Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2019

Turuoperatsioonid

Kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide parameetrid

6. juunil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) põhiparameetrid. TLTRO-III operatsioonid tehti teatavaks 7. märtsil 2019 ning neid tehakse ajavahemikus 2019. aasta septembrist kuni 2021. aasta märtsini. Iga operatsiooni tähtaeg on kaks aastat. Operatsioonide intressimäär kehtestatakse tasemel, mis ületab 10 baaspunkti võrra eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmist intressimäära vastava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kestel. Vastaspoolte puhul, kelle aktsepteeritav netolaenuandmine ajavahemikus 2019. aasta märtsi lõpust kuni 2021. aasta märtsi lõpuni ületab asjaomast võrdlusalust, kohaldatakse TLTRO-III operatsioonide suhtes madalamat intressimäära. Täpsemat teavet operatsioonide tehniliste parameetrite kohta saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Täiendavate krediidinõuete raamistike kehtivuse pikendamine

7. juunil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks täiendavate krediidinõuete raamistike kehtivuse pikendamise nende praeguses vormis kuni kolmanda seeria (TLTRO-III) viimase suunatud pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaja saabumiseni, mis on kavandatud 2023. aasta märtsi lõppu. Täiendavate krediidinõuete raamistikud võeti kasutusele 2011. aastal, et võimaldada eurosüsteemi riikide keskpankadel tagatisena aktsepteerida teatud krediidinõudeid, mis ei vastanud suunises EKP/2014/60 (eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta) sätestatud kõlblikkuse eeskirjadele ja/või krediidikvaliteedi standarditele. Riikide keskpankade täiendavad krediidinõuete raamistikud aktsepteeritakse pärast EKP nõukogu heakskiitu ja tingimusel, et aktsepteerimisest tuleneva kahju katab ainult raamistiku aktsepteerinud keskpank. Üksikasjalikum teave täiendavate krediidinõuete raamistike kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

TARGETi 2018. aasta aruanne

23. mail 2019 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2018. aasta aruandega, mis avaldati seejärel EKP veebilehel. Aruandes antakse ülevaade TARGET2s sooritatud maksetest, TARGET2 tulemuslikkusest ja 2018. aastal toimunud peamistest muutustest. Aruandes on ka kuus infokasti, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet 2018. aastal eriti aktuaalseks osutunud teemade kohta. Nendeks on TARGET2s sooritatud maksete arengusuundumused, TARGET2 päevasisene likviidsus ja selle kasutamine, Brexiti mõju TARGET2-le, kõrvalsüsteemiliidese ASI 6 reaalajalised arveldused ja välkmaksete arveldussüsteem, uued tõhustatud eriolukorrateenused ning TARGET2/T2S konsolideerimisprojekt ja reaalajalise brutoarveldussüsteemi tulevased teenused.

T2Si (TARGET2-Securities) 2018. aasta finantsaruanne

29. mail 2019 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada T2Si 2018. aasta finantsaruanne, mis on koostatud vastavalt T2Si raamlepingule. Finantsaruanne sisaldab üksikasjalikku teavet T2Si finantsolukorra ülevaate kohta seisuga 31. detsember 2018, tegevusülevaadet ning muid selgitavaid märkusi (nt kulude hüvitamise kohta). Finantsaruanne koos sõltumatu audiitori järeldusotsusega on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumeid käsitlevas EKP otsuses ja EKP suunises

7. juunil 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/15, millega muudetakse otsust EKP/2011/20 (millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord), ning suunise EKP/2019/16, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 (TARGET2-Securities kohta). Muutvate õigusaktidega tehakse mõned peamiselt tehnilised muudatused keskdepositooriumite suhtes kohaldatavates TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumites. Õigusaktid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta Sloveenias

28. mail 2019 võttis EKP nõukogu Sloveenia Rahvusassamblee aseesimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2019/20.

EKP arvamus panga- ja finantsturujärelevalve reformi kohta Austrias

31. mail 2019 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/21.

EKP arvamus Läti finantsjärelevalve asutuse eesmärkide ja juhtimise kohta

12. juunil 2019 võttis EKP nõukogu Läti rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/22.

EKP arvamus Central Bank of Cypruse juhtimise ja finantssõltumatuse kohta ning põhiseaduse muudatuste kohta Central Bank of Cypruse osas

21. juunil 2019 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/24.

EKP arvamus Banca d’Italia omandistruktuuri ja kullareservi omandi kohta

24. juunil 2019 võttis EKP nõukogu Itaalia parlamendi alamkoja (Camera dei Deputati) esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2019/23.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2020. aastal

23. mail 2019 kiitis EKP nõukogu heaks 2020. aasta istungite ajakava. Samuti andis oma istungite ajakavale heakskiidu EKP üldnõukogu. Ajakavad on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuuri ja maksete komitee esimehe kohusetäitja ning turuinfrastruktuuri nõukogu esimehe kohusetäitja ametisse nimetamine

31. mail 2019 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada turuinfrastruktuuri nõukogu esimehe kohusetäitjaks Mehdi Manaa ning turuinfrastruktuuri ja maksete komitee esimehe kohusetäitjaks Fiona van Echelpoel. Mõlema kohusetäitja ametiaeg algab 1. juunil 2019 ning kestab kuni turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi uue peadirektori ametisse astumiseni. Mehdi Manaa ja Fiona van Echelpoel on praegu turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi peadirektori asetäitjad. 11. juunil 2019 tegi EKP teatavaks EKP juhatuse otsuse nimetada alates 1. novembrist 2019 turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi peadirektoriks Ulrich Bindseil. Praegu töötab Ulrich Bindseil turutehingute peadirektoraadi peadirektorina. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuuri nõukogu koosseisu uuendamine

31. mail 2019 kiitis EKP nõukogu heaks turuinfrastruktuuri nõukogu koosseisu. 2016. aastal EKP nõukogu asutatud turuinfrastruktuuri nõukogu on eurosüsteemi juhtorgan, kes vastutab tehniliste ja käitamise juhtimise ülesannete täitmise eest turuinfrastruktuuri valdkonnas. Turuinfrastruktuuri nõukogusse kuulub 13 liiget: üheksa liiget eurosüsteemi keskpankadest, kaks liiget eurosüsteemi infrastruktuuriteenustes osalevatest eurosüsteemivälistest keskpankadest ning kaks keskpangavälist (hääleõiguseta) liiget. Viimastest ühel peab olema kõrgema ametniku töökogemus makseteenuste sektoris ja teisel kõrgema ametniku töökogemus väärtpaberisektoris. Nõukogu esimeest toetab aseesimees, kes valitakse nõukogu liikmete hulgast ja kelle nimetab ametisse EKP nõukogu. Uued liikmed, kelle ametiaeg algab 1. juunil 2019, on: nõukogu esimees (EKP turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi peadirektor), nõukogu aseesimees Maria Tereza Cavaco (Portugal), Stefan Augustin (Austria), Carlos Conesa (Hispaania), Petra Hielkema (Madalmaad), Marc Lejoly (Belgia), Jochen Metzger (Saksamaa), Ivan Odonnat (Prantsusmaa), Paolo Marullo Reedtz (Itaalia), Kirsi Ripatti (Soome) ja Karsten Biltoft (Taani). Keskpangavälised liikmed on Joël Mérère ja Ralf Ohlhausen.

Statistika

Asutuste ja filiaalide andmete registrit ning rahandus- ja finantsstatistikat käsitlevate suuniste muutmine

7. juunil 2019 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2019/17, millega muudetakse suunist EKP/2018/16 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta, ning suunise EKP/2019/18, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta. Uued suunised, millega tehakse üksnes mõned olulised tehnilised muudatused, avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted

29. mail 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/14, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274. Otsusega kehtestatakse järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise ühtne kord, pidades silmas nende keskset rolli EKP-le antud järelevalveülesannete täitmisel ning asjaolu, et ühiste järelevalverühmade tegevuses osalevad nii EKP kui ka riikide pädevate asutuste esindajad. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP otsus järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

29. mail 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teatavate järelevalvealuste krediidiasutuste staatuse muutmise kohta. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Samuti vaadatakse krediidiasutuste staatus igal aastal uuesti läbi ja tulemused avalikustatakse (vt 2018. aasta 14. detsembri pressiteade EKP pangandusjärelevalve veebilehel).

Kontaktandmed