Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2018

Měnová politika

Dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), která ECB pověřuje úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 SFEU a souvisejících nařízeních ze strany centrálních bank EU, schválila Rada guvernérů dne 21. března 2018 zprávu o dodržování uvedených zákazů za rok 2017. Další informace k tomuto tématu lze nalézt ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2017, která bude zveřejněna 9. dubna 2018 na internetových stránkách ECB.

Externí komunikace

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB na rok 2019

Rada guvernérů schválila 2. března 2018 harmonogram svých zasedání na rok 2019. Poté, co Generální rada 16. března 2018 schválila harmonogram svých zasedání, byly oba harmonogramy zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Výroční zpráva ECB za rok 2017

Rada guvernérů schválila 19. března 2018 výroční zprávu ECB za rok 2017, která bude předložena Výboru Evropskému parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti a dne 9. dubna 2018 zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

Tržní operace

Odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy o požadavcích na zveřejňování údajů, pokud jde o sekuritizaci.

Rada guvernérů schválila 9. března 2018 odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) o požadavcích na zveřejňování údajů, pokud jde o sekuritizaci. Veřejná konzultace vychází z mandátu, který byl ESMA udělen v nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem připravit několik regulačních technických norem, aby byl uvedený rámec uplatněn v plném rozsahu. Tento rámec bude platný od 1. ledna 2019. Odpověď Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ESMA.

Aspekty technického provedení programu nákupu aktiv

Rada guvernérů schválila 15. března 2018 dva aspekty technického provedení programu nákupu aktiv (APP). Zaprvé, Rada guvernérů schválila nákupy dluhopisů sedmi subjektů v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP), v souladu s návrhem Deutsche Bundesbank a poté, co Výbor Eurosystému pro tržní operace a Výbor pro řízení rizik provedly hodnocení způsobilosti. Těmito sedmi subjekty jsou Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank a Hamburgische Investitions- und Förderbank. Zadruhé, Rada guvernérů rozhodla zvýšit horní limit hotovosti jakožto zajištění pro program zápůjček cenných papírů z 50 mld. EUR na 75 mld. EUR. Toto navýšení o 25 mld. EUR je úměrné nárůstu aktiv držených v rámci PSPP od zavedení hotovosti jakožto zajištění pro půjčky cenných papírů v prosinci 2016. Podrobnější informace o provozních parametrech programu APP a jeho provádění jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Způsob vykazování v rámci TLTRO-II, pokud jde o podnikovou reorganizaci zahrnující překlenovací instituce

Rada guvernérů schválila 15. března 2018 změnu způsobu vykazování v rámci druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-II) s cílem zohlednit specifické situace nepředvídané v době přijetí rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10), které stanoví právní rámec pro tyto operace. Konkrétně Rada guvernérů rozhodla, že v případě podnikových reorganizací zahrnujících instituce, které měly během druhého referenčního období (jak je vymezeno v čl. 1 odst. 14 rozhodnutí (EU) 2016/810) status překlenovací banky (jak je vymezeno v čl. 2 odst. 59 směrnice 2014/59/EU) déle než 12 měsíců, se neuplatní ustanovení čl. 7 odst. 6 rozhodnutí (EU) 2016/810. Namísto toho by vedoucí instituce TLTRO-II měla vykazovat příslušné údaje o poskytování úvěrů nabyté překlenovací instituce ve druhé šabloně pro vykazování úvěrové instituce jako úpravu nesplaceného objemu způsobilých úvěrů.

Tržní infrastruktura a platební styk

Model korespondentské centrální banky – aktualizace dokumentace 2017

Rada guvernérů schválila 22. února 2018 aktualizované postupy modelu korespondentské centrální banky pro protistrany Eurosystému („brožura o CCBM“) a její zveřejnění na internetových stránkách ECB společně s technickou přílohou nazvanou „CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area“ (Informace o CCBM pro protistrany – souhrn právních nástrojů používaných v eurozóně), která byla rovněž aktualizována. Letošní aktualizace zahrnuje pouze menší věcné úpravy. Oba aktualizované dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Revidovaný mandát Evropského fóra pro bezpečnost malých plateb

Rada guvernérů schválila 2. března 2018 revidovaný mandát Evropského fóra pro bezpečnost malých plateb (SecuRe Pay), které bylo založeno v roce 2011 jako dobrovolné fórum pro spolupráci mezi orgány dohledu nad poskytovateli platebních služeb a orgány dohledu nad platebními systémy a platebními nástroji v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Tento mandát podléhá pravidelnému přezkumu. Nedávné revize zohledňují stávající organizační strukturu ECB a EBA na úrovni výborů, vyjasňují některé procesní aspekty činnosti fóra a zahrnují dva dodatečné pozorovatele ve fóru, jmenovitě bankovní dohled ECB a Agenturu Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací. Revidovaný mandát SecuRe Pay je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

Rada guvernérů přijala 2. března 2018 stanovisko CON/2018/12 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k řešení nesplácených hypotečních úvěrů v Irsku

Rada guvernérů přijala 5. března 2018 stanovisko CON/2018/13 na žádost předsedy Společného výboru pro spravedlnost a rovnost Irského národního parlamentu (Oireachtas).

Stanovisko Rady guvernérů k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky

Dne 7. března 2018 přijala Rada guvernérů na žádost předsedy Evropské rady stanovisko CON/2018/14.

Stanovisko ECB k bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur

Rada guvernérů přijala 21. března 2018 stanovisko CON/2018/15 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique učiněnou jménem belgického ministerstva financí.

Správa a řízení

Slučitelnost opatření uložených guvernérovi Latvijas Banka se Statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

Rada guvernérů rozhodla 7. března 2018 obrátit se s touto záležitostí na Soudní dvůr Evropské unie podle článku 14.2 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France

Rada guvernérů přijala 9. března 2018 doporučení ECB/2018/9 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Statistika

Druhá veřejná konzultace o nové eurové nezajištěné jednodenní úrokové sazbě

Rada guvernérů schválila 15. března 2018 zahájení druhé veřejné konzultace o podrobných parametrech nové eurové nezajištěné jednodenní úrokové sazby. Pomocí této konzultace, která probíhá do 20. dubna 2018, ECB usiluje o shromáždění názorů zúčastněných stran na metodiku této sazby a na klíčové provozní a technické parametry. Dokumentace k veřejné konzultaci je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Nařízení ECB a obecné zásady ECB týkající se statistik držby cenných papírů

Rada guvernérů přijala 22. února 2018 nařízení ECB/2018/7, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012, a obecné zásady ECB/2018/8, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7; obojí se týká statistiky držby cenných papírů. Tyto právní akty zavádějí dvě hlavní změny. Zaprvé, bankovní skupiny mohou od nynějška vykazovat své statistiky držby cenných papírů (SHS) přímo ECB namísto prostřednictvím své národní centrální banky, pokud se národní centrální banka pro tuto variantu rozhodne a oznámí to ECB a příslušnému vykazujícímu subjektu. Zadruhé, bylo vysvětleno, že všechny významné dohlížené subjekty a dohlížené skupiny podléhající přímému dohledu ECB, budou označeny za bankovní skupiny vykazující SHS v rozsahu nařízení ECB/2018/7. Oba právní akty byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Prohlášení instituce za instituci v selhání nebo za instituci, jejíž selhání je pravděpodobné

Rada guvernérů nevznesla 23. února 2018 námitky k hodnocení vypracovanému Radou dohledu a k následnému oznámení Jednotnému výboru pro řešení krizí, které by stanovilo, že ABLV Bank AS a její dceřiná společnost v Lucembursku, ABLV Bank Luxembourg SA, jsou v selhání nebo je jejich selhání pravděpodobné v důsledku významného zhoršení jejich likvidní situace. Hodnocení vypracované v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 bylo konzultováno s Jednotným výborem pro řešení krizí, který s návrhem souhlasil. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Konečné znění dodatku k pokynům ECB k postupu bank v případě nesplácených úvěrů

Rada guvernérů nevznesla 2. března 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit konečné znění dodatku k pokynům ECB k postupu bank v případě nesplácených úvěrů, a to v návaznosti na související veřejnou konzultaci zahájenou 4. října 2017 a uzavřenou 8. prosince 2017; celkem bylo doručeno více než 450 jednotlivých připomínek. Nejzávažnější a nejpodstatnější připomínky byly shrnuty v odpovědi na konzultaci zveřejněné 15. března 2018 spolu s konečným zněním dodatku a se související tiskovou zprávou; všechny tyto materiály jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Nejčastější dotazy týkají se strategie pro brexit během přechodného období

Rada guvernérů nevznesla 5. března 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit Nejčastější dotazy týkající se strategie pro brexit během přechodného období. Tyto nejčastější dotazy, jež zohledňují dohodu mezi 27 členskými státy, které zůstanou v Evropské unii, a Spojeným královstvím vyjednat možné přechodné období v rámci druhé fáze jednání o vystoupení a dopady tohoto vývoje na očekávání ECB v oblasti dohledu, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Výroční zpráva o činnosti dohledu za rok 2017

Rada guvernérů přijala 12. března 2018 výroční zprávu ECB o činnosti dohledu za rok 2017, vypracovanou v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č 1024/2013 („nařízení o SSM“) a schválila její zveřejnění a předání Evropskému parlamentu, Radě, Evropské komisi, Euroskupině a národním parlamentům zúčastněných členských států. Zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu v pondělí 26. března 2018 poté, co ji týž den představí předsedkyně Rady dohledu Evropskému parlamentu.

Veřejná konzultace o kapitole obecných témat ve všeobecných zásadách ECB týkajících se interních modelů

Rada guvernérů nevznesla 19. března 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o návrhu kapitoly obecných témat ve všeobecných zásadách ECB týkajících se interních modelů. Tato kapitola přináší transparentnost, pokud jde o záměr ECB zajistit jednotné vnímání obecných (tj. nespecifických pro určitý model) témat, a to zejména pro účely přístupu založeného na vnitřním ratingovém systému; jmenovitě jde o celkové zásady interních modelů, včetně uplatnění přístupu založeného na vnitřním ratingovém systému, správu interních modelů, interní ověřování, interní audit, používání modelů, řízení změn modelů a zapojení třetích stran. Veřejná konzultace by měla být zahájena v nejbližší době na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média