Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2019 г.

Пазарни операции

Параметри на третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране

На 6 юни 2019 г. Управителният съвет одобри основните параметри на третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР ІІІ). Тези операции бяха обявени на 7 март 2019 г., предвижда се да започнат през септември 2019 г. и да приключат през март 2021 г., всяка ще бъде с матуритет от две години и към всяка операция ще се прилага лихвен процент, който е с 10 базисни пункта над средния лихвен процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране за периода на съответната ЦОДР. Лихвеният процент по ЦОДР ІІІ ще бъде по-нисък за контрагенти, чието отговарящо на условията нетно кредитиране от края на март 2019 г. до края на март 2021 г. надвишава референтното равнище. Подробна информация за тези технически параметри се съдържа в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Удължаване на действието на рамките за допълнителни вземания по кредити

На 7 юни 2019 г. Управителният съвет одобри удължаването на действието на рамките за допълнителни вземания по кредити в сегашния им формат до датата на падежа на последната целева операция по дългосрочно рефинансиране от третата серия (ЦОДР ІІІ) в края на март 2023 г. Рамките за допълнителни вземания по кредити бяха въведени през 2011 г., за да дадат възможност на националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата да приемат като обезпечение определени вземания по кредити, които не отговаряха на изискванията за допустимост и/или стандартите за кредитно качество, определени в Насоки ЕЦБ/2014/60 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата. Приемането на рамките на НЦБ за допълнителни вземания по кредити подлежи на предварително одобрение от Управителния съвет и е подчинено на условието, че загуби, произтичащи от приемането на допълнителни вземания по кредити, се поемат изцяло от приелите ги НЦБ. Подробна информация за рамките за допълнителни вземания по кредити е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

TARGET – Годишен доклад за 2018 г.

На 23 май 2019 г. Управителният съвет се запозна с Годишния доклад на TARGET за 2018 г., който впоследствие беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Докладът предоставя информация за трафика по TARGET2, функционалността на системата и най-важните събития през 2018 г. В него са включени и шест карета, в които се представя подробна информация по особено важни през 2018 г. теми, а именно развитието на трафика в TARGET2, ликвидността в рамките на деня в TARGET2 и нейното използване, последиците от Брекзит за TARGET2, дейностите по ASI 6 Real-Time и TIPS, новите подобрени услуги за извънредни ситуации и проектът за консолидиране на TARGET2/T2S и бъдещите услуги за брутен сетълмент в реално време (RTGS).

Финансов отчет на TARGET2-Securities за финансовата 2018 г.

На 29 май 2019 г. Управителният съвет одобри публикуването на годишния финансов отчет за 2018 г. на TARGET2-Securities (T2S), който е изготвен в съответствие с разпоредбите на Рамковото споразумение за T2S. В отчета се представя подробна информация за финансовото състояние на T2S към 31 декември 2018 г., той включва оперативния отчет и други обяснителни бележки като например за възстановяването на разходи. Финансовият отчет, към който е приложен доклад на независим одитор, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Изменящо Решение на ЕЦБ и Насоки на ЕЦБ относно критериите за достъп до TARGET2-Securities

На 7 юни 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/15 за изменение на Решение ЕЦБ/2011/20 за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2-Securities и Насоки ЕЦБ/2019/16 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities. Изменящите правни актове, чрез които се внасят ограничени и по същество технически промени в критериите за допустимост на централни депозитари на ценни книжа за достъп до услуги на T2S, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки в Словения

На 28 май 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/20 по искане на заместник-председателя на Националното събрание на Словения.

Становище на ЕЦБ относно реформата на надзорния режим на банките и финансовия пазар в Австрия

На 31 май 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/21 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно целите и управлението на Комисията по финансови и капиталови пазари в Латвия

На 12 юни 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/22 по искане на министъра на финансите на Латвия.

Становище на ЕЦБ относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus и относно изменения на Конституцията във връзка с Central Bank of Cyprus

На 21 юни 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/24 по искане на Министерството на финансите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно структурата на собствеността на Banca d’Italia и собствеността върху резервите от злато

На 24 юни 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/23 по искане на председателя на долната камара на италианския парламент (Camera dei Deputati).

Административно управление

График на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2020 г.

На 23 май 2019 г. Управителният съвет одобри графика на своите заседания през 2020 г. Генералният съвет също одобри графика на своите заседания за същата година. Графикът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Назначение на временни председатели на Комитета за пазарна инфраструктура и плащания и Съвета за пазарна инфраструктура

На 31 май 2019 г. Управителния съвет назначи г-н Меди Мана за действащ председател на Съвета за пазарна инфраструктура и г-жа Фиона ван Ехелпол за действащ председател на Комитета за пазарна инфраструктура и плащания, считано от 1 юни 2019 г., до встъпването в длъжност на новия директор на генерална дирекция „Пазарна инфраструктура и плащания“. В момента г‑н Мана и г-жа Ван Ехелпол са заместник-директори на ГД „Пазарна инфраструктура и плащания“. На 11 юни 2019 г. ЕЦБ обяви, че Изпълнителният съвет е назначил г-н Улрих Биндсайл, в момента генерален директор на ГД „Пазарни операции“, за генерален директор на ГД „Пазарна инфраструктура и плащания“, считано от 1 ноември 2019 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Обновяване на състава на Съвета за пазарна инфраструктура

На 31 май 2019 г. Управителният съвет одобри състава на Съвета за пазарна инфраструктура – орган на Евросистемата, който отговаря за техническото и оперативното управление в областта на пазарната инфраструктура. Той беше създаден от Управителния съвет през 2016 г. Съветът се състои от 13 членове: деветима от НЦБ от Евросистемата, двама от НЦБ извън Евросистемата, участващи в нейните инфраструктурни услуги, и двама членове, които не са представители на централни банки (без право на глас) – един с опит на висша ръководна длъжност в сектора на платежните услуги и един с опит на висша ръководна длъжност в сектора на ценните книжа. На председателя помага заместник-председател, избран измежду членовете и назначен от Управителния съвет. Новите членове, назначени от 1 юни 2019 г., са: председател – генералният директор на ГД „Пазарна инфраструктура и плащания“ в ЕЦБ, заместник-председател – Мария Тереза Кавако (Португалия), Щефан Аугустин (Австрия), Карлос Конеса (Испания), Петра Хиелкема (Нидерландия), Марк Лежоли (Белгия), Йохен Мецгер (Германия), Иван Одона (Франция), Паоло Маруло Реец (Италия), Кирси Рипати (Финландия) и Карстен Билтофт (Дания), а членовете, които не са представители на централни банки, са Жоел Мерер и Ралф Олхаузен.

Статистика

Изменящи насоки за регистъра на данни за институциите и филиалите и паричната и финансовата статистика

На 7 юни 2019 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2019/17 за изменение на Насоки ЕЦБ/2018/16 относно регистъра на данни за институциите и филиалите (RIAD) и Насоки ЕЦБ/2019/18 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ПФС). Изменящите насоки, с които се въвеждат само ограничени и по същество технически промени, ще бъдат публикувани своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи

На 29 май 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/14 за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274. Решението въвежда единен процес за определяне на цели и за обмен на обратна информация в рамките на СНЕ с оглед на централната им роля в изпълнението на надзорните задачи, възложени на ЕЦБ, и на смесения им състав, в който участват служители на ЕЦБ и националните надзорни органи. То е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Решение на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорни кредитни институции

На 29 май 2019 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет за промяна на значимостта на определени поднадзорни кредитни институции. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е достъпен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. Провежда се също така годишен преглед на значимостта на кредитните институции и резултатът от него се оповестява (вижте прессъобщението по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 14 декември 2018 г.)

Данни за контакт за медиите