Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2018

Monetair beleid

Naleving door centrale banken van de verboden op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 21 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om de naleving door de centrale banken in de EU van de in artikelen 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante Verordeningen gespecificeerde verboden, te controleren), zijn goedkeuring gehecht aan het nalevingsverslag over het jaar 2017. Verdere informatie over dit onderwerp kan worden gevonden in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het Jaarverslag 2017 van de ECB, dat op 9 april 2018 zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Externe communicatie

Vergaderkalenders van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB voor 2019

Op 2 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het schema voor zijn vergaderingen in 2019. Na de goedkeuring door de Algemene Raad van zijn vergaderkalender op 16 maart 2018 zijn beide kalenders gepubliceerd op de website van de ECB.

Jaarverslag 2017 van de ECB

Op 19 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag 2017 van de ECB, dat aan de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement zal worden aangeboden en in 22 officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB zal worden gepubliceerd op 9 april 2018.

Markttransacties

Antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging door ESMA over openbaarmakingsvereisten ten aanzien van securitisaties

Op 9 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van het Eurosysteem op de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) gehouden openbare raadpleging over openbaarmakingsvereisten ten aanzien van securitisaties. Deze openbare raadpleging vloeit voort uit het mandaat dat aan ESMA gegeven wordt in Verordening (EU) 2017/2402, waarin een algemeen kader voor securitisatie is vastgelegd en een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie is gecreëerd, met het oog op de opstelling van diverse technische reguleringsnormen om het kader volledig in te voeren. Dit kader zal vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn. De reactie van het Eurosysteem is beschikbaar op de website van ESMA.

Aspecten van de technische implementatie van het programma voor de aankoop van activa

Op 15 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan twee technische-implementatieaspecten met betrekking tot het programma voor de aankoop van activa (APP). Ten eerste heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de aankoop van obligaties van zeven entiteiten in het kader van het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (PSPP), zoals voorgesteld door de Deutsche Bundesbank en na een door het Eurosysteem-Comité voor Markttransacties en het Comité voor Risicobeheer uitgevoerde beoordeling of deze obligaties daarvoor in aanmerking kwamen. Deze zeven entiteiten zijn de Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank en de Hamburgische Investitions- und Förderbank. Ten tweede heeft de Raad van Bestuur besloten de bovengrens van geldmiddelen als onderpand bij het effectenuitleenprogramma van het Eurosysteem te verhogen van €50 miljard naar €75 miljard. Deze verhoging met €25 miljard is afgestemd op de toename van de in het kader van het PSPP aangehouden activa sinds de acceptatie van geldmiddelen als onderpand bij effectenuitlening in december 2016. Gedetailleerdere informatie over de operationele parameters van het APP en de uitvoering daarvan is beschikbaar op de website van de ECB.

Rapportagebehandeling in het kader van TLTRO-II van bedrijfsreorganisaties waarbij voormalige overbruggingsinstellingen zijn betrokken

Op 15 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een wijziging in de rapportagebehandeling in het kader van de tweede reeks van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II) om in te spelen op specifieke situaties die niet zijn voorzien ten tijde van de vaststelling van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10), waarin het juridisch kader voor deze transacties is vastgelegd. In specifiekere zin heeft de Raad van Bestuur besloten dat de bepalingen van artikel 7, lid 6, van Besluit (EU) 2016/810 niet zouden dienen te gelden voor bedrijfsreorganisaties waarbij instellingen betrokken zijn die tijdens de tweede referentieperiode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 14, van Besluit (EU) 2016/810)) langer dan twaalf maanden de status hadden van overbruggingsinstelling (zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 59, van Richtlijn 2014/59/EU). In plaats daarvan zou de leidende TLTRO-II-instelling de desbetreffende kredietverleningscijfers van de verworven overbruggingsinstelling in de tweede rapportagetemplate van de kredietinstelling moeten verwerken als een aanpassing van het uitstaande bedrag aan in aanmerking komende leningen.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Update 2017 van de documentatie over het correspondent-centralebankenmodel (CCBM)

Op 22 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een update van de procedures van het correspondentenmodel voor centrale banken (CCBM) voor tegenpartijen van het Eurosysteem (“CCBM-brochure”) en de publicatie ervan op de website van de ECB, samen met een technische bijlage getiteld “CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area” ["CCBM-informatie voor tegenpartijen - samenvatting van de in het eurogebied gebruikte rechtsinstrumenten"], die eveneens overeenkomstig is bijgewerkt. Deze jaarlijkse update behelst slechts kleine feitelijke wijzigingen. Beide gewijzigde documenten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Herzien mandaat van het Europees forum voor de beveiliging van retailbetalingen

Op 2 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herzien mandaat van het Europees forum voor de beveiliging van retailbetalingen (SecuRe Pay), dat in 2011 is opgericht als een vrijwillig samenwerkingsforum van toezichthouders van aanbieders van betalingsdiensten en toezichthouders van betalingssystemen en betaalinstrumenten binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het mandaat wordt regelmatig herzien. De recente herzieningen weerspiegelen de huidige organisatiestructuur van de ECB en de EBA op comiténiveau, verduidelijken enkele procedurele aspecten van het werk van het forum, en omvatten twee additionele waarnemers in het forum, namelijk ECB-Bankentoezicht en het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging. Het herziene mandaat van SecuRe Pay is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

Op vrijdag 2 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/12.

ECB-Advies inzake de afwikkeling van achterstallige hypotheekbetalingen in Ierland

Op 5 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Gezamenlijk Comité inzake Justitie en Gelijkheid van de Oireachtas (het Nationale Parlement van Ierland), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/13.

Advies van de Raad van Bestuur inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank

Op 7 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2018/14.

ECB-Advies inzake de beveiliging en bescherming van kritische infrastructuren

Op 21 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Gouverneur van de Nationale Bank van België namens het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/15.

Corporate governance

Verenigbaarheid van de aan de Gouverneur van Latvijas Banka opgelegde maatregelen met de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank

Op 7 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur op grond van artikel 14.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank besloten voornoemde kwestie aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France

Op 9 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2018/9 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Statistieken

Tweede openbare raadpleging over een nieuwe ongedekte overnight rente voor de euro

Op 15 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de lancering van een tweede openbare raadpleging inzake de gedetailleerde kenmerken van een nieuwe ongedekte overnight rente voor de euro. Door middel van de raadpleging, die loopt tot 20 april 2018, hoopt de ECB het oordeel van stakeholders te krijgen over de methodologie van de nieuwe rente en over de belangrijkste operationele en technische parameters. De documentatie in verband met de openbare raadpleging is, samen met een persbericht erover, beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Verordening en ECB-Richtsnoer betreffende statistieken inzake aangehouden effecten

Op 22 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2018/7 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 en aan Richtsnoer ECB/2018/8 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7, die beide betrekking hebben op statistieken inzake aangehouden effecten. Middels deze rechtshandelingen worden twee belangrijke veranderingen ingevoerd. Ten eerste mogen bankgroepen van nu af aan hun statistieken inzake de door hen aangehouden effecten direct aan de ECB toesturen, in plaats van via hun respectieve nationale centrale bank, op voorwaarde dat de desbetreffende nationale centrale bank voor die mogelijkheid kiest en de ECB en de rapportage-agent daarvan op de hoogte stelt. Ten tweede werd verduidelijkt dat alle belangrijke onder toezicht staande entiteiten en onder toezicht staande groepen die onder het directe toezicht van de ECB vallen binnen het kader van Verordening ECB/2018/7 worden geclassificeerd als bankgroepen die statistieken inzake de door hen aangehouden effecten dienen in te sturen. Beide rechtshandelingen zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Bestempeling van een instelling als een die “faalt of waarschijnlijk zal falen”

Op 23 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een beoordeling van de Raad van Toezicht en de daaropvolgende kennisgeving aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad dat ABLV Bank AS en haar dochteronderneming in Luxemburg, ABLV Bank Luxembourg SA, faalde of waarschijnlijk zou falen als gevolg van de aanzienlijke verslechtering in de liquiditeitssituatie van de bank. De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad werd geraadpleegd over de in overeenstemming met artikel 18, lid 1, van Verordening nr. 806/2014 opgestelde beoordeling en stemde met de beoordeling in. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Definitief addendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen

Op 2 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om over te gaan tot publicatie van het definitieve addendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen, na de daarover van 4 oktober tot en met 8 december 2017 gehouden openbare raadpleging, in het kader waarvan meer dan 450 afzonderlijke reacties werden ontvangen. De meest substantiële en belangrijke reacties worden samengevat in een document met feedback op de raadpleging, dat op 15 maart 2018 samen met het definitieve addendum en een persbericht is gepubliceerd; al deze documenten zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Veelgestelde vragen over de Brexit-strategie voor de overgangsperiode

Op 5 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een document met veelgestelde vragen over de Brexit-strategie voor de overgangsperiode te publiceren. Deze veelgestelde vragen, waarin rekening wordt gehouden met de overeenkomst tussen de 27 lidstaten die in de Europese Unie zullen blijven en het Verenigd Koninkrijk om onderhandelingen te beginnen over een mogelijke overgangsperiode binnen de tweede fase van de onderhandelingen over uittreding en waarin wordt ingegaan op de implicaties van deze ontwikkeling voor de verwachtingen van de ECB als toezichthouder, zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2017

Op 12 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2017, dat is opgesteld overeenkomstig Artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 ("GTM-verordening"), en zijn toestemming gegeven voor publicatie en voor toezending ervan aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep, en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten. Het Jaarverslag zal op maandag 26 maart 2018 worden gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB, na de presentatie ervan door de President van de Raad van Toezicht aan het Europees Parlement op die dag.

Openbare raadpleging over het hoofdstuk over algemene onderwerpen van de ECB-Gids inzake interne modellen

Op 19 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht van start te gaan met een openbare raadpleging over het ontwerphoofdstuk over algemene onderwerpen van de ECB-Gids inzake interne modellen. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ECB van plan is te zorgen voor een algemeen begrip van de algemene (d.w.z. niet-modelspecifieke) onderwerpen en dan in het bijzonder wat betreft de interneratingbenadering, namelijk de overkoepelende beginselen voor interne modellen (waaronder de implementatie van de interneratingbenadering, de governance van interne modellen, interne validering, interne audits, het gebruik van modellen, het beheer van wijzigingen in modellen, en de betrokkenheid van derde partijen). De openbare raadpleging zal naar verwachting binnenkort van start gaan op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media