Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada jūnijs

Tirgus operācijas

Trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma parametri

Padome 2019. gada 6. jūnijā apstiprināja trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO III) galvenos parametrus. Veicot šīs operācijas, kuras tika izziņotas 2019. gada 7. martā, sāksies 2019. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada martā un kuru termiņš ir 2 gadi, ikvienai operācijai tiks noteikta procentu likme, kas būs par 10 bāzes punktiem augstāka nekā attiecīgās ITRMO termiņa laikā veikto Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju (GRO) vidējā procentu likme. Darījuma partneriem, kuru atbilstošo neto aizdevumu apjoms laikā no 2019. gada marta beigām līdz 2021. gada marta beigām pārsniegs neto aizdevumu apjoma robežvērtību, ITRMO III likme būs zemāka. Sīkāka informācija par šiem tehniskajiem parametriem pieejama attiecīgā paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Pagarināta papildu kredītprasību regulējumu darbība

Padome 2019. gada 7. jūnijā apstiprināja papildu kredītprasību regulējumu darbības pagarinājumu to pašreizējā formātā līdz trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO III) pēdējās operācijas beigu termiņam, kas plānots 2023. gada marta beigās. Papildu kredītprasību regulējumi tika ieviesti 2011. gadā, lai Eurosistēmas nacionālās centrālās bankas (NCB) varētu pieņemt kā nodrošinājumu noteiktas kredītprasības, kas neatbilda Pamatnostādnē ECB/2014/60 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu noteiktajiem atbilstības noteikumiem un/vai kredītkvalitātes standartiem. Lai NCB varētu pieņemt papildu kredītprasību regulējumu, Padomei tas iepriekš jāapstiprina un NCB, kura to pieņem, jāuzņemas visi ar papildu kredītprasību pieņemšanu saistītie zaudējumi. Sīkāka informācija par papildu kredītprasību regulējumiem pieejama ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET 2018. gada pārskats

Padome 2019. gada 23. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2018. gada pārskatu, kas pēc tam tika publicēts ECB interneta vietnē. Pārskatā sniegta informācija par TARGET2 maksājumu plūsmu, apkopoti rezultāti un galvenās norises 2018. gadā. Tas ietver arī sešus ielikumus ar detalizētu informāciju par tematiem, kuri 2018. gadā bija īpaši būtiski, proti, par TARGET2 maksājumu plūsmu attīstību, dienas likviditāti TARGET2 un tās izmantošanu, breksita iespējamo ietekmi uz TARGET2, ASI 6 Real-Time un TIPS aktivitātēm, jauniem uzlabotiem risinājumiem ārkārtas gadījumos un TARGET2/T2V konsolidācijas projektu un RTGS pakalpojumiem nākotnē.

TARGET2 vērtspapīriem finanšu pārskati 2018. fiskālajam gadam

Padome 2019. gada 29. maijā apstiprināja publicēšanai TARGET2 vērtspapīriem (T2V) 2018. gada finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar T2V dalības līguma noteikumiem. Šie finanšu pārskati sniedz detalizētu informāciju par T2V finanšu situāciju 2018. gada 31. decembrī, tās darbības pārskatu un citas skaidrojošas piezīmes, piemēram, attiecībā uz izmaksu atgūšanas aspektiem. Finanšu pārskati, kuru pielikumā pievienots neatkarīga revidenta ziņojums, pieejami ECB interneta vietnē.

Grozījumi ECB lēmumā un ECB pamatnostādnē par piekļuves kritērijiem TARGET2 vērtspapīriem

Padome 2019. gada 7. jūnijā pieņēma Lēmumu ECB/2019/15, ar kuru groza Lēmumu ECB/2011/20, ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem, un Pamatnostādni ECB/2019/16, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem. Grozītie tiesību akti, kuros ietvertas tikai nelielas un pamatā tehniskas pārmaiņas kritērijos, pēc kuriem nosaka centrālā vērtspapīru depozitārija atbilstību piekļuvei T2V pakalpojumiem, būs pieejami ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Slovēnijā

Padome 2019. gada 28. maijā pieņēma Atzinumu CON/2019/20 pēc Slovēnijas Nacionālās Asamblejas viceprezidenta lūguma.

ECB atzinums par banku un finanšu tirgus uzraudzības režīma reformu Austrijā

Padome 2019. gada 31. maijā pieņēma Atzinumu CON/2019/21 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mērķiem un pārvaldību

Padome 2019. gada 12. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2019/22 pēc Latvijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par Central Bank of Cyprus pārvaldību un finanšu neatkarību un grozījumiem konstitūcijā attiecībā uz Central Bank of Cyprus

Padome 2019. gada 21. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2019/24 pēc Kipras Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Banca d'Italia īpašumtiesību struktūru un zelta rezervju īpašumtiesībām

Padome 2019. gada 24. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2019/23 pēc Itālijas Parlamenta apakšpalātas (Camera dei Deputati) priekšsēdētāja lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2020. gada grafiks

Padome 2019. gada 23. maijā apstiprināja savu sanāksmju grafiku 2020. gadam. Arī Ģenerālpadome apstiprināja savu sanāksmju grafiku šim gadam. Grafiks pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūras un maksājumu komitejas un Tirgus infrastruktūras valdes pagaidu priekšsēdētāju iecelšana amatā

Padome 2019. gada 31. maijā iecēla Mehdī Manā (Mehdi Manaa) par Tirgus infrastruktūras valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju un Fionu van Ehelpūlu (Fiona van Echelpoel) par Tirgus infrastruktūras un maksājumu komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju laika posmā no 2019. gada 1. jūnija līdz brīdim, kad amatā stāsies jaunais Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektors. M. Manā un F. van Ehelpūla šobrīd ieņem Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieka amatu. ECB 2019. gada 11. jūnijā paziņoja, ka ECB valde iecēlusi Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Ulrihu Bindseilu (Ulrich Bindseil) Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora amatā (spēkā ar 2019. gada 1. novembri). Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūras valdes sastāva atjaunošana

Padome 2019. gada 31. maijā apstiprināja Tirgus infrastruktūras valdes sastāvu. Tirgus infrastruktūras valde ir Eurosistēmas pārvaldības struktūra, kas atbildīga par tehniskās un operacionālās pārvaldības uzdevumiem tirgus infrastruktūras jomā. Padome to nodibināja 2016. gadā. Tirgus infrastruktūras valdi veido 13 locekļi: deviņi no Eurosistēmas valstu NCB, divi no ārpus Eurosistēmas esošo valstu NCB, kas piedalās Eurosistēmas infrastruktūras pakalpojumos, un divi locekļi, kas nepārstāv centrālās bankas (bez balsstiesībām), – viens ar augstākās amatpersonas pieredzi maksājumu nozarē un otrs ar augstākās amatpersonas pieredzi vērtspapīru nozarē. Priekšsēdētāju atbalsta priekšsēdētāja vietnieks, kurš tiek izvēlēts no Tirgus infrastruktūras valdes locekļu vidus un kuru amatā ieceļ Padome. Jaunie locekļi, kas iecelti amatā ar 2019. gada 1. jūniju: ECB Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors – priekšsēdētājs, Marija Terēze Kavako (Maria Tereza Cavaco; Portugāle) – priekšsēdētāja vietniece, Stefans Augustīns (Stefan Augustin; Austrija), Karloss Konesa (Carlos Conesa; Spānija), Petra Hīlkema (Petra Hielkema; Nīderlande), Marks Ležolī (Marc Lejoly; Beļgija), Johens Mecgers (Jochen Metzger; Vācija), Ivans Odonā (Ivan Odonnat; Francija), Paolo Marullo Rēcs (Paolo Marullo Reedtz; Itālija), Kirsi Ripati (Kirsi Ripatti; Somija) and Karstens Biltofts (Karsten Biltoft; Dānija), kā arī Žoels Mererē (Joël Mérère) un Ralfs Olhauzens (Ralf Ohlhausen) – locekļi, kas nepārstāv centrālās bankas.

Statistika

RIAD un MFS statistikas pamatnostādņu grozījumi

Padome 2019. gada 7. jūnijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2019/17, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2018/16 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (RIAD) un Pamatnostādni ECB/2019/18, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (MFS). Grozītās pamatnostādnes, kurās ietvertas tikai nelielas un pamatā tehniskas pārmaiņas, drīzumā tiks publicētas ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums, ar ko nosaka mērķu noteikšanas un novērtējuma sniegšanas principus kopējās uzraudzības komandās

Padome 2019. gada 29. maijā pieņēma Lēmumu ECB/2019/14, ar ko nosaka mērķu noteikšanas un novērtējuma sniegšanas principus kopējās uzraudzības komandās un atceļ Lēmumu (ES) 2017/274. Lēmums, kurā noteikts vienots process mērķu noteikšanai un novērtējuma sniegšanai KUK ietvaros, ņemot vērā to nozīmīgo lomu ECB uzticēto uzraudzības uzdevumu izpildē un to jaukto sastāvu, kurā ietilpst darbinieki no ECB un valstu kompetentajām iestādēm, pieejams ECB interneta vietnē.

ECB lēmums par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2019. gada 29. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz noteiktu uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīguma statusa maiņu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Tiek veikta arī ikgadēja kredītiestāžu nozīmīguma pārskatīšana, un tās rezultāts tiek publiskots (sk. attiecīgo 2018. gada 14. decembra paziņojumu presei ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

Kontaktinformācija presei