European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2019

Operácie na trhu

Parametre tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 6. júna 2019 Rada guvernérov schválila základné parametre tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III). Tieto operácie, oznámené 7. marca 2019, majú prebiehať od septembra 2019 do marca 2021. Každá operácia má dvojročnú splatnosť a úroková sadzba jednotlivých operácií bude stanovená na úrovni o 10 bázických bodov vyššej ako priemerná úroková sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému počas doby trvania príslušnej dlhodobejšej refinančnej operácie. V prípade zmluvných strán, ktorých čistý objem poskytnutých akceptovateľných úverov za obdobie od konca marca 2019 do konca marca 2021 prekročí ich individuálnu referenčnú hodnotu, bude úroková sadzba operácií TLTRO III znížená. Bližšie informácie o technických parametroch týchto operácií sa nachádzajú v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Predĺženie platnosti rámcov dodatočných úverových pohľadávok

Dňa 7. júna 2019 Rada guvernérov schválila predĺženie platnosti rámcov dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) v ich súčasnom formáte až do dátumu splatnosti poslednej cielenej dlhodobejšej refinančnej operácie v tretej sérii (TLTRO III), ktorý je naplánovaný na koniec marca 2023. Rámce ACC boli zavedené v roku 2011 s cieľom umožniť národným centrálnym bankám Eurosystému prijímať kolaterál v podobe určitých úverových pohľadávok, ktoré nespĺňali kritériá akceptovateľnosti a/alebo štandardy úverovej kvality stanovené v usmernení ECB/2014/60 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému. Prijatie rámcov ACC národných centrálnych bánk musí vopred schváliť Rada guvernérov, pričom zároveň platí podmienka, že straty vyplývajúce z prijatia ACC nesie výlučne národná centrálna banka, ktorá ich prijala. Podrobnejšie informácie o rámcoch ACC sú na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2018

Dňa 23. mája 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2018. Správa bola následne zverejnená na internetovej stránke ECB. Správa obsahuje informácie o aktivite v rámci systému TARGET2, o jeho fungovaní a hlavných zmenách zaznamenaných v roku 2018. Obsahuje tiež šesť boxov s podrobnými informáciami o témach osobitne relevantných v roku 2018, ako je vývoj objemu transakcií v systéme TARGET2, vnútrodenná likvidita systému TARGET2 a jej využívanie, následky brexitu na TARGET2, aktivity v ASI 6 Real-Time a TIPS, nové, rozšírené pohotovostné služby, a projekt konsolidácie TARGET2/T2S a budúce služby RTGS.

Účtovná závierka systému TARGET2-Securities za účtovný rok 2018

Dňa 29. mája 2019 Rada guvernérov schválila zverejnenie ročnej účtovnej závierky systému TARGET2-Securities (T2S) za rok 2018, zostavenej v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody o T2S. Účtovná závierka obsahuje podrobné informácie o správe o hospodárení systému T2S k 31. decembru 2018, jeho prevádzkový výkaz a ďalšie vysvetlivky, napr. aspekty úhrady nákladov. Účtovná závierka s priloženou správou nezávislého audítora je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Pozmeňujúce rozhodnutie ECB a usmernenie ECB o kritériách pre prístup k službám TARGET2-Securities

Dňa 7. júna 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/15, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2011/20, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities, a usmernenie ECB/2019/16, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities. Pozmeňujúce právne predpisy, ktoré zavádzajú obmedzené, predovšetkým technické zmeny kritérií pre prístup centrálnych depozitárov k službám T2S, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/20 dňa 28. mája 2019 na žiadosť podpredsedu slovinského národného zhromaždenia.

Stanovisko ECB k reforme dohľadu nad bankovým a finančným trhom v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/21 dňa 31. mája 2019 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k cieľom a riadeniu lotyšskej komisie pre finančné a kapitálové trhy

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/22 dňa 12. júna 2019 na žiadosť lotyšského ministra financií.

Stanovisko ECB k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus a k zmenám ústavy týkajúcim sa Central Bank of Cyprus

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/24 dňa 21. júna 2019 na žiadosť ministerstva financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k vlastníckej štruktúre Banca d’Italia a k vlastníctvu zlatých rezerv

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/23 dňa 24. júna 2019 na žiadosť predsedu poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu (Camera dei Deputati).

Správa a riadenie

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2020

Dňa 23. mája 2019 Rada guvernérov schválila plán svojich zasadaní na rok 2020. Svoj plán zasadaní na ten istý rok schválila aj Generálna rada. Plán zasadaní je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vymenovanie dočasných predsedov Výboru pre trhovú infraštruktúru a platobný styk a Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 31. mája 2019 bol Radou guvernérov vymenovaný Mehdi Manaa za úradujúceho predsedu Rady pre trhovú infraštruktúru (Market Infrastructure Board – MIB) a Fiona van Echelpoelová za úradujúcu predsedníčku Výboru pre trhovú infraštruktúru a platobný styk (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC), a to s platnosťou od 1. júna 2019 až do doby, kým sa neujme funkcie nový generálny riaditeľ odboru trhovej infraštruktúry a platobného styku. Mehdi Manaa a Fiona van Echelpoelová v súčasnosti zastávajú funkcie zástupcov generálneho riaditeľa odboru trhovej infraštruktúry a platobného styku. Dňa 11. júna 2019 ECB oznámila, že Výkonná rada vymenovala Ulricha Bindseila, súčasného generálneho riaditeľa odboru operácií na trhu, za generálneho riaditeľa odboru trhovej infraštruktúry a platobného styku s platnosťou od 1. novembra 2019. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Predĺženie členstva v Rade pre trhovú infraštruktúru

Dňa 31. mája 2019 Rada guvernérov schválila zloženie Rady pre trhovú infraštruktúru, riadiaceho orgánu Eurosystému zodpovedného za technické a prevádzkové riadiace úlohy v oblasti trhovej infraštruktúry, ktorý Rada guvernérov vytvorila v roku 2016. Rada pre trhovú infraštruktúru je zložená z trinástich členov: deväť z národných centrálnych bánk Eurosystému, dvaja z národných centrálnych bánk mimo Eurosystému zapojených do jeho infraštruktúrnych služieb (bez hlasovacieho práva), jeden vedúci odborník z oblasti platobného styku a jeden vedúci odborník z oblasti cenných papierov. Predsedu rady podporuje podpredseda zvolený spomedzi členov rady, ktorého vymenúva Rada guvernérov. K 1. júnu 2019 boli za nových členov vymenovaní: generálny riaditeľ odboru ECB pre trhovú infraštruktúru a platobný styk za predsedu, Maria Tereza Cavacová (Portugalsko) za podpredsedníčku, Stefan Augustin (Rakúsko), Carlos Conesa (Španielsko), Petra Hielkemaová (Holandsko), Marc Lejoly (Belgicko), Jochen Metzger (Nemecko), Ivan Odonnat (Francúzsko), Paolo Marullo Reedtz (Taliansko), Kirsi Ripattiová (Fínsko) a Karsten Biltoft (Dánsko), ako aj Joël Mérère a Ralf Ohlhausen ako členovia nezastupujúci centrálne banky.

Štatistika

Pozmeňujúce usmernenia k usmerneniam RIAD a MFS

Dňa 7. júna 2019 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2019/17, ktorým sa mení usmernenie ECB/2018/16 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (RIAD) a usmernenie ECB/2019/18, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (MFS). Pozmeňujúce usmernenia, ktoré zavádzajú len obmedzené, predovšetkým technické zmeny, budú zverejnené v príslušnom čase na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch

Dňa 29. mája 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/14, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274. Toto rozhodnutie, ktoré zavádza jednotný proces stanovovania cieľov a poskytovania spätnej väzby v rámci spoločných dohliadacích tímov vzhľadom na ich ústrednú úlohu vo výkone dohľadových úloh zverených ECB a ich spoločné zloženie z pracovníkov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 29. mája 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zmeniť status významnosti určitých dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Každoročne sa tiež vykonáva prehodnocovanie významnosti úverových inštitúcií a jeho výsledky sa zverejňujú (viac informácií v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 14. decembra 2018).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá