Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. kovo mėn.

Pinigų politika

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2018 m. kovo 21 d., remdamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų Sutarties 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2017 metų atitikties ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta ECB 2017 metų ataskaitos atskirame skyriuje; pastaroji bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2018 m. balandžio 9 d.

Informacija visuomenei

2019 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių tvarkaraščiai

2018 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba patvirtino savo posėdžių 2019 m. tvarkaraštį. Bendrajai tarybai savo posėdžių tvarkaraštį patvirtinus 2018 m. kovo 16 d. abu tvarkaraščiai buvo paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB 2017 metų ataskaita

2018 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2017 metų ataskaitą. 2018 m. balandžio 9 d. ji bus pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitete ir paskelbta ECB interneto svetainėje 22 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Rinkos operacijos

Eurosistemos atsakymas, pateiktas per Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. ESMA) viešas konsultacijas dėl informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais atskleidimo reikalavimo

2018 m. kovo 9 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą, pateiktiną per ESMA viešas konsultacijas dėl informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais atskleidimo reikalavimo. Šias viešas konsultacijas ESMA surengė naudodamasi įgaliojimais, jai suteiktais Reglamentu (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ruošdamasi parengti techninius reguliavimo standartus, reikalingus šiai sistemai iki galo įgyvendinti. Ši sistema bus pradėta taikyti 2019 m. sausio 1 d. Eurosistemos atsakymas paskelbtas ESMA interneto svetainėje.

Turto pirkimo programos techniniai įgyvendinimo aspektai

2018 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba patvirtino du techninius turto pirkimo programos įgyvendinimo aspektus. Pirma, Valdančioji taryba patvirtino Deutsche Bundesbank pasiūlytą obligacijų iš septynių subjektų pirkimą pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą (VSPP), Eurosistemos Rinkos operacijų komitetui ir Rizikos valdymo komitetui prieš tai įvertinus jų tinkamumą. Šie septyni subjektai tai: Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank ir Hamburgische Investitions- und Förderbank. Antra, Valdančioji taryba nusprendė padidinti grynųjų pinigų, teikiamų įkaitu vykdant operacijas pagal Eurosistemos vertybinių popierių skolinimo programą, sumos viršutinę ribą nuo 50 mlrd. iki 75 mlrd. eurų. Padidinimas 25 mlrd. suma atitinka turimų pagal VSPP programą įsigytų vertybinių popierių vertės padidėjimą nuo to laiko, kai 2016 m. gruodžio mėn. buvo nuspręsta skolinant vertybinius popierius įkaitu priimti grynuosius pinigus. Daugiau informacijos apie turto pirkimo programos veikimo parametrus ir jos įgyvendinimą paskelbta ECB interneto svetainėje.

TITRO II atskaitomybės tvarka, taikoma įstaigų reorganizavimui, susijusiam su buvusiomis laikinomis įstaigomis

2018 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba patvirtino atskaitomybės tvarkos, taikomos vykdant antrosios serijos tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (TITRO II), dalinį pakeitimą. Jis atliktas siekiant, kad atskaitomybės tvarka apimtų ir situacijas, nenumatytas priimant Sprendimą (ES) 2016/810 (ECB/2016/10), nustatantį šių operacijų teisinį pagrindą. Konkrečiau, Valdančioji taryba nusprendė, kad įstaigų reorganizavimui, susijusiam su įstaigomis, kurios antruoju ataskaitiniu laikotarpiu (kaip apibrėžta Sprendimo (ES) 2016/810 1 straipsnio 14 dalyje) turėjo laikinos įstaigos statusą (kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 59 dalyje) ilgiau nei 12 mėnesių, neturėtų būti taikomos Sprendimo (ES) 2016/810 7 straipsnio 6 dalies nuostatos. Vietoj to TITRO II pagrindinės įstaigos turėtų registruoti atitinkamas įsigytų laikinų įstaigų skolinimo sumas antrojoje kredito įstaigos atskaitomybės formoje kaip dar negrąžintos tinkamų paskolų sumos pakoregavimus.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

2017 m. atnaujinti korespondentinės centrinės bankininkystės modelio dokumentai

2018 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba patvirtino korespondentinės centrinės bankininkystės modelio procedūrų Eurosistemos sandorio šalims atnaujinimą (angl. „CCBM brochure“) ir šio leidinio paskelbimą ECB interneto svetainėje kartu su atitinkamai atnaujintu jo techniniu priedu „CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area“. Šiame kasmetiniame atnaujinime atlikti tik nedideli faktiniai pakeitimai. Abu atnaujinti dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Patikslinti Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumo įgaliojimai

2018 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba patvirtino patikslintus Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumo (SecuRe Pay) įgaliojimus. Šis forumas įsteigtas 2011 m. kaip Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės mokėjimo paslaugų teikėjų priežiūros institucijų ir mokėjimo sistemas bei mokėjimo priemones prižiūrinčių subjektų savanoriško bendradarbiavimo forumas. Šio forumo įgaliojimai yra periodiškai peržiūrimi. Pastarieji patikslinimai atlikti siekiant atspindėti dabartinę ECB ir EBI komitetų lygmens organizacinę struktūrą ir paaiškinti kai kuriuos forumo darbo procedūrinius aspektus. Be to, į forumą įtraukti dar du papildomi stebėtojai – ECB bankų priežiūra ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra. Patikslinti SecuRe Pay įgaliojimai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

2018 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/12 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl hipotekinių įsiskolinimų problemų sprendimo Airijoje

2018 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/13 Airijos nacionalinio parlamento (Oireachtas) Jungtinio teisingumo ir lygybės komiteto pirmininko prašymu.

Valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimo

2018 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/14 Europos Vadovų Tarybos Pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos

2018 m. kovo 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/15 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministerijos vardu, prašymu.

ECB valdymas

Latvijas Banka pirmininkui pritaikytų priemonių suderinamumas su Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto nuostatomis

2018 m. kovo 7 d., vadovaudamasi Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 14 straipsnio 2 dalimi, Valdančioji taryba nusprendė šį klausimą perduoti nagrinėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių

2018 m. kovo 9 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2018/9, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Statistika

Antros viešos konsultacijos dėl naujosios turtu neužtikrintos vienos nakties palūkanų normos, denominuotos eurais

2018 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pradėti antras viešas konsultacijas dėl išsamių naujosios turtu neužtikrintos vienos nakties palūkanų normos, denominuotos eurais, ypatumų. Konsultacijų metu, kurios vyks iki 2018 m. balandžio 20 d., ECB sieks sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl šios palūkanų normos apskaičiavimo metodikos ir dėl pagrindinių veikimo ir techninių parametrų. Viešoms konsultacijoms pateikti dokumentai ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB reglamentas ir ECB gairės dėl turimų vertybinių popierių statistikos

2018 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2018/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012, ir Gaires ECB/2018/8 dėl turimų vertybinių popierių statistikos, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7. Šiais teisė aktais atlikti du pagrindiniai pakeitimai. Pirma, nuo dabar bankų grupės gali teikti statistinę informaciją apie turimus vertybinius popierius tiesiogiai ECB, o nebe per savo nacionalinį centrinį banką (NCB), jeigu atitinkamas NCB pasirenka taikyti tokį būdą ir apie tai praneša ECB bei atskaitingajam subjektui. Antra, buvo išaiškinta, kad visi ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs subjektai ir prižiūrimos grupės yra laikomos statistinę informaciją apie turimus vertybinius popierius teikiančiomis atskaitingosiomis bankų grupėmis, kurioms taikomas Reglamentas ECB/2018/7. Abu teisės aktai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Įstaigos paskelbimas „žlungančia arba galinčia žlugti“

Iki 2018 m. vasario 23 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos parengtam vertinimui ir vėlesniam išvados pateikimui Bendrai pertvarkymo valdybai, kad dėl reikšmingai pablogėjusių likvidumo rodiklių ABLV Bank AS ir jo patronuojamoji įmonė Liuksemburge ABLV Bank Luxembourg SA yra žlungančios arba galinčios žlugti įstaigos. Su Bendra pertvarkymo valdyba buvo konsultuotasi dėl vertinimo, parengto pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalį. Pastaroji vertinimui pritarė. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB Rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedo galutinė versija

Iki 2018 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB Rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedo galutinę versiją pasibaigus dėl šio priedo paskelbtoms viešoms konsultacijoms, vykusioms 2017 m. spalio 4 d. – gruodžio 8 d. Per konsultacijas pateikta per 450 atskirų pastabų. Reikšmingiausios ir svarbiausios pastabos pateiktos konsultacijų rezultatus apibendrinančiame pareiškime, paskelbtame 2018 m. kovo 15 d. kartu su galutine priedo versija ir pranešimu spaudai. Visus šiuos dokumentus galima rasti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Dažnai užduodami klausimai apie Brexito strategiją pereinamuoju laikotarpiu

Iki 2018 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti dažnai užduodamus klausimus (DUK) apie Brexito strategiją pereinamuoju laikotarpiu. Šie DUK paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje. Juose aptariamas Europos Sąjungoje pasiliekančių 27 valstybių narių ir Jungtinės Karalystės susitarimas vykstant antrajam derybų dėl pasitraukimo etapui derėtis dėl galimo pereinamojo laikotarpio ir šios raidos poveikis ECB priežiūriniams lūkesčiams.

Priežiūros veiklos 2017 metų ataskaita

2018 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos 2017 metų ataskaitą, parengtą pagal Reglamento ES Nr. 1024/2013 (BPM reglamento) 20 straipsnį, ir suteikė leidimą ją skelbti ir teikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Eurogrupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaita bus paskelbta ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje 2018 m. kovo 26 d. po to, kai tą dieną Priežiūros valdybos pirmininkė ją pristatys Europos Parlamente.

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl vidaus modelių dalies „Bendri klausimai“

Iki 2018 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl vidaus modelių dalies „Bendri klausimai“ projekto. Šioje dalyje paaiškinama, kaip ECB siekia užtikrinti, kad būtų vienodai suprantami bendri (t. y. nesusiję su konkrečiais modeliais) ir ypač su vidaus reitingais pagrįstu metodu susiję klausimai, konkrečiau – bendri vidaus modelių principai, tarp jų vidaus reitingais pagrįsto metodo taikymas, vidaus modelių valdymas, vidaus tvirtinimas ir auditas, modelio taikymas, modelio pakeitimų valdymas ir trečiųjų šalių dalyvavimas. Viešas konsultacijas numatoma netrukus pradėti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai