Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2018

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

21 marca 2018 Rada Prezesów – zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który powierza EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne z UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 TFUE oraz odnośnych rozporządzeniach – zatwierdziła sprawozdanie w tej sprawie za rok 2017. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej części Raportu rocznego EBC 2017, który zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC 9 kwietnia 2018.

Komunikacja zewnętrzna

Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na 2019

2 marca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła kalendarz swoich posiedzeń na rok 2019, zaś 16 marca 2018 Rada Ogólna zatwierdziła kalendarz swoich posiedzeń. Następnie oba kalendarze zostały opublikowane na stronie internetowej EBC.

Raport roczny EBC 2017

19 marca 2018 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC za rok 2017, który zostanie przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego oraz udostępniony na stronie internetowej EBC w 22 językach urzędowych Unii Europejskiej 9 kwietnia 2018.

Operacje rynkowe

Odpowiedź Eurosystemu na konsultacje społeczne ESMA w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących sekurytyzacji

9 marca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na konsultacje społeczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących sekurytyzacji. Konsultacje te wynikają z powierzonego ESMA – na mocy rozporządzenia (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji – mandatu do opracowania kilku regulacyjnych standardów technicznych na potrzeby pełnego wdrożenia tych ram. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019. Odpowiedź Eurosystemu jest dostępna na stronie internetowej ESMA.

Decyzje techniczne dotyczące realizacji programu skupu aktywów

15 marca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła dwie decyzje techniczne dotyczące realizacji programu skupu aktywów (APP). Po pierwsze, zatwierdziła zakupy obligacji od siedmiu podmiotów w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP), zgodnie z propozycją Deutsche Bundesbank oraz po przeprowadzeniu oceny kwalifikacji przez Komitet Eurosystemu ds. Operacji Rynkowych i Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem. Dotyczy to następujących podmiotów: Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank oraz Hamburgische Investitions- und Förderbank. Po drugie, podjęła decyzję o podwyższeniu górnej zabezpieczeń gotówkowych na potrzeby prowadzonego przez Eurosystem programu pożyczek papierów wartościowych z 50 mld do 75 mld euro. Podwyższenie limitu o 25 mld euro jest proporcjonalne do wzrostu zasobu aktywów z programu PSPP od czasu dopuszczenia gotówki jako zabezpieczenia pożyczek papierów wartościowych w grudniu 2016. Szczegółowe informacje na temat parametrów operacyjnych programu APP i jego realizacji są dostępne na stronie internetowej EBC.

Podejście sprawozdawcze do reorganizacji przedsiębiorstw obejmującej byłe instytucje pomostowe w ramach TLTRO-II

15 marca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła zmianę wymogów sprawozdawczych w ramach drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II) w celu uwzględnienia szczególnych sytuacji nieprzewidzianych w czasie przyjmowania decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10), która określa ramy prawne tych operacji. Ściśle mówiąc, Rada Prezesów postanowiła, że przepisy art. 7 ust. 6 decyzji (UE) 2016/810 nie powinny mieć zastosowania w razie reorganizacji przedsiębiorstw obejmującej instytucje, które w drugim okresie referencyjnym (w rozumieniu art. 1 pkt 14 decyzji (UE) 2016/810) przez ponad 12 miesięcy miały status instytucji pomostowej (w rozumieniu art. 2 pkt 59 dyrektywy 2014/59/UE). Zamiast tego instytucja wiodąca w ramach TLTRO-II powinna wykazywać odpowiednie dane o kredytach dotyczące przejętej instytucji pomostowej w drugim formularzu sprawozdawczym instytucji kredytowej jako korektę niespłaconej kwoty kwalifikowanych kredytów.

Infrastruktura rynku i płatności

Aktualizacja dokumentacji systemu banków centralnych korespondentów za rok 2017

22 lutego 2018 Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację procedur systemu banków centralnych korespondentów (CCBM) dla kontrahentów Eurosystemu („CCBM brochure”) oraz jej publikację na stronie internetowej EBC, wraz z załącznikiem technicznym pt. „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (Informacja o CCBM dla kontrahentów – podsumowanie instrumentów prawnych stosowanych w strefie euro), który również został odpowiednio zaktualizowany. W ramach tej corocznej aktualizacji wprowadzono jedynie niewielkie zmiany merytoryczne. Oba zaktualizowane dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiana mandatu forum na rzecz bezpieczeństwa płatności detalicznych

2 marca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła zmianę mandatu forum na rzecz bezpieczeństwa płatności detalicznych (SecuRe Pay), utworzonego w 2011 jako platforma dobrowolnej współpracy między nadzorcami dostawców usług płatniczych a nadzorcami zwierzchnimi systemów płatności i instrumentów płatniczych w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mandat ten podlega okresowej weryfikacji. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają aktualną strukturę organizacyjną EBC i EUNB na szczeblu komitetów, doprecyzowują pewne kwestie proceduralne dotyczące prac forum, a ponadto uwzględniają przystąpienie do forum dwóch dodatkowych obserwatorów, mianowicie Nadzoru Bankowego EBC oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Zmieniony mandat SecuRe Pay jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/12 w dniu 2 marca 2018 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie rozwiązania problemu zaległości hipotecznych w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/13 w dniu 5 marca 2018 na wniosek przewodniczącego połączonej komisji parlamentu narodowego Irlandii (Oireachtas) ds. sprawiedliwości i równości.

Opinia Rady Prezesów w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/14 w dniu 7 marca 2018 na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/15 w dniu 21 marca 2018 na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique złożony w imieniu Ministerstwa Finansów Belgii.

Zarządzanie wewnętrzne

Zgodność środków zastosowanych wobec prezesa Latvijas Banka ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

7 marca 2018 Rada Prezesów postanowiła odesłać przedmiotową sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 14.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France

9 marca 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/9 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France. Zalecenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Drugie konsultacje społeczne w sprawie nowej niezabezpieczonej stopy overnight dla euro

15 marca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie drugich konsultacji społecznych w sprawie szczegółowych parametrów nowego indeksu: niezabezpieczonej stopy overnight dla euro. Potrwają one do 20 kwietnia 2018. EBC chce zebrać opinie interesariuszy na temat metodologii nowego indeksu oraz jego kluczowych parametrów operacyjnych i technicznych. Dokumenty konsultacyjne, wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Rozporządzenie EBC i wytyczne EBC dotyczące statystyki inwestycji w papiery wartościowe

22 lutego 2018 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2018/7 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 oraz wytyczne EBC/2018/8 zmieniające wytyczne EBC/2013/7 – oba akty prawne dotyczą statystyki inwestycji w papiery wartościowe. Akty te służą wprowadzeniu dwóch głównych zmian. Po pierwsze, grupy bankowe mogą odtąd przekazywać swoje dane dotyczące statystyki inwestycji w papiery wartościowe bezpośrednio do EBC, a nie za pośrednictwem właściwego krajowego banku centralnego, pod warunkiem że krajowy bank centralny zdecyduje się na ten wariant oraz powiadomi EBC i dany podmiot sprawozdający. Po drugie doprecyzowano, że wszystkie istotne nadzorowane podmioty i nadzorowane grupy objęte nadzorem bezpośrednim EBC będą kwalifikować się jako grupy bankowe przekazujące dane dotyczące statystyki inwestycji w papiery wartościowe w zakresie objętym rozporządzeniem EBC/2018/7. Oba akty prawne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Uznanie instytucji za „będącą na progu upadłości lub zagrożoną upadłością”

23 lutego 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec oceny opracowanej przez Radę ds. Nadzoru oraz powiadomienia skierowanego następnie do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, w których stwierdzono, że ABLV Bank AS i jego spółka zależna w Luksemburgu ABLV Bank Luxembourg SA znajdują się na progu upadłości lub są zagrożone upadłością na skutek znacznego pogorszenia się ich sytuacji płynnościowej. Ocena ta, sporządzona zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, była konsultowana z Jednolitą Radą, która się z nią zgodziła. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Ostateczna wersja addendum do wytycznych EBC dla banków w sprawie kredytów zagrożonych

2 marca 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie ostatecznej wersji addendum do wytycznych EBC dla banków w sprawie kredytów zagrożonych – po konsultacjach społecznych na ten temat, prowadzonych od 4 października do 8 grudnia 2017, w toku których wpłynęło ponad 450  uwag. Najistotniejsze z nich przedstawiono w dokumencie podsumowującym wyniki konsultacji, który został opublikowany 15 marca 2018 razem z wersją ostateczną addendum i komunikatem prasowym w tej sprawie – wszystkie te materiały są dostępne na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Zestaw pytań z odpowiedziami na temat strategii dotyczącej okresu przejściowego w ramach brexitu

5 marca 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie zestawu pytań z odpowiedziami na temat strategii dotyczącej okresu przejściowego w ramach brexitu. Uwzględniają one porozumienie między 27 państwami członkowskimi pozostającymi w Unii Europejskiej a Wielką Brytanią w sprawie wynegocjowania ewentualnego okresu przejściowego w ramach drugiej tury negocjacji brexitowych oraz wpływ tej sytuacji na oczekiwania nadzorcze EBC i są dostępne na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Raport roczny z działalności nadzorczej 2017

12 marca 2018 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC z działalności nadzorczej 2017, opracowany zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 (rozporządzenie SSM), oraz zatwierdziła jego publikację i przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Europejskiej, Eurogrupie i parlamentom krajowym uczestniczących państw członkowskich. Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC w poniedziałek 26 marca 2018, po przedstawieniu go Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia przez przewodniczącą Rady ds. Nadzoru.

Konsultacje społeczne w sprawie rozdziału o tematach ogólnych z przewodnika EBC dotyczącego modeli wewnętrznych

19 marca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu rozdziału o tematach ogólnych z przewodnika EBC dotyczącego modeli wewnętrznych. Rozdział ten w sposób przejrzysty przedstawia, jak EBC dąży do zapewnienia jednolitego zrozumienia – zwłaszcza w odniesieniu do metody ratingów wewnętrznych – kwestii ogólnych (tj. niezwiązanych z konkretnymi modelami), czyli nadrzędnych zasad dotyczących modeli wewnętrznych, w tym wdrażania metody ratingów wewnętrznych, zarządzania modelami wewnętrznymi, walidacji wewnętrznej, audytu wewnętrznego, stosowania modeli, zarządzania zmianą modelu oraz zaangażowania stron trzecich. Konsultacje mają zostać wkrótce ogłoszone na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami