Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2019

Operacje rynkowe

Parametry trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

6 czerwca 2019 Rada Prezesów zatwierdziła główne parametry trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). Operacje te zostały zapowiedziane 7 marca 2019, a będą prowadzone od września 2019 do marca 2021, zawsze z dwuletnim terminem zapadalności. W każdej z nich zostanie zastosowana stopa procentowa o 10 pkt bazowych wyższa od średniej stopy podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za czas trwania danej operacji TLTRO. W przypadku kontrahentów, których kwalifikowane wierzytelności netto między końcem marca 2019 a końcem marca 2021 przekroczą wartość odniesienia, oprocentowanie operacji TLTRO III będzie niższe. Więcej informacji o parametrach technicznych podano w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej EBC.

Przedłużenie obowiązywania zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych

7 czerwca 2019 Rada Prezesów zatwierdziła przedłużenie obowiązywania zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych w obecnym kształcie do terminu zapadalności ostatniej z ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących z trzeciej serii (TLTRO III), który przypada na koniec marca 2023. Zasady te wprowadzono w roku 2011, aby pozwolić bankom centralnym z Eurosystemu przyjmować jako zabezpieczenie pewne należności kredytowe niespełniające kryteriów kwalifikacji lub standardów jakości kredytowej określonych w wytycznych EBC/2014/60 w sprawie implementacji ram polityki pieniężnej Eurosystemu. Przyjęcie przez krajowe banki centralne zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych wymaga uprzedniej zgody Rady Prezesów i jest obwarowane warunkiem, że straty wynikające z ich przyjęcia będzie ponosić wyłącznie dany krajowy bank centralny. Więcej informacji o zasadach ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Raport roczny TARGET 2018

23 maja 2019 Rada Prezesów zapoznała się z dokumentem TARGET Annual Report 2018, który został następnie opublikowany na stronie internetowej EBC. Przedstawia on informacje o obrotach w systemie TARGET2, jego wynikach operacyjnych i najważniejszych wydarzeniach, jakie nastąpiły w 2018 roku. Zawiera także sześć ramek ze szczegółowym omówieniem zagadnień, które były szczególnie istotne w tym roku: kształtowania się obrotów w TARGET2, płynności śróddziennej w TARGET2 i jej przeznaczenia, skutków brexitu dla TARGET2, działań związanych z procedurą rozrachunku systemów zewnętrznych w czasie rzeczywistym ASI 6 i systemem TIPS, nowego, ulepszonego rozwiązania awaryjnego oraz planu konsolidacji TARGET2 i T2S i przyszłych usług rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym.

Sprawozdanie finansowe TARGET2-Securities za rok finansowy 2018

29 maja 2019 Rada Prezesów zatwierdziła publikację rocznego sprawozdania finansowego TARGET2-Securities (T2S) za rok 2018, sporządzonego zgodnie z zapisami umowy ramowej w sprawie T2S. Sprawozdanie to przedstawia szczegółowe informacje o sytuacji finansowej T2S na 31 grudnia 2018, jego wyniki operacyjne oraz noty objaśniające, m.in. na temat odzyskiwania kosztów. Sprawozdanie wraz z raportem biegłego rewidenta jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiana decyzji i wytycznych EBC w sprawie kryteriów dostępu do TARGET2-Securities

7 czerwca 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/15 zmieniającą decyzję EBC/2011/20 ustanawiającą szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities oraz wytyczne EBC/2019/16 zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities. Przyjęte akty prawne, w których wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze zasadniczo technicznym w kryteriach dopuszczania centralnych depozytów papierów wartościowych do usług T2S, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie środków prawnych przyznanych byłym posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/20 w dniu 28 maja 2019 na wniosek Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Słowenii.

Opinia EBC w sprawie reformy zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem bankowym i finansowym w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/21 w dniu 31 maja 2019 na wniosek Ministerstwa Finansów Austrii.

Opinia EBC w sprawie zarządzania łotewską komisją ds. rynku finansowego i kapitałowego oraz celów jej działalności

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/22 w dniu 12 czerwca 2019 na wniosek Ministra Finansów Łotwy.

Opinia EBC w sprawie struktury zarządzania i niezależności finansowej Central Bank of Cyprus oraz zmian w konstytucji dotyczących Central Bank of Cyprus

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/24 w dniu 21 czerwca 2019 na wniosek Ministerstwa Finansów Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie struktury własnościowej Banca d’Italia oraz prawa własności do rezerw

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/23 w dniu 24 czerwca 2019 na wniosek przewodniczącego izby niższej parlamentu Włoch (Camera dei Deputati).

Zarządzanie wewnętrzne

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na rok 2020

23 maja 2019 Rada Prezesów zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na rok 2020. Również Rada Ogólna zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na ten rok. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Powołanie tymczasowych przewodniczących Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynku oraz Rady ds. Infrastruktury Rynku

31 maja 2019 decyzją Rady Prezesów Mehdi Manaa został mianowany p.o. przewodniczącym Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynku, a Fiona van Echelpoel – Rady ds. Infrastruktury Rynku, oboje na czas od 1 czerwca 2019 do momentu obsadzenia stanowiska Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury Rynku i Płatności. Manaa i Echelpoel piastują obecnie stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury Rynku i Płatności. 11 czerwca 2019 EBC ogłosił, że na stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury Rynku i Płatności Zarząd mianował Ulricha Bindseila, obecnie Dyrektora Generalnego ds. Operacji Rynkowych; obejmie on to stanowisko 1 listopada 2019. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Odnowienie składu Rady ds. Infrastruktury Rynku

31 maja 2019 Rada Prezesów zatwierdziła skład Rady ds. Infrastruktury Rynku, ustanowionej przez Radę Prezesów w roku 2016 jako organ zarządzający Eurosystemu odpowiedzialny za zadania z zakresu zarządzania techniczno-operacyjnego w odniesieniu do infrastruktury rynku. Składa się ona z trzynastu członków: dziewięciu z krajowych banków centralnych z Eurosystemu, dwóch z krajowych banków centralnych spoza Eurosystemu, które korzystają z jego usług infrastrukturalnych, oraz dwóch niereprezentujących banków centralnych (bez prawa głosu), w tym jednego z doświadczeniem na wysokim szczeblu w branży płatniczej i jednego z doświadczeniem na wysokim szczeblu w branży usługowej. Przewodniczącego Rady ds. Infrastruktury Rynku wspiera wiceprzewodniczący wybrany spośród jej członków przez Radę Prezesów. Nowy skład, obowiązujący od 1 czerwca 2019, jest następujący: Dyrektor Generalny EBC ds. Infrastruktury Rynku i Płatności jako przewodniczący, Maria Tereza Cavaco (Portugalia) jako wiceprzewodnicząca, Stefan Augustin (Austria), Carlos Conesa (Hiszpania), Petra Hielkema (Holandia), Marc Lejoly (Belgia), Jochen Metzger (Niemcy), Ivan Odonnat (Francja), Paolo Marullo Reedtz (Włochy), Kirsi Ripatti (Finlandia) i Karsten Biltoft (Dania), a także Joël Mérère i Ralf Ohlhausen jako członkowie niereprezentujący banków centralnych.

Statystyka

Zmiana wytycznych w sprawie RIAD oraz statystyki monetarnej i finansowej

7 czerwca 2019 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2019/17 zmieniające wytyczne EBC/2018/16 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (RIAD) oraz wytyczne EBC/2019/18 zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej. Przyjęte akty prawne, w których wprowadzono jedynie niewielkie zmiany o charakterze zasadniczo technicznym, zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC w późniejszym terminie.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC ustanawiająca zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych

29 maja 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/14 ustanawiającą zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych i uchylającą decyzję (UE) 2017/274. Ze względu na centralną rolę wspólnych zespołów w realizacji zadań nadzorczych nałożonych na EBC oraz na ich mieszany skład – należą do nich pracownicy zarówno EBC, jak i właściwych organów krajowych – w przyjętej decyzji wprowadzono jednolitą procedurę definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych w tych zespołach. Decyzja jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Decyzja EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

29 maja 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotności części nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i ogłaszana na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu. Co roku przeprowadzany jest także przegląd istotności instytucji kredytowych, którego wyniki są podawane do wiadomości publicznej (zob. komunikat prasowy opublikowany na stronie EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 14 grudnia 2018).

Kontakt z mediami