Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2019

Tržne operacije

Parametri tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 6. junija 2019 odobril glavne parametre tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III). Te operacije, ki so bile napovedane 7. marca 2019, se bodo začele izvajati septembra 2019, končale pa marca 2021. Njihova ročnost bo dve leti, obrestna mera za vsako operacijo pa bo določena na ravni 10 bazičnih točk nad obrestno mero, ki bo veljala v Eurosistemovih operacijah glavnega refinanciranja v obdobju trajanja posamezne operacije. Obrestna mera bo nižja za nasprotne stranke, katerih primerno neto posojanje v obdobju od konca marca 2019 do konca marca 2021 bo presegalo njihovo referenčno vrednost za neto posojanje. Podrobnejše informacije o teh tehničnih parametrih so v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Podaljšanje okvirov za dodatna bančna posojila

Svet ECB je 7. junija 2019 odobril podaljšanje okvirov za dodatna bančna posojila v sedanji obliki do datuma zapadlosti zadnje ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja iz tretje serije (CUODR III), ki je načrtovan za konec marca 2023. Okviri za dodatna bančna posojila so bili uvedeni leta 2011, da bi lahko nacionalne centralne banke Eurosistema kot zavarovanje sprejemale nekatera bančna posojila, ki niso bila skladna s pravili glede primernosti in/ali minimalnih standardov kreditne kvalitete, določenih v Smernici ECB/2014/60 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema. Okvir za dodatna bančna posojila mora vsaki nacionalni centralni banki predhodno odobriti Svet ECB, pri čemer mora biti izpolnjen tudi pogoj, da izgube, ki izhajajo iz sprejetja dodatnih bančnih posojil, nosi izključno nacionalna centralna banka, ki jih je sprejela. Podrobnejše informacije o okvirih za sprejemanje dodatnih bančnih posojil so na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Letno poročilo TARGET 2018

Svet ECB se je 23. maja 2019 seznanil z letnim poročilom o sistemu TARGET za leto 2018, ki je bilo zatem objavljeno na spletnem mestu ECB. Poročilo vsebuje informacije o prometu v sistemu TARGET2, njegovem delovanju in glavnih dogodkih v letu 2018. Vsebuje tudi šest okvirjev s podrobnejšimi informacijami o temah, ki so bile v letu 2018 posebej pomembne, namreč gibanje prometa v sistemu TARGET2, likvidnost čez dan v sistemu TARGET2 in njena uporaba, posledice brexita za TARGET2, dejavnosti postopkov poravnave ASI 6 Real-Time in sistema TIPS, nove in razširjene storitve v primeru izrednih razmer, projekt konsolidacije sistemov TARGET2 in T2S ter prihodnje storitve bruto poravnave v realnem času.

Računovodski izkazi TARGET2-Securities za poslovno leto 2018

Svet ECB je 29. maja 2019 odobril objavo letnih računovodskih izkazov sistema TARGET2-Securities (T2S) za leto 2018, ki so bili pripravljenih v skladu z določbami okvirnega sporazuma T2S. Izkazi obsegajo poročilo o finančnem stanju sistema T2S na dan 31. decembra 2018, izkaz poslovnega izida in druge pojasnjevalne opombe, npr. pojasnila o različnih vidikih pokrivanja stroškov. Računovodski izkazi, katerim je priloženo poročilo neodvisnega revizorja, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Sprememba sklepa ECB in smernice ECB o pogojih za dostop do sistema TARGET2-Securities

Svet ECB je 7. junija 2019 sprejel Sklep ECB/2019/15 o spremembi Sklepa ECB/2011/20 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities. Istega dne je Svet sprejel tudi Smernico ECB/2019/16 o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities. Oba pravna akta, s katerima se uvajajo zgolj manjše in pretežno tehnične spremembe pogojev, ki jih morajo izpolnjevati centralne depotne družbe, da bi lahko dostopale do storitev T2S, sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 28. maja 2019 Mnenje CON/2019/20 sprejel na zahtevo podpredsednika slovenskega parlamenta.

Mnenje ECB o reformi ureditve bančnega nadzora in nadzora finančnega trga v Avstriji

Svet ECB je 31. maja 2019 Mnenje CON/2019/21 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ciljih in upravljanju latvijske komisije za finančne in kapitalske trge

Svet ECB je 12. junija 2019 Mnenje CON/2019/22 sprejel na zahtevo latvijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus ter spremembah ustave v zvezi s centralno banko Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 21. junija 2019 Mnenje CON/2019/24 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o lastniški strukturi centralne banke Banca d’Italia in lastništvu rezerv v zlatu

Svet ECB je 24. junija 2019 Mnenje CON/2019/23 sprejel na zahtevo spodnjega doma italijanskega parlamenta.

Upravljanje in vodenje

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letu 2020

Svet ECB je 23. maja 2019 odobril koledar sej v letu 2020, enako tudi Razširjeni svet ECB. Koledar sej obeh organov je objavljen na spletnem mestu ECB.

Imenovanje začasne predsednice Odbora za tržno infrastrukturo in plačila ter začasnega predsednika Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 31. maja 2019 imenoval Mehdija Manaaja za začasnega predsednika Odbora za tržno infrastrukturo (MIB) in Fiono van Echelpoel za začasno predsednico Odbora za tržno infrastrukturo in plačila (MIPC) za obdobje od 1. junija 2019 do datuma, ko bo položaj nastopil novi generalni direktor v generalnem direktoratu Tržna infrastruktura in plačila. Mehdi Manaa in Fiona van Echelpoel sta trenutno namestnika generalnega direktorja v tem generalnem direktoratu. ECB je 11. junija 2019 objavila, da je Izvršilni odbor imenoval Ulricha Bindseila, ki je zdaj generalni direktor v generalnem direktoratu Tržne operacije, za generalnega direktorja v generalnem direktoratu Tržna infrastruktura in plačila. Imenovanje začne veljati 1. novembra 2019. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Prenovitev članstva v Odboru za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 31. maja 2019 odobril sestavo Odbora za tržno infrastrukturo (MIB) – Eurosistemovega organa upravljanja, ki ga je Svet ECB ustanovil leta 2016 in je odgovoren za naloge tehničnega in operativnega upravljanja na področju tržne infrastrukture. Sestavlja ga trinajst članov: devet iz nacionalnih centralnih bank Eurosistema, dva iz nacionalnih centralnih bank zunaj Eurosistema, ki sodelujejo v Eurosistemovih infrastrukturnih storitvah, in dva člana, ki ne prihajata iz centralne banke (in nimata glasovalne pravice), in sicer en član z vodstvenimi izkušnjami v plačilni panogi in en član z vodstvenimi izkušnjami v panogi vrednostnih papirjev. Predsedniku odbora pomaga namestnik predsednika, ki se izbere izmed članov odbora in ga imenuje Svet ECB. Novi člani, katerih imenovanje začne veljati 1. junija 2019, so naslednji: vodja generalnega direktorata ECB Tržna infrastruktura in plačila Maria Tereza Cavaco (Portugalska) kot namestnica predsednika, Stefan Augustin (Avstrija), Carlos Conesa (Španija), Petra Hielkema (Nizozemska), Marc Lejoly (Belgija), Jochen Metzger (Nemčija), Ivan Odonnat (Francija), Paolo Marullo Reedtz (Italija), Kirsi Ripatti (Finska) in Karsten Biltoft (Danska), ter Joël Mérère in Ralf Ohlhausen kot člana, ki ne prihajata iz centralne banke.

Statistika

Sprememba smernice o registru RIAD ter smernice o denarni in finančni statistiki

Svet ECB je 7. junija 2019 sprejel Smernico ECB/2019/17 o spremembi Smernice ECB/2018/16 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (RIAD) ter Smernico ECB/2019/18 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki. Novi smernici, s katerima se uvajajo zgolj manjše in pretežno tehnične spremembe, bosta kmalu objavljeni na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah

Svet ECB je 29. maja 2019 sprejel Sklep ECB/2019/14 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274. S sklepom se uvaja enoten proces za določanje ciljev skupnih nadzorniških skupin in izmenjavo povratnih informacij v njih spričo osrednje vloge skupnih nadzorniških skupin pri izvajanju nadzorniških nalog, zaupanih ECB, ter njihove mešane sestave, saj v njih sodelujejo uslužbenci ECB in pristojnih nacionalnih organov. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB.

Sklep ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 29. maja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti nekaterih nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Vsako leto se izvede tudi pregled pomembnosti kreditnih institucij, rezultat pregleda pa se objavi (glej sporočilo za javnost, ki je bilo 14. decembra 2018 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije