u značajnim institucijama u sklopu europskog nadzora banaka. Program nadzornog ispitivanja na licu mjesta temelji se na nadzornim prioritetima za 2020., koji su objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka u listopadu 2019.

Odluke o prikupljanju podataka povezanom sa SREP-om

Upravno vijeće nije 11. prosinca 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri odluke kojima se od 113 banaka zahtijevaju dodatne informacije potrebne za provedbu SREP-a u 2020. Svi nadzirani subjekti obaviješteni su o odlukama po njihovu odobrenju.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije