SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2018

Pengepolitik

Centralbankernes overholdelse af forbuddene mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 21. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet 2017-rapporten om overholdelsen i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvorefter det er ECB's opgave at overvåge, at centralbanker i EU overholder forbuddene i traktatens artikel 123 og 124 samt de dertil knyttede forordninger. Nærmere oplysninger herom findes i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2017, som bliver offentliggjort på ECB's websted 9. april 2018.

Ekstern kommunikation

Styrelsesrådets og Det Generelle Råds mødekalendere i 2019

Den 2. marts 2018 godkendte Styrelsesrådet datoerne for dets møder i 2019. Efter at Det Generelle Råd havde godkendt sin egen mødekalender den 16. marts 2018, blev begge mødekalendere offentliggjort på ECB's websted.

ECB's årsberetning 2017

Den 19. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2017, som vil blive forelagt Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og offentliggjort på ECB's websted den 9. april 2018 på 22 af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Markedsoperationer

Eurosystemets svar på ESMA's offentlige høring om oplysningskrav i forbindelse med securitiseringer

Den 9. marts 2018 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets svar på Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) offentlige høring om oplysningskrav i forbindelse med securitiseringer. Den offentlige høring følger op på det mandat, der blev givet ESMA i forordning (EU) 2017/2402, hvori der opstilles en generel ramme for securitisering og skabes en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering, med henblik på at udarbejde flere reguleringsmæssige tekniske standarder for at gennemføre rammen fuldt ud. Rammen vil gælde fra 1. januar 2019. Eurosystemets svar er offentliggjort på ESMA’s websted.

Tekniske aspekter af gennemførelsen af programmet til opkøb af værdipapirer

Den 15. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet to tekniske aspekter i relation til gennemførelsen af opkøbsprogrammet (APP). For det første vedtog Styrelsesrådet opkøb af obligationer fra syv enheder under PSPP (opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor) efter forslag fra Deutsche Bundesbank og efter en godkendelsesvurdering, som blev gennemført af Eurosystemets Markedsoperationskomite og Risikostyringskomiteen. De syv enheder er Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank og Hamburgische Investitions- und Förderbank. For det andet besluttede Styrelsesrådet at sætte den øvre grænse for sikkerhedsstillelse i kontanter inden for Eurosystemets værdipapirudlånsprogram op fra 50 mia. euro til 75 mia. euro. Stigningen på 25 mia. euro er proportional i forhold til stigningen i PSPP-beholdninger siden indførelsen af kontanter som sikkerhed i forbindelse med værdipapirudlån i december 2016. Mere detaljerede oplysninger om APP's operationelle parametre og programmets gennemførelse findes på ECB's websted.

Behandling af TLTRO-II indberetninger om erhvervsmæssige omstruktureringer af tidligere broinstitutter

Den 15. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet en ændring af behandlingen af indberetninger i forbindelse med den anden serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-II) for at tage højde for en række specifikke situationer, der ikke var taget højde for, da afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10), som fastsætter de retlige rammer for disse operationer, blev vedtaget. Styrelsesrådet besluttede nærmere bestemt, at der for erhvervsmæssige omstruktureringer, som omfatter institutter, der i løbet af den anden referenceperiode (som defineret i henhold til artikel 1, stk. 14, i afgørelse (EU) 2016/810), har haft status af broinstitut (som defineret i artikel 2, stk. 59, i direktiv 2014/59/EU) i mere end 12 måneder, gælder bestemmelserne i artikel 7, stk. 6, i afgørelse (EU) 2016/810 ikke. Derimod bør det ledende TLTRO-II institut medtage det erhvervede broinstituts relevante lånebeløb i kreditinstituttets andet indberetningsskema som en tilpasning af de udestående beløb på godkendte lån.

Markedsinfrastruktur og betalinger

2017-opdateringen af dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen

Den 22. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet en opdatering af korrespondentcentralbankmodellens (CCBM's) procedurer for Eurosystemets modparter ("CCBM-brochuren") og dens offentliggørelse på ECB's websted sammen med et teknisk bilag med titlen "CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area", der også var blevet opdateret. Denne årlige opdatering indbefattede kun mindre faktuelle ændringer. Begge de opdaterede dokumenter findes på ECB's websted.

Ændret mandat for European Forum on the Security of Retail Payments

Den 2. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet et ændret mandat for European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay), der blev oprettet i 2011 som et forum for frivilligt samarbejde mellem tilsynsmyndigheder for betalingstjenesteudbydere og overvågere af betalingssystemer og betalingsinstrumenter inden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Mandatet opdateres med jævne mellemrum. De seneste ændringer afspejler ECB's og EBA's nuværende organisatoriske opbygning på udvalgsniveau, afklarer en række proceduremæssige aspekter af forummets arbejde og omfatter yderligere to observatører i forummet, nemlig ECB Banktilsyn og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed. SecuRe Pay's reviderede mandat findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

Den 2. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/12 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om sanering af realkreditlånsrestancer i Irland

Den 5. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/13 på anmodning af formanden for Oireachtas' (det irske parlaments) fælles udvalg om retlige anliggender og ligestilling.

Styrelsesrådets udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank

Den 7. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/14 på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd.

ECB's udtalelse om sikkerheden og beskyttelsen af kritiske infrastrukturer i Belgien

Den 21. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/15 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (på vegne af den belgiske finansminister).

Corporate governance

Foreneligheden af de foranstaltninger, der er pålagt direktøren for Latvijas Banka, med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

Den 7. marts 2018 besluttede Styrelsesrådet at indbringe ovenstående sag for Den Europæiske Unions Domstol med henvisning til artikel 14.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France

Den 9. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France (ECB/2018/9). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Statistik

Anden offentlige høring om en ny usikret dag til dag-eurorente

Den 15. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet at iværksætte den anden offentlige høring om de nærmere træk ved den nye usikrede dag til dag-eurorente. Hensigten med høringen, der løber indtil 20. april 2018, er at indhente interessenternes synspunkter på den anvendte metode til den nye rente samt de væsentligste operationelle og tekniske parametre. Høringsdokumenterne findes sammen med en pressemeddelelse om høringen på ECB's websted.

ECB's forordning og ECB's retningslinje om statistik over beholdninger af værdipapirer

Den 22. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2018/7 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 og retningslinje ECB/2018/8 om ændring af retningslinje ECB/2013/7, som begge vedrører statistik over beholdninger af værdipapirer. Disse retsakter indfører to væsentlige ændringer. For det første kan bankkoncerner fra nu af indberette statistik over deres beholdninger af værdipapirer direkte til ECB i stedet for via deres respektive nationale centralbank, hvis den nationale centralbank vælger denne mulighed og informerer ECB og rapporteringsenheden herom. For det andet vil alle signifikante enheder under tilsyn og koncerner under ECB's direkte tilsyn blive betragtet som bankkoncerner, der indberetter værdipapirstatistik i henhold til forordning ECB/2018/7. Begge retsakter er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Banktilsyn

Et institut erklæres "nødlidende eller forventeligt nødlidende"

Den 23. februar 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod en vurdering, som Tilsynsrådet havde udarbejdet, og den efterfølgende meddelelse til Den Fælles Afviklingsinstans, som afgjorde, at ABLV Bank AS og bankens filial i Luxembourg, ABLV Bank Luxembourg SA, var nødlidende eller forventeligt nødlidende som følge af en betydelig forringelse af bankens likviditet. Vurderingen, der var udarbejdet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014, blev sendt i høring i Den Fælles Afviklingsinstans, som kunne tilslutte sig vurderingen. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

Det endelige tillæg til ECB's vejledning til banker om misligholdte lån

Den 2. marts 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at offentliggøre det endelige tillæg til ECB's vejledning til banker om misligholdte lån efter en offentlig høring herom, der fandt sted mellem 4. oktober 2017 og 8. december 2017, og som affødte 450 kommentarer. De væsentligste og mest betydningsfulde kommentarer findes i redegørelsen for resultatet af høringen, der blev offentliggjort 15. marts 2018 sammen med det endelige tillæg og en pressemeddelelse herom. Alle disse dokumenter er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Ofte stillede spørgsmål om brexitstrategien for overgangsperioden

Den 5. marts 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en række ofte stillede spørgsmål om brexitstrategien for overgangsperioden. Disse ofte stillede spørgsmål, der tager højde for aftalen mellem de 27 lande, som forbliver medlemmer af Den Europæiske Union, og Det Forenede Kongerige om at forhandle en mulig overgangsperiode i løbet af den anden fase af udtrædelsesforhandlingerne og konsekvenserne af denne udvikling for ECB's tilsynsmæssige forventninger, findes på ECB's banktilsynswebsted.

Årsrapport om tilsynsvirksomheden i 2017

Den 12. marts 2018 vedtog Styrelsesrådet "Årsrapport for ECB's tilsynsvirksomhed 2017", som er udarbejdet i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1024/2013 (SSM-forordningen), og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort og fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og de nationale parlamenter i de deltagende medlemslande. Rapporten offentliggøres på ECB's banktilsynswebsted mandag den 26. marts 2018, efter at formanden for Tilsynsrådet har forelagt den for Europa-Parlamentet samme dag.

Offentlig høring om kapitlet om generelle emner i ECB's vejledning om interne modeller

Den 19. marts 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om udkastet til kapitlet om generelle emner i ECB's vejledning om interne modeller. Kapitlet øger gennemsigtigheden med hensyn til, hvordan ECB har til hensigt at sikre en ensartet forståelse af de generelle (dvs. ikke-modelspecifikke) emner, især hvad angår metoden med interne ratings, nemlig hovedreglerne for interne modeller, herunder implementeringen af metoden med interne ratings, styringen af interne modeller, intern validering, intern revision, anvendelse af modeller, ledelse af modelforandringer og involvering af tredjeparter. Den offentlige høring forventes snart at blive iværksat på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt