Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2019

Operațiuni de piață

Parametrii celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 6 iunie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat principalii parametri ai celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III). Pentru fiecare dintre aceste operațiuni, anunțate la 7 martie 2019 și preconizate să înceapă în septembrie 2019 și să se încheie în martie 2021, cu scadența la doi ani fiecare, se va aplica o rată a dobânzii stabilită la un nivel cu 10 puncte de bază superior ratei medii aplicate operațiunilor principale de refinanțare (OPR) ale Eurosistemului pe durata OTRTL respective. Rata aplicată OTRTL III va fi mai scăzută în cazul contrapartidelor a căror valoare netă a creditelor eligibile acordate între sfârșitul lunii martie 2019 și sfârșitul lunii martie 2021 depășește nivelul lor de referință pentru aceste credite. Informații mai detaliate privind acești parametri tehnici sunt prezentate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul BCE.

Extinderea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor

La data de 7 iunie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat extinderea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor în formatul lor actual până la data scadenței ultimei operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung din cea de-a treia serie (OTRTL III), care este prevăzută pentru sfârșitul lunii martie 2023. Cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor au fost introduse în 2011 pentru a permite băncilor centrale naționale (BCN) din Eurosistem să accepte drept garanție anumite creanțe de natura creditelor care nu respectau normele de eligibilitate și/sau standardele de calitate a creditului stabilite în Orientarea BCE/2014/60 privind punerea în aplicare a politicii monetare a Eurosistemului. Acceptarea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor ale BCN face obiectul aprobării prealabile a Consiliului guvernatorilor și are loc sub rezerva condiției ca pierderile rezultate din acceptarea acestor cadre să fie suportate numai de BCN care le-a acceptat. Informații mai detaliate privind cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor sunt disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Raportul anual 2018 privind TARGET

La data de 23 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2018 privind TARGET, care a fost publicat ulterior pe website-ul BCE. Raportul oferă informații privind traficul, performanța operațională și principalele evoluții ale TARGET2 în anul 2018. Acesta include, de asemenea, șase casete care conțin informații detaliate pe teme care au prezentat o relevanță deosebită în 2018, mai exact evoluția traficului în cadrul TARGET2, lichiditatea pe parcursul zilei în cadrul TARGET2 și utilizarea acesteia, implicațiile Brexit pentru TARGET2, activitățile aferente ASI 6 Real-Time și TIPS, noile servicii optimizate pentru situații neprevăzute, precum și proiectul de consolidare TARGET2/T2S și viitoarele servicii de decontare pe bază brută în timp real (real-time gross settlement – RTGS).

Situațiile financiare aferente TARGET2-Securities pentru anul fiscal 2018

La data de 29 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea situațiilor financiare anuale aferente TARGET2-Securities (T2S) pentru 2018, întocmite în conformitate cu dispozițiile Acordului-cadru privind T2S. Aceste situații financiare oferă informații detaliate referitoare la raportarea situației financiare a T2S la 31 decembrie 2018, contul de exploatare și alte note explicative, de exemplu privind aspecte legate de recuperarea costurilor. Situațiile financiare, la care este anexat raportul auditorului independent, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Modificarea deciziei și orientării BCE privind criteriile de acces la TARGET2-Securities

La data de 7 iunie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/15 de modificare a Deciziei BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities și Orientarea BCE/2019/16 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities. Actele juridice de modificare, care introduc un număr limitat de modificări de natură, în esență, tehnică ale criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile T2S, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate din Slovenia

La data de 28 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/20, la solicitarea vicepreședintelui Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Avizul BCE cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare din Austria

La data de 31 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/21, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la obiectivele și guvernanța Comisiei pentru piețe financiare și de capital din Letonia

La data de 12 iunie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/22, la solicitarea ministrului finanțelor din Letonia.

Avizul BCE cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus și cu privire la modificarea Constituției în ceea ce privește Central Bank of Cyprus

La data de 21 iunie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/24, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la structura acționariatului Banca d’Italia și cu privire la proprietatea asupra rezervelor de aur

La data de 24 iunie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/23, la solicitarea președintelui camerei inferioare a Parlamentului Italiei (Camera dei Deputati).

Guvernanță corporativă

Calendarul ședințelor Consiliului guvernatorilor și ale Consiliului general al BCE pentru anul 2020

La data de 23 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul ședințelor sale pentru 2020. Consiliul general a aprobat, de asemenea, calendarul ședințelor sale pentru anul respectiv. Calendarele sunt disponibile pe website-ul BCE.

Numirea unor președinți interimari în fruntea Comitetului pentru plăți și infrastructura pieței și a Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 31 mai 2019, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe dl Mehdi Manaa în funcția de președinte interimar al Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) și pe dna Fiona van Echelpoel în funcția de președinte interimar al Comitetului pentru plăți și infrastructura pieței (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC) de la 1 iunie 2019 până la data la care noul director general al Direcției generale infrastructura pieței și plăți își va începe activitatea. Dl Manaa și dna van Echelpoel sunt, în prezent, directori generali adjuncți ai Direcției generale infrastructura pieței și plăți. La data de 11 iunie 2019, BCE a anunțat numirea, de către Comitetul executiv, a dlui Ulrich Bindseil, în prezent director general al Direcției generale operațiuni de piață, în funcția de director general al Direcției generale infrastructura pieței și plăți începând cu 1 noiembrie 2019. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Reînnoirea componenței Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 31 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat componența Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB), organismul de guvernanță al Eurosistemului responsabil de atribuțiile de administrare tehnică și operațională în domeniul infrastructurii pieței, înființat de Consiliul guvernatorilor în anul 2016. MIB este alcătuit din treisprezece membri: nouă care provin de la BCN din Eurosistem; doi care provin de la BCN din afara Eurosistemului care participă la serviciile de infrastructură ale Eurosistemului și doi care nu fac parte din personalul unei bănci centrale (fără drept de vot): unul cu experiență ca înalt funcționar în sectorul plăților și unul cu experiență ca înalt funcționar în sectorul valorilor mobiliare. Președintele este sprijinit de un vicepreședinte din rândul membrilor MIB, care este desemnat de Consiliul guvernatorilor. Noii membri numiți de la 1 iunie 2019 sunt: directorul general al Direcției generale infrastructura pieței și plăți din cadrul BCE în calitate de președinte, Maria Tereza Cavaco (Portugalia) în calitate de vicepreședinte, Stefan Augustin (Austria), Carlos Conesa (Spania), Petra Hielkema (Țările de Jos), Marc Lejoly (Belgia), Jochen Metzger (Germania), Ivan Odonnat (Franța), Paolo Marullo Reedtz (Italia), Kirsi Ripatti (Finlanda) și Karsten Biltoft (Danemarca), precum și Joël Mérère și Ralf Ohlhausen în calitate de membri care nu fac parte din personalul unei bănci centrale.

Statistică

Modificarea orientărilor privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate și statisticile monetare și financiare

La data de 7 iunie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2019/17 de modificare a Orientării BCE/2018/16 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (RIAD) și Orientarea BCE/2019/18 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare. Orientările de modificare, care introduc numai un număr limitat de modificări de natură, în esență, tehnică, vor fi publicate în timp util pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Decizia BCE de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere

La data de 29 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/14 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274. Decizia, care introduce un proces uniform pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere, având în vedere rolul central deținut de acestea în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere conferite BCE și componența lor mixtă constând în personal de la BCE și de la autoritățile naționale competente, este disponibilă pe website-ul BCE.

Decizia BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La data de 29 mai 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al anumitor instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este disponibilă pe website−ul privind supravegherea bancară al BCE. Se efectuează, de asemenea, o evaluare anuală a caracterului semnificativ al instituțiilor de credit, ale cărei rezultate sunt puse la dispoziția publicului (a se vedea comunicatul de presă pe această temă publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 14 decembrie 2018).

Contacte media