Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. birželio mėn.

Rinkos operacijos

Trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos parametrai

2019 m. birželio 6 d. Valdančioji taryba patvirtino pagrindinius trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) parametrus. Šioms dviejų metų trukmės 2019 m. kovo 7 d. paskelbtoms operacijoms, kurios turėtų prasidėti 2019 m. rugsėjo mėn. ir baigtis 2021 m. kovo mėn., taikomos palūkanų normos bus 10 bazinių punktų didesnės už Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomą vidutinę normą visą atitinkamos TITRO trukmę. Jei tinkamu pripažintas sandorio šalių grynasis skolinimas per laikotarpį nuo 2019 m. kovo pabaigos iki 2021 m. kovo pabaigos viršija nustatytą grynojo skolinimo ribą, TITRO III taikoma norma joms bus mažesnė. Daugiau informacijos apie šiuos techninius parametrus pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Papildomų kredito reikalavimų (ACC) sistemų pratęsimas

2019 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba patvirtino dabartinio formato papildomų kredito reikalavimų sistemų pratęsimą iki trečiosios serijos paskutinės tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO III) termino pabaigos, numatytos 2023 m. kovo pabaigoje. Papildomų kredito reikalavimų sistemos buvo įdiegtos 2011 m., kad Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai (NCB) galėtų kaip įkaitą priimti tam tikrus kredito reikalavimus, neatitinkančius tinkamumo taisyklių reikalavimų ir (arba) kredito kokybės standartų, nustatytų Gairėse ECB/2014/60 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo. NCB papildomų kredito reikalavimų sistemų priimtinumą iš pradžių turi patvirtinti Valdančioji taryba. Be to, keliama sąlyga, kad visus nuostolius, patiriamus priėmus papildomą kredito reikalavimą, prisiima tik jį priėmęs NCB. Daugiau informacijos apie papildomų kredito reikalavimų sistemas paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Sistemos TARGET 2018 metų ataskaita

2019 m. gegužės 23 d. Valdančioji taryba susipažino su sistemos TARGET 2018 metų ataskaita. Vėliau ji buvo paskelbta ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje pateikiama informacija apie sistemos TARGET2 srautus, veiklos rezultatus ir 2018 m. įvykusius svarbiausius pokyčius. Joje taip pat pateikiami šeši intarpai su išsamia informacija itin aktualiomis 2018 m. temomis – sistemos TARGET2 srautų pokyčiai, TARGET2 dienos likvidumas ir jo naudojimas, Brexito poveikis TARGET2, išorinės sistemos realaus laiko 6-oji atsiskaitymo procedūra ir TIPS, nauja patobulinta nenumatytiems atvejams skirta priemonė, TARGET2 ir T2S konsolidavimo projektas ir būsimos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugos.

TARGET2-Securities 2018 finansinių metų finansinės ataskaitos

2019 m. gegužės 29 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų paskelbtos TARGET2-Securities (T2S) 2018 m. metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal T2S pamatinio susitarimo nuostatas. Šiose finansinėse ataskaitose pateikiama išsami informacija apie 2018 m. gruodžio 31 d. T2S finansinės būklės ataskaitą, pelno (nuostolio) ataskaitą, taip pat kitos aiškinamosios pastabos, pavyzdžiui, dėl išlaidų padengimo. Finansinės ataskaitos ir kaip priedas pateikta nepriklausomo auditoriaus išvada paskelbti ECB interneto svetainėje.

Iš dalies keičiamas ECB sprendimas ir ECB gairės dėl prieigos prie TARGET2-Securities kriterijų

2019 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/15, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/20, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka, ir Gaires ECB/2019/16, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities. Iš dalies keičiantys teisės aktai, kuriuose nustatyti nedideli iš esmės techninio pobūdžio centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie T2S paslaugų kriterijų pakeitimai, paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos Slovėnijoje

2019 m. gegužės 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/20 Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimo pirmininko pavaduotojo prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų ir finansų rinkos priežiūros sistemos reformos Austrijoje

2019 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/21 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisijos tikslų ir valdymo

2019 m. birželio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/22 Latvijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Kipro centrinio banko valdymo ir finansinio nepriklausomumo ir dėl Konstitucijos pataisų, susijusių su Kipro centriniu banku

2019 m. birželio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/24 Kipro Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca d’Italia nuosavybės struktūros ir aukso atsargų nuosavybės

2019 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/23 Italijos parlamento žemųjų rūmų (Camera dei Deputati) pirmininko prašymu.

ECB valdymas

2020 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių tvarkaraštis

2019 m. gegužės 23 d. Valdančioji taryba patvirtino savo 2020 m. posėdžių tvarkaraštį. Savo tų metų posėdžių tvarkaraštį taip pat patvirtino Bendroji taryba. Tvarkaraštis paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto bei Rinkos infrastruktūros valdybos laikinųjų pirmininkų paskyrimas

2019 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba paskyrė Mehdį Manaą Rinkos infrastruktūros valdybos laikinuoju pirmininku ir Fioną van Echelpoel Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto laikinąja pirmininke nuo 2019 m. birželio 1 d. iki tol, kol pareigas pradės eiti naujasis Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato vadovas. M. Manaa ir F. van Echelpoel šiuo metu eina Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojų pareigas. 2019 m. birželio 11 d. ECB paskelbė, kad Vykdomoji valdyba Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato vadovu paskyrė Ulrichą Bindseilį, šiuo metu einantį Rinkos operacijų generalinio direktorato vadovo pareigas. Naujas pareigas jis pradės eiti nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūros valdybos sudėties atnaujinimas

2019 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba patvirtino Rinkos infrastruktūros valdybos sudėtį. Tai Valdančiosios tarybos 2016 m. įsteigtas Eurosistemos valdymo organas, atsakingas už techninio ir operacinio valdymo uždavinius rinkos infrastruktūros srityje. Rinkos infrastruktūros valdybą sudaro trylika narių: devyni nariai iš Eurosistemos NCB, du nariai iš ne Eurosistemos NCB, dalyvaujančių teikiant Eurosistemos infrastruktūros paslaugas, ir du nariai, kurie nėra iš centrinių bankų (neturintys balsavimo teisės) – vienas narys, turintis aukšto pareigūno patirties mokėjimų sektoriuje, ir vienas narys, turintis aukšto pareigūno patirties vertybinių popierių sektoriuje. Pirmininkui, kurį skiria Valdančioji taryba, talkina iš Rinkos infrastruktūros valdybos narių renkamas pirmininko pavaduotojas. Nuo 2019 m. birželio 1 d. paskirti šie nauji nariai: pirmininkas – ECB Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato generalinis direktorius, pirmininko pavaduotoja – Maria Tereza Cavaco (Portugalija), Stefan Augustin (Austrija), Carlos Conesa (Ispanija), Petra Hielkema (Nyderlandai), Marc Lejoly (Belgija), Jochen Metzger (Vokietija), Ivan Odonnat (Prancūzija), Paolo Marullo Reedtz (Italija), Kirsi Ripatti (Suomija) ir Karsten Biltoft (Danija), taip pat du nariai, kurie nėra iš centrinių bankų – Joël Mérère ir Ralf Ohlhausen.

Statistika

Iš dalies keičiamos Gairės dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro ir Gairės dėl pinigų ir finansų statistikos

2019 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2019/17, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2018/16 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (RIAD), ir Gaires ECB/2019/18, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos. Iš dalies keičiančios gairės, kuriomis nustatyti tik nedideli iš esmės techninio pobūdžio pakeitimai, bus paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB sprendimas, kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai

2019 m. gegužės 29 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/14, kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2017/274. Šiuo sprendimu, atsižvelgiant į svarbų JPG vaidmenį vykdant ECB pavestus priežiūros uždavinius ir į tai, kad JPG yra mišrios sudėties (jas sudaro ir ECB, ir nacionalinių kompetentingų institucijų darbuotojai), nustatoma vienoda tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu JPG tvarka. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2019 m. gegužės 29 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui dėl tam tikrų prižiūrimų kredito įstaigų svarbos statuso pakeitimo. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. Taip pat atliekama metinė kredito įstaigų svarbos statuso peržiūra, o jos rezultatai skelbiami viešai (žr. 2018 m. gruodžio 14 d. bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje paskelbtą pranešimą spaudai).

Kontaktai žiniasklaidai