Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2017 г.

Външна комуникация

Подкрепа от ЕСЦБ за Световен кодекс на поведение на валутния пазар

На 25 май 2017 г. ЕЦБ публикува прессъобщение, одобрено от Управителния съвет на ЕЦБ и от Генералния съвет на ЕЦБ, с което приветства публикуването на Световен кодекс на поведение на валутния пазар. По този начин всички членове на Европейската система на централните банки, т.е. ЕЦБ и националните централни банки на всички държави членки на ЕС, потвърдиха категоричния си ангажимент да подкрепят и насърчават придържането към Кодекса в своите държави, които заедно изпълняват ключова роля на световния валутен пазар. По-конкретно, те ще се придържат към принципите в Кодекса, когато действат като участници на валутния пазар, и аналогично очакват техните редовни контрагенти при търговски операции с чуждестранна валута също да се придържат към него.

Публикуване на споразумението за спешна помощ за осигуряване на ликвидност

За да се засили допълнително прозрачността при предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност от страна на националните централни банки (НЦБ), на 17 май 2017 г. Управителният съвет взе решение да публикува съответното споразумение. В него се уточняват правилата, които се прилагат при предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност, и ролята на Управителния съвет на ЕЦБ във връзка с това. Документът, публикуван на 19 юни 2017 г. на уебсайта на ЕЦБ, заменя процедурите за спешна помощ за осигуряване на ликвидност, публикувани през октомври 2013 г. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано и прессъобщение по темата.

Пазарна инфраструктура и плащания

TARGET – Годишен доклад за 2016 г.

На 18 май 2017 г. Управителният съвет взе под внимание Годишния доклад на TARGET за 2016 г., който впоследствие беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Докладът предоставя информация за трафика по TARGET2, оперативната му функционалност и най-важните събития през 2016 г. Освен това в тазгодишния доклад подробно се описват особено значими за 2016 г. теми, а в четирите му карета акцент се поставя съответно върху развитието на трафика в TARGET2, взаимозависимостите в TARGET2, данните на ниво транзакция и Регламента относно системно важните платежни системи, както и устойчивостта на TARGET2 спрямо киберзаплахи.

Стартиране на проект на Евросистемата за сетълмент на незабавни плащания в TARGET

На 21 юни 2017 г. Управителният съвет одобри стартирането на разработване на услуга за сетълмент на незабавни плащания в общоевропейски мащаб – „TARGET сетълмент на незабавни плащания“ (Target Instant Payment Settlement, TIPS). Целта на проекта е да се създаде услуга за сетълмент на незабавни плащания в общоевропейски мащаб, която да позволи на гражданите и предприятията да правят помежду си парични преводи в реално време и която да бъде достъпна 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Прессъобщение по темата е налично на уебсайта на ЕЦБ, а по-подробна информация ще бъде редовно публикувана по време на фазата на реализиране на проекта на страницата „Плащания и пазари“ на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно финансовата независимост на Sveriges Riksbank

На 18 май 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/17 по искане на Министерството на финансите на Швеция.

Становище на ЕЦБ относно ограниченията на плащанията в брой в Португалия

На 22 май 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/18 по искане на Събранието на Републиката на Португалия.

Становище на ЕЦБ относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации в Испания

На 26 май 2017 г. Управителният съвет прие становище CON/2017/19 по искане на Banco de España от името на държавния секретар за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Становище на ЕЦБ относно ограниченията за плащания в брой в Белгия

На 30 май 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/20 по искане на Министерството на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно макропруденциалните мерки за ограничаване на системните рискове в Австрия

На 7 юни 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/21 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС

На 7 юни 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/22 по собствена инициатива.

Становище на ЕЦБ относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата за прихващане в Белгия

На 8 юни 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/23 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, от името на министъра на финансите.

Становище на ЕЦБ относно одита на дейността на Banka Slovenije

На 12 юни 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/24 по искане на председателя на Националното събрание на Република Словения.

Становище на ЕЦБ относно собствеността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти

На 16 юни 2017 г. Управителният съвет прие становище CON/2017/25 по искане на Banco de España от името на заместник-държавния секретар за финансите и публичната служба.

Статистика

Доклад за 2016 г. за качеството на статистическите данни за паричната и финансовата статистика

На 18 май 2017 г. Управителният съвет одобри Доклада за 2016 г. за качеството на паричната и финансовата статистика в еврозоната, който впоследствие беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Този доклад за качеството на данните, който се изготвя на всеки две години, поставя акцент върху събирането, съставянето и разпространяването на парична и финансова статистика за еврозоната за 2015 г. и 2016 г. и предоставя описателни и количествени индикатори за качество. В първата му част се посочват наскоро извършените регулаторни актуализации, които през отчетния период бяха съществено повлияни от новите нужди от данни, породени от създаването на eдинния надзорен механизъм. Темите, свързани със статистическите процеси и количествените резултати от анализа за качеството на данните, са представени съответно в раздели 2 и 3 от доклада.

Международно и европейско сътрудничество

Шестнадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 21 юни 2017 г. Управителният съвет одобри публикуването на шестнадесетия годишен преглед на международната роля на еврото, в който се разглеждат тенденциите в употребата на еврото от нерезиденти на еврозоната. Докладът и прессъобщение по темата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 5 юли 2017 г.

Банков надзор

Изменения на решения на ЕЦБ относно значимостта

На 17 и 23 май 2017 г. Управителният съвет не изрази възражения срещу измененията, предложени от Надзорния съвет по решения на ЕЦБ за значимостта във връзка с промени, настъпили в структурата на няколко институции под пряк надзор на ЕЦБ, и взе под внимание промените в списъка с по-малко значимите институции, които са под надзора на националните компетентни органи. Списъкът на значимите и по-малко значимите институции се актуализира редовно и е достъпен на уебсайта на ЕЦБ в съответствие с член 49 на Рамковия регламент за ЕНМ.

Доклад за преглед на националните рамки във връзка с необслужваните кредити

На 26 май 2017 г. Управителният съвет не изрази възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува доклад за обзор на националните надзорни практики и правни рамки в областта на необслужваните кредити. Този доклад следва първия доклад за преглед, публикуван през септември 2016 г., който беше изготвен в тясно сътрудничество с осем национални компетентни органа и в който специален, но не единствен, акцент беше поставен върху оформящите се най-добри практики в държави със сравнително високи равнища на необслужвани кредити. Вторият доклад разширява прегледа, като включва и останалите 11 държави, участващи в единния надзорен механизъм, като по този начин дава пълна представа за наличните към 31 декември 2016 г. практики в еврозоната и подкрепя приноса на ЕЦБ към европейския диалог по отношение на необслужваните кредити. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Обявяване на институция за „проблемна или с вероятност да стане проблемна“

На 6 юни 2017 г. Управителният съвет не изрази възражения срещу изготвената от Надзорния съвет оценка и уведомлението към Единния съвет по преструктуриране със заключение, че Banco Popular Español S.A. е проблемна или с вероятност да стане проблемна вследствие на значителното влошаване на нейната ликвидна ситуация. След проведена консултация Единният съвет по преструктуриране одобри оценката, изготвена в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламента за Единния механизъм за преструктуриране. След като окончателното уведомление беше изпратено на Единния съвет по преструктуриране, централнобанковата функция на ЕЦБ, Европейската комисия, Европейският съвет за системен риск, Banco de España, Министерството на икономиката, промишлеността и конкурентоспособността на Испания, както и испанският Фонд за гарантиране на влоговете бяха надлежно информирани. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Практически указания на ЕЦБ относно информацията за транзакции, които надхвърлят договорните задължения на институция спонсор или институция инициатор

На 6 юни 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува практически указания на ЕЦБ относно информацията за транзакции, които надхвърлят договорните задължения на институция спонсор или институция инициатор, в съответствие с член 248, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Указанията, с които насоките на ЕБО се включват в надзорната практика по отношение на определени транзакции за секюритизация, са достъпни на сайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Данни за контакт за медиите