Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Kesäkuu 2019

Markkinaoperaatiot

Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan parametrit

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.6.2019 kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmatta sarjaa koskevat keskeiset parametrit. Syyskuusta 2019 maaliskuun 2021 loppuun toteutettavat operaatiot julkistettiin 7.3.2019. Kunkin operaation maturiteetti on kaksi vuotta ja korko on operaation koko voimassaoloajalta laskettu eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden keskikorko lisättynä 10 peruspisteellä. Operaatioihin sovelletaan alempaa korkoa, jos operaation ehdot täyttävä vastapuolen nettoluotonanto on 31.3.2019 ja 31.3.2021 välisenä aikana suurempi kuin vertailukohtana käytetty nettoluotonanto. Tarkempia tietoja teknisistä parametreista on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden jatkaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.6.2019 lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden jatkamisen nykymuodossaan. Vakuuskelpoisuus jatkuu kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan viimeisen operaation erääntymispäivään eli 31.3.2023 saakka. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ovat vuodesta 2011 lähtien saaneet hyväksyä vakuudeksi tiettyjä lainasaamisia, jotka eivät ole eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanoa koskevissa suuntaviivoissa EKP/2014/60 asetettujen vakuuskelpoisuus- ja luottokelpoisuusvaatimusten mukaisia. Kansallisten keskuspankkien on saatava EKP:n neuvostolta ennakkolupa lainasaamisten hyväksymiseen vakuudeksi. Lupa myönnetään sillä edellytyksellä, että lainasaamisten hyväksymisestä johtuvista tappioista vastaa yksin järjestelyn hyväksyvä kansallinen keskuspankki. Yksityiskohtaisempaa tietoa lainasaamisten vakuuskelpoisuudesta on EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2018

EKP:n neuvosto tutustui 23.5.2019 TARGET-järjestelmän vuoden 2018 vuosikertomukseen, joka julkaistiin myöhemmin EKP:n verkkosivuilla. Vuosikertomuksessa annetaan tietoa maksuliikenteestä TARGET2-järjestelmässä ja kuvataan järjestelmän toimintaa ja kehitystä vuonna 2018. Kertomuksen kuudessa kehikossa kerrotaan lisäksi yksityiskohtaisesti vuoden 2018 keskeisistä teemoista ja erityisesti maksuliikenteen kehityksestä TARGET2-järjestelmässä, siinä olevasta päivänsisäisestä likviditeetistä ja sen käytöstä, brexitin vaikutuksesta järjestelmään, reaaliaikaisista ASI 6- ja TIPS-toiminnoista, uusista ja paremmista varapalveluista sekä TARGET2- ja TARGET2-Securities (T2S) -järjestelmien yhdistämishankkeesta ja sen myötä luotavan uuden reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (RTGS) palveluista.

TARGET2-Securities-järjestelmän tilinpäätös tilikaudelta 2018

EKP:n neuvosto antoi 29.5.2019 julkaisuluvan TARGET2-Securities-järjestelmän (T2S) puitesopimuksen mukaan laaditulle vuoden 2018 tilinpäätökselle, jossa on yksityiskohtaista tietoa T2S-järjestelmän taseesta 31.12.2018 ja tuloslaskelmasta sekä muita selvityksiä esimerkiksi kustannusvastaavuuden saavuttamisesta. Tilinpäätös ja sen liitteenä oleva tilintarkastuskertomus on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia TARGET2-Securities-järjestelmän pääsyehtoja koskeviin EKP:n päätökseen ja EKP:n suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.6.2019 päätöksen EKP/2019/15 yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöön panemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi, annetun päätöksen EKP/2011/20 muuttamisesta. Se hyväksyi myös suuntaviivat EKP/2019/16 TARGET2-Securities-hankkeesta annettujen suuntaviivojen EKP/2012/13 muuttamisesta. Muutossäädöksillä tehdään muutamia lähinnä teknisiä muutoksia kriteereihin, joiden perusteella arvopaperikeskuksia hyväksytään T2S-palvelujen käyttäjiksi. Molemmat säädökset ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto viitekorkoon sidottujen pankkilainojen aikaisemmille haltijoille myönnettävästä oikeussuojakeinosta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 28.5.2019 Slovenian parlamentin varapuhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2019/20.

EKP:n lausunto pankkien ja finanssimarkkinoiden valvontajärjestelmän uudistuksesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2019 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/21.

EKP:n lausunto Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinoiden valvontakomission tehtävistä ja hallinnosta

EKP:n neuvosto antoi 12.6.2019 Latvian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/22.

EKP:n lausunto Central Bank of Cyprusin hallinnosta ja taloudellisesta riippumattomuudesta sekä Central Bank of Cyprusia koskevien perustuslain säännösten muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 21.6.2019 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/24.

EKP:n lausunto Banca d’Italian omistajuusrakenteesta sekä kultavarantojen omistajuudesta

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2019 Italian edustajainhuoneen (Camera dei Deputati) puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2019/23.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulut vuodelle 2020

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.5.2019 kokousaikataulunsa vuodelle 2020. Myös yleisneuvosto hyväksyi vuoden 2020 kokousaikataulunsa. Aikataulut on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Väliaikaisten puheenjohtajien nimittäminen markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomiteaan sekä markkinainfrastruktuurilautakuntaan

EKP:n neuvosto nimitti 31.5.2019 markkinainfrastruktuurilautakunnan vt. puheenjohtajaksi Mehdi Manaan sekä markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitean vt. puheenjohtajaksi Fiona van Echelpoelin. He toimivat puheenjohtajina 1.6.2019 alkaen siihen saakka, kunnes markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston uusi johtaja astuu virkaan. Mehdi Manaa ja Fiona van Echelpoel ovat tällä hetkellä markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston varajohtajia. EKP ilmoitti 11.6.2019, että EKP:n johtokunta on nimittänyt markkinaoperaatioiden pääosaston nykyisen johtajan Ulrich Bindseilin markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston johtajaksi 1.11.2019 alkaen. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan uusi kokoonpano

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.5.2019 eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien teknisistä ja operatiivisista hallinnointitehtävistä vastaavan markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoonpanon. EKP:n neuvoston vuonna 2016 perustamassa lautakunnassa on 13 jäsentä: yhdeksän jäsentä eurojärjestelmän kansallisista keskuspankeista, kaksi jäsentä eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluihin osallistuvista eurojärjestelmän ulkopuolisista kansallisista keskuspankeista ja kaksi keskuspankkien ulkopuolista (äänioikeudetonta) jäsentä, joista toisella on kokemusta työskentelystä maksualan ylemmän tason toimihenkilönä ja toisella työskentelystä arvopaperialan ylemmän tason toimihenkilönä. Lautakunnan puheenjohtajaa avustaa varapuheenjohtaja, jonka EKP:n neuvosto nimittää jäsenten keskuudesta. Lautakunnan uusi kokoonpano 1.6.2019 alkaen: markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston johtaja Maria Tereza Cavaco (puheenjohtaja, Portugali), Stefan Augustin (varapuheenjohtaja, Itävalta), Carlos Conesa (Espanja), Petra Hielkema (Alankomaat), Marc Lejoly (Belgia), Jochen Metzger (Saksa), Ivan Odonnat (Ranska), Paolo Marullo Reedtz (Italia), Kirsi Ripatti (Suomi) ja Karsten Biltoft (Tanska) sekä keskuspankkien ulkopuolisina jäseninä Joël Mérère ja Ralf Ohlhausen.

Tilastot

Yhteisötietorekisteriä sekä raha- ja rahoitustilastoja koskevien suuntaviivojen muuttaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.6.2019 suuntaviivat EKP/2019/17 yhteisötietorekisteristä annettujen suuntaviivojen EKP/2018/16 muuttamisesta sekä suuntaviivat EKP/2019/18 raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta. Säädöksillä tehdään joitakin lähinnä teknisiä muutoksia, ja ne julkaistaan myöhemmin EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EKP vahvistaa periaatteet tavoitteiden asettamiselle ja palautteen jakamiselle yhteisissä valvontaryhmissä

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.5.2019 päätöksen EKP/2019/14 tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista yhteisissä valvontaryhmissä koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2017/274 kumoamisesta. Sekä EKP:n että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten työntekijöistä koostuvilla yhteisillä valvontaryhmillä on tärkeä rooli EKP:lle annettujen valvontatehtävien suorittamisessa. Päätöksellä otetaankin valvontaryhmissä käyttöön yhtenäinen menettelytapa tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista varten. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös valvottavien luottolaitosten merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 29.5.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnosta eräiden valvottavien luottolaitosten merkittävyysluokan muuttamisesta. EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistavaa valvottavien luottolaitosten luetteloa päivitetään säännöllisesti. Luottolaitosten merkittävyys arvioidaan vuosittain, ja arvioinnin tulokset julkistetaan EKP:n pankkivalvontasivuilla (ks. 14.12.2018 julkaistu lehdistötiedote).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle