Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2019

Markedsoperationer

Parametre for den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 6. juni 2019 godkendte Styrelsesrådet hovedparametre for den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III). Disse operationer, der blev annonceret 7. marts 2019, indledes i september 2019 og afsluttes i marts 2021. De enkelte operationer har en løbetid på to år, og renten for hver operation fastsættes, således at den er 10 basispoint højere end den gennemsnitlige rente ved Eurosystemets primære markedsoperationer i den respektive TLTRO's løbetid. Renten på TLTRO-III-operationerne bliver lavere for modpater, hvis godkendte nettolångivning i tidsrummet fra udgangen af marts 2019 til udgangen af marts 2021 overstiger benchmarket for deres nettolångivning. Nærmere oplysninger om disse tekniske parametre findes i en pressemeddelelse på ECB's websted.

Forlængelse af rammerne for de yderligere gældsfordringer

Den 7. juni 2019 godkendte Styrelsesrådet forlængelsen af rammerne for de yderligere gældsfordringer i deres nuværende format indtil udløbsdatoen for den sidste målrettede langfristede markedsoperation i den tredje række (TLTRO-III), der er fastsat til slutningen af marts 2023. Rammerne for de yderligere gældsfordringer blev indført i 2011 for at give de nationale centralbanker i Eurosystemet mulighed for at acceptere visse gældsfordringer som sikkerhed, som ikke overholdt reglerne for belånbarhed og/eller kreditkvalitetsstandarderne i henhold til retningslinje ECB/2014/60 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme. De nationale centralbankers accept af rammerne for yderligere gældsfordringer kræver Styrelsesrådets forudgående godkendelse og er underlagt den betingelse, at tab som følge af accept af en ramme for yderligere gældsfordringer alene bæres af den nationale centralbank, som har accepteret den. Mere detaljerede oplysninger om rammerne for yderligere gældsfordringer findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Target-årsberetning 2018

Den 23. maj 2019 tog Styrelsesrådet TARGET Annual Report 2018 til efterretning. Årsberetningen blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted. Beretningen indeholder information om Target2-betalinger, systemets funktion og den vigtigste udvikling, som fandt sted i 2018. Den omfatter desuden seks tekstbokse med detaljerede oplysninger af særlig relevans i 2018, nærmere bestemt udviklingen i Target2-betalinger, intradaglikviditet i Target2 og dens udnyttelse, virkningerne af brexit for Target2, aktiviteter i forbindelse med ASI 6 realtid og TIPS, nye udvidede beredskabstjenester og konsolideringsprojektet for Target2/T2S samt fremtidige RTGS-tjenester.

Target2-Securities' årsregnskab for regnskabsåret 2018

Den 29. maj 2019 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af 2018-årsregnskabet for Target2-Securities (T2S), udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i T2S-rammeaftalen. Årsregnskabet indeholder detaljerede oplysninger om rapporten over T2S' finansielle situation pr. 31. december 2018, T2S' driftsregnskab samt andre forklarende noter, fx om omkostningsdækningsaspekter. Den uafhængige revisors påtegning er vedlagt årsregnskabet, som findes på ECB's websted.

Ændring af ECB's afgørelse og ECB's retningslinje om kriterier for adgang til Target2-Securities

Den 7. juni 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/15 om ændring af afgørelse ECB/2011/20 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til Target2-Securities tjenesteydelserne og retningslinje ECB/2019/16 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om Target2-Securities. Ændringsretsakterne, der indfører begrænsede, hovedsagelig tekniske ændringer af kriterierne for værdipapircentralers adgang til T2S' tjenester, findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om retsbeskyttelsen af tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit i Slovenien

Den 28. maj 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/20 på anmodning af næstformanden for den slovenske nationalforsamling.

ECB's udtalelse om reformen af tilsynsordningen for bankvirksomhed og finansielle markeder i Østrig

Den 31. maj 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/21 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om målene for og forvaltningen af den lettiske finans- og kapitalmarkedskommission

Den 12. juni 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/22 på anmodning af den lettiske finansminister.

ECB's udtalelse om forvaltningen af Central Bank of Cyprus og dennes finansielle uafhængighed og om ændringer af den cypriotiske forfatning vedrørende Central Bank of Cyprus

Den 21. juni 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/24 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om ejerskabsstrukturen i Banca d'Italia og ejerskabet af guldreserver

Den 24. juni 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/23 på anmodning af formanden for det italienske parlaments underhus (Camera dei Deputati).

Corporate governance

Styrelsesrådets og Det Generelle Råds mødekalendere i 2020

Den 23. maj 2019 godkendte Styrelsesrådet datoerne for sine møder i 2020. Det Generelle Råd godkendte ligeledes sine mødedatoer i 2020. Mødekalenderne findes på ECB's websted.

Udnævnelse af midlertidige formænd for Komiteen for Markedsinfrastruktur og Betalinger og for Markedsinfrastrukturrådet

Den 31. maj 2019 udnævnte Styrelsesrådet Mehdi Manaa til fungerende formand for Markedsinfrastrukturrådet og Fiona van Echelpoel til fungerende formand for Komiteen for Markedsinfrastruktur og Betalinger fra 1. juni 2019, indtil den nye generaldirektør for Markedsinfrastruktur & Betalinger tiltræder. Mehdi Manaa og Fiona van Echelpoel er på nuværende tidspunkt vicegeneraldirektører for Markedsinfrastruktur & Betalinger. Den 11. juni 2019 meddelte ECB, at Direktionen havde udnævnt Ulrich Bindseil, den nuværende generaldirektør for Markedsoperationer, til generaldirektør for Markedsinfrastruktur & Betalinger med virkning fra 1. november 2019. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

Ny sammensætning af Markedsinfrastrukturrådet

Den 31. maj 2019 godkendte Styrelsesrådet sammensætningen af Markedsinfrastrukturrådet, Eurosystemets ledelsesorgan med ansvar for tekniske og driftsmæssige opgaver inden for markedsinfrastrukturer. Markedsinfrastrukturrådet blev oprettet af Styrelsesrådet i 2016. Det består af 13 medlemmer: ni fra nationale centralbanker i Eurosystemet, to fra nationale centralbanker uden for Eurosystemet, som deltager i Eurosystemets infrastrukturtjenester, og to medlemmer, som ikke kommer fra centralbanker (uden stemmeret), én med erfaring som ledende medarbejder inden for betalingssektoren og én med erfaring som ledende medarbejder inden for værdipapirsektoren. Formanden støttes af en næstformand, som vælges blandt Markedsinfrastrukturrådets medlemmer og udnævnes af Styrelsesrådet. De nye medlemmer, som er udnævnt pr. 1. juni 2019, er: ECB's generaldirektør for Markedsinfrastruktur & Betalinger som formand, Maria Tereza Cavaco (Portugal) som næstformand, Stefan Augustin (Østrig), Carlos Conesa (Spanien), Petra Hielkema (Holland), Marc Lejoly (Belgien), Jochen Metzger (Tyskland), Ivan Odonnat (Frankrig), Paolo Marullo Reedtz (Italien), Kirsi Ripatti (Finland) og Karsten Biltoft (Danmark) samt Joël Mérère og Ralf Ohlhausen som medlemmer, der ikke kommer fra en centralbank.

Statistik

Ændringer af retningslinjerne om RIAD-statistik og om monetær og finansiel statistik

Den 7. juni 2019 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2019/17 om ændring af retningslinje ECB/2018/16 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) og retningslinje ECB/2019/18 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik. Disse retningslinjer, som kun indfører begrænsede, hovedsagelig tekniske ændringer, bliver offentliggjort på et senere tidspunkt på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteam

Den 29. maj 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/14 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse (EU) 2017/274. Afgørelsen, der indfører en ensartet procedure for at definere mål og dele feedback inden for de fælles tilsynsteam på baggrund af den centrale rolle, de har i udførelsen af de tilsynsmæssige opgaver, som er pålagt ECB, og deres blandede sammensætning af medarbejdere fra ECB og de kompetente nationale myndigheder, findes på ECB's websted.

ECB's afgørelse om signifikansstatus for kreditinstitutter under tilsyn

Den 29. maj 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at ændre signifikansstatus for visse kreditinstitutter under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt og findes på ECB's banktilsynswebsted. Hvert år foretages der også en gennemgang af kreditinstitutternes signifikans, og resultatet heraf offentliggøres (se pressemeddelelsen herom, som blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 14. december 2018).

Medie- og pressehenvendelser