SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2019

20. december 2019

Markedsoperationer

Sikkerhedsstillelse i form af sikrede omsættelige aktiver, som ikke er asset-backed securities og særligt dækkede obligationer

Den 13. december 2019 besluttede Styrelsesrådet, at det ikke længere vil acceptere andre sikrede omsættelige aktiver end asset-backed securities (ABS) og særligt dækkede obligationer som sikkerhed i Eurosystemet. Det er hensigten at indføre en ensartet og gennemsigtig definition af de kategorier af sikrede omsættelige aktiver, der kan anvendes som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer. Beslutningen træder endeligt i kraft samme dag, som de kommende ændringer af Dokumentationsgrundlaget – der er planlagt til 2. kvartal 2020 – træder i kraft. Fra og med denne dato bliver alle andre sikrede omsættelige aktiver end ABS og særligt dækkede obligationer, som er godkendt til sikkerhedsstillelse, når beslutningen træder i kraft, omfattet af en femårig overgangsbestemmelse, såfremt de fortsat opfylder alle andre godkendelseskriterier. Som følge af denne udfasningsproces kan nye udstedelser af sikrede omsættelige aktiver – som ikke er ABS eller særligt dækkede obligationer – ikke længere opkøbes under opkøbsprogrammet APP. De aktiver, der allerede er opkøbt under APP på det tidspunkt, hvor ændringerne af Dokumentationsgrundlaget træder i kraft, vil dog fortsat indgå i APP-porteføljerne.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om skattemæssige hindringer for anvendelsen af kontanter i Grækenland

Den 20. november 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/39 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om forhøjelsen af den særlige afgift på udvalgte finansielle institutioner i Slovakiet

Den 26. november 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/40 på anmodning af finansministeriet i Den Slovakiske Republik.

ECB's udtalelse om kravet til vise kreditinstitutter og filialer om at tilbyde kontanttjenester i Sverige

Den 26. november 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/41 på eget initiativ.

ECB's udtalelse om en garantiordning for securitiseringer af lån, der ydes af kreditinstitutter i Grækenland

Den 6. december 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/42 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om skatter på visse finansielle markedsdeltageres aktiver og yderligere selskabsskatter på visse kreditinstitutter i Litauen

Den 16. december 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/44 på eget initiativ.

ECB's udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer i Bulgarien

Den 17. december 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/45 på anmodning af den bulgarske finansminister.

Corporate governance

Tekniske ændringer til retsakter med relation til Eurosystemets regnskabssystem

Den 20. november 2019 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2019/34 om ændring af retningslinje ECB/2016/2249 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker, afgørelse ECB/2019/35 om ændring af afgørelse ECB/2016/2247 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab og afgørelse ECB/2019/36 om ændring af afgørelse (EU) 2015/298 om foreløbig fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter. Ændringerne tilgodeser en række tekniske præciseringer og tilpasninger af de retlige rammer for Eurosystemets regnskabssystem. Alle retsakter offentliggøres inden længe på ECB's websted.

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Den 11. december 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/43 på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Nyt medlem af ECB's revisionsudvalg

Den 11. december 2019 udnævnte Styrelsesrådet Josef Bonnici til medlem af ECB's revisionsudvalg for en ny periode på tre år, der udløber 30. november 2022.

Udnævnelse af et medlem af Det Administrative Klagenævn

Den 18. december 2019 besluttede Styrelsesrådet under henvisning til Tilsynsrådets udtalelse at udnævne Gerd Häusler, tidligere bestyrelsesformand i Bayerische Landesbank og tidligere medlem af Deutsche Bundesbanks direktion, til medlem af Det Administrative Klagenævn for en periode på fem år.

Treårig gennemgang af Eurosystemets/ESCB's komitéer

Den 18. december 2019 forlængede Styrelsesrådet som led i den treårige gennemgang af mandaterne for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, der er nedsat i henhold til artikel 9.1 i ECB's forretningsorden, deres mandater i yderligere en treårig periode, som udløber 31. december 2022. Styrelsesrådet genudnævnte samtidig formændene for komitéerne indtil 31. december 2022 med tre undtagelser. Styrelsesrådet udnævnte Imène Rahmouni-Rousseau, kommende generaldirektør for Markedsoperationer, som næste formand for Markedsoperationskomitéen fra 1. februar 2020 og vedtog en midlertidig forlængelse af mandatet for den fungerende formand og interim-formanden for Risikostyringskomitéen og IT-komitéen. Formændene for disse komitéer bliver udnævnt i løbet af 2020. Den fuldstændige fortegnelse over komitéerne findes i ECB's årsberetning.

Eurosedler

Ændring af afgørelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler

Den 5. december 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/39 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler. Ændringsafgørelsen indeholder ændringer, som gør recirkuleringen af kontanter mere effektiv, tilføjer maskiner til distribution af mønter som en ny kategori af seddelsorteringsmaskiner og præciserer indberetningskravene til kontanthåndterende virksomheder. Den offentliggøres inden længe på ECB's websted.

Banktilsyn

SREP-afgørelser om tilsynsmæssige krav

Mellem 14. november og 13. december 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod flere sæt af forslag stillet af Tilsynsrådet, hvori der opstilles tilsynskrav til i alt 94 enheder under tilsyn. De enkelte adressater fik mulighed for at kommentere det relevante udkast til afgørelse, der var baseret på den tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP), som ECB og andre kompetente myndigheder havde gennemført. Efter vedtagelsen af de endelige afgørelser blev de enkelte enheder under tilsyn underrettet.

ECB-afgørelser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 18. november 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at ændre signifikansstatus for et kreditinstitut under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt. Den findes på ECB's banktilsynswebsted. Efter den årlige gennemgang af kreditinstitutternes signifikans har ECB meddelt, at 117 banker underlægges ECB's direkte tilsyn i 2020 (se pressemeddelelsen herom, som blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 4. december 2019).

Enhed under tilsyn pålagt sanktioner som følge af overtrædelser af indberetningskravene

Den 3. december 2019 meddelte ECB, at Natixis Wealth Management Luxembourg var blevet pålagt en bødesanktion på 1.850.000 euro for overtrædelse af grænsen for store eksponeringer og indberetningskravene for store eksponeringer i 2016 og 2017. Yderligere information herom findes i en pressemeddelelse, som er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Ændring af ECB's retlige rammer for tilsynsgebyrer

Den 5. december 2019 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2019/37 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer og afgørelse ECB/2019/38 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (omarbejdning). Begge retsakter tog højde for indkomne kommentarer i forbindelse med to offentlige høringer i 2017 og 2019. Styrelsesrådet godkendte begge redegørelser fra de offentlige høringer til offentliggørelse. Resultatet af den seneste offentlige høring bekræfter, at ECB's nuværende metode til at beregne tilsynsgebyrer er retfærdig, og at der kun var behov for begrænsede justeringer for at forbedre rammen. De vigtigste ændringer er i) at gebyrerne opkræves efter gebyrperioden og ikke på grundlag af estimerede udgifter, ii) at der indføres et nedslag i minimumsgebyrkomponenten for små mindre signifikante institutter, iii) forenklinger, fx at tilsynsdata, som allerede findes i ECB, genanvendes, samt at der sendes en administrationsskrivelse, i stedet for at der udføres revisorverifikation af filialers samlede aktiver, og iv) at der udarbejdes gebyrmeddelelser på alle EU's officielle sprog. Begge retsakter findes sammen med redegørelsen for resultatet af den offentlige høring i 2019 og en pressemeddelelse herom på ECB's banktilsynswebsted.

Tilsynsprogram for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i 2020

Den 5. december 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage tilsynsprogrammet (Supervisory Examination Programme (SEP)) for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i 2020 for signifikante institutter inden for det europæiske banktilsyn. SEP for inspektioner på stedet er udarbejdet på grundlag af tilsynsprioriteterne i 2020, som blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted i oktober 2019.

Afgørelser om dataindsamlingsprocessen under SREP

Den 11. december 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at vedtage afgørelser, i henhold til hvilke der kan indhentes supplerende oplysninger fra 113 banker, som er nødvendige for at kunne gennemføre SREP i 2020. Efter at afgørelserne var vedtaget, blev de enkelte enheder under tilsyn underrettet.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt