Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2017

Externí komunikace

ESCB podporuje Globální etický kodex devizového trhu

ECB vydala 25. května 2017 tiskovou zprávu schválenou Radou guvernérů a Generální radou ECB, v níž uvítala zveřejnění Globálního etického kodexu devizového trhu. Všichni členové Evropského systému centrálních bank, tj. ECB a národní centrální banky všech členských států EU, tak potvrdili své pevné odhodlání podporovat a prosazovat dodržování kodexu ve svých příslušných jurisdikcích, které na světovém devizovém trhu společně hrají klíčovou úlohu. Zejména se budou řídit zásadami kodexu jako účastníci devizového trhu a stejně tak budou dodržování kodexu očekávat od svých pravidelných obchodních protistran na devizovém trhu.

Postupy pro poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity

S cílem dále posílit transparentnost při nouzovém poskytování likvidity (ELA) národními centrálními bankami rozhodla Rada guvernérů 17. května 2017 zveřejnit související dohodu. Dohoda o ELA vymezuje pravidla, která se na nouzové poskytování likvidity vztahují, a s tím související úlohu Rady guvernérů ECB. Dokument zveřejněný 19. června 2017 na internetových stránkách ECB nahrazuje postupy ELA, které byly zveřejněny v říjnu 2013. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Výroční zpráva TARGET za rok 2016

Rada guvernérů vzala 18. května 2017 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2016, která byla následně zveřejněna na internetových stránkách ECB. Výroční zpráva TARGET obsahuje informace o systému TARGET2, jeho operačním výkonu a hlavních změnách, k nimž došlo v roce 2016. Letošní zpráva rovněž obsahuje podrobné informace o tématech mimořádného významu v roce 2016. Její čtyři boxy se zaměřují na vývoj provozu systému TARGET2, provázanost systémuTARGET2, na údaje na úrovni jednotlivých transakcí, na nařízení o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy a na kybernetickou odolnost systému TARGET2.

Zahájení projektu Eurosystému „TARGET Instant Payment Settlement“

Rada guvernérů schválila 21. června 2017 vývoj celoevropské služby okamžitého vypořádání plateb „Target Instant Payment Settlemen“ (TIPS). Cílem projektu je vytvořit celoevropskou službu okamžitého vypořádání plateb, která občanům a podnikům umožní si mezi sebou převádět peníze v reálném čase a která bude k dispozici 24 hod. denně po celý rok. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB. Podrobnější informace budou veřejnosti pravidelně poskytovány během realizační etapy projektu prostřednictvím stránky „Payments & Markets“ na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k finanční nezávislosti Sveriges Riksbank

Rada guvernérů přijala 18. května 2017 stanovisko CON/2017/17 na žádost švédského ministerstva financí.

Stanovisko ECB o omezení plateb v hotovosti v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 22. května 2017 stanovisko CON/2017/18 na žádost portugalského republikového shromáždění.

Stanovisko ECB ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací

Rada guvernérů přijala 26. května 2017 stanovisko CON/2017/19 na žádost Banco de España jménem španělského státního tajemníka pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Belgii

Rada guvernérů přijala 30. května 2017 stanovisko CON/2017/20 na žádost belgického ministerstva financí.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik v Rakousku

Rada guvernérů přijala 7. června 2017 stanovisko CON/2017/21 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

Rada guvernérů přijala 7. června 2017 stanovisko CON/2017/22 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení v Belgii

Rada guvernérů přijala 8. června 2017 stanovisko CON/2017/23 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, jednajícího jménem ministra financí.

Stanovisko ECB k auditu činnosti Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 12. června 2017 stanovisko CON/2017/24 na žádost předsedy Národního shromáždění Slovinské republiky.

Stanovisko ECB k vlastnictví jednotky pro speciální účel zřízené za účelem výroby eurobankovek

Rada guvernérů přijala 16. června 2017 stanovisko CON/2017/25 na žádost Banco de España jménem španělského zástupce státního tajemníka pro finance a veřejnou správu.

Statistika

Zpráva o kvalitě statistických údajů za rok 2016 týkající se měnové a  finanční statistiky eurozóny

Rada guvernérů schválila 18. května 2017 zprávu o kvalitě měnové a finanční statistiky eurozóny za rok 2016, která byla následně zveřejněna na internetových stránkách ECB. Tato zpráva o kvalitě údajů, vypracovávaná jednou za dva roky, se zaměřuje na shromažďování, sestavování a zveřejňování měnové a finanční statistiky eurozóny za rok 2015 a za rok 2016 a obsahuje popisné a kvantitativní ukazatele kvality. První část se zabývá nedávno zavedenými regulatorními aktualizacemi, které byly ve sledovaném období výrazně ovlivněny požadavky na nové údaje vyvolanými zavedením jednotného mechanismu dohledu. Ve druhé a třetí části zprávy jsou pojednána témata související se statistickými procesy a kvantitativní výsledky analýzy kvality údajů.

Mezinárodní a evropská spolupráce

16. meziroční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 21. června 2017 zveřejnění 16. meziročního přehledu o mezinárodní úloze eura, který se zabývá vývojem používání eura nerezidenty eurozóny. Přehled bude společně s tiskovou zprávou zveřejněn 5. července 2017 na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Změny rozhodnutí ECB o statusu významnosti

Rada guvernérů nevznesla 17. a 23. května 2017 námitku proti změnám navrženým Radou dohledu u rozhodnutí ECB o statusu významnosti. Zohlednila tak změny, které nastaly ve struktuře několika subjektů, nad nimiž ECB vykonává přímý dohled, a vzala na vědomí změny v seznamu méně významných institucí, na které dohlížejí vnitrostátní příslušné orgány. Seznam významných a méně významných institucí je pravidelně aktualizován na internetových stránkách ECB v souladu s článkem 49 nařízení o rámci SSM.

Zpráva o vnitrostátní rámcové inventarizaci nesplácených úvěrů

Rada guvernérů nevznesla 26. května 2017 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu inventarizující vnitrostátní postupy dohledu a právní rámce související s nesplácenými úvěry. Tato zpráva navazuje na první inventarizační zprávu zveřejněnou v září 2016, která byla vypracována v úzké spolupráci s osmi vnitrostátními příslušnými orgány a zaměřovala se především na vznikající osvědčené postupy v jurisdikcích s poměrně vysokou mírou nesplácených úvěrů. Tato zpráva rozšiřuje inventarizaci na zbývajících 11 zemí účastnících se jednotného mechanismu dohledu. Poskytuje tedy ucelený obraz postupů v eurozóně k 31. prosinci 2016 a podporuje přínos ECB k evropskému dialogu o nesplácených úvěrech. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Prohlášení instituce za instituci v selhání nebo za instituci, jejíž selhání je pravděpodobné

Rada guvernérů nevznesla 6. června 2017 námitky k hodnocení vypracovanému Radou dohledu a k oznámení Jednotnému výboru pro řešení krizí, které by uvádělo, že je Banco Popular Español S.A. v selhání nebo je její selhání pravděpodobné v důsledku významného zhoršení její likvidní situace. Návrh hodnocení vypracovaný v souladu čl. 18 odst. 1 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí byl konzultován s Jednotným výborem pro řešení krizí, který s návrhem souhlasil. Po předložení konečného oznámení Jednotnému výboru pro řešení krizí byly v tomto smyslu informovány část ECB plnící funkcí centrální banky, Evropská komise, Evropská rada pro systémová rizika, Banco de España, španělské ministerstvo hospodářství, průmyslu a konkurenceschopnosti a španělský fond pojištění vkladů. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Pokyny ECB k informacím o transakcích, které jdou nad rámec smluvních závazků instituce, která je sponzorem, nebo instituce, která je původcem

Rada guvernérů nevznesla 6. června 2017 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit pokyny ECB k informacím o transakcích, které jdou nad rámec smluvních závazků instituce, která je sponzorem, nebo instituce, která je původcem podle čl. 248 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013. Pokyny, které začleňují obecné pokyny EBA do postupů dohledu, pokud jde o vybrané sekuritizační transakce, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Kontakty pro média