Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

ožujak 2018.

Monetarna politika

Usklađenost središnjih banaka sa zabranama monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB-u dodjeljuje zadaća praćenja pridržavaju li se središnje banke EU-a zabrana iz članaka 123. i 124. UFEU-a te povezanih uredbi, Upravno je vijeće 21. ožujka 2018. odobrilo izvješće o usklađenosti za godinu 2017. Dodatne informacije o tome mogu se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB-a za 2017. godinu, koje će 9. travnja 2018. biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Obavještavanje javnosti

Raspored sastanaka Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB-a u 2019.

Upravno vijeće odobrilo je 2. ožujka 2018. raspored svojih sastanaka koji će se održavati u 2019. Nakon što je Opće vijeće 16. ožujka 2018. odobrilo raspored vlastitih sastanaka, oba su kalendara objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnje izvješće ESB-a za 2017.

Upravno vijeće donijelo je 19. ožujka 2018. Godišnje izvješće ESB-a za 2017., koje će biti predstavljeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta i objavljeno 9. travnja 2018. na mrežnim stranicama ESB-a na 22 službena jezika Europske unije.

Operacije na tržištu

Odgovor Eurosustava na javno savjetovanje ESMA-e o zahtjevima za objavu u vezi sa sekuritizacijama

Upravno vijeće odobrilo je 9. ožujka 2018. odgovor Eurosustava na javno savjetovanje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire (ESMA) o zahtjevima za objavu u vezi sa sekuritizacijama. Javno savjetovanje daljnja je aktivnost u sklopu zadaće ESMA-e u skladu s Uredbom (EU) 2017/2402, kojom se utvrđuje opći okvir za sekuritizaciju i uspostavlja specifični okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, kako bi se pripremilo nekoliko regulatornih tehničkih standarda za potpunu provedbu okvira. Taj će se okvir primjenjivati od 1. siječnja 2019. Odgovor Eurosustava može se pronaći na mrežnim stranicama ESMA-a.

Aspekti tehničke provedbe programa kupnje vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 15. ožujka 2018. dva aspekta tehničke provedbe u vezi s programom kupnje vrijednosnih papira. Prvo, Upravno vijeće odobrilo je kupnje obveznica od sedam subjekata u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora prema prijedlogu središnje banke Deutsche Bundesbank i nakon procjene prihvatljivosti koju su proveli Odbor za tržišne operacije i Odbor za upravljanje rizicima Eurosustava. Tih sedam subjekata su Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank i Hamburgische Investitions- und Förderbank. Drugo, Upravno vijeće odlučilo je povisiti gornju granicu gotovinskoga kolaterala za program pozajmljivanja vrijednosnih papira Eurosustava s 50 mlrd. EUR na 75 mlrd. EUR. Povećanje za 25 mlrd. EUR razmjerno je povećanju držanja vrijednosnih papira stečenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora od uvođenja gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira u prosincu 2016. Više pojedinosti o operativnim parametrima programa kupnje vrijednosnih papira i njegovoj provedbi može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izvještavanje u sklopu operacija TLTRO-II o reorganizacijama društava koje obuhvaćaju nekadašnje prijelazne institucije

Upravno vijeće odobrilo je 15. ožujka 2018. promjenu načina izvještavanja u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-II) zbog specifičnih situacija koje nisu bile predviđene u vrijeme donošenja Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10), kojom se utvrđuje pravni okvir za te operacije. Naime, Upravno vijeće odlučilo je da se na reorganizacije društava koje obuhvaćaju institucije koje su u drugom referentnom razdoblju (kako je definirano člankom 1. stavkom 14. Odluke (EU) 2016/810) više od 12 mjeseci imale status prijelazne institucije (kako je definirana u članku 2. stavku 59. Direktive 2014/59 (EU) ne trebaju primjenjivati odredbe članka 7. stavka 6. Odluke (EU) 2016/810. Umjesto toga bi vodeća institucija u operaciji TLTRO-II u trebala evidentirati odgovarajuće podatke o kreditiranju, koji se odnose na stečenu prijelaznu instituciju, u drugom obrascu za izvještavanje kreditne institucije, i to kao prilagodbu stanja prihvatljivih kredita.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Posuvremenjenje dokumentacije korespondentnog centralnobankarskog modela u 2017.

Upravno vijeće odobrilo je 22. veljače 2018. posuvremenjenje procedura korespondentnog centralnobankarskog modela (CCBM) za druge ugovorne strane Eurosustava (»brošura o CCBM-u«) i njihovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a, zajedno s tehničkim prilogom pod nazivom Informacije o CCBM-u za druge ugovorne strane – sažetak pravnih instrumenata koji se upotrebljavaju u europodručju, koji je također posuvremenjen. Ovogodišnje posuvremenjenje sastojalo se tek od manjih činjeničnih izmjena. Oba izmijenjena dokumenta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmijenjen mandat Europskog foruma za sigurnost plaćanja malih vrijednosti

Upravno vijeće odobrilo je 2. ožujka 2018. izmijenjeni mandat Europskog foruma za sigurnost plaćanja malih vrijednosti (SecuRe Pay), koji je uspostavljen 2011. godine kao forum za dobrovoljnu suradnju nadzornih tijela pružatelja platnih usluga i nadzornika platnih sustava i platnih instrumenata unutar Europske unije i Europskoga gospodarskog područja. Taj se mandat povremeno preispituje. Tako se nedavnim revizijama izmijenila organizacijska struktura ESB-a i EBA-e na razini odbora, pojašnjeni su neki postupovni aspekti rada foruma te su u njega uključena dva dodatna promatrača, a to je nadzor banaka ESB-a i Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost. Posuvremenjeni mandat foruma SECuRe Pay može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

Upravno vijeće donijelo je 2. ožujka 2018. na zahtjev Vijeća Europske unije Mišljenje CON/2018/12.

Mišljenje ESB-a o rješavanju zakašnjelih otplata hipotekarnih kredita u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je 5. ožujka 2018. na zahtjev predsjednika Zajedničkog odbora za pravosuđe i jednakost irskog parlamenta (Oireachtas) Mišljenje CON/2018/13.

Mišljenje Upravnog vijeća o preporuci Vijeća Europske unije o imenovanju potpredsjednika Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 7. ožujka 2018. na zahtjev predsjednika Europskog vijeća Mišljenje CON/2018/14.

Mišljenje ESB-a o sigurnosti i zaštiti kritičnih infrastruktura

Upravno vijeće donijelo je 21. ožujka 2018. na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique, podnesen u ime belgijskog Ministarstva financija, Mišljenje CON/2018/15.

Upravljanje

Kompatibilnost mjera izrečenih guverneru središnje banke Latvijas Banka i Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

Upravno vijeće odlučilo je 7. ožujka 2018. to pitanje uputiti Sudu Europske unije u skladu s člankom 14. stavkom 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France

Upravno vijeće donijelo je 9. ožujka 2018. Preporuku ESB/2018/9 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Statistika

Drugo javno savjetovanje o novoj eurskoj kamatnoj stopi na neosiguranom prekonoćnom tržištu

Upravno vijeće odobrilo je 15. ožujka 2018. pokretanje drugog javnog savjetovanja o detaljnim značajkama nove eurske kamatne stope na neosiguranom prekonoćnom tržištu. Tijekom savjetovanja koje se provodi do 20. travnja 2018. ESB-u je cilj prikupiti mišljenja dionika o metodologiji nove stope kao i o ključnim operativnim i tehničkim parametrima. Dokumenti u vezi s javnim savjetovanjem, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Uredba ESB-a i Smjernica ESB-a o statističkim podatcima o držanjima vrijednosnih papira

Upravno vijeće donijelo je 22. veljače 2018. Uredbu ESB/2018/7 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 i Smjernicu ESB/2018/8 o izmjeni Smjernice ESB/2013/7, a obje se tiču statističkih podataka o držanjima vrijednosnih papira. Tim se pravnim aktima uvode dvije važne promjene. Prvo, bankovne grupe od sada mogu dostavljati statističke podatke o svojim držanjima vrijednosnih papira izravno ESB-u umjesto preko svojih nacionalnih središnjih banaka pod uvjetom da se odgovarajuća nacionalna središnja banka odluči za tu mogućnost te obavijesti ESB i odgovarajuću izvještajnu jedinicu. Drugo, pojašnjeno je da se svi značajni nadzirani subjekti i nadzirane grupe koje ESB izravno nadzire smatraju bankovnim grupama koje dostavljaju statističke podatke o držanjima vrijednosnih papira u području primjene Uredbe ESB/2018/7. Oba pravna akta objavljena su u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Proglašeno je da jedna institucija propada ili je vjerojatno da će propasti

Upravno vijeće 23. veljače 2018. nije imalo prigovor na ocjenu Nadzornog odbora i obavijest Jedinstvenom sanacijskom odboru kojima se utvrđuje da banka ABLV Bank AS i njezina banka kći u Luksemburgu ABLV Bank Luxembourg SA propadaju ili je vjerojatno da će propasti zbog znatnog pogoršanja likvidnosnog stanja tih banaka. Jedinstveni sanacijski odbor konzultiran je u vezi s tom ocjenom, pripremljenom u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 806/2014, i složio se s njom. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Konačni dodatak Uputama ESB-a bankama o neprihodonosnim kreditima

Upravno vijeće 2. ožujka 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi konačni dodatak Uputama ESB-a bankama o neprihodonosnim kreditima nakon povezanog javnog savjetovanja, koje je pokrenuto 4. listopada 2017. i završilo je 8. prosinca 2017., a tijekom kojeg je zaprimljeno više od 450 pojedinačnih primjedbi. Najvažnije primjedbe sažete su u izjavi o povratnim informacijama u sklopu savjetovanja koja je 15. ožujka 2018. objavljena uz konačni dodatak i povezano priopćenje za javnost, a svi se dokumenti mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Česta pitanja o strategiji povezanoj s Brexitom za prijelazno razdoblje

Upravno vijeće 5. ožujka 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave česta pitanja o strategiji povezanoj s Brexitom za prijelazno razdoblje. Ta česta pitanja, u kojima se uzima u obzir sporazum između 27 država članica koje će ostati u Europskoj uniji i Ujedinjene Kraljevine u vezi s pregovorima o mogućem prijelaznom razdoblju u sklopu druge faze pregovora o povlačenju i njegovim implikacijama za nadzorna očekivanja ESB-a, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Godišnje izvješće o nadzornim aktivnostima u 2017.

Upravno vijeće donijelo je 12. ožujka 2018. Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2017., sastavljeno u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1024/2013 (»Uredba o SSM-u«) te je odobrilo njegovu objavu i dostavu Europskom parlamentu, Vijeću, Euroskupini, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka u ponedjeljak, 26. ožujka 2018., nakon što ga predsjednica Nadzornog odbora tog dana predstavi Europskom parlamentu.

Javno savjetovanje o poglavlju o općim temama u Vodiču ESB-a o internim modelima

Upravno vijeće 19. ožujka 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o nacrtu poglavlja o općim temama u Vodiču ESB-a o internim modelima. U tom se poglavlju transparentno navodi na koji način ESB namjerava osigurati razumijevanje općih tema (tj. onih koje se ne odnose na same modele), osobito kada je riječ o pristupu zasnovanom na internim rejting-sustavima, odnosno o najvažnijim načelima za interne modele, uključujući provedbu pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima, upravljanje internim modelima, internu validaciju, internu reviziju, upotrebu modela, upravljanje promjenama modela i uključenost trećih osoba. Očekuje se da će se javno savjetovanje pokrenuti uskoro na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije