Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Maaliskuu 2018

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.3.2018 raportin kieltojen noudattamisesta vuonna 2017. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta käsitellään EKP:n vuoden 2017 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 9.4.2018.

Viestintä

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston vuoden 2019 kokouskalenterit

EKP:n neuvosto hyväksyi vuoden 2019 kokouskalenterinsa 2.3.2018 ja yleisneuvosto oman kokouskalenterinsa 16.3.2018. Molemmat kalenterit on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n vuosikertomus 2017

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.3.2018 EKP:n vuoden 2017 vuosikertomuksen, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 22:lla EU:n virallisella kielellä 9.4.2018 ja esitellään samana päivänä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän vastaus ESMAn julkiseen kuulemiseen arvopaperistamistapahtumia koskevista tiedonantovaatimuksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.3.2018 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) järjestämään julkiseen kuulemiseen arvopaperistamistapahtumia koskevista tiedonantovaatimuksista. Kuulemisen perustana on yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle annettu asetus (EU) 2017/2402, jossa ESMAlle annetaan tehtäväksi laatia teknisiä sääntelystandardeja, jotta asetuksen tiedonantovaatimukset toteutuvat kaikilta osin. Asetusta aletaan soveltaa 1.1.2019. Eurojärjestelmän vastaus on luettavissa ESMAn verkkosivuilla.

Laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman tekninen toteutus

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2018 muutoksia laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman tekniseen toteutukseen. Ensinnäkin EKP:n neuvosto päätti Saksan keskuspankin esityksestä ja eurojärjestelmän markkinaoperaatioiden komitean ja riskienhallintakomitean suorittaman hyväksyttävyysarvioinnin pohjalta, että julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa voidaan vastaisuudessa ostaa myös seuraavien seitsemän yhteisön liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja: Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank ja Hamburgische Investitions- und Förderbank. Toiseksi se päätti, että eurojärjestelmän arvopaperilainausoperaatioissa voidaan jatkossa hyväksyä käteisvakuuksia enimmillään 75 miljardin euron arvosta, mikä on 25 miljardia euroa enemmän kuin aiempi 50 miljardin euron enimmäismäärä. Korotus on suhteessa siihen, paljonko julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa ostettujen arvopapereiden määrä on kasvanut sen jälkeen, kun arvopaperilainausoperaatioissa alettiin hyväksyä käteisvakuuksia joulukuussa 2016. Yksityiskohtaisempaa tietoa laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta ja sen toteutuksesta on EKP:n verkkosivuilla.

Muutos toisen sarjan kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita koskeviin raportointivaatimuksiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2018 muutoksen toisen sarjan kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita koskeviin raportointivaatimuksiin. Se päätti, että näiden operaatioiden oikeusperustana toimivan päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) artiklan 7 kohdan 6 säännöksiä ei sovelleta silloin, kun kohdassa tarkoitetussa yritysjärjestelyssä on mukana laitos, joka samaisen päätöksen artiklan 1 alakohdassa 14 määriteltynä toisena vertailujaksona oli direktiivin 2014/59/EU artiklan 2 alakohdassa 59 määritelty omaisuudenhoitoyhtiö yli 12 kuukauden ajan. Tällaisessa erityistilanteessa, jota ei osattu ottaa huomioon laadittaessa päätöstä (EU) 2016/810, TLTRO II ‑ryhmän vastuulaitoksen tulisi kirjata yritysjärjestelyssä ostetun omaisuudenhoitoyhtiön luotonantotiedot jälkimmäiseen raportointilomakkeeseen, jolla raportoidaan huomioon otettavaan lainakantaan vaikuttavat muutokset.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevien asiakirjojen vuoden 2017 päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.2.2018 vuotuiset päivitykset kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevaan menettelykuvaukseen eurojärjestelmän vastapuolille ja sen teknisenä liitteenä olevaan yhteenvetoon sopimuksista/menettelyistä euroalueella. Päivityksessä asiakirjoihin tehtiin vain pieniä asiamuutoksia. EKP:n neuvosto antoi myös luvan julkaista päivitetyt asiakirjat, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen yhteistyöryhmän mandaatin tarkistus

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.3.2018 vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen yhteistyöryhmän (SecuRe Pay) tarkistetun mandaatin. Yhteistyöryhmä perustettiin vuonna 2011, ja se toimii maksupalveluntarjoajia valvovien viranomaisten sekä maksujärjestelmien ja maksuvälineiden yleisvalvojien vapaaehtoisen yhteistyön foorumina Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella. Yhteistyöryhmän mandaatti tarkistetaan säännöllisesti. Tuoreimmissa tarkistuksissa on otettu huomioon EKP:n ja EPV:n nykyinen komiteatason organisaatiorakenne, selvennetty yhteistyöryhmän työhön liittyviä menettelykysymyksiä ja lisätty ryhmän kokoonpanoon tarkkailijoiksi EKP:n pankkivalvontaorganisaation edustaja ja EU:n verkko- ja tietoturvaviraston edustaja. Yhteistyöryhmän tarkistettu mandaatti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 2.3.2018 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/12.

EKP:n lausunto asuntovelkarästien uudelleenjärjestelystä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 5.3.2018 Irlannin parlamentin oikeus- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2018/13.

EKP:n neuvoston lausunto Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 7.3.2018 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2018/14.

EKP:n lausunto kriittisten infrastruktuurien turvallisuudesta ja suojelemisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.3.2018 Belgian keskuspankin pääjohtajan Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2018/15.

Hallinto ja valvonta

Latvian keskuspankin pääjohtajaan kohdistettujen toimenpiteiden yhteensopivuus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön kanssa

EKP:n neuvosto päätti 7.3.2018 saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 14.2 mukaisesti.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Ranskan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 9.3.2018 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banque de Francen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/9). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Toinen julkinen kuuleminen uudesta vakuudettomien euromääräisten yön yli markkinoiden korosta

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2018 toisen julkisen kuulemismenettelyn käynnistämisen uudesta vakuudettomien euromääräisten yön yli ‑markkinoiden korosta. Kuulemismenettelyn myötä sidosryhmillä on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä uuden koron laskentamenetelmästä ja muista keskeisistä teknisistä ja toiminnallisista parametreista. Vastausaikaa on 20.4.2018 saakka. Kuulemisasiakirjat ja aiheesta kertova lehdistötiedote ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia EKP:n asetukseen ja suuntaviivoihin arvopaperien omistusta koskevista tilastoista

EKP:n neuvosto antoi 22.2.2018 suuntaviivat EKP/2018/8 ja asetuksen EKP/2018/7, joilla muutetaan arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettuja suuntaviivoja EKP/2013/7 ja asetusta (EU) N:o 1011/2012. Muutosten myötä pankkiryhmät voivat ensinnäkin raportoida arvopaperien omistusta koskevat tilastotietonsa vastaisuudessa suoraan EKP:lle (sen sijaan, että ne toimittaisivat tiedot maansa kansallisen keskuspankin välityksellä), kun maan kansallinen keskuspankki on ilmoittanut EKP:lle ja raportoijapankeille hyväksyvänsä menettelytavan. Toiseksi selvennettiin, että kaikki EKP:n suorassa valvonnassa olevat merkittävät valvottavat yhteisöt ja ryhmittymät luetaan asetuksen EKP/2018/7 nojalla arvopaperien omistusta koskevia ryhmittymätietoja raportoiviksi tiedonantajiksi. Molemmat muutossäädökset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Laitoksen toteaminen kykenemättömäksi tai todennäköisesti kykenemättömäksi jatkamaan toimintaansa

EKP:n neuvosto jätti 23.2.2018 vastustamatta valvontaelimen laatimaa asetuksen (EU) N:o 806/2014 artiklan 18 kohdan 1 mukaista arviota ja yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle annettavaa ilmoitusta, joissa ABLV Bank AS ja sen Luxemburgissa sijaitseva tytäryhtiö ABLV Bank Luxembourg SA todetaan kykenemättömäksi tai todennäköisesti kykenemättömäksi jatkamaan toimintaansa pankkien likviditeettitilanteen huomattavan heikkenemisen vuoksi. Valvontaelimen arviosta kuultiin yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa, ja se hyväksyi arvion. Aihetta koskeva lehdistötiedote on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Lopulliset EKP:n lisäodotukset järjestämättömien saamisten käsittelystä

EKP:n neuvosto jätti 2.3.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista lopulliset EKP:n lisäodotukset järjestämättömien saamisten käsittelystä. Lisäodotukset viimeisteltiin 4.10.–8.12.2017 järjestetyn julkisen kuulemismenettelyn pohjalta. Vastauksia saatiin yli 450, ja niistä olennaisimmat ja merkittävimmät on koottu palauteyhteenvedoksi. Lopulliset lisäodotukset, palauteyhteenveto ja aiheesta kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla 15.3.2018.

Vastauksia kysymyksiin Brexit-siirtymäkautta koskevasta strategiasta

EKP:n neuvosto jätti 5.3.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta Brexit-siirtymäkautta koskevien kysymysten ja vastausten julkaisemisesta. Kysymys- ja vastausasiakirjassa on otettu huomioon Euroopan unioniin jäävien 27 jäsenvaltion sekä Ison-Britannian välinen sopimus, jonka mukaan eroneuvottelujen toisessa vaiheessa sovittaisiin mahdollisesta siirtymäkaudesta, sekä siirtymäkauden vaikutukset EKP:n valvontaodotuksiin. Kysymykset ja vastaukset ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Pankkivalvonnan toimintakertomus vuodelta 2017

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.3.2018 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuodelta 2017 sekä sen julkaisemisen ja lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle, euroryhmälle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. YVM-asetuksen (asetus (EU) N:o 1024/2013) artiklan 20 mukaisesti laadittu toimintakertomus julkaistaan EKP:n pankkivalvontasivuilla maanantaina 26.3.2018, kun valvontaelimen puheenjohtaja on esitellyt sen Euroopan parlamentille.

Julkinen kuuleminen sisäisten mallien ohjeiden yleisosasta

EKP:n neuvosto jätti 19.3.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen EKP:n laatimien sisäisten mallien ohjeiden yleisosasta. Ohjeiden yleisosassa kerrotaan, miten EKP aikoo taata, että laitoksilla on yhteneväinen käsitys yleisperiaatteista, joita niiden tulisi noudattaa sisäisten mallien – erityisesti sisäisten luottoluokitusten menetelmän soveltamisen – suhteen muun muassa mallien hallinnoinnissa, sisäisessä validoinnissa, sisäisessä tarkastuksessa, mallien käytössä, mallien muuttamisessa ja ulkopuolisten toimijoiden käytössä. Kuulemismenettely on tarkoitus käynnistää pian EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle