Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

lipanj 2019.

Tržišne operacije

Parametri treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće odobrilo je 6. lipnja 2019. ključne parametre treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III). U tim operacijama najavljenima 7. ožujka 2019., koje bi trebale početi u rujnu 2019. i prestati u ožujku 2021. te koje će sve imati dvogodišnje dospijeće, na svaku operaciju primjenjivat će se kamatna stopa za 10 baznih bodova viša od prosječne stope koja se primjenjuje u glavnim operacijama refinanciranja Eurosustava u razdoblju trajanja te ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja. Za druge ugovorne strane čije prihvatljivo neto kreditiranje u razdoblju od kraja ožujka 2019. do kraja ožujka 2021. premašuje referentnu vrijednost u seriji TLTRO III primjenjivat će se niže kamatne stope. Podrobnije informacije o tim tehničkim parametrima mogu se pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Produljenje trajanja okvirâ za dodatna kreditna potraživanja

Upravno vijeće odobrilo je 7. lipnja 2019. produljenje trajanja okvirâ za dodatna kreditna potraživanja u sadašnjem obliku do dospijeća posljednje operacije dugoročnijeg refinanciranja u trećoj seriji (TLTRO III), koje je planirano za kraj ožujka 2023. Okviri za dodatna kreditna potraživanja uvedeni su u 2011. kako bi se nacionalnim središnjim bankama Eurosustava omogućilo da kao kolateral prihvate određena kreditna potraživanja koja nisu bila u skladu s pravilima o prihvatljivosti i/ili zahtjevima povezanima s kreditnom kvalitetom iz Smjernice ESB/2014/60 o provedbi monetarne politike Eurosustava. Okviri nacionalnih središnjih banaka za dodatna kreditna potraživanja prihvaćaju se pod uvjetom da ih prethodno odobri Upravno vijeće i da nacionalna središnja banka koja ih je prihvatila na sebe preuzme isključivu odgovornost za pokrivanje gubitaka koji proiziđu iz tog prihvaćanja. Više pojedinosti o okvirima za dodatna kreditna potraživanja možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2018.

Upravno vijeće primilo je 23. svibnja 2019. na znanje godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2018., koje je potom objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a. Izvješće pruža informacije o platnom prometu u sustavu TARGET2, njegovoj uspješnosti i glavnim kretanjima u 2018. godini. Sadržava i šest okvira s detaljnim informacijama o temama koje su bile posebno važne u 2018., a to su kretanje prometa u sustavu TARGET2, unutardnevna likvidnost u sustavu TARGET2 i njezina upotreba, posljedice Brexita za sustav TARGET2, aktivnosti povezane s postupkom ASI 6 Real-Time i namirom trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET2, nove poboljšane usluge u nepredvidivim okolnostima, projekt objedinjavanja sustava TARGET2 i platforme T2S te buduće usluge namire u realnom vremenu na bruto načelu.

Financijski izvještaji za platformu TARGET2-Securities za fiskalnu godinu 2018.

Upravno vijeće odobrilo je 29. svibnja 2019. objavu godišnjih financijskih izvještaja za platformu TARGET2-Securities za fiskalnu godinu 2018., sastavljenih u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma o platformi T2S. Ti financijski izvještaji sadržavaju detaljne informacije o financijskom stanju platforme T2S na dan 31. prosinca 2018., izvješće o poslovanju i druge bilješke s objašnjenjima, npr. o aspektima pokrivanja troškova. Financijski izvještaji, kojima je priloženo izvješće neovisnog revizora, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjene odluke ESB-a i smjernice ESB-a o kriterijima za pristup platformi TARGET2-Securities

Upravno vijeće donijelo je 7. lipnja 2019. Odluku ESB/2019/15 o izmjeni Odluke ESB/2011/20 o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provođenje kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities i Smjernicu ESB/2019/16 o izmjeni Smjernice ESB/2012/13 o sustavu TARGET2-Securities. Ti pravni akti, kojima se uvode ograničene, zapravo tehničke izmjene kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama na platformi T2S, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o sudskoj zaštiti dodijeljenoj bivšim imateljima kvalificiranih obveza banaka u Sloveniji

Na zahtjev potpredsjednika slovenskog parlamenta Upravno vijeće donijelo je 28. svibnja 2019. Mišljenje CON/2019/20.

Mišljenje ESB-a o reformi nadzornog režima za bankarstvo i financijska tržišta u Austriji

Na zahtjev austrijskog ministarstva financija Upravno vijeće donijelo je 31. svibnja 2019. Mišljenje CON/2019/21.

Mišljenje ESB-a o ciljevima i upravljanju latvijskog povjerenstva za financijska tržišta i tržišta kapitala

Na zahtjev latvijskog ministra financija Upravno vijeće donijelo je 12. lipnja 2019. Mišljenje CON/2019/22.

Mišljenje ESB-a o upravljanju i financijskoj neovisnosti središnje banke Central Bank of Cyprus i o izmjenama Ustava koje se odnose na središnju banku Central Bank of Cyprus

Na zahtjev Ministarstva financija Republike Cipar Upravno vijeće donijelo je 21. lipnja 2019. Mišljenje CON/2019/24.

Mišljenje ESB-a o vlasničkoj strukturi središnje banke Banca d’Italia i vlasništvu rezervi zlata

Na zahtjev predsjednika donjeg doma talijanskog parlamenta (Camera dei Deputati) Upravno vijeće donijelo je 24. lipnja 2019. Mišljenje CON/2019/23.

Upravljanje

Raspored sastanaka Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB-a u 2020.

Dana 23. svibnja 2019. Upravno vijeće odobrilo je raspored održavanja svojih sastanaka u 2020. Opće vijeće također je odobrilo raspored odražavanja svojih sastanaka u toj godini. Raspored sastanaka može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Imenovanje privremenih predsjednika Odbora za tržišnu infrastrukturu i platni promet i Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 31. svibnja 2019. Mehdija Manaau za vršitelja dužnosti predsjednika Odbora za tržišnu infrastrukturu (Market Infrastructure Board, MIB) i Fionu van Echelpoel za vršiteljicu dužnosti predsjednika Odbora za tržišnu infrastrukturu i platni promet (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) za razdoblje od 1. lipnja 2019. do stupanja na dužnost novog direktora glavne uprave Tržišna infrastruktura i platni promet. Manaa i van Echelpoel trenutačno su zamjenici direktora glavne uprave Tržišna infrastruktura i platni promet. ESB je 11. lipnja 2019. objavio da je Izvršni odbor imenovao Ulricha Bindseila, koji je trenutačno direktor glavne uprave Operacije na tržištu, za direktora glavne uprave Tržišna infrastruktura i platni promet s učinkom od 1. studenoga 2019. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Obnovljeni sastav Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće odobrilo je 31. svibnja 2019. sastav Odbora za tržišnu infrastrukturu (Market Infrastructure Board, MIB), upravljačkog tijela Eurosustava koje je odgovorno za zadaće tehničkog i operativnog upravljanja na području tržišne infrastrukture i koje je Upravno vijeće osnovalo 2016. MIB se sastoji od trinaest članova: devet iz nacionalnih središnjih banaka Eurosustava, dva iz nacionalnih središnjih banaka koje nisu u Eurosustavu, ali sudjeluju u infrastrukturnim uslugama Eurosustava te dva člana koja nisu iz nacionalne središnje banke i nemaju pravo glasovati, od kojih je jedan radio na vodećem položaju na području plaćanja, a drugi je radio na vodećem položaju na području poslovanja vrijednosnim papirima. Predsjedniku pomaže zamjenik predsjednika koji se bira među članovima MIB-a i kojeg imenuje Upravno vijeće. Novi članovi MIB-a od 1. lipnja 2019.: direktor glavne uprave Tržišna infrastruktura i platni promet kao predsjednik, Maria Tereza Cavaco (Portugal) kao zamjenica predsjednika, Stefan Augustin (Austrija), Carlos Conesa (Španjolska), Petra Hielkema (Nizozemska), Marc Lejoly (Belgija), Jochen Metzger (Njemačka), Ivan Odonnat (Francuska), Paolo Marullo Reedtz (Italija), Kirsi Ripatti (Finska) i Karsten Biltoft (Danska) te Joël Mérère i Ralf Ohlhausen kao članovi koji nisu iz nacionalne središnje bake.

Statistika

Izmjena smjernica za Registar podataka o institucijama i povezanim društvima te monetarnu i financijsku statistiku

Upravno vijeće donijelo je 7. lipnja 2019. Smjernicu ESB/2019/17 o izmjeni Smjernice ESB/2018/16  o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima te Smjernicu ESB/2019/18 o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici. Te smjernice, kojima se uvode samo ograničene, zapravo tehničke izmjene, objavit će se pravodobno na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o utvrđivanju načela za određivanje ciljeva i davanju povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima

Upravno vijeće donijelo je 29. svibnja 2019. Odluku ESB/2019/14 o utvrđivanju načela za određivanje ciljeva i davanju povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima i stavljanju Odluke (EU) 2017/274 izvan snage. Ta odluka, kojom se uvodi ujednačen postupak za određivanje ciljeva i dijeljenje povratnih informacija u sklopu jedinstvenih nadzornih timova imajući u vidu njihovu središnju ulogu u obavljanju nadzornih zadaća povjerenih ESB-u i njihov mješovit sastav u kojem su zaposlenici ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB a.

Odluka ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće nije 29. svibnja 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da promijeni status značajnosti određenih nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Također se provodi godišnje preispitivanje značajnosti kreditnih institucija, a ishod preispitivanja objavljuje se (vidi povezano priopćenje za javnost objavljeno 14. prosinca 2018. na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Kontaktni podatci za medije