Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2019

Tržní operace

Parametry třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů schválila 6. června 2019 základní parametry třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III). V případě těchto operací, jež byly oznámeny 7. března 2019 a měly by být zahájeny v září 2019 a ukončeny v březnu 2021, se splatností jednotlivých operací v délce dvou let se na každou operaci bude uplatňovat úroková sazba o 10 bazických bodů vyšší, než je průměrná sazba uplatňovaná v hlavních refinančních operacích Eurosystému po dobu příslušné TLTRO. Sazba uplatňovaná na operace TLTRO III bude nižší pro protistrany, jejichž čistý objem poskytnutých způsobilých úvěrů přesáhne v období od konce března 2019 do konce března 2021 jejich referenční čistý objem úvěrů. Podrobnější informace o těchto technických parametrech jsou uvedeny v související tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Prodloužení rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky

Rada guvernérů schválila 7. června 2019 prodloužení rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky (ACC) v jejich stávajícím formátu až do data splatnosti konečné cílené dlouhodobější refinanční operace v rámci třetí série (TLTRO III), které je naplánováno na konec března 2023. Rámce ACC byly zavedeny v roce 2011, aby umožňovaly národním centrálním bankám Eurosystému přijímat jako zajištění určité úvěrové pohledávky, které nesplňují pravidla způsobilosti nebo standardy úvěrové kvality stanovené obecnými zásadami ECB/2014/60 o provádění měnové politiky Eurosystému. Přijetí rámců ACC národních centrálních bank podléhá předchozímu schválení Radou guvernérů a podmínce, že ztráty z přijetí ACC nese výhradně přijímající národní centrální banka. Podrobnější informace o rámcích ACC jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Výroční zpráva TARGET za rok 2018

Rada guvernérů vzala 23. května 2019 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2018, která byla poté zveřejněna na internetových stránkách ECB. Zpráva uvádí informace o platbách v systému TARGET2, jeho výkonu a hlavních změnách, k nimž došlo v roce 2018. Obsahuje také šest boxů, které uvádějí podrobné informace o tématech zvláštního významu v roce 2018 – jmenovitě vývoj provozu v systému TARGET2, vnitrodenní likvidita v systému TARGET2 a její použití, dopady brexitu na systém TARGET2, činnosti v rámci vypořádacích postupů ASI 6 Real-Time a systému TIPS, nové zdokonalené pohotovostní služby a projekt konsolidace systému TARGET2/T2S a budoucí služby RTGS.

Finanční výkazy systému TARGET2-Securities za fiskální rok 2018

Rada guvernérů schválila 29. května 2019 zveřejnění ročních finančních výkazů systému TARGET2-Securities (T2S) za rok 2018 vypracovaných v souladu s ustanoveními rámcové dohody o T2S. Tyto finanční výkazy obsahují podrobné informace týkající se zprávy o finanční situaci T2S k 31. prosinci 2018, provozní výkaz T2S a další poznámky, např. o aspektech návratnosti nákladů. Finanční výkazy, k nimž je připojena zpráva nezávislého auditora, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Pozměňovací rozhodnutí ECB a obecné zásady ECB o kritériích přístupu do systému TARGET2-Securities

Rada guvernérů přijala 7. června 2019 Rozhodnutí ECB/2019/15, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/20, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities, a obecné zásady ECB/2019/16, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities. Pozměňovací právní akty, které zavádějí omezené a zejména technické změny kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám T2S, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 28. května 2019 stanovisko CON/2019/20 na žádost místopředsedy Národního shromáždění Slovinské republiky.

Stanovisko ECB k reformě úpravy bankovního dohledu a dohledu nad finančním trhem v Rakousku

Rada guvernérů přijala 31. května 2019 stanovisko CON/2019/21 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k cílům a řízení lotyšské komise pro finanční a kapitálové trhy

Rada guvernérů přijala 12. června 2019 stanovisko CON/2019/22 na žádost lotyšského ministra financí.

Stanovisko ECB k řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus a ke změnám ústavy týkajícím se Central Bank of Cyprus

Rada guvernérů přijala 21. června 2019 stanovisko CON/2019/24 na žádost ministerstva financí Kyperské republiky.

Stanovisko k vlastnické struktuře Banca d’Italia a k vlastnictví zlatých rezerv

Rada guvernérů přijala 24. června 2019 stanovisko CON/2019/23 na žádost předsedy dolní komory italského parlamentu (Camera dei Deputati).

Správa a řízení

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2020

Rada guvernérů schválila 23. května 2019 harmonogram svých zasedání na rok 2020. Harmonogram svých zasedání v uvedeném roce schválila také Generální rada. Harmonogram je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Jmenování prozatímních předsedů Výboru pro tržní infrastrukturu a platební systémy a Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 31. května 2019 Mehdiho Manau do funkce úřadujícího předsedy Rady pro tržní infrastrukturu (MIB) a Fionu van Echelpoelovou do funkce úřadující předsedkyně Výboru pro tržní infrastrukturu a platební systémy (MIPC), a to od 1. června 2019 do doby, než se funkce ujme nový generální ředitel pro tržní infrastrukturu a platební systémy. Mehdi Manaa a Fiona van Echelpoelová nyní zastávají funkci zástupců generálního ředitele pro tržní infrastrukturu a platební systémy. ECB oznámila 11. června 2019, že Výkonná rada jmenovala Ulricha Bindseila, dosavadního generálního ředitele pro tržní operace, do funkce generálního ředitele pro tržní infrastrukturu a platební systémy s účinností od 1. listopadu 2019. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obnovení členství v Radě pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů schválila 31. května 2019 složení Rady pro tržní infrastrukturu (MIB), orgánu Eurosystému pro správu a řízení, který odpovídá za řízení technických a provozních úkolů v oblasti tržní infrastruktury. Radu ustavila Rada guvernérů v roce 2016. MIB má třináct členů: devět je z národních centrálních bank Eurosystému, dva z národních centrálních bank mimo Eurosystém účastnících se služeb Eurosystému v oblasti infrastruktury a dva jsou členové mimo centrální banky (bez hlasovacích práv) – jeden se zkušenostmi z vedoucí funkce v sektoru platebního styku a jeden se zkušenostmi z vedoucí funkce v sektoru cenných papírů. Předsedu zastupuje jeden místopředseda vybraný z řad členů MIB, kterého jmenuje Rada guvernérů. K 1. červnu 2019 byli jmenováni tito noví členové: generální ředitel ECB pro tržní infrastrukturu a platební systémy do funkce předsedy, Maria Tereza Cavacoová (Portugalsko) do funkce místopředsedkyně, Stefan Augustin (Rakousko), Carlos Conesa (Španělsko), Petra Hielkemaová (Nizozemsko), Marc Lejoly (Belgie), Jochen Metzger (Německo), Ivan Odonnat (Francie), Paolo Marullo Reedtz (Itálie), Kirsi Ripattiová (Finsko) a Karsten Biltoft (Dánsko) a dále Joël Mérère a Ralf Ohlhausen jako členové mimo centrální banky.

Statistika

Pozměňující obecné zásady pro statistiky RIAD a MFS

Rada guvernérů přijala 7. června 2019 obecné zásady ECB/2019/17, kterými se mění obecné zásady ECB/2018/16 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (RIAD), a obecné zásady ECB/2019/18, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (MFS). Pozměňující obecné zásady, jež zavádějí pouze omezené a zejména technické změny, budou včas zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB, kterým se stanoví zásady pro určení cílů a sdílení odpovědí ve společných týmech dohledu

Rada guvernérů přijala 29. května 2019 rozhodnutí ECB/2019/14, kterým se stanoví zásady pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu a zrušuje rozhodnutí (EU) 2017/274. Rozhodnutí, které zavádí jednotný postup pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu s ohledem na jejich ústřední roli při výkonu úkolů v oblasti dohledu svěřených ECB a na jejich společné složení z pracovníků ECB a vnitrostátních příslušných orgánů, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí ECB o významu dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 29. května 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu změnit status významnosti určitých dohlížených úvěrových institucí. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Prováděn je také roční přezkum významnosti úvěrových institucí a jeho výsledek je zveřejňován (viz související tisková zpráva zveřejněná 14. prosince 2018 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu).

Kontakty pro média