Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2018

Politică monetară

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 21 martie 2018, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de conformitate pentru anul 2017. Informații suplimentare pe această temă pot fi găsite într-o secțiune specială a Raportului anual 2017 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 9 aprilie 2018.

Comunicare externă

Calendarele ședințelor Consiliului guvernatorilor și ale Consiliului general al BCE pentru anul 2019

La data de 2 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul ședințelor sale din anul 2019. După aprobarea și de către Consiliul general, la 16 martie 2018, a propriului calendar privind ședințele, cele două calendare au fost publicate pe website-ul BCE.

Raportul anual 2017 al BCE

La data de 19 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2017 al BCE, care va fi prezentat Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și va fi pus la dispoziția publicului pe website-ul BCE în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene la data de 9 aprilie 2018.

Operațiuni de piață

Răspunsul Eurosistemului la consultarea publică a ESMA privind cerințele de publicare în cazul securitizărilor

La data de 9 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică privind cerințele de publicare în cazul securitizărilor, organizată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA). Această consultare publică are loc ca urmare a mandatului conferit ESMA prin Regulamentul (UE) 2017/2402, care stabilește un cadru general pentru securitizare și creează un cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată, vizând elaborarea mai multor standarde tehnice de reglementare în vederea implementării depline a cadrului. Acest cadru se va aplica de la 1 ianuarie 2019. Răspunsul Eurosistemului este disponibil pe website-ul ESMA.

Aspecte tehnice legate de implementarea programului de achiziționare de active

La data de 15 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat două aspecte tehnice legate de implementarea programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP). În primul rând, Consiliul guvernatorilor a aprobat achizițiile de obligațiuni de la șapte entități în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP), la propunerea Deutsche Bundesbank și în urma unei evaluări a eligibilității efectuate de Comitetul pentru operațiuni de piață și Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Eurosistemului. Cele șapte entități sunt: Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank și Hamburgische Investitions- und Förderbank. În al doilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze, de la 50 de miliarde EUR la 75 de miliarde EUR, limita superioară pentru garanțiile sub formă de numerar utilizate în cadrul programului de împrumut de titluri de valoare al Eurosistemului. Această majorare cu 25 de miliarde EUR este proporțională cu creșterea deținerilor în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public de la introducerea garanțiilor sub formă de numerar pentru împrumuturile de titluri de valoare în luna decembrie 2016. Informații mai detaliate privind parametrii operaționali ai programului de achiziționare de active și execuția acestuia sunt disponibile pe website-ul BCE.

Tratamentul în scopul raportării în cadrul OTRTL-II aplicabil reorganizărilor corporative care implică foste instituții-punte

La data de 15 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat o modificare a tratamentului în scopul raportării în cadrul celei de a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-II), pentru a ține seama de o serie de situații specifice neprevăzute la momentul adoptării Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), care stabilește cadrul juridic pentru aceste operațiuni. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a decis că, pentru reorganizările corporative implicând instituții care, pe parcursul celei de-a doua perioade de referință (astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (14) din Decizia (UE) 2016/810), au avut statutul de instituție-punte (astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (59) din Directiva 2014/59/UE) timp de peste 12 luni, dispozițiile articolului 7 alineatul (6) din Decizia (UE) 2016/810 nu se aplică. În schimb, instituția principală în cadrul OTRTL-II ar trebui să evidențieze cifrele relevante referitoare la împrumuturi ale instituției-punte achiziționate, ca ajustare a soldului împrumuturilor eligibile, în al doilea model de raportare pentru instituțiile de credit.

Infrastructura pieței și plăți

Actualizarea din 2017 a documentației privind modelul băncilor centrale corespondente

La data de 22 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat o actualizare a procedurilor privind modelul băncilor centrale corespondente (correspondent central banking model – CCBM) pentru contrapartidele din Eurosistem („broșura privind CCBM”) și publicarea acesteia pe website-ul BCE, alături de o anexă tehnică intitulată „CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area”, care a fost, de asemenea, actualizată în mod corespunzător. Această actualizare anuală a inclus numai modificări factuale minore. Ambele documente actualizate sunt disponibile pe website-ul BCE.

Mandatul revizuit al Forumului european privind securitatea plăților de mică valoare

La data de 2 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat mandatul revizuit al Forumului european privind securitatea plăților de mică valoare (SecuRe Pay), care a fost înființat în 2011 ca forum de cooperare voluntară între autoritățile de supraveghere a furnizorilor de servicii de plată și cele de monitorizare a sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată din cadrul Uniunii Europene și al Spațiului Economic European. Mandatul este revizuit periodic. Revizuirile recente reflectă structura organizatorică actuală a BCE și ABE la nivel de comisii, clarifică unele aspecte procedurale ale activității forumului și includ doi observatori suplimentari în forum, și anume Supravegherea bancară a BCE și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor. Mandatul actualizat al SecuRe Pay este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

La data de 2 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/12, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la soluționarea creditelor ipotecare restante în Irlanda

La data de 5 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/13, la solicitarea președintelui Comisiei comune pentru justiție și egalitate din cadrul Oireachtas (Parlamentul național irlandez).

Avizul Consiliului guvernatorilor cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

La data de 7 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/14, la solicitarea președintelui Consiliului European.

Avizul BCE cu privire la securitatea și protecția infrastructurilor de importanță critică

La data de 21 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/15, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, acționând în numele Ministerului finanțelor din Belgia.

Guvernanța corporativă

Compatibilitatea măsurilor impuse guvernatorului Latvijas Banka cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

La data de 7 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la chestiunea menționată mai sus în temeiul articolului 14.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque de France

La data de 9 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2018/9 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque de France. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Statistică

A doua consultare publică privind o nouă rată a dobânzii overnight la operațiunile negarantate în euro

La data de 15 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei a doua consultări publice privind caracteristicile detaliate ale noii rate a dobânzii overnight la operațiunile negarantate în euro. Prin această consultare, care se desfășoară până la 20 aprilie 2018, BCE vizează să colecteze opiniile părților interesate cu privire la metodologia noii rate, precum și la parametrii operaționali și tehnici principali. Documentația aferentă consultării publice, însoțită de un comunicat de presă pe aceeași temă, este disponibilă pe website-ul BCE.

Regulamentul BCE și Orientarea BCE privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare

La data de 22 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2018/7 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 și Orientarea BCE/2018/8 de modificare a Orientării BCE/2013/7, ambele privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare. Aceste acte juridice introduc două modificări principale. În primul rând, de acum înainte, grupurile bancare își pot raporta datele statistice referitoare la deținerile de titluri de valoare direct la BCE, și nu prin intermediul băncii centrale naționale (BCN) respective, cu condiția ca aceasta din urmă să decidă în favoarea acestei opțiuni și să informeze BCE și agentul de raportare vizat. În al doilea rând, a fost clarificat faptul că toate entitățile supravegheate și grupurile supravegheate semnificative aflate sub supravegherea directă a BCE intră în categoria grupurilor bancare care raportează date statistice referitoare la deținerile de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul BCE/2018/7. Ambele acte juridice au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Declararea unei instituții drept „în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate”

La data de 23 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o evaluare realizată de Consiliul de supraveghere și la notificarea ulterioară adresată Comitetului unic de rezoluție prin care s-a stabilit că ABLV Bank AS și filiala acesteia din Luxemburg, ABLV Bank Luxembourg SA, erau în curs de a intra în dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate ca urmare a deteriorării semnificative a situației lichidității băncilor. Comitetul unic de rezoluție a fost consultat cu privire la evaluarea realizată în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și și-a exprimat acordul cu privire la evaluare. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Anexa finală la Liniile directoare ale BCE privind creditele neperformante, adresate băncilor

La data de 2 martie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica anexa finală la Liniile directoare ale BCE privind creditele neperformante, adresate băncilor, în urma consultării publice conexe, lansată la 4 octombrie 2017 și încheiată la 8 decembrie 2017, în cadrul căreia au fost primite peste 450 de observații individuale. Cele mai importante și semnificative observații sunt prezentate într-o sinteză a reacțiilor la consultare, care a fost publicată la data de 15 martie 2018, alături de anexa finală și de un comunicat de presă pe aceeași temă, toate acestea fiind disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Răspunsurile la întrebările frecvente referitoare la strategia pentru Brexit în ceea ce privește perioada de tranziție

La data de 5 martie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica răspunsurile la întrebările frecvente referitoare la strategia pentru Brexit în ceea ce privește perioada de tranziție. Aceste răspunsuri, care țin seama de acordul dintre cele 27 de state membre care vor rămâne în Uniunea Europeană și Regatul Unit de a negocia o posibilă perioadă de tranziție în a doua etapă a negocierilor de retragere, precum și de implicațiile acestei direcții de evoluție pentru așteptările în materie de supraveghere ale BCE, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Raportul anual 2017 privind activitățile de supraveghere

La data de 12 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2017 al BCE privind activitățile de supraveghere, întocmit în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (Regulamentul privind MUS), și a autorizat publicarea și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu, Comisia Europeană, Eurogrup și parlamentele naționale ale statelor membre participante. Raportul va fi publicat luni, 26 martie 2018, pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, ulterior prezentării, în aceeași zi, a acestuia de către președinta Consiliului de supraveghere în fața Parlamentului European.

Consultare publică privind capitolul referitor la generalități din Ghidul BCE privind modelele interne

La data de 19 martie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la proiectul de capitol referitor la generalități din Ghidul BCE privind modelele interne. Acest capitol oferă transparență cu privire la modul în care BCE vizează să asigure o înțelegere uniformă a aspectelor generale (mai exact, care nu sunt specifice modelelor), în special pentru abordarea bazată pe modele interne de rating, și anume a principiilor generale pentru modelele interne, inclusiv implementarea abordării bazate pe modele interne de rating, guvernanța modelelor interne, validarea internă, auditul intern, utilizarea modelelor, gestionarea modificărilor modelelor și implicarea părților terțe. Consultarea publică este prevăzută a fi lansată în scurt timp pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media