Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2019

Marknadsoperationer

Parametrar för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 6 juni 2019 antog ECB-rådet viktiga parametrar för den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III). Dessa transaktioner, som annonserades den 7 mars 2019, kommer att starta i september 2019 och löpa fram till mars 2021. Varje transaktion ska ha en löptid på två år och räntan i varje transaktion kommer att sättas till en nivå som är 10 baspunkter över den genomsnittliga räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner under löptiden för respektive TLTRO. Räntan på TLTRO-III-transaktionerna kommer att vara lägre för motparter vars godtagbara nettoutlåning mellan mars 2019 och slutet av mars 2021 överskrider tröskelvärdet för deras nettoutlåning. Mer detaljerad information om dessa tekniska parametrar finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Förlängning av ramverken för ytterligare kreditfodringar (ACC)

Den 7 juni 2019 godkände ECB-rådet förlängningen av ramverken för ytterligare kreditfodringar (ACC) i nuvarande format fram till förfallodagen för den slutgiltiga riktade långfristiga refinansieringstransaktionen i den tredje serien (TLTRO-III). Förfallodagen är planerad till slutet av mars 2023. ACC-ramverken infördes 2011 för att möjliggöra för nationella centralbanker i Eurosystemet att som säkerhet godta vissa kreditfodringar som inte uppfyllde regler för godtagbarhet och/eller standarder för kreditkvalitet fastställda i riktlinje ECB/2014/60 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitik. De nationella centralbankernas ACC-ramverk förutsätter förhandsgodkännande av ECB-rådet och att förluster som uppstår till följd av ett ACC bärs endast och allenast av den nationella centralbank som godtagit det. Mer detaljerad information om ACC-ramverken finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Target årsrapport 2018

Den 23 maj 2019 tog ECB-rådet del av Targets årsrapport 2018, som har publicerats på ECB:s webbplats. Rapporten ger information om Target2 betalningstrafik, dess operationella performans och beskriver de viktigaste förbättringarna som ägt rum under 2018. Den inbegriper även sex rutor som ger detaljerad information i ämnen av särskild relevans 2018, nämligen trafikutvecklingen i target2, intradagslikviditeten i target2 och dess utnyttjande, effekterna av Brexit för Target2, ASI 6-realtid och TIPS-verksamhet, nya, förbättrade beredskapstjänster samt konsolideringsprojektet för target2/T2S och framtida RTGS-tjänster.

TARGET2-värdepapper årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Den 29 maj 2019 godkände ECB-rådet publicering av TARGET2-värdepapper (T2S) årsredovisning för 2018 i enlighet med bestämmelserna i ramavtalet för T2S. I denna redovisning finns detaljerad information om T2S finansiella situation per den 31 december 2018, dess resultaträkning och andra förklarande anmärkningar, t.ex. aspekter på kostnadstäckning. Redovisningen, till vilken den oberoende revisorns revisionsberättelse har bifogats, finns på ECB:s webbplats.

Ändring av ECB:s beslut och ECB:s riktlinje om tillträdeskriterier till Target2-värdepapper

Den 7 juni 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/15 om ändringar av beslut ECB/2011/20 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder samt riktlinje ECB/2019/16 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities. Rättsakterna om ändring, som introducerar begränsade, framför allt, tekniska förändringar i kriterierna för en central värdepappersförvarares godtagbarhet för tillträde till T2S-tjänster, finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter i Slovenien

Den 28 maj 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/20 på begäran av slovenska parlamentets vice ordförande.

ECB:s yttrande om ändringar av ramverket för banker och tillsynen över finansmarknaderna i Österrike

Den 31 maj 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/21 på begäran av det österrikiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om mål och styrelseformer för den lettiska finans- och kapitalmarknadskommissionen

Den 12 juni 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/22 på begäran av den lettiska finansministern.

ECB:s yttrande om ledningsstruktur och finansiellt oberoende för Central Bank of Cyprus samt om ändringar i konstitutionen avseende Central Bank of Cyprus

Den 21 juni 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/24 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

ECB:s yttrande om Banca d’Italias ägarstruktur och om äganderätten till guldreserven

Den 24 juni 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/23 på begäran av ordföranden i den andra kammaren i det italienska parlamentet ( Camera dei Deputati).

Organisationsstyrning

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden under 2020

Den 23 maj 2019 godkände ECB-rådet sitt sammanträdesprogram för 2020. Även allmänna rådet godkände sitt sammanträdesprogram för det året. Programmet finns på ECB:s webbplats.

Utnämning av interimsordförande för marknadsinfrastrukturs- och betalningskommittén och styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 31 maj 2019 utnämnde ECB-rådet Mehdi Manaa till tillförordnad ordförande för styrelsen för marknadsinfrastruktur och Fiona van Echelpoel till tillförordnad ordförande för Marknadsinfrastrukturs- och betalningskommittén, från den 1 juni 2019 tills dess att den nye generaldirektören för marknadsinfrastruktur och betalningar tillträder. Mehdi Manaa och Fiona van Echelpoel är för närvarande vice generaldirektörer för marknadsinfrastruktur och betalningar. Den 11 juni 2019 tillkännagav ECB att direktionen hade utnämnt Ulrich Bindseil, för närvarande generaldirektör för marknadsoperationer, till generaldirektör för marknadsinfrastruktur och betalningar från och med den 1 november 2019. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Förnyade medlemskap i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 31 maj 2019 godkände ECB-rådet sammansättningen av styrelsen för marknadsinfrastruktur. Det är Eurosystemets ledningsorgan med ansvar för tekniska och operativa ledningsuppgifter vad gäller marknadsinfrastruktur och plattformar, och upprättades av ECB-rådet 2016. Styrelsen för marknadsinfrastruktur består av tretton ledamöter där nio är från nationella centralbanker i Eurosystemet, två är från nationella centralbanker utanför Eurosystemet men som deltar i Eurosystemets infrastrukturtjänster, och två (utan rösträtt) som inte kommer från någon centralbank. En av de två sistnämnda har erfarenhet som högre tjänstemän inom betalningsindustrin och den andra har erfarenhet från värdepappersindustrin. Ordföranden stöds av en vice ordförande som väljs från de övriga ledamöterna i styrelsen för marknadsinfrastruktur och utnämns av ECB-rådet. De nya ledamöterna som utnämndes från den 1 juni 2019 är: ECB:s generaldirektör för marknadsinfrastruktur och betalningar som generaldirektör, Maria Tereza Cavaco (Portugal) som vice ordförande, Stefan Augustin (Österrike), Carlos Conesa (Spanien), Petra Hielkema (Nederländerna), Marc Lejoly (Belgien), Jochen Metzger (Tyskland), Ivan Odonnat (Frankrike), Paolo Marullo Reedtz (Italien), Kirsi Ripatti (Finland) och Karsten Biltoft (Danmark), samt Joël Mérère och Ralf Ohlhausen som icke-centralbanksledamöter.

Statistik

Ändring av riktlinjerna för RIAD och monetär och finansiell statistik

Den 7 juni 2019 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2019/17 om ändring av riktlinje ECB/2018/16 om RIAD-data och riktlinje ECB/2019/18 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik. I rättsakterna om ändring introduceras begränsade och viktiga tekniska förändringar. De kommer inom kort att offentliggöras på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s beslut om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna

Den 29 maj 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/14 om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274. I beslutet införs en enhetlig process för att uppställa mål och ge feedback inom de gemensamma tillsynsgrupperna, med hänsyn till deras viktiga roll i genomförandet av de tillsynsuppgifter som har tilldelats ECB och deras blandade sammansättning av personal från ECB och nationella behöriga myndigheter. Beslutet finns tillgängligt på ECB:s webbplats.

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för kreditinstitut

Den 29 maj 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att ändra statusen för vissa kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn. En årlig översyn av kreditinstitutens status genomförs också, och resultaten av den offentliggörs (se pressmeddelande som offentliggjordes på ECB:s webbplats för banktillsyn den 14 december 2018).

Kontakt för media