Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2018

Rahapoliitika

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

21. märtsil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks aruande 2017. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2017. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 9. aprillil 2018.

Avalikud suhted

EKP nõukogu ja üldnõukogu 2019. aasta istungite ajakava

2. märtsil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks oma 2019. aasta istungite ajakava. Üldnõukogu kiitis oma istungite ajakava heaks 16. märtsil 2018 ja seejärel avaldati mõlemad kavad EKP veebilehel.

EKP aastaaruanne 2017

19. märtsil 2018 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2017. aasta aruande. 9. aprillil 2018 tutvustatakse aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis ning see avaldatakse EKP veebilehel 22 ELi ametlikus keeles.

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi vastus ESMA avalikule konsultatsioonile väärtpaberistamisega seotud avalikustamisnõuete kohta

9. märtsil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avalikule konsultatsioonile väärtpaberistamisega seotud avalikustamisnõuete kohta. Avaliku konsultatsiooni aluseks on ESMA-le määrusega (EL) 2017/2402 (millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid) antud volitus koostada nende normide täielikuks rakendamiseks mitu regulatiivset tehnilist standardit. Kõnealuseid norme kohaldatakse 1. jaanuarist 2019. Eurosüsteemi vastus on avaldatud ESMA veebilehel.

Varaostukava tehnilise rakendamise aspektid

15. märtsil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks kaks varaostukava tehnilise rakendamise muudatust. Esiteks kiitis EKP nõukogu Saksamaa keskpanga ettepanekul ning pärast eurosüsteemi turuoperatsioonide komitee ja riskijuhtimise komitee tehtud kõlblikkuse hindamist heaks seitsmelt üksuselt võlakirjade ostmise avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames. Need seitse üksust on Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank ja Hamburgische Investitions- und Förderbank. Teiseks otsustas EKP nõukogu suurendada eurosüsteemi väärtpaberilaenuprogrammi sularahatagatise ülempiiri 50 miljardilt eurolt 75 miljardile eurole. 25 miljardi euro suurune tõus on proportsionaalne avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames omandatud vara kasvuga alates sularaha kasutuselevõtust väärtpaberilaenude tagatisena 2016. aasta detsembris. Üksikasjalikum teave varaostukava tegevusnäitajate ja kava täitmise kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatus teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud aruandlusnõuetes

15. märtsil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks muudatuse teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-II) seotud aruandlusnõuetes, et arvesse võtta konkreetseid olukordi, mis olid neid operatsioone käsitleva õigusraamistiku kehtestanud otsuse (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) vastuvõtmise ajal ettenägematud. EKP nõukogu otsustas, et kui äriühingute ümberkorraldus puudutab asutusi, millel oli teisel vaatlusperioodil (nagu on määratletud otsuse (EL) 2016/810 artikli 1 punktis 14) sildasutuse staatus (nagu on määratletud direktiivi 2014/59/EL artikli 2 punktis 59) rohkem kui 12 kuu jooksul, ei tuleks otsuse (EL) 2016/810 artikli 7 lõiget 6 kohaldada. Selle asemel peaks TLTRO-II juhtasutus kajastama omandatud sildasutuse asjaomaseid laenuandmise näitajaid krediidiasutuse teisel aruandevormil kõlblike laenude jäägi korrigeerimisena.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku dokumentide 2017. aasta uuendused

22. veebruaril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks väljaande „Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik (CCBM). Menetluskord eurosüsteemi osapooltele” ja selle tehnilise lisa „CCBMi teave osapooltele – ülevaade õiguslikest instrumentidest euroalal” ajakohastamise ja avaldamise EKP veebilehel. Dokumentidesse tehti üksnes väiksemaid faktimuudatusi. Mõlemad ajakohastatud dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Euroopa jaemaksete turvalisuse foorumi muudetud mandaat

2. märtsil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa jaemaksete turvalisuse foorumi (SecuRe Pay) muudetud mandaadi. Foorum loodi 2011. aastal Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna makseteenuste osutajate järelevalveasutuste ning maksesüsteemide ja maksevahendite järelevaatajate vabatahtliku koostöö foorumina. Mandaat vaadatakse korrapäraselt läbi. Viimased muudatused kajastavad EKP ja EBA praegust organisatsioonilist struktuuri komitee tasandil ning täpsustavad mõningaid menetluslikke küsimusi foorumi töös; samuti lisanduvad foorumile kaks täiendavat vaatlejat: EKP pangandusjärelevalve ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet. SecuRe Pay ajakohastatud mandaat on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus ettepaneku kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta

2. märtsil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/12.

EKP arvamus hüpoteeklaenude makseviivituste kriisilahenduse kohta Iirimaal

5. märtsil 2018 võttis EKP nõukogu Iirimaa parlamendi õigusküsimuste ja võrdõiguslikkuse ühiskomitee esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2018/13.

EKP nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamise kohta

7. märtsil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2018/14.

EKP arvamus elutähtsate infrastruktuuride turvalisuse ja kaitse kohta

21. märtsil 2018 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/15.

Üldjuhtimine

Läti keskpanga presidendi suhtes võetud meetmete vastavus Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjale

7. märtsil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse esitada eelnimetatud asi Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 14.2 kohaselt Euroopa Liidu Kohtusse.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Prantsusmaa keskpanga välisaudiitorite kohta

9. märtsil 2018 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2018/9 Prantsusmaa keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Statistika

Teine avalik konsultatsioon eurodes nomineeritud tagatiseta üleöötehingute uue intressimäära kohta

15. märtsil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse algatada teine avalik konsultatsioon eurodes nomineeritud tagatiseta üleöötehingute uue intressimäära üksikasjade kohta. Konsultatsioon kestab 20. aprillini 2018 ning EKP soovib selle käigus koguda sidusrühmade arvamusi uue intressimäära metoodika ning peamiste tegevus- ja tehniliste näitajate kohta. Avaliku konsultatsiooni dokumendid koos asjakohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel.

EKP määrus ja EKP suunis väärtpaberiosaluste statistika kohta

22. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2018/7, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012, ja suunise EKP/2018/8, millega muudetakse suunist EKP/2013/7. Mõlemad dokumendid käsitlevad väärtpaberiosaluste statistikat. Nende õigusaktidega tehakse kaks peamist muudatust. Esiteks võivad pangagrupid nüüd esitada oma väärtpaberiosaluste statistika otse EKP-le, mitte ei pea seda tegema oma riigi keskpanga kaudu, tingimusel et asjaomane riigi keskpank otsustab selle variandi kasuks ning teavitab sellest EKPd ja andmeesitajat. Teiseks täpsustati, et kõik EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised üksused ja olulised pangagrupid liigitatakse määruse EKP/2018/7 kohaldamisalasse kuuluvateks pangagruppideks, kes esitavad väärtpaberiosaluste statistika. Mõlemad õigusaktid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Avaldus maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääva krediidiasutuse kohta

23. veebruaril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu koostatud hinnangule ja ühtsele kriisilahendusnõukogule hiljem esitatud teatisele, milles otsustati, et ABLV Bank AS ja tema Luksemburgi tütarettevõtja ABLV Bank Luxembourg SA on likviidsusolukorra märkimisväärse halvenemise tõttu maksejõuetud või jäävad tõenäoliselt maksejõuetuks. Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 18 lõikele 1 konsulteeriti hinnangu koostamisel ühtse kriisilahendusnõukoguga, kes nõustus esitatud hinnanguga. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa lõpptekst

2. märtsil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada viivislaene käsitlevate EKP suuniste lisa lõpptekst, mida puudutav avalik konsultatsioon algatati 4. oktoobril 2017 ja lõpetati 8. detsembril 2017 ning mille kohta saadi enam kui 450 üksikut märkust. Kõige olulisemad märkused on kokku võetud konsultatsiooni tagasiside aruandes, mis avaldati 15. märtsil 2018 koos lisa lõppteksti ja seonduva pressiteatega. Kõik nimetatud dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Korduma kippuvad küsimused Brexiti strateegia kohta üleminekuperioodil

5. märtsil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada korduma kippuvad küsimused Brexiti strateegia kohta üleminekuperioodil. Korduma kippuvates küsimustes võetakse arvesse Euroopa Liitu jääva 27 liikmesriigi ja Ühendkuningriigi kokkulepet käsitleda väljaastumisläbirääkimiste teises etapis võimalikku üleminekuperioodi ja selle muutuse mõju EKP järelevalvealastele ootustele. Need on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2017. aasta aruanne

12. märtsil 2018 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2017. aasta aruande, mis koostati määruse (EL) nr 1024/2013 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) artikli 20 kohaselt, ning andis loa see avaldada ja esitada Euroopa Parlamendile, ELi Nõukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ja osalevate liikmesriikide parlamentidele. Järelevalvenõukogu esimees tutvustab aruannet 26. märtsil 2018 Euroopa Parlamendis ja seejärel avaldatakse see EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Avalik konsultatsioon EKP sisemudelite juhendi üldküsimusi käsitleva peatüki kohta

19. märtsil 2018 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon EKP sisemudelite juhendi üldküsimusi käsitleva peatüki kavandi kohta. See peatükk selgitab, kuidas EKP kavatseb tagada ühise arusaama üldistest (st neist, mis ei ole mudelispetsiifilised) küsimustest, eelkõige sisereitingute meetodi puhul, nimelt sisemudelite üldpõhimõtetest, sealhulgas sisereitingute meetodi rakendamisest, sisemudelite juhtimisest, sisemisest valideerimisest, siseauditist, mudelite kasutamisest, mudeli muudatuste juhtimisest ja kolmandate isikute kaasamisest. Avalik konsultatsioon kuulutatakse peatselt välja EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid