Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2017

Viestintä

EKPJ tukee valuuttamarkkinoiden menettelytapaohjeita (Foreign Exchange Global Code of Conduct)

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tukee äskettäin julkaistuja valuuttamarkkinoiden menettelytapaohjeita (Foreign Exchange Global Code of Conduct). EKP:n verkkosivuilla on julkaistu asiasta EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston hyväksymä lehdistötiedote 25.5.2017. EKPJ:n keskuspankit eli EKP ja kaikki EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit vahvistavat aikovansa tukea ja edistää ohjeiden noudattamista omilla toimialueillaan, joilla yhdessä on merkittävän rooli maailman valuuttamarkkinoilla. Erityisesti ne aikovat noudattaa ohjeissa ilmaistuja periaatteita toimiessaan itse valuuttamarkkinoiden osapuolina ja edellyttää sitä myös vakituisilta valuuttakaupan vastapuoliltaan.

Hätärahoitusta koskevan sopimuksen julkistaminen

EKP:n neuvosto päätti 17.5.2017 julkistaa kansallisten keskuspankkien pankeille myöntämää hätärahoitusta koskevan sopimuksen avoimuuden lisäämiseksi. Sopimuksessa määritetään hätärahoituksen myöntämistä koskevat säännöt sekä EKP:n neuvoston rooli hätärahoituksen myöntämisessä. Asiakirja on julkaistu EKP:n verkkosivuilla 19.6.2017, ja se korvaa lokakuussa 2013 julkistetut hätärahoitusmenettelyt. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2016

EKP:n neuvosto tutustui 18.5.2017 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2016, minkä jälkeen kertomus julkaistiin EKP:n verkkosivuilla. Vuosikertomuksessa annetaan tietoa maksuliikenteestä TARGET2-järjestelmässä sekä kuvataan järjestelmän toimintaa ja kehitystä vuonna 2016. Lisäksi siinä annetaan yksityiskohtaista tietoa TARGET2-järjestelmässä tapahtuvan maksuliikenteen kehityksestä, järjestelmän keskinäisistä sidoksista, maksutapahtumatiedoista, systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien sääntelystä ja TARGET2-järjestelmän kyberturvallisuudesta.

Eurojärjestelmän TARGET-pikamaksujen selvitystä koskeva hanke

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.6.2017 Euroopan laajuisen pikamaksujen selvityspalvelun (Target Instant Payment Settlement, TIPS) kehittämishankkeen aloittamisen. Pikamaksujen selvityspalvelu mahdollistaa kotitalouksien ja yritysten reaaliaikaiset tilisiirrot vuoden kaikkina päivinä ympäri vuorokauden. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla. Hankkeen toteutusvaiheessa lisätietoja annetaan säännöllisesti EKP:n verkkosivujen ”Payments & Markets” osiossa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Sveriges Riksbankin taloudellisesta riippumattomuudesta

EKP:n neuvosto antoi 18.5.2017 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/17.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2017 Portugalin kansalliskokouksen pyynnöstä lausunnon CON/2017/18.

EKP:n lausunto vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen valvontaelimestä sekä pankkisäätiöiden vararahastoista Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 26.5.2017 Espanjan keskuspankin (Espanjan talous- ja kilpailukykyasioista vastaavan valtiosihteerin puolesta esittämästä) pyynnöstä lausunnon CON/2017/19.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 30.5.2017 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/20.

EKP:n lausunto makrovakaustoimenpiteistä järjestelmäriskien rajoittamiseksi Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 7.6.2017 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/21.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.6.2017 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2017/22.

EKP:n lausunto velkainstrumenttien uudesta luokasta, uudesta makrovakausvälineestä, selvitysyhteisöjen uudesta luokasta sekä kuittaamisoikeuksien poissulkemisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 8.6.2017 Belgian keskuspankin pääjohtajan (Belgian valtiovarainministerin puolesta esittämästä) pyynnöstä lausunnon CON/2017/23.

EKP:n lausunto Banka Slovenijen liiketoiminnan tilintarkastuksesta

EKP:n neuvosto antoi 12.6.2017 Slovenian parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2017/24.

EKP:n lausunto euroseteleiden valmistusta varten perustetun erillisyhtiön omistuksesta

EKP:n neuvosto antoi 16.6.2017 Espanjan keskuspankin (Espanjan rahoituksesta ja julkisesta taloudesta vastaavan alivaltiosihteerin puolesta esittämästä) pyynnöstä lausunnon CON/2017/25.

Tilastot

Vuoden 2016 laaturaportti euroalueen rahatalous- ja rahoitusmarkkinatilastoista

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.5.2017 vuoden 2016 euroalueen rahatalous- ja rahoitusmarkkinatilastoja koskevan laaturaportin. Raportti on julkaistu EKP:n verkkosivuilla. Joka toinen vuosi julkaistavassa raportissa käsitellään euroaluetta koskevien rahatalous- ja rahoitusmarkkinatilastojen tiedonkeruuta, koostamista ja jakelua sekä esitetään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia laatuindikaattoreita. Ensimmäisessä osassa käsitellään äskettäisiä sääntelyuudistuksia, joiden taustalla ovat yhteisen valvontamekanismin perustamisen myötä ilmenneet tiedontarpeet. Lisäksi käsitellään tilastointiprosesseja ja esitetään laadunarvioinnin tulokset kvantitatiivisessa muodossa.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.6.2017 julkaistavaksi kuudennentoista euron kansainvälistä asemaa koskevan vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan, miten euroalueen ulkopuolella olevat käyttävät euroa. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 5.7.2017.

Pankkivalvonta

Muutoksia laitosten merkittävyyttä koskeviin päätöksiin

EKP:n neuvosto jätti 17.5. ja 23.5.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdottamia muutoksia eräiden EKP:n suorassa valvonnassa olevien merkittävien laitosten merkittävyyttä koskeviin päätöksiin. Taustalla olivat muutokset laitosten rakenteessa. EKP:n neuvosto myös tutustui kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa olevien vähemmän merkittävien laitosten luettelossa tapahtuneisiin muutoksiin. Luettelot merkittävistä ja vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla YVM-kehysasetuksen artiklan 49 mukaisesti, ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Järjestämättömiä saamisia koskevien kansallisten valvontakäytäntöjen kartoitus

EKP:n neuvosto jätti 26.5.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista EKP:n raportti järjestämättömiä saamisia koskevien kansallisten valvontakäytäntöjen ja lainsäädäntöjen kartoituksesta. Kartoitus toteutettiin edellisen kerran syyskuussa 2016 tiiviissä yhteistyössä kahdeksan yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvan maan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Siinä keskityttiin muun muassa uusimpiin parhaisiin käytäntöihin maissa, joissa järjestämättömien saamisten määrä on suhteellisen suuri. Toisessa kartoituksessa mukana ovat loput yksitoista yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvaa maata, jotta euroalueella vuonna 2016 sovelletut käytännöt saadaan kokonaisvaltaisesti selvitettyä. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Laitoksen toteaminen kykenemättömäksi tai todennäköisesti kykenemättömäksi jatkamaan toimintaansa

EKP:n neuvosto jätti 6.6.2017 vastustamatta valvontaelimen arviota ja yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle annettavaa ilmoitusta, joiden perusteella Banco Popular Español S.A. todetaan kykenemättömäksi tai todennäköisesti kykenemättömäksi jatkamaan toimintaansa pankin likviditeettitilanteen huomattavan heikkenemisen vuoksi. Yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa kuultiin yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen (EU) N:o 806/2014 artiklan 18 kohdan 1 mukaisesta arviosta, jonka se hyväksyi. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston saatua lopullisen ilmoituksen asiasta annettiin tiedoksi EKP:lle, Euroopan komissiolle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle, Espanjan keskuspankille, Espanjan talous- ja kilpailuministeriölle sekä Espanjan talletussuojarahastolle. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on julkaistu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

EKP:n ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää sopimusvelvoitteet ylittävää tukea koskevien tietojen ilmoittamisesta

EKP:n neuvosto jätti 6.6.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista EKP:n ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää sopimusvelvoitteet ylittävää tukea koskevien tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 248 kohdan 1 nojalla. EKP:n ohjeissa on otettu huomioon Euroopan pankkiviranomaisen tiettyjä arvopaperistamistransaktioita koskeva ohjeistus. Ohjeet ovat luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt