Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2019

Markttransacties

Parameters van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 6 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur de belangrijkste parameters goedgekeurd van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III). Deze op 7 maart 2019 aangekondigde transacties worden uitgevoerd vanaf september 2019 tot en met maart 2021, telkens met een looptijd van twee jaar. Het rentetarief voor elke transactie ligt 10 basispunten boven het gemiddelde tarief voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem gedurende de looptijd van de desbetreffende TLTRO. Voor tegenpartijen waarvan de in aanmerking komende nettokredietverlening tussen eind maart 2019 en eind maart 2021 de toepasselijke referentiewaarde overtreft, geldt een lager TLTRO-III-tarief. Nadere informatie over deze technische parameters is te vinden in een persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Verlenging van de kaders voor additionele kredietvorderingen

Op 7 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de verlenging van de kaders voor additionele kredietvorderingen (additional credit claims – ACC) in hun huidige vorm tot de vervaldatum van de laatste gerichte langerlopende herfinancieringstransactie van de derde reeks (TLTRO-III), die voor eind maart 2023 gepland staat. De ACC-kaders zijn in 2011 ingevoerd om de nationale centrale banken van het Eurosysteem in staat te stellen bepaalde kredietvorderingen die niet voldeden aan de toelatingsregels en/of de kredietkwaliteitsnormen als vastgelegd in Richtsnoer ECB/2014/60 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem, als onderpand te accepteren. Aanvaarding van de ACC-kaders van de nationale centrale banken is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur, en aan de voorwaarde dat uit het aanvaarden van een ACC voortvloeiende verliezen uitsluitend worden gedragen door de nationale centrale bank die deze aanvaardt. Nadere informatie over de ACC-kaders is te vinden op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

TARGET-jaarverslag 2018

Op 23 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET-jaarverslag over 2018, dat vervolgens op de website van de ECB is gepubliceerd. Het verslag bevat informatie over het TARGET2-verkeer, de prestaties van TARGET2 en over de belangrijkste ontwikkelingen in 2018. Tevens bevat het zes kaders met nadere informatie over onderwerpen die in 2018 belangrijk waren, te weten de ontwikkeling van het TARGET2-verkeer, de intradag-liquiditeit van TARGET2 en het gebruik daarvan, de gevolgen van de brexit voor TARGET2, ASI 6 Real-Time- en TIPS-activiteiten, nieuwe verbeterde nooddiensten, en het TARGET2/T2S-consolidatieproject en toekomstige RTGS-diensten.

Jaarrekening van TARGET2-Securities over het boekjaar 2018

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur toegestemd in de publicatie van de jaarrekening 2018 van TARGET2-Securities (T2S), opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de T2S-kaderovereenkomst. Deze jaarrekening bevat gedetailleerde informatie over de financiële situatie van TS2 per 31 december 2018, het exploitatieoverzicht van TS2 en andere toelichtingen, bijv. op kostendekkingsaspecten. De jaarrekening, inclusief de als bijlage opgenomen accountantsverklaring, is te vinden op de website van de ECB.

Wijziging van het ECB-besluit en het ECB-richtsnoer betreffende criteria voor toegang tot TARGET2-Securities.

Op 7 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/15 tot wijziging van Besluit ECB/2011/20 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten en Richtsnoer ECB/2019/16 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-Securities. De wijzigingsbesluiten, waarmee beperkte en voornamelijk technische wijzigingen worden aangebracht in de criteria voor een centrale effectenbewaarinstelling die in aanmerking wil komen voor toegang tot T2S-diensten, zijn te vinden op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake verleende rechtsbescherming aan voormalige houders van gekwalificeerd bankkrediet in Slovenië

Op 28 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/20 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de vicevoorzitter van het Sloveense parlement.

Advies van de ECB inzake hervorming van het toezichtsstelsel voor het bankwezen en de financiële markten in Oostenrijk

Op 31 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/21 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Oostenrijkse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de doelstellingen en governance van de Letse Commissie voor Financiële en Kapitaalmarkten

Op 12 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/22 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Letse minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus en inzake wijzigingen in de grondwet betreffende de Central Bank of Cyprus

Op 21 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/24 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Cyprus.

Advies van de ECB inzake een algemene herziening van de eigendomsstructuur van Banca d'Italia en het eigendom van goudreserves

Op 24 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/23 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van het lagerhuis van het Italiaanse parlement (Camera dei Deputati).

Corporate governance

Vergaderschema van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2020

Op 23 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn vergaderschema voor 2020 vastgesteld. Ook de Algemene Raad heeft zijn vergaderschema voor dat jaar vastgesteld. Het schema is beschikbaar op de website van de ECB.

Benoeming van de interim-voorzitters van het Comité voor markinfrastructuur en betalingsverkeer en de Raad voor marktinfrastructuur

Op 31 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur de heer Mehdi Manaa benoemd tot waarnemend voorzitter van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB) en mevrouw Fiona van Echelpoel tot waarnemend voorzitter van het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC), met ingang van 1 juni 2019 en totdat de nieuwe directeur-generaal Marktinfrastructuur & Betalingsverkeer in functie treedt. Momenteel zijn de heer Manaa en mevrouw van Echelpoel waarnemend directeur-generaal Marktinfrastructuur & Betalingsverkeer. Op 11 juni 2019 heeft de ECB aangekondigd dat de Directie de heer Ulrich Bindseil, momenteel directeur-generaal Markttransacties, heeft benoemd tot directeur-generaal Marktinfrastructuur & Betalingsverkeer met ingang van 1 november 2019. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Samenstelling van de Raad voor marktinfrastructuur (MIB)

Op 31 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de samenstelling van de MIB. De MIB werd in 2016 opgericht door de Raad van Bestuur en is het bestuurslichaam van het Eurosysteem dat verantwoordelijk is voor de technische en operationele managementtaken op het terrein van de marktinfrastructuur. De MIB heeft dertien leden: negen zijn afkomstig van nationale centrale banken van het Eurosysteem; twee van nationale centrale banken buiten het Eurosysteem die deelnemen aan Eurosysteem-infrastructuurdiensten; en twee leden die niet afkomstig zijn van een centrale bank (zonder stemrecht), één met ervaring als hoge functionaris in de betalingssector en één met ervaring als hoge functionaris in de effectensector. De voorzitter wordt ondersteund door een waarnemend voorzitter die wordt gekozen uit de MIB-leden en benoemd door de Raad van Bestuur. De per 1 juni 2019 benoemde nieuwe leden zijn: de directeur-generaal Marktinfrastructuur & Betalingsverkeer van de ECB als voorzitter, Maria Tereza Cavaco (Portugal) als waarnemend voorzitter, Stefan Augustin (Oostenrijk), Carlos Conesa (Spanje), Petra Hielkema (Nederland), Marc Lejoly (België), Jochen Metzger (Duitsland), Ivan Odonnat (Frankrijk), Paolo Marullo Reedtz (Italië), Kirsi Ripatti (Finland) en Karsten Biltoft (Denemarken), evenals Joël Mérère en Ralf Ohlhausen als leden die niet afkomstig zijn van een centrale bank.

Statistieken

Wijzigingsrichtsnoeren voor RIAD- en MFS-statistieken

Op 7 juni 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2019/17 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2018/16 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (RIAD) en aan Richtsnoer ECB/2019/18 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (MFS). De wijzigingsrichtsnoeren, waarmee slechts beperkte en voornamelijk technische wijzigingen worden aangebracht, worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Besluit van de ECB houdende vaststelling van de beginselen voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring verleend aan Besluit ECB/2019/14 houdende vaststelling van de beginselen voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams en tot intrekking van Besluit (EU) 2017/274. Het Besluit introduceert een uniforme procedure voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams, in het licht van hun centrale rol in de uitvoering van de toezichtstaken van de ECB en hun gemengde samenstelling met medewerkers van de ECB en van de nationale bevoegde autoriteiten. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Besluit van de ECB inzake de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van bepaalde onder toezicht staande kredietinstellingen te veranderen. De ECB werkt de lijst van onder toezicht staande entiteiten regelmatig bij; deze is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Daarnaast toetst de ECB jaarlijks de significantie van kredietinstellingen en publiceert ze de uitkomsten daarvan (zie het persbericht van 14 december 2018 op de website van het bankentoezicht van de ECB).