Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2018 г.

Парична политика

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 21 март 2018 г. Управителният съвет одобри доклада за съответствие за 2017 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и на свързаните с тях регламенти. Повече информация по темата е представена в съответния раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г., който ще бъде публикуван на уебсайта ѝ на 9 април 2018 г.

Външна комуникация

График на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2019 г.

На 2 март 2018 г. Управителният съвет одобри графика на заседанията си през 2019 г. След като на 16 март 2018 г. Генералният съвет одобри своя график на заседанията, двата календара бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.

На 19 март 2018 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г., който ще бъде представен на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 22 официални езика на ЕС на 9 април 2018 г.

Пазарни операции

Отговор на Евросистемата в публичната консултация на ЕОЦКП относно изискванията за оповестяване при секюритизации

На 9 март 2018 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на публичната консултация относно изискванията за оповестяване при секюритизации, обявена от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Публичната консултация е в изпълнение на мандата, възложен на ЕОЦКП по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402, който определя общата рамка за секюритизациите и създава конкретна рамка за просто, прозрачно и стандартизирано секюритизиране в подготовка за редица регулаторни технически стандарти, чрез които рамката ще бъде напълно приложена. Рамката ще влезе в сила от 1 януари 2019 г. Отговорът на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕОЦКП.

Технически аспекти на прилагането на програмата за закупуване на активи

На 15 март 2018 г. Управителният съвет одобри два технически аспекта на прилагането на програмата за закупуване на активи. Първо, Управителният съвет одобри закупуването на облигации от седем институции по програмата за закупуване на активи на публичния сектор, по предложение на Deutsche Bundesbank и след оценка на допустимостта, извършена от Комитета за пазарни операции и Комитета за управление на риска на Евросистемата. Тези седем институции са Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank и Hamburgische Investitions- und Förderbank. Второ, Управителният съвет реши да повиши горната граница за предоставяне на парични средства като обезпечение по операциите на Евросистемата за предоставяне в заем на ценни книжа от 50 млн. евро на 75 млн. евро. Увеличението с 25 млн. евро е пропорционално на нарастването на наличностите по програмата за закупуване на активи на публичния сектор от въвеждането през декември 2016 г. на парични наличности като обезпечение при предоставяне в заем на ценни книжа. Подробна информация за оперативните параметри на програмата за закупуване на активи и нейното изпълнение е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Третиране на корпоративни реорганизации, включващи бивши мостови институции, в отчитането по ЦОДР-ІІ

На 15 март 2018 г. Управителният съвет одобри промяна в третирането в отчетността по втората серия целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-ІІ), предназначена за специфични ситуации, които не са били предвидени по времето на приемането на Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10), в което се определя правната рамка за тези операции. По-специално, Управителният съвет реши, че при корпоративни реорганизации, засягащи институции, които през втория референтен период (определен в член 1, параграф 14 от Решение (ЕС) 2016/810) са имали статут на мостови институции (съгласно определението в член 2, параграф 59 от Директива 2014/59/ЕС) в продължение на повече от 12 месеца, няма да важат разпоредбите на член 7, параграф 6 от Решение (ЕС) 2016/810. Вместо това водещата институция в ЦОДР-ІІ следва да отразява съответните стойности на кредитирането на придобитата мостова институция във втория образец за отчитане на кредитна институция като корекция на неуредената сума на допустими кредити.

Пазарна инфраструктура и плащания

Актуализация за 2017 г. на документацията за модела на кореспондентски отношения между централните банки

На 22 февруари 2018 г. Управителният съвет одобри актуализация на процедурите в модела на кореспондентски отношения между централните банки за контрагенти от Евросистемата („Брошура за МКОЦБ)“ и нейното публикуване на уебсайта на ЕЦБ заедно с техническо приложение, озаглавено „Информация за МКОЦБ за контрагенти – кратко представяне на правните инструменти, използвани в еврозоната“, което също бе съответно актуализирано. В тазгодишната актуализация са внесени само дребни фактологични промени. Двата актуализирани документа са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Преработен мандат на Европейския форум за сигурността на плащанията на дребно

На 2 март 2018 г. Управителният съвет одобри преработен мандат на Европейския форум за сигурността на плащанията на дребно (SecuRe Pay), който беше създаден през 2011 г. като доброволен форум за сътрудничество между надзорните органи на доставчиците на платежни услуги и надзорниците на платежните системи и инструменти в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Мандатът се преразглежда периодично. Последната редакция отразява сегашната организационна структура на ЕЦБ и ЕБО на равнище комитети, изяснява някои процедурни аспекти на работата на форума и включва в него двама допълнителни наблюдатели, а именно банковия надзор в ЕЦБ и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност. Актуализираният мандат на SecuRe Pay е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

На 2 март 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/12 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити в Ирландия

На 5 март 2018 г. Управителният съвет прие Становище СОN/2018/13 по искане на председателя на Съвместната комисия по правосъдие и равенство към ирландския национален парламент.

Становище на ЕЦБ относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на Европейската централна банка

На 7 март 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/14 по искане на председателя на Европейския съвет.

Становище на ЕЦБ относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури

На 21 март 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/15 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, от името на министъра на финансите на Белгия.

Административно управление

Съпоставимост на мерките, наложени на управителя на Latvijas Banka, с Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

На 7 март 2018 г. Управителният съвет реши да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз в съответствие с член 14.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France

На 9 март 2018 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2018/9 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Втора публична консултация по нов овърнайт лихвен процент за необезпечени транзакции в евро

На 15 март 2018 г. Управителният съвет одобри започването на втора публична консултация по подробните характеристики на новия овърнайт лихвен процент за необезпечени транзакции в евро. Чрез тази консултация, която ще продължи до 20 април 2018 г., ЕЦБ цели да се запознае с мнението на заинтересованите страни по методологията на новия лихвен процент и неговите основни оперативни и технически параметри. Документацията по публичната консултация и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Регламент на ЕЦБ и Насоки на ЕЦБ относно статистически данни за държани ценни книжа

На 22 февруари 2018 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2018/7 за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 и Насоки ЕЦБ/2018/8 за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7, като и двата акта се отнасят за статистическите данни за държани ценни книжа. В тези правни актове се въвеждат две основни промени. Първо, занапред банковите групи могат да докладват своите статистически данни за държаните ценни книжа пряко пред ЕЦБ, вместо посредством съответните си национални централни банки (НЦБ), при условие че съответната НЦБ реши в полза на такова отчитане и уведоми ЕЦБ и засегнатата отчетна единица. Второ, беше изяснено, че всички значими поднадзорни лица и поднадзорни групи, които се намират под прекия надзор на ЕЦБ, се считат за банкови групи, отчитащи статистически данни за държани ценни книжа, в обхвата на Регламент ЕЦБ/2018/7. Двата правни акта са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Обявяване на институция за „проблемна или с вероятност да стане проблемна“

На 23 февруари 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу изготвената от Надзорния съвет оценка и последващото уведомление към Единния съвет по преструктуриране със заключение, че ABLV Bank AS и нейното дъщерно дружество в Люксембург ABLV Bank Luxembourg SA са проблемни или с вероятност да станат проблемни вследствие на значително влошаване на ликвидното им състояние. Проведена бе консултация с Единния съвет по преструктуриране по оценката, изготвена в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и той я одобри. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Окончателно допълнение към Практическите указания на ЕЦБ към банките относно необслужваните кредити

На 2 март 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на окончателното допълнение към Практическите указания на ЕЦБ към банките относно необслужваните кредити след публичната консултация по документа, обявена на 4 октомври 2017 г. и приключила на 8 декември 2018 г., в която бяха получени над 450 отделни коментара. Най-значимите и съществени коментари са представени накратко в обобщение, публикувано на 15 март 2018 г. заедно с окончателното допълнение и прессъобщение по темата. Всички те са достъпни на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Често задавани въпроси за стратегията за преходния период във връзка с Брекзит

На 5 март 2018 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет за публикуване на често задавани въпроси за стратегията за преходния период във връзка с Брекзит. Този документ с често задавани въпроси, в който се разглежда споразумението между оставащите в Европейския съюз 27 държави членки и Обединеното кралство да договорят евентуален преходен период във втория етап на преговорите по оттеглянето и последиците от това за надзорните очаквания на ЕЦБ, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Годишен доклад за надзорната дейност за 2017 г.

На 12 март 2018 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2017 г., изготвен в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 („Регламента за ЕНМ“), и одобри неговото публикуване и изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Еврогрупата и националните парламенти на участващите държави членки. Докладът ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 26 март 2018 г., понеделник, след представянето му от председателя на Надзорния съвет пред Европейския парламент на същата дата.

Публична консултация по глава „Общи въпроси“ в Ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели

На 19 март 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за стартиране на публична консултация по проекта за глава „Общи въпроси“ от Ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели. Тази глава осигурява прозрачност за начина, по който ЕЦБ се стреми да осигури еднакво разбиране на общите, т.е. неспецифични за моделите въпроси, по-специално за вътрешнорейтинговия подход, а именно общите принципи на вътрешните модели, включително прилагането на вътрешнорейтингов подход, управление на вътрешните модели, вътрешно валидиране, вътрешен одит, използване на моделите, управление на промените в моделите и участие на трети страни. Очаква се публичната консултация да бъде обявена скоро на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите