Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada marts

Monetārā politika

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2018. gada 21. martā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro LESD 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja atbilstības ziņojumu par 2017. gadu. Sīkāka informācija par to sniegta ECB 2017. gada pārskata, kas 2018. gada 9. aprīlī tiks publicēts ECB interneta vietnē, atsevišķā sadaļā.

Ārējā komunikācija

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2019. gada kalendārs

Padome 2018. gada 2. martā apstiprināja 2019. gadā plānoto Padomes sanāksmju kalendāru. Ģenerālpadome apstiprināja savu sanāksmju kalendāru 2018. gada 16. martā, un pēc tam abi kalendāri tika publicēti ECB interneta vietnē.

ECB 2017. gada pārskats

Padome 2018. gada 19. martā apstiprināja ECB 2017. gada pārskatu, kurš 2018. gada 9. aprīlī tiks iesniegts Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejai un publicēts ECB interneta vietnē 22 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Tirgus operācijas

Eurosistēmas atbilde uz EVTI sabiedrisko apspriešanu saistībā ar informācijas atklāšanas prasībām vērtspapīrošanas gadījumā

Padome 2018. gada 9. martā apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) rīkoto sabiedrisko apspriešanu saistībā ar informācijas atklāšanas prasībām vērtspapīrošanas gadījumā. Šī sabiedriskā apspriešana rīkota atbilstoši pilnvarām, kas ESMI piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai sagatavotu vairākus regulatīvos tehniskos standartus un pilnībā īstenotu šo regulējumu. Regulējums tiks piemērots ar 2019. gada 1. janvāri. Eurosistēmas atbilde pieejama EVTI interneta vietnē.

Aktīvu iegādes programmas tehniskās īstenošanas aspekti

Padome 2018. gada 15. martā apstiprināja divus tehniskās īstenošanas aspektus saistībā ar aktīvu iegādes programmu (AIP). Pirmkārt, Padome atbilstoši Deutsche Bundesbank priekšlikumam un pēc Eurosistēmas Tirgus operāciju komitejas un Riska vadības komitejas veiktā atbilstības novērtējuma apstiprināja iespēju veikt obligāciju iegādes no septiņām iestādēm "Valsts sektora vērtspapīru iegādes programmas" (VSVIP) ietvaros. Šīs septiņas iestādes ir Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank un Hamburgische Investitions- und Förderbank. Otrkārt, Padome nolēma palielināt skaidrās naudas, ko pieņem kā nodrošinājumu vērtspapīru aizdevumu programmas ietvaros, apjoma maksimālo robežu no 50 mljrd. euro līdz 75 mljrd. euro. Šis 25 mljrd. palielinājums ir proporcionāls VSVIP turējumu pieaugumam laikā kopš 2016. gada decembra, kad skaidro naudu sāka pieņemt kā nodrošinājumu vērtspapīru aizdevumu darījumos. Sīkāka informācija par AIP darbības parametriem un īstenošanu pieejama ECB interneta vietnē.

ITRMO II pārskatu sniegšanas pieeja attiecībā uz korporatīvu reorganizāciju, kas ietver bijušās pagaidu iestādes

Padome 2018. gada 15. martā apstiprināja pārskatu sniegšanas pieejas pārmaiņas otrā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO II) ietvaros, lai ņemtu vērā specifiskas situācijas, kas nebija paredzētas laikā, kad tika pieņemts Lēmums (ES) 2016/810 (ECB/2016/10), kurā noteikts šo operāciju tiesiskais regulējums. Konkrētāk, Padome nolēma, ka tādas korporatīvas reorganizācijas gadījumā, kas ietver iestādes, kurām otrā atsauces perioda (kas definēts Lēmuma (ES) 2016/810 1. panta 14. punktā) laikā ilgāk nekā 12 mēnešus bijis pagaidu iestādes (kas definēta Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 59. punktā) statuss, Lēmuma (ES) 2016/810 7. panta 6. punkta noteikumi netiek piemēroti. Šādā gadījumā ITRMO II vadošajai iestādei jāuzrāda attiecīgie pagaidu iestādes aizdevumu dati šīs kredītiestādes otrā pārskata veidlapā kā atbilstošo aizdevumu atlikuma korekcija.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Centrālo banku korespondentattiecību modeļa 2017. gada aktualizētā dokumentācija

Padome 2018. gada 22. februārī apstiprināja banku korespondentattiecību modeļa (CCBM) procedūru Eurosistēmas darījuma partneriem ("CCBM brošūras") aktualizēto versiju un tās publicēšanu ECB interneta vietnē kopā ar tehnisko pielikumu "CCBM informācija darījuma partneriem – euro zonā izmantoto juridisko instrumentu kopsavilkums", kurš arī tika attiecīgi aktualizēts. Aktualizēšana tiek veikta reizi gadā un šoreiz ietvēra tikai nelielas datu pārmaiņas. Abi aktualizētie dokumenti pieejami ECB interneta vietnē.

Eiropas klientu maksājumu drošības foruma pārskatītās pilnvaras

Padome 2018. gada 2. martā apstiprināja Eiropas klientu maksājumu drošības foruma (SecuRe Pay) pārskatītās pilnvaras. Šis forums tika izveidots 2011. gadā kā brīvprātīgs sadarbības forums starp Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu maksājumu pakalpojumu sniedzēju uzraugiem un maksājumu sistēmu un maksāšanas līdzekļu pārraugiem. Tā pilnvaras tiek periodiski pārskatītas. Pēdējā pārskatīšana atspoguļo ECB un EBI pašreizējo organizatorisko struktūru komiteju līmenī, precizē dažus foruma darba procesuālos aspektus un pievieno forumam divus papildu novērotājus, t.i., ECB banku uzraudzības funkciju un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru. SecuRe Pay pārskatītās pilnvaras pieejamas ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

Padome 2018. gada 2. martā pieņēma Atzinumu CON/2018/12 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par hipotēku kavēto maksājumu noregulējumu Īrijā

Padome 2018. gada 5. martā pieņēma Atzinumu CON/2018/13 pēc Oireachtas (Īrijas parlamenta) apvienotās tieslietu un līdztiesības komitejas priekšsēdētāja lūguma.

Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas viceprezidenta iecelšanu amatā

Padome 2018. gada 7. martā pieņēma Atzinumu CON/2018/14 pēc Eiropadomes priekšsēdētāja lūguma.

ECB atzinums par kritiskās infrastruktūras drošību un aizsardzību

Padome 2018. gada 21. martā pieņēma Atzinumu CON/2018/15 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidenta, kurš rīkojās Beļģijas Finanšu ministrijas vārdā, lūguma.

Korporatīvā vadība

Latvijas Bankas prezidentam piemēroto pasākumu atbilstība Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem

Padome 2018. gada 7. martā nolēma nodot minētā jautājuma izskatīšanu Eiropas Savienības Tiesai saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu 14.2. pantu.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem

Padome 2018. gada 9. martā pieņēma Ieteikumu ECB/2018/9 Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Statistiska

Otrā sabiedriskā apspriešana par jauno euro denominētu nenodrošinātu darījumu uz nakti procentu likmi

Padome 2018. gada 15. martā apstiprināja otrās sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu par jaunās euro denominētu nenodrošinātu darījumu uz nakti procentu likmes detalizētām iezīmēm. Apspriešanas laikā, kas ilgs līdz 2018. gada 20. aprīlim, ECB vēlas apkopot iesaistīto pušu viedokļus par jaunās likmes noteikšanas metodoloģiju un svarīgākajiem darbības un tehniskajiem parametriem. Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija kopā ar attiecīgu paziņojumu presei pieejama ECB interneta vietnē.

ECB regula un ECB pamatnostādne par vērtspapīru turējumu statistiku

Padome 2018. gada 22. februārī pieņēma Regulu ECB/2018/7, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 un Pamatnostādni ECB/2018/8, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7. Abi tiesību akti attiecas uz vērtspapīru turējumu statistiku. Tajos noteiktas divas galvenās pārmaiņas. Pirmkārt, banku grupas turpmāk var sniegt vērtspapīru turējumu statistikas datu pārskatus tieši ECB, nevis ar attiecīgās nacionālās centrālās bankas (NCB) starpniecību, ja attiecīgā NCB nolemj izmantot šo iespēju un informē par to ECB un attiecīgo pārskatu sniedzēju. Otrkārt, tika precizēts, ka visas ECB tiešā uzraudzībā esošās nozīmīgās uzraudzītās iestādes un uzraudzītās grupas uzskatāmas par vērtspapīru turējumu statistikas pārskatu sniedzējām banku grupām Regulas ECB/2018/7 ietvaros. Abi tiesību akti publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Paziņojums, ka iestāde nonākusi finanšu grūtībās vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās

Padome 2018. gada 23. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes sagatavoto novērtējumu un attiecīgo paziņojumu Vienotajai noregulējuma valdei, kurā secināts, ka "ABLV Bank AS" un tās meitassabiedrība Luksemburgā "ABLV Bank Luxembourg SA" nonākusi finanšu grūtībās vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās sakarā ar būtisku šīs bankas likviditātes stāvokļa pasliktināšanos. Par novērtējumu, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1) punktu, notika konsultācija ar Vienotā noregulējuma valdi, kura piekrita novērtējumam. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikuma galīgā versija

Padome 2018. gada 2. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikuma galīgo versiju pēc attiecīgas sabiedriskās apspriešanas, kura sākās 2017. gada 4. oktobrī un noslēdzās 2017. gada 8. decembrī un kurā tika saņemti vairāk nekā 450 komentāru. Būtiskākie un svarīgākie komentāri apkopoti pārskatā par apspriešanas laikā saņemtajām atbildēm, kas publicēts 2018. gada 15. martā kopā ar pielikuma galīgo versiju. Vienlaikus publicēts arī attiecīgs paziņojums presei. Visas publikācijas pieejamas ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Bieži uzdotie jautājumi par Brexit stratēģiju pārejas periodā

Padome 2018. gada 5. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt bieži uzdotos jautājumus par Brexit stratēģiju pārejas periodā. Bieži uzdotajos jautājumos ņemta vērā vienošanās starp 27 dalībvalstīm, kas paliks Eiropas Savienības sastāvā, un Apvienoto Karalisti, izstāšanās sarunu otrajā posmā apspriest pārejas perioda iespēju, un šādas notikumu attīstības ietekme uz ECB uzraudzības gaidām, un tie pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2017. gada pārskats par uzraudzības darbību

Padome 2018. gada 12. martā apstiprināja ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību 2017. gadā, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regula) 20. pantu, un deva atļauju to publicēt un nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai, Eurogrupai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem. Pārskats pirmdien, 2018. gada 26. martā, tiks publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē pēc tam, kad tajā pašā dienā Uzraudzības valdes priekšsēdētāja būs ar to iepazīstinājusi Eiropas Parlamentu.

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB norādījumu par iekšējiem modeļiem vispārējo jautājumu sadaļu

Padome 2018. gada 19. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisku apspriešanu saistībā ar ECB norādījumu par iekšējiem modeļiem vispārējo jautājumu sadaļas projektu. Šī sadaļa sniedz skaidrību par to, kā ECB paredz nodrošināt vienotu izpratni par vispārējiem (t.i., uz konkrētiem modeļiem neattiecināmiem) jautājumiem, īpaši uz iekšējiem reitingiem balstītas pieejas gadījumā, t.i., ar iekšējiem modeļiem saistītajiem vispārējiem principiem, t.sk. uz iekšējiem reitingiem balstītas pieejas īstenošanu, iekšējo modeļu pārvaldību, iekšējo validāciju, iekšējo auditu, modeļu izmantošanu, modeļu pārmaiņu vadību un trešo pušu iesaisti. Gaidāms, ka sabiedriskā apspriešana drīzumā tiks uzsākta ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem