Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2018

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 21. marca 2018 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila príslušnú správu za rok 2017. Bližšie informácie sú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2017, ktorá bude zverejnená 9. apríla 2018 na internetovej stránke ECB.

Externá komunikácia

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB na rok 2019

Dňa 2. marca 2018 Rada guvernérov schválila plán svojich zasadaní na rok 2019. V nadväznosti na schválenie plánu zasadaní Generálnej rady 16. marca 2018 boli obidva plány zverejnené na internetovej stránke ECB.

Výročná správa ECB za rok 2017

Dňa 19. marca 2018 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2017. Výročná správa bude predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a na internetovej stránke ECB bude zverejnená 9. apríla 2018 v 22 úradných jazykoch Európskej únie.

Operácie na trhu

Odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu ESMA o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizáciách

Dňa 9. marca 2018 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) o požiadavkách na zverejňovanie informácií o sekuritizáciách. Táto verejná konzultácia nadväzuje na mandát zverený ESMA nariadením (EÚ) 2017/2402, ktoré stanovuje všeobecný rámec sekuritizácie a zavádza špecifický rámec jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej sekuritizácie. Na základe tohto mandátu má ESMA vypracovať viacero regulačných technických predpisov s cieľom zabezpečiť plnú implementáciu rámca. Rámec bude platiť od 1. januára 2019. Odpoveď Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ESMA.

Technické aspekty vykonávania programu nákupu aktív

Dňa 15. marca 2018 Rada guvernérov schválila dva technické aspekty vykonávania programu nákupu aktív. Po prvé, Rada guvernérov na základe návrhu Deutsche Bundesbank a v nadväznosti na hodnotenie akceptovateľnosti, ktoré uskutočnili výbory Eurosystému pre operácie na trhu a pre riadenie rizík, schválila nákup dlhopisov od siedmich subjektov v rámci programu nákupu aktív verejného sektora. Ide o tieto subjekty: Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank a Hamburgische Investitions- und Förderbank. Po druhé, Rada guvernérov rozhodla o zvýšení horného limitu hotovostného kolaterálu akceptovateľného v rámci programu požičiavania cenných papierov Eurosystému z 50 mld. € na 75 mld. €. Zvýšenie limitu o 25 mld. € je primerané nárastu objemu aktív nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív verejného sektora od zavedenia hotovosti ako akceptovateľného kolaterálu v rámci požičiavania cenných papierov v decembri 2016. Podrobnejšie informácie o operačných parametroch programu nákupu aktív a jeho výkone sú na internetovej stránke ECB.

Postup vykazovania na účely TLTRO II v prípade podnikových reorganizácií zahŕňajúcich bývalé preklenovacie inštitúcie

Dňa 15. marca 2018 Rada guvernérov schválila zmenu postupu vykazovania na účely druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (Targeted Longer-Term Refinancing Operations – TLTRO‑II) s cieľom zohľadniť špecifické situácie, s ktorými sa v čase prijatia rozhodnutia (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) stanovujúceho právny rámec týchto operácií nepočítalo. Rada guvernérov konkrétne rozhodla, že v prípade reorganizácií podnikovej štruktúry zahŕňajúcich inštitúcie, ktoré mali počas druhého referenčného obdobia (v zmysle článku 1 ods. 14 rozhodnutia (EÚ) 2016/810) postavenie preklenovacej inštitúcie (v zmysle článku 2 ods. 59 smernice 2014/59/EÚ) dlhšie ako dvanásť mesiacov, by sa nemali uplatňovať ustanovenia článku 7 ods. 6 rozhodnutia (EÚ) 2016/810. Inštitúcia, ktorá má v súvislosti s operáciami TLTRO II postavenie vedúcej inštitúcie, by mala namiesto toho údaje o objeme úverov nadobudnutej preklenovacej inštitúcie zaznamenať v druhom výkaze ako úpravu nesplateného objemu akceptovateľných úverov.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Aktualizácia dokumentácie modelu korešpondenčnej centrálnej banky v roku 2017

Dňa 22. februára 2018 Rada guvernérov schválila aktualizáciu postupov modelu korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM) pre zmluvné strany Eurosystému (tzv. brožúru CCBM) a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Okrem toho bola aktualizovaná a zverejnená aj technická príloha pod názvom „CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area“. Táto výročná aktualizácia obsahovala len menšie vecné zmeny. Obidva aktualizované dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Upravený mandát Európskeho fóra pre bezpečnosť retailových platieb

Dňa 2. marca 2018 Rada guvernérov schválila upravený mandát Európskeho fóra pre bezpečnosť retailových platieb (SecuRe Pay), ktoré bolo zriadené v roku 2011 ako fórum dobrovoľnej spolupráce orgánov vykonávajúcich dohľad na poskytovateľmi platobných služieb a orgánov dohľadu nad platobnými systémami a platobnými nástrojmi v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Mandát fóra podlieha pravidelnej revízii. Aktuálne úpravy boli uskutočnené s cieľom zohľadniť súčasnú organizačnú štruktúru ECB a EBA na úrovni výborov, objasniť určité procedurálne aspekty práce fóra a zahrnúť do fóra dvoch ďalších pozorovateľov – bankový dohľad ECB a Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. Upravený mandát SecuRe Pay je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/12 dňa 2. marca 2018 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k riešeniu nesplácaných hypotekárnych úverov v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/13 dňa 5. marca 2018 na žiadosť predsedu spoločného výboru írskeho parlamentu pre spravodlivosť a rovnosť.

Stanovisko Rady guvernérov k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/14 dňa 7. marca 2018 na žiadosť predsedu Európskej rady.

Stanovisko ECB k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/15 dňa 21. marca 2018 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúceho v mene belgického ministerstva financií.

Správa a riadenie

Zlučiteľnosť opatrení uvalených na guvernéra Latvijas Banka so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

Dňa 7. marca 2018 sa Rada guvernérov rozhodla postúpiť túto vec v súlade s článkom 14.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Súdnemu dvoru Európskej únie.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque de France

Dňa 9. marca 2018 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2018/9 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banque de France. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Druhá verejná konzultácia o novej nezabezpečenej jednodňovej úrokovej sadzbe v eurách

Dňa 15. marca 2018 Rada guvernérov schválila otvorenie druhej verejnej konzultácie o podrobných prvkoch novej nezabezpečenej jednodňovej úrokovej sadzby v eurách. V rámci konzultácie, ktorá potrvá do 20. apríla 2018, chce ECB spoznať názor zainteresovaných strán na metodiku novej sadzby a na základné operačné a technické parametre. Dokumentácia verejnej konzultácie je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Nariadenie ECB a usmernenie ECB o štatistike držby cenných papierov

Dňa 22. februára 2018 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2018/7, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 a usmernenie ECB/2018/8, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7. Obidva právne predpisy sa týkajú štatistiky držby cenných papierov a zavádzajú dve hlavné zmeny. Po prvé, bankové skupiny môžu odteraz svoje štatistické údaje o držbe cenných papierov (securities holding statistics – SHS) namiesto príslušnej národnej centrálnej banky nahlasovať priamo ECB. Podmienkou je, že príslušná národná centrálna banka sa pre túto možnosť rozhodne a informuje o tom ECB i príslušný vykazujúci subjekt. Po druhé, právne predpisy objasňujú, že všetky významné dohliadané subjekty a dohliadané skupiny, nad ktorými vykonáva priamy dohľad ECB, sa budú v zmysle nariadenia ECB/2018/7 považovať za bankové skupiny vykazujúce údaje SHS. Obidva právne predpisy boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Vyhlásenie inštitúcie za „zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu“

Dňa 23. februára 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti hodnoteniu vypracovanému Radou pre dohľad a následnému oznámeniu Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, ktoré konštatuje, že banka ABLV Bank AS a jej dcérska spoločnosť v Luxembursku ABLV Bank Luxembourg SA zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú v dôsledku výrazného zhoršenia ich stavu likvidity. Hodnotenie vypracované v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 bolo s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií konzultované a rada s hodnotením súhlasila. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Konečné znenie dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov

Dňa 2. marca 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť konečné znenie dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov. Zverejneniu predchádzala verejná konzultácia, ktorá prebiehala od 4. októbra 2017 do 8. decembra 2017 a v rámci ktorej bolo prijatých viac ako 450 pripomienok. Prehľad najpodstatnejších pripomienok je uvedený v súhrne odpovedí, ktorý bol spolu s finálnou verziou dodatku a súvisiacou tlačovou správou zverejnený dňa 15. marca 2018. Všetky tieto materiály sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Najčastejšie otázky o stratégii prechodného obdobia v súvislosti s Brexitom

Dňa 5. marca 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť najčastejšie otázky o stratégii prechodného obdobia v súvislosti s Brexitom. Najčastejšie otázky, ktoré zohľadňujú dohodu medzi 27 členskými štátmi zostávajúcimi v Európskej únii a Spojeným kráľovstvom o rokovaní o možnom prechodnom období v rámci druhej fázy rokovaní o vystúpení, ako aj dôsledky tohto vývoja na očakávania dohľadu ECB, sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Výročná správa o činnosti dohľadu za rok 2017

Dňa 12. marca 2018 Rada guvernérov prijala výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2017 vypracovanú v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 („nariadenia o SSM“) a schválila jej zverejnenie a odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii, Euroskupine a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. V nadväznosti na prezentáciu správy predsedníčkou Rady pre dohľad v Európskom parlamente v pondelok 26. marca 2018 bude správa v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Verejná konzultácia o kapitole všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov, ktorá sa zaoberá všeobecnými témami

Dňa 19. marca 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o kapitole všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov, ktorá sa zaoberá všeobecnými témami. Táto kapitola objasňuje, ako ECB zamýšľa zabezpečiť jednotný výklad všeobecných tém (tzn. tém nesúvisiacich s modelmi), predovšetkým v prípade postupu založeného na interných ratingoch, a to najmä pokiaľ ide o základné zásady interných modelov vrátane implementácie postupu založeného na interných ratingoch, riadenie interných modelov, internú validáciu, interný audit, používanie modelov, riadenie zmien modelov a účasť tretích strán. Začiatok verejnej konzultácie bude čoskoro oznámený na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá