Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2018

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 21 mars 2018 godkände ECB-rådet denna efterlevnadsrapport för år 2017. Denna rapport upprättas i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i vilket ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget och därtill relaterade förordningar. Ytterligare information om detta ärende finns i ett särskilt avsnitt i ECB:s årsrapport 2017, som offentliggörs på ECB:s webbplats den 9 april 2018.

Extern kommunikation

2019 års sammanträdeskalendrar för ECB-rådet respektive ECB:s allmänna råd

Den 2 mars 2018 godkände ECB-rådet sin sammanträdeskalender för 2019. Efter att även ECB:s allmänna råd den 16 mars 2018 godkänt sin sammanträdeskalender, publicerades båda kalendrarna på ECB:s webbplats.

ECB:s årsrapport 2017

Den 19 mars 2018 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2017. Den kommer att överlämnas till Europaparlamentet samt dess utskott för ekonomi och valutafrågor och finnas på ECB:s webbplats på EU:s 22 officiella språk den 9 april 2018.

Marknadsoperationer

Eurosystemets svar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) om upplysningskrav för värdepapperisering

Den 9 mars 2018 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) offentliga samråd om upplysningskrav för värdepapperisering. Det offentliga samrådet följer upp den uppgift som gavs till ESMA genom förordning (EU) 2017/2402. Denna förordning fastställer ett allmänt ramverk för värdepapperisering och skapar ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering för att förbereda flera tekniska standarder för tillsyn i syfte att fullt ut kunna tillämpa ramverket. Detta ramverk kommer att gälla från och med den 1 januari 2019. Eurosystemets svar finns på ESMA:s webbplats.

Tekniska genomförandeaspekter av programmet för köp av tillgångar

Den 15 mars 2018 godkände ECB-rådet två tekniska genomförandeaspekter avseende programmet för köp av tillgångar (APP). För det första godkände ECB-rådet det köp av obligationer från sju enheter under programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP) som Deutsche Bundesbank föreslagit, och som följde en godtagbarhetsbedömning av Eurosystemets kommitté för marknadsoperationer och riskhanteringskommitté. De sju enheterna är Investitionsbank Berlin, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Sächsische Aufbaubank-Förderbank, LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Wirtschafts- und Infrastrukturbank och Hamburgische Investitions- und Förderbank. För det andra beslutade ECB-rådet att öka den övre gränsen för kontanter som säkerhet för Eurosystemets program för värdepapperslån från 50 miljarder euro till 75 miljarder euro. Ökningen på 25 miljarder euro står i proportion till ökningen av PSPP-innehav sedan införandet av kontanter som säkerhet för värdepapperslån i december 2016. Mer detaljerad information om de operativa parametrarna i APP-programmet och dess utförande finns på ECB:s webbplats.

TLTRO II-rapporthantering av omorganisationer i företag med f.d. broinstitut

Den 15 mars 2018 godkände ECB-rådet en ändring i rapporthanteringen under den andra serien av de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna (TLTRO II) i syfte att beakta oförutsedda situationer vid tidpunkten för antagandet av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10), i vilket det rättsliga ramverket för dessa transaktioner fastställs. Mer specifikt beslutade ECB-rådet att för företagsomstruktureringar som involverar institut vilka under den andra referensperioden (som fastställs i artikel 1.14 i beslut (EU) 2016/810) hade statusen broinstitut (som fastställs i artikel 2.59 i direktiv 2014/59/EU) i mer än 12 månader, ska bestämmelserna i artikel 7.6 i beslut (EU) 2016/810 inte tillämpas. Istället bör det ledande TLTRO II-institutet redovisa relevanta utlåningssiffror för det förvärvade broinstitutet i kreditinstitutets andra rapporteringsmall som en justering till det utestående beloppet av godtagbara lån.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Uppdatering av dokumentationen om korrespondentcentralbanksmodellen för 2017

Den 22 februari 2018 godkände ECB-rådet en uppdatering av korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) - förfaranden för Eurosystemets motparter (”CCBM-broschyren”) och publicering av denna på ECB:s webbplats, tillsammans med en teknisk bilaga kallad ”CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area”, vilken också uppdaterades i enlighet med detta. Denna årliga uppdatering innefattade blott ringa ändringar. Båda de ändrade dokumenten finns på ECB:s webbplats.

Reviderat mandat för Europeiska forumet för säkra massbetalningar

Den 2 mars 2018 godkände ECB-rådet ett reviderat mandat för det europeiska forumet för säkra massbetalningar (European Forum on the Security of Retail Payments(SecuRe Pay)). Detta forum upprättades 2011 som ett frivilligt samarbetsforum mellan de som ansvarar för tillsyn över leverantör av betalningstjänster och de som har hand om övervakning av betalningssystem och betalningsinstrument inom Europeiska Unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mandatet revideras regelbundet. De senaste revideringarna återspeglar ECB:s och EBA:s aktuella organisationsstruktur på kommitténivå, klargör vissa processuella aspekter av forumets arbete samt involverar ytterligare två observatörer i forumet, nämligen ECB:s banktillsyn och EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet. Det uppdaterade mandatet för SecuRe Pay finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

Den 2 mars 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/12 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om skuldlättnad avseende bostadslån

Den 5 mars 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/13 på begäran av styrelseordförande för Oireachtas (Irlands nationella parlament) gemensamma kommitté om rättvisa och jämställdhet.

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av Europeiska centralbankens vice ordförande

Den 7 mars 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/14 på begäran av Europeiska rådets ordförande.

ECB:s yttrande om säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur

Den 21 mars 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/15 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde den belgiska finansministern.

Organisationsstyrning

Förenlighet av de åtgärder som ålagts Latvijas centralbanks ordförande med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

Den 7 mars 2018 beslutade ECB-rådet att hänskjuta ovan nämnda ärende till Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 14.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France

Den 9 mars 2018 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2018/9 till EU-rådet om externa revisorer för Banque de France. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Statistik

Ett andra offentligt samråd om en ny dagslåneränta för lån i euro utan säkerhet

Den 15 mars 2018 godkände ECB-rådet att ett andra offentligt samråd inleds om detaljerna för en ny dagslåneränta för lån i euro utan säkerhet. Under samrådet, som pågår till den 20 april 2018, avser ECB att samla in synpunkter från intressenter rörande metoden för den nya räntan samt viktiga operativa och tekniska parametrar. Dokumentationen om det offentliga samrådet och ett tillhörande pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

ECB:s förordning och vägledning om statistik om värdepappersinnehav

Den 22 februari 2018 antog ECB-rådet förordning ECB/2018/7 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 samt vägledning ECB/2018/8 om ändring av vägledning ECB/2013/7. Båda berör statistik över värdepappersinnehav. Dessa rättsakter inför två huvudsakliga ändringar. För det första får bankgrupper från och med nu rapportera sin statistik om värdepappersinnehav (SHS) direkt till ECB istället för via sin nationella centralbank under förutsättning att de respektive nationella centralbankerna bestämmer sig för den valmöjligheten och informerar ECB och berörda uppgiftslämnare. För det andra klargjordes att alla enheter och grupper som står under direkt tillsyn av ECB ska betraktas som SHS-rapporterande bankgrupper inom tillämpningsområdet för förordning ECB/2018/7. Båda dessa rättsakter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Tillkännagivande om att ett institut håller på att fallera eller sannolikt komma att fallera

Den 23 februari 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot en bedömning från tillsynsnämnden och den efterföljande underrättelsen till den gemensamma resolutionsnämnden om att ABLV Bank AS och dess dotterbolag i Luxemburg, ABLV Bank Luxembourg SA, höll på att fallera eller sannolikt skulle komma att fallera som resultat av den betydande försämringen i bankens likviditetssituation. Den gemensamma resolutionsnämnden konsulterades om utkastet till bedömning som utarbetats i överensstämmelse med artikel 18.1 i förordningen (EU) nr 806/2014 och instämde med bedömningen. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Slutgiltigt tillägg till ECB:s vägledning till banker om nödlidande lån

Den 2 mars 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera det slutgiltiga tillägget till ECB:s vägledning till banker om nödlidande lån, efter det offentliga samrådet som inleddes den 4 oktober 2107 och avslutades den 8 december 2017, för vilket över 450 individuella kommentarer mottogs. De viktigaste och mest väsentliga kommentarerna har sammanfattats i ett feedbackdokument som publicerades tillsammans med det slutgiltiga tillägget och ett pressmeddelande på ECB:s webbplats för banktillsyn den 15 mars 2018.

Vanliga frågor om Brexit-strategin för övergångsperioden

Den 5 mars 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera vanliga frågor om Brexit-strategin för övergångsperioden. Frågorna kommer att behandla det avtal i vilket de 27 medlemsstater som blir kvar i Europeiska unionen och Storbritannien förhandlar fram en möjlig övergångsperiod inom den andra fasen av utträdesförhandlingarna och följderna av denna utveckling för ECB:s tillsynsförväntningar. Frågor och svar finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Årsrapport om tillsynsverksamheten 2017

Den 12 mars 2018 antog EU-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten, som förberetts i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1024/2013 (SSM-förordningen), och godkände att den överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn måndagen den 26 mars 2018 efter presentation av tillsynsnämndens ordförande inför Europaparlamentet samma dag.

Offentligt samråd om det allmänna kapitlet i ECB:s vägledning för interna modeller

Den 19 mars 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om ett utkast om det allmänna kapitlet i ECB:s vägledning för interna modeller. I detta kapitel klargörs hur ECB avser säkerställa en enhetlig förståelse för de allmänna (dvs. icke modellspecifika) ämnena, framför allt för internmetoden, dvs. de övergripande principerna för interna modeller, inbegripet implementeringen av internmetoden, intern modellstyrning, interna validering, internrevision, modellanvändning, hantering av modellförändring samt involvering av tredje part. Det offentliga samrådet kommer att lanseras på ECB:s webbplats för banktillsyn inom kort.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media