Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2017

Comunicare externă

Sprijinul exprimat de SEBC față de Codul global de conduită pe piața valutară

La data de 25 mai 2017, BCE a emis un comunicat de presă aprobat de Consiliul guvernatorilor și de Consiliul general al BCE, prin care considera binevenită publicarea Codului global de conduită pe piața valutară. Toți membrii Sistemului European al Băncilor Centrale, respectiv BCE și băncile centrale naționale ale tuturor statelor membre ale UE, și-au confirmat astfel angajamentul ferm de a sprijini și a promova adeziunea la acest cod în jurisdicțiile proprii, care dețin, în ansamblu, un rol esențial pe piața valutară internațională. În special, aceștia vor adera la principiile codului atunci când îndeplinesc calitatea de participanți pe piața valutară și, în mod similar, se așteaptă ca și contrapărțile lor obișnuite în tranzacțiile valutare să adere la acest cod.

Publicarea acordului privind furnizarea de asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență

Pentru a spori și mai mult transparența privind furnizarea de asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență (Emergency Liquidity Assistance – ELA) de către băncile centrale naționale (BCN), Consiliul guvernatorilor a decis, la data de 17 mai 2017, publicarea acordului pe această temă. Acordul specifică normele care se aplică furnizării de asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență, precum și rolul Consiliului guvernatorilor BCE în această privință. Documentul, publicat la data de 19 iunie 2017 pe website-ul BCE, înlocuiește procedurile privind furnizarea de asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență, care au fost publicate în luna octombrie 2013. Un comunicat de presă pe această temă este, de asemenea, disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Raportul anual 2016 privind TARGET

La data de 18 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2016 privind TARGET, care a fost publicat ulterior pe website-ul BCE. Raportul oferă informații privind traficul, performanța operațională și principalele evoluții ale TARGET2 în anul 2016. Raportul de anul acesta furnizează, de asemenea, informații detaliate pe teme care au prezentat o relevanță deosebită în 2016, iar cele patru casete ale sale se axează pe evoluția traficului în cadrul TARGET2, interdependențele TARGET2, datele la nivel de operațiuni și reglementarea sistemelor de plăți de importanță sistemică și, respectiv, reziliența cibernetică a TARGET2.

Lansarea unui proiect al Eurosistemului privind decontarea plăților instant prin intermediul TARGET

La data de 21 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea elaborării unui serviciu paneuropean de decontare a plăților instant, denumit „Target Instant Payment Settlement” (TIPS). Scopul proiectului TIPS este acela de a oferi un serviciu paneuropean de decontare a plăților instant, care va permite cetățenilor și firmelor să își transfere reciproc fonduri în timp real și care va fi disponibil 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE, informații mai detaliate urmând să fie furnizate periodic publicului, pe parcursul fazei de realizare a proiectului, prin intermediul secțiunii „Payments & Markets” a website-ului BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la independența financiară a Sveriges riksbank

La data de 18 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/17, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Suedia.

Avizul BCE cu privire la limitele aplicabile plăților cu numerar în Portugalia

La data de 22 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/18, la solicitarea Adunării Republicii din Portugalia.

Avizul BCE cu privire la Comisia de monitorizare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor și fondurile de rezervă ale fundațiilor bancare din Spania

La data de 26 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/19, la solicitarea Banco de España, în numele secretarului de stat pentru economie și sprijin în afaceri.

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar în Belgia

La data de 30 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/20, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la măsuri macroprudențiale pentru limitarea riscurilor sistemice în Austria

La data de 7 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/21, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE

La data de 7 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/22 din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă în Belgia

La data de 8 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/23, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, în numele ministrului finanțelor.

Avizul BCE cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije

La data de 12 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/24, la solicitarea președintelui Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Avizul BCE cu privire la deținerea unei entități cu scop special pentru producerea de bancnote euro

La data de 16 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/25, la solicitarea Banco de España, în numele subsecretarului de stat pentru finanțe și funcția publică din Spania.

Statistică

Raportul 2016 privind calitatea datelor statistice monetare și financiare din zona euro

La data de 18 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul 2016 privind calitatea datelor statistice monetare și financiare din zona euro, care a fost publicat ulterior pe website-ul BCE. Acest raport bienal privind calitatea datelor se axează pe colectarea, compilarea și diseminarea datelor statistice monetare și financiare relevante pentru zona euro în anii 2015 și 2016 și oferă indicatori de calitate descriptivi și cantitativi. Prima secțiune a raportului evidențiază actualizările în materie de reglementare implementate recent, care, în perioada analizată, au fost influențate semnificativ de noile solicitări de date generate de înființarea Mecanismului unic de supraveghere. Aspecte legate de procesele statistice și rezultatele cantitative ale analizei calității datelor sunt prezentate în Secțiunea 2 și, respectiv, Secțiunea 3 din raport.

Cooperarea la nivel internațional și european

Cel de-al 16-lea studiu anual privind rolul internațional al euro

La data de 21 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al 16-lea studiu anual privind rolul internațional al euro (The international role of the euro), care analizează evoluția utilizării euro de către nerezidenții zonei euro. Raportul, însoțit de un comunicat de presă, va fi publicat pe website-ul BCE la data de 5 iulie 2017.

Supraveghere bancară

Modificări ale deciziilor BCE privind caracterul semnificativ

La datele de 17 și 23 mai 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la modificările propuse de Consiliul de supraveghere la deciziile BCE privind caracterul semnificativ, care reflectă schimbările produse în structura unor entități supravegheate direct de BCE, și a luat notă de modificările aduse listei instituțiilor mai puțin semnificative, care sunt supravegheate de autoritățile naționale competente. Lista instituțiilor semnificative și a celor mai puțin semnificative este actualizată periodic și este disponibilă pe website-ul BCE în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul-cadru privind MUS.

Raportul privind inventarul cadrelor naționale referitoare la creditele neperformante

La data de 26 mai 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un raport de inventariere a cadrelor juridice și a practicilor naționale de supraveghere referitoare la creditele neperformante. Acest raport urmează primului raport de inventariere publicat în luna septembrie 2016, care a fost realizat în strânsă cooperare cu opt autorități naționale competente și s-a axat în special, dar nu exclusiv, pe bune practici emergente în jurisdicții cu niveluri relativ ridicate de credite neperformante. Acest al doilea raport extinde inventarul la restul de 11 țări participante la Mecanismul unic de supraveghere, oferind astfel o imagine completă a practicilor din zona euro la 31 decembrie 2016 și sprijinind contribuția BCE la dialogul european privind creditele neperformante. Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Declararea unei instituții drept „în curs de a intra în dificultate” sau „susceptibilă de a intra în dificultate”

La data de 6 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la evaluarea realizată de Consiliul de supraveghere și notificarea adresată Comitetului unic de rezoluție, care concluziona că Banco Popular Español S.A. era în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate ca urmare a deteriorării semnificative a situației lichidității băncii. Comitetul unic de rezoluție a fost consultat cu privire la evaluarea realizată în concordanță cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție și și-a exprimat acordul cu privire la aceasta. După transmiterea notificării finale către Comitetul unic de rezoluție, funcția de bancă centrală a BCE, Comisia Europeană, Comitetul european pentru risc sistemic, Banco de España, Ministerul Economiei, Industriei și Competitivității din Spania și Fondul de Garantare a Depozitelor din aceeași țară au fost informate în consecință. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Liniile directoare ale BCE privind informațiile referitoare la operațiunile care depășesc obligațiile contractuale ale unei instituții sponsor sau ale unei instituții inițiatoare

La data de 6 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica linii directoare ale BCE privind informațiile referitoare la operațiunile care depășesc obligațiile contractuale ale unei instituții sponsor sau ale unei instituții inițiatoare în conformitate cu articolul 248 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Liniile directoare, care incorporează ghidurile ABE în practica de supraveghere cu privire la anumite operațiuni de securitizare, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Contacte media