Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2018

Denarna politika

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 21. marca 2018 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropski centralni banki dodeljuje nalogo, da spremlja upoštevanje prepovedi iz členov 123 in 124 PDEU in povezanih uredb s strani centralnih bank EU, odobril poročilo o skladnosti za leto 2017. Več informacij o tem je v posebnem razdelku Letnega poročila ECB 2017, ki bo 9. aprila 2018 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Obveščanje javnosti

Razpored sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB za leto 2019

Svet ECB je 2. marca 2018 odobril razpored sej, ki jih bo imel v letu 2019. Potem ko je Razširjeni svet ECB 16. marca 2018 potrdil še razpored svojih sej, sta bila oba koledarja objavljena na spletnem mestu ECB.

Letno poročilo ECB 2017

Svet ECB je 19. marca 2018 sprejel Letno poročilo ECB 2017, ki bo 9. aprila 2018 predstavljeno Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta in v 22 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno tudi na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Odgovor Eurosistema v okviru javnega posvetovanja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) o zahtevah glede razkritja pri listinjenju

Svet ECB je 9. marca 2018 odobril odgovor Eurosistema v okviru javnega posvetovanja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) o zahtevah glede razkritja pri listinjenju. To javno posvetovanje je v skladu s pooblastilom, ki ga organu ESMA podeljuje Uredba (EU) 2017/2402, ki določa splošni okvir za listinjenje in ustvarja specifični okvir za preprosto, transparentno in standardizirano listinjenje. Omenjeno pooblastilo se nanaša na pripravo več regulativnih tehničnih standardov, namenjenih celoviti izvedbi okvira. Ta okvir se bo začel uporabljati 1. januarja 2019. Odgovor Eurosistema je objavljen na spletnem mestu organa ESMA.

Vidiki praktičnega izvajanja programa nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 15. marca 2018 odobril dva vidika praktične izvedbe v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev. Prvič je Svet ECB odobril nakupe obveznic sedmih subjektov v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, in sicer na predlog centralne banke Deutsche Bundesbank in po oceni primernosti, ki sta jo opravila Eurosistemov Odbor za operacije na trgu in Odbor za upravljanje tveganj. Sedem subjektov zajema Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank in Hamburgische Investitions- und Förderbank. Drugič je Svet ECB sklenil zvišati zgornjo mejo gotovine, ki se uporablja kot zavarovanje v Eurosistemovem programu posojanja vrednostnih papirjev, in sicer s 50 milijard EUR na 75 milijard EUR. Povečanje v višini 25 milijard EUR je sorazmerno povečanju imetij v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja po uvedbi gotovine kot zavarovanja pri posojanju vrednostnih papirjev decembra 2016. Podrobnejše informacije o operativnih parametrih nakupa programa vrednostnih papirjev in njegove izvedbe so na spletnem mestu ECB.

Poročanje v okviru CUODR-II o reorganizacijah gospodarskih družb, v katere so vključene premostitvene institucije

Svet ECB je 15. marca 2018 odobril spremenjeni način poročanja v okviru druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II), s katerim naj bi zajeli specifične situacije, ki v času sprejetja Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10), ki določa pravni okvir za te operacije, niso bile predvidene. Svet ECB je tako sklenil, da se za reorganizacije gospodarskih družb, v katere so vključene institucije, ki so imele v času drugega referenčnega obdobja (kot je opredeljeno v členu 1(14) Sklepa (EU) 2016/810) status premostitvene institucije (kot je opredeljena v členu 2(59) Direktive 2014/59/EU) več kot 12 mesecev, ne uporabljajo določbe člena 7(6) Sklepa (EU) 2016/810. Namesto tega mora vodilna institucija CUODR-II evidentirati ustrezne podatke o kreditiranju, ki se nanašajo na pridobljeno premostitveno institucijo, v drugi obrazec za poročanje kreditne institucije, in sicer kot prilagoditev stanja primernih posojil.

Tržna infrastruktura in plačila

Posodobitev dokumentacije o korespondenčnem centralnobančnem modelu v letu 2017

Svet ECB je 22. februarja 2018 odobril posodobitev postopkov v okviru korespondenčnega centralnobančnega modela (CCBM) za nasprotne stranke Eurosistema (»brošura CCBM«) in njihovo objavo na spletnem mestu ECB, skupaj s tehnično prilogo z naslovom »Informacije o CCBM za nasprotne stranke – povzetek pravnih instrumentov, ki se uporabljajo v euroobmočju«, ki je bila prav tako ustrezno posodobljena. Ta letna posodobitev je zajela samo manjše stvarne popravke. Oba posodobljena dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Revidirani mandat Evropskega foruma o varnosti plačil malih vrednosti

Svet ECB je 2. marca 2018 odobril revidirani mandat Evropskega foruma o varnosti plačil malih vrednosti (SecuRe Pay), ki je bil ustanovljen leta 2011 kot forum za prostovoljno sodelovanje med nadzorniki ponudnikov storitev plačilnega prometa in pregledniki nad delovanjem plačilnih sistemov in plačilnih instrumentov v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru. Mandat se občasno revidira. Z zadnjo revizijo se spreminja sedanja organizacijska struktura ECB in organa EBA na ravni odborov, pojasnjujejo se nekateri postopkovni vidiki dela foruma, v katerega se vključita tudi dva nova opazovalca, in sicer bančni nadzor v ECB in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij. Posodobljeni mandat foruma SecuRe Pay je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

Svet ECB je 2. marca 2018 Mnenje CON/2018/12 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o reševanju zaostalih plačil hipotekarnih kreditov na Irskem

Svet ECB je 5. marca 2018 Mnenje CON/2018/13 sprejel na zahtevo predsednika skupnega odbora za pravičnost in enakost irskega parlamenta (Oireachtas).

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika Evropske centralne banke

Svet ECB je 7. marca 2018 Mnenje CON/2018/14 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta.

Mnenje ECB o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture

Svet ECB je 21. marca 2018 Mnenje CON/2018/15 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosil v imenu belgijskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Skladnost ukrepov, naloženih guvernerju centralne banke Latvijas Banka, s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke

Svet ECB je 7. marca 2018 sklenil, da v skladu s členom 14.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke predloži zgoraj omenjeno zadevo Sodišču Evropske unije.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France

Svet ECB je 9. marca 2018 sprejel Priporočilo ECB/2018/9 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Statistika

Drugo javno posvetovanje o novi nezavarovani eurski obrestni meri čez noč

Svet ECB je 15. marca 2018 odobril začetek drugega javnega posvetovanja o podrobnejših značilnostih nove nezavarovane eurske obrestne mere čez noč. S posvetovanjem, ki bo potekalo do 20. aprila 2018, namerava ECB zbirati mnenja deležnikov o metodologiji za novo obrestno mero ter o ključnih operativnih in tehničnih parametrih. Dokumentacija v zvezi z javnim posvetovanjem je skupaj s sporočilom za javnost objavljena na spletnem mestu ECB.

Uredba ECB in smernica ECB o statistiki imetij vrednostnih papirjev

Svet ECB je 22. februarja 2018 sprejel Uredbo ECB/2018/7 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 in Smernico ECB/2018/8 o spremembi Smernice ECB/2013/7, obe pa zadevata statistiko imetij vrednostnih papirjev. Omenjena pravna akta uvajata dve glavni spremembi. Prvič, bančne skupine lahko odslej poročajo podatke o statistiki imetij vrednostnih papirjev neposredno Evropski centralni banki in ne več prek svoje nacionalne centralne banke, pod pogojem da se ta nacionalna centralna banka odloči za to možnost ter o tem obvesti ECB in poročevalca. Drugič, pojasnjeno je bilo, da vsi pomembni nadzorovani subjekti in nadzorovane skupine, ki jih neposredno nadzira ECB, veljajo kot bančne skupine, ki poročajo podatke o statistiki imetij vrednostnih papirjev v skladu z Uredbo ECB/2018/7. Oba pravna akta sta bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Ugotovitev, da institucija »propada ali bo verjetno propadla«

Svet ECB 23. februarja 2018 ni ugovarjal oceni, ki jo je pripravil Nadzorni odbor, in naknadnemu obvestilu Enotnemu odboru za reševanje, s katerima je določeno, da banka ABLV Bank AS in njena hčerinska družba v Luksemburgu ABLV Bank Luxembourg SA propadata ali bosta verjetno propadli zaradi precejšnjega poslabšanja likvidnostnega položaja bank. Enotni odbor za reševanje je podal svoje mnenje o oceni, ki je bila pripravljena v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 806/2014, v katerem se je z oceno strinjal. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Končni dodatek k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili

Svet ECB 2. marca 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da po javnemu posvetovanju, ki se je začelo 4. oktobra 2017 in končalo 8. decembra 2017 in v katerem je bilo prejetih več kot 450 pripomb, objavi končni dodatek k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili. Najpomembnejše in najtehtnejše pripombe so povzete v poročilu o odzivih na posvetovanje, ki je bilo 15. marca 2018 objavljeno skupaj s končnim dodatkom in sporočilom za javnost. Vsi dokumenti so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Pogosta vprašanja o strategiji glede brexita za prehodno obdobje

Svet ECB 5. marca 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi pogosta vprašanja o strategiji glede brexita za prehodno obdobje. Omenjena vprašanja, pri katerih so upoštevani dogovor med 27 državami članicami, ki bodo ostale v Evropski uniji, in Združenim kraljestvom, da se v okviru druge faze pogajanj o izstopu sporazumejo o možnem prehodnem obdobju, in posledice takega razpleta dogodkov za nadzorniška pričakovanja ECB, so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Letno poročilo o nadzornih aktivnostih 2017

Svet ECB je 12. marca 2018 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2017, pripravljeno v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1024/2013 (»uredba o enotnem mehanizmu nadzora«), ter odobril njegovo objavo in predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Poročilo bo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljeno v ponedeljek, 26. marca 2018, potem ko ga bo predsednica Nadzornega odbora istega dne predstavila tudi Evropskemu parlamentu.

Javno posvetovanje o poglavju »splošne teme« iz vodnika ECB o notranjih modelih

Svet ECB 19. marca 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku poglavja »splošne teme« iz vodnika ECB o notranjih modelih. To poglavje je namenjeno večji transparentnosti glede tega, kako namerava ECB zagotoviti poenoteno razumevanje splošnih tem (tj. tistih, ki niso specifične za modele), še posebej pri pristopu na podlagi notranjih bonitetnih ocen, torej najpomembnejših načel za notranje modele, vključno z izvajanjem pristopa na podlagi notranjih bonitetnih ocen, upravljanjem notranjih modelov, notranjo validacijo, notranjo revizijo, uporabo modelov, upravljanjem sprememb modelov in s sodelovanjem tretjih oseb. Javno posvetovanje bo v kratkem objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije